Quyết định 902/QĐ-UBND

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 902/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 21/TTr-SLĐTBXH ngày 25/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát
thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ số 134 ngày 07/7/2009

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

17

Lĩnh vực Người có công

 

07

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng quân nhân)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

08

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng BCK)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

09

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

Tổng số: 03 TTHC

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 902/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu902/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 902/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 902/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 902/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu902/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNgô Hùng
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 902/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 902/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng

              • 27/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực