Quyết định 900/QĐ-UBND

Quyết định 900/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 900/QĐ-UBND 2019 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 95/VPĐP-KHGSTT ngày 20/3/2019 (sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành và địa phương có liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lập Kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình, hoàn thành trước 31/3/2019 và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (đ b/c)
- Văn phòng điều phối NTM Trung ương; (đ b/c)
- Tỉnh y, HĐND tỉnh; (đ b/c)
- Trưởng, Phó trưởng BCĐ NTM t
nh; (đ b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (đ b/c)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Phó VP (phụ trách);
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT,NL3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM”(OCOP) TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án thực hiện “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CỤ TH

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, để làm cơ sở cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai Chương trình OCOP trong năm 2019 sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

- Triển khai đng bộ các giải pháp để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Bám sát quan điểm, mục tiêu, nội dung Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình.

- Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra; chủ động và phối hp, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; ưu tiên đưa nội dung triển khai OCOP bổ sung vào chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP; có tối thiểu 25 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP (trong đó hoàn thiện và chuẩn hóa tối thiểu 20 sản phẩm, phát triển mới tối thiểu 5 sản phẩm); có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

- Củng cố, nâng cấp tối thiểu 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện chương trình OCOP; phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP.

- Xây dựng mô hình điểm:

+ Tiếp tục hoàn thiện 6 sản phẩm điểm năm 2018 và chỉ đạo phát triển 10 sản phẩm điểm năm 2019.

+ Tổ chức thực hiện 4 mô hình điểm theo Kế hoạch của Trung ương.

- 100% cán bộ tham mưu Chương trình OCOP các cấp và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được tập huấn, đào tạo hướng dẫn về thực hiện Chương trình.

- Hình thành 1-2 trung tâm hoặc điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ TH

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì:

+ Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và các đơn vị liên quan tham mưu Xây dựng Kế hoạch tổng thể về công tác truyền thông Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hoàn thành trong tháng 4/2019.

+ Xây dựng trang Website và sổ tay hướng dẫn thực hiện về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

+ Hoàn thiện, in ấn, phát hành sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu OCOP Hà Tĩnh.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp ưu tiên lng ghép nội dung Chương trình OCOP vào các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo.

2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình OCOP

2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh hoàn thiện bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh: thành lập Phòng OCOP tại Văn phòng Điều phi nông thôn mới tnh với slượng cán bộ tối thiểu gồm 5 người, hoàn thành trong tháng 3/2019 (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh dự thảo trình Sở Nội vụ thẩm định để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình OCOP và hoàn thiện bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã; bố trí đủ cán bộ, đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, hoàn thành trong tháng 3/2019, cụ thể:

+ Cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố, thị xã bố trí tối thiểu 2 cán bộ có năng lực tng hợp để bố trí chuyên trách làm OCOP.

+ Cấp xã, phường, thị trấn: Giao cho cán bộ phụ trách NTM xã làm đầu mối tham mưu; đối với phường, thị trấn tùy vào điều kiện để bố trí cán bộ phù hợp.

2.2. Tổ giúp việc tại các sở, ngành liên quan

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch và Y tế thành lập tổ giúp việc thực hiện Chương trình OCOP, cử cán bộ làm đầu mối xâu nối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước 10/4/2019.

3. Phát triển sản phẩm và củng cố, nâng cấp, tổ chức lại, hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

Việc phát triển sản phẩm và phát triển các tổ chức kinh tế phải phải bám sát và thực hiện hiện đúng theo chu trình thường niên (theo Phụ lục kèm theo của Quyết định 3292/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030).

Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia Chương trình OCOP: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân hiểu và tham gia Chương trình.

3.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị triển khai chương trình năm 2019.

- Cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 2/2019.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án OCOP năm 2019 cấp huyện cụ thể, chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân và bố trí nguồn lực thực hiện. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, hoàn thành trước 30/3/2019.

3.2. Xét chọn ý tưởng phát triển sản phẩm

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2019 đến các tổ chức, cá nhân có khả năng tham gia; phổ biến nội dung, cách thức tham gia Chương trình; hướng dẫn và phát phiếu ly ý tưởng sản phẩm, hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

+ Trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, tổ chức xét chọn các ý tưởng tốt, sản phẩm tiềm năng, đủ điều kiện tham gia Chương trình; tổng hợp, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/4/2019 (văn bản đề xuất kèm phiếu đăng ký phát triển sản phẩm).

- Cấp tỉnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, xét chọn sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2019, trong đó lựa chọn tối thiểu 10 sản phẩm điểm OCOP của tnh và các mô hình điểm theo kế hoạch của trung ương, hoàn thành trước ngày 30/4/2019.

3.3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khảo sát, xây dựng phương án, dự toán kinh phí phát triển hoàn thiện sản phẩm điểm Chương trình OCOP... (năm 2019 mời chuyên gia, các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ, triển khai), hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

- Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, đỡ đầu các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm.

- Các huyện, thành phố, thị xã phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phát triển từng sản phẩm cụ thể. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tư vấn, htrợ phát triển các sản phẩm.

3.4. Củng cố, nâng cấp, tổ chức lại và hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất đáp ng yêu cầu của Chương trình

- Liên minh hợp tác xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các THT, HTX, liên hiệp các HTX tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ nâng cao năng lực, tái cu trúc các THT, HTX đáp ứng yêu cầu theo Chương, trình OCOP.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tnh hỗ trợ, tư vấn tái cấu trúc, thành lập mới các Doanh nghiệp tham gia Chương trình OCOP.

3.5. Đánh giá và phân hạng sản phẩm

- Cấp huyện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Hội đng đánh giá và phân hạng sản phẩm; tổ chức đánh giá, chấm điểm và phân hạng sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm điểm cấp tnh (có mời cấp tnh cùng tham dự đánh giá); tổng hợp, lập hồ sơ gửi về Hội đng cấp tỉnh để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, hoàn thành trong tháng 10/2019.

- Cấp tỉnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đng đánh giá và phân hạng sản phẩm, thành phần Hội đng gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách) là chủ tịch Hội đồng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực và Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Văn hóa thể thao và Du lịch là Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng gồm: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Y tế, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh,... và các chuyên gia theo lĩnh vực; tổ chức đánh giá, công nhận, phân hạng sản phẩm, hoàn thành trong tháng 11/2019; tham mưu công bố, trao chứng nhận sản phẩm kết hợp với Lễ tng kết nông thôn mới năm 2019 hoặc Hội chợ OCOP tỉnh lần thứ nht.

3.6. Công tác báo cáo

- Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình OCOP phải mở sổ ghi chép, theo dõi hành trình, nguồn gốc đầu vào, quá trình sản xuất... để đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm (từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cui cùng) và tuân thủ quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo kết quả triển khai mô hình sản xuất sản phẩm OCOP, những khó khăn, vướng mắc gửi về Ban chỉ đạo Chương trình OCOP các huyện, thị xã, thành phố (trước ngày 15 hàng tháng).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp, xây dựng báo các kết quả trin khai Chương trình trên địa bàn, trong đó nêu rõ thực trạng, những điểm mạnh, những khó khăn, vướng mắc gửi về Ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 20).

4. Xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP

4.1. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các đơn vị liên quan:

- Hình thành hệ thống giới thiệu và bán các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (như: sàn giao dịch điện tử, trang thương mại điện tử, các gian hàng (hoặc điểm) tiêu thụ và bán hàng...).

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng 1-2 trung tâm (hoặc điểm) giới thiệu, bán hàng OCOP.

- Tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định của Bộ Công thương về quy định tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong tỉnh.

- Hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân hình thành một số gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các siêu thị (Co.opmart, Vinmart...) và các chợ lớn trong tnh.

- Hình thành một điểm giới thiệu, bán hàng OCOP Hà Tĩnh tại Khu du lịch biển Cửa Lò (theo kế hoạch của Trung ương).

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hình thành tối thiểu 01 điểm giới thiệu và bán các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

- Tham mưu tổ chức Hội chợ OCOP lần thứ nhất, hoàn thành trong tháng 11/2019.

4.2. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu chđạo các Công ty lữ hành xây dựng các tour tuyến, bố trí khách du lịch đến các điểm, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương:

4.3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức 1-2 hội nghị triển khai Chương trình OCOP để đẩy mạnh hoạt động kết nối đối tác, các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ xây dựng chương trình OCOP của tnh; triển khai 1-2 chuyên đề của Chương trình (như chuyên về: sản phẩm OCOP, bán hàng OCOP...), mời các chuyên gia về OCOP để tư vn, hướng dẫn thực hiện.

4.4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, bán hàng OCOP trên Sàn giao dịch thương mại điện tử của tnh.

5. Một số hoạt động khác

5.1 Đào tạo, tập huấn; tham quan học tập kinh nghiệm

- Trường Chính trị Trn Phú chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cụ thể hóa Bộ tài liệu Chương trình OCOP và tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình OCOP các cấp: hoàn thành trước 31/6/2019.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình OCOP và hướng dẫn, hỗ trợ cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn; tham mưu tổ chức các đợt tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng tham gia Chương trình OCOP vào Chương trình đào tạo nghề.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tnh và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và tuyên truyền, hướng dẫn phong trào khởi nghiệp phát triển kinh tế trong đoàn viên, hội viên nhằm thúc đy những ý tưởng sáng tạo trong phát triển sản phẩm OCOP.

- Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị đào tạo theo lĩnh vực tham gia đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình OCOP.

5.2. Phát triển một số dự án

Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì đề xuất xúc tiến đầu tư 1-2 dự án ưu tiên thuộc Đề án Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, đnh hướng đến 2030.

5.3. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới, các sở, ngành, địa phương tham mưu:

- Nghiên cứu triển khai hằng năm 1-2 nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân (trong đó ưu tiên đến các công nghệ bảo quản, chế biến, đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng).

- Hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra các đơn vị sản xuất sử dụng, khai thác thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ; tổng hợp, hỗ trợ quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm OCOP; tư vấn hướng dẫn khai thác và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ triển khai các mô hình ứng dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong phát triển các sản phẩm OCOP.

5.4. Tăng cường công tác quản lý chất lưng, vsinh an toàn thực phẩm gn với kiểm soát, thanh tra

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ thsản xuất về vấn đề vệ sinh môi trường trong sản xuất và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Định kỳ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường đối với các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm.

- Ban chỉ đạo Chương trình OCOP các cấp và các sở ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc đảm bảo theo đúng chu trình thường niên và tuân thủ quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác kiểm soát, thanh tra các sản phẩm OCOP, trong quá trình kiểm soát, thanh tra nếu phát hiện vi phạm, không đảm bảo tiêu chuẩn thì đề xuất rút sao, giảm sao (theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm) và xử lý theo quy định.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu các sản phẩm OCOP gắn với công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn toàn tỉnh.

III. CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm quy định tại Mục 2, Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ chế, chính sách có liên quan.

- Nguồn kinh phí trích từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; các huyện, thành phố, thị xã chủ động btrí nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện.

Đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc các sở, ngành, địa phương phản ánh về Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để tng hợp điều chnh, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 900/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu900/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 900/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 900/QĐ-UBND 2019 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 900/QĐ-UBND 2019 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu900/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực27/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 900/QĐ-UBND 2019 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 900/QĐ-UBND 2019 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh

         • 27/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực