Quyết định 9023/QĐ-UBND

Quyết định 9023/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 9023/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Củ Chi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9023/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Củ Chi tại Tờ trình số 291/TTr-TP ngày 15 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND/TP (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Trung tâm Công báo TP.HCM (b/c);
- TT UBND huyện CT, các PCT (b/c);
- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu: VT.PTP.QA.

CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 9023/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Nghị quyết

Số 26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn

26/10/2006

 

2

Quyết định

Số 1728/2006/QĐ-UBND

Về ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của UBND huyện Củ Chi.

11/12/2006

 

3

Quyết định

Số 1578/2006/QĐ-UBND

Về phân bổ số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách xã, thị trấn.

01/01/2007

 

4

Quyết định

Số 109/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện Củ Chi.

27/09/2007

 

5

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ tại UBND huyện Củ Chi.

21/03/2008

 

6

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Củ Chi.

10/06/2008

 

7

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình lãng công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Củ Chi.

20/06/2008

 

8

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn Tổ nhân dân và Tổ dân phố kiểu mẫu.

23/07/2008

 

9

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - An ninh huyện Củ Chi.

25/08/2008

 

10

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND

Về quy định tạm thời về quy định các tuyến đường kiểu mẫu.

24/10/2008

 

11

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND

Về việc thành lập BCĐ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (TCVN) ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.

16/01/2009

 

12

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Củ Chi.

09/3/2009

 

13

Quyết định

Số 07/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Củ Chi.

13/05/2009

 

14

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa thường trực UBND huyện và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.

22/05/2009

 

15

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Củ Chi.

20/04/2010

 

16

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Củ Chi.

23/04/2010

 

17

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi.

13/05/2010

 

18

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND

Về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần đế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện và UBND 21 xã, thị trấn.

18/06/2010

 

19

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND

Về việc điều chuyển đầu công việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TVN ISO 9001:2008 của Phòng Công thương sang phòng Quản lý đô thị theo quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND huyện Củ Chi

25/11/2010

 

20

Quyết định

Số: 02/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Củ Chi

23/05/2011

 

21

Quyết định

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan của UBND huyện Củ Chi

12/06/2011

 

22

Quyết định

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Củ Chi

29/07/2011

 

23

Quyết định

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi

03/08/2011

 

24

Quyết định

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi

08/08/2011

 

25

Quyết định

Số: 07/2011/QĐ-UBND

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn huyện Củ Chi

15/09/2011

 

26

Quyết định

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi

05/10/2011

 

27

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Củ Chi.

28/11/2011

 

28

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại huyện Củ Chi

16/12/2011

 

29

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp huyện Củ Chi.

26/04/2012

 

30

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND

V/v xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015

14/06/2012

 

31

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Củ Chi.

26/11/2012

 

32

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ Chi.

19/12/2012

 

33

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Củ Chi.

18/01/2013

 

34

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Củ Chi

03/09/2013

 

35

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Củ Chi.

03/09/2013

 

36

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi.

18/09/2013

 

37

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi.

15/10/2013

 

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

38

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND huyện Củ Chi về phê duyệt quy hoạch 08 ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2006-2010.

18/05/2009

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

39

Nghị quyết

Số 21/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006-2010

28/07/2006

 

40

Nghị quyết

Số 35/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006-2010 tại Thị trấn huyện Củ Chi

21/12/2006

 

41

Quyết định

Số 94/2007/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho công dân theo cơ chế hành chính “Một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

24/08/2007

 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

42

Nghị quyết

Số 16/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của huyện đến năm 2020

28/07/2006

 

43

Nghị quyết

Số 17/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chung Thị tứ Trung Lập, khu trung tâm và dân cư xã Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Thái Mỹ.

28/07/2006

 

44

Quyết định

Số 1511/2006/QĐ-UBND

V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới trường học ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

01/11/2006

 

45

Quyết định

Số 1898/2006/QĐ-UBND

V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội diện tích 45,10ha.

29/12/2006

 

46

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng xã An Nhơn Tây diện tích 53 ha.

14/05/2007

 

47

Quyết định

Số 47/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, xã Tân Phú trung, huyện Củ Chi. Diện tích 43,15ha.

14/05/2007

 

48

Quyết định

Số 70/2007/QĐ-UBND

Về phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú diện tích 143,7 ha.

20/06/2007

 

49

Quyết định

Số 84/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư dự án xây dựng công viên Sài Gòn SAFARI, diện tích 28,5 ha.

13/07/2007

 

50

Quyết định

Số 85/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Phú Trung (khu 4) xã Tân Phú Trung, diện tích 107 ha.

16/07/2007

 

51

Quyết định

Số 86/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Thạnh Đông, diện tích 162,87 ha.

16/07/2007

 

52

Quyết định

Số 93/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Trung tâm điều hành cụm công nghiệp cơ khí ô tô xã Hòa Phú, diện tích 41895 ha.

22/08/2007

 

53

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND

Về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới Trường học ngành giáo dục đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

09/07/2008

 

54

Nghị quyết

Số 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh một số nội dung của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020

06/11/2008

 

55

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-UBND

Về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây diện tích 50,2ha thuộc xã Tân Phú Trung và Tân Thạnh Tây

25/08/2008

 

V. LĨNH VỰC KHÁC

56

Quyết định

Số 1566/2006/QĐ-UBND

Về chuyển đổi cơ chế tài chính tại quyết định số 157/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Thành phố sang chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ đối với UBND các xã, thị trấn.

06/11/2006

 

57

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Củ Chi ban hành trong lĩnh vực kinh doanh.

10/04/2007

 

58

Quyết định

Số 44/2007/QĐ-UBND

Về việc hủy bỏ quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 25/4/2007 của UBND huyện Củ Chi.

10/05/2007

 

59

Quyết định

Số 83/2007/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu phí Chợ trên địa bàn huyện Củ Chi

28/06/2007

 

60

Quyết định

Số 91/2007/QĐ-UBND

Về việc sử dụng 60 % phí dịch vụ hành chính thực hiện mô hình 01 cửa liên thông để chi cho mua sắm trang thiết bị và chi hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp

21/08/2007

 

61

Quyết định

Số 10/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của BCH TW Đảng khóa X.

11/06/2009

 

62

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND

Về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015

30/11/2010

 

63

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi

13/10/2011

 

64

Chỉ Thị

Số 04/2011/CT-UBND

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

11/07/2011

 

65

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND

Về ban hành kế hoạch triển khai Đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện.

20/02/2012

 

66

Chỉ Thị

Số 05/2012/CT-UBND

Về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

19/06/2012

 

67

Chỉ Thị

Số 04/2012/CT-UBND

V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày 30/5/2012 của UBND TP.HCM về quán triệt và thay thế Thông tri 07/TT-HU ngày 15/8/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

22/06/2012

 

68

Chỉ Thị

Số 06/2012/CT-UBND

Về thực hiện quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30/4/1975

28/06/2012

 

VI. LĨNH VỰC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

69

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND

Về phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2015

05/12/2011

 

 

Người lập biểu
Nguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 9023/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

Số 1728/2006/QĐ-UBND

Về ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của UBND huyện Củ Chi.

11/12/2006

 

2

Quyết định

Số 109/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện Củ Chi.

27/09/2007

 

3

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Củ Chi.

10/06/2008

 

4

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình lãng công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Củ Chi.

20/06/2008

 

5

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn Tổ nhân dân và Tổ dân phố kiểu mẫu.

23/07/2008

 

6

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - An ninh huyện Củ Chi.

25/08/2008

 

7

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND

Về quy định tạm thời về quy định các tuyến đường kiểu mẫu.

24/10/2008

 

8

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Củ Chi.

09/03/2009

 

9

Quyết định

Số 07/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Củ Chi.

13/05/2009

 

10

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Củ Chi.

20/04/2010

 

11

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Củ Chi.

23/04/2010

 

12

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi.

13/05/2010

 

13

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND

Về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện và UBND 21 xã, thị trấn.

18/06/2010

 

14

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND

Về việc điều chuyển đầu công việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TVN ISO 9001:2008 của Phòng Công thương sang phòng Quản lý đô thị theo quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND huyện Củ Chi

25/11/2010

 

15

Quyết định

Số: 02/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Củ Chi

23/05/2011

 

16

Quyết định

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan của UBND huyện Củ Chi

12/06/2011

 

17

Quyết định

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Củ Chi

29/07/2011

 

18

Quyết định

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi

03/08/2011

 

19

Quyết định

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi

08/08/2011

 

20

Quyết định

Số: 07/2011/QĐ-UBND

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn huyện Củ Chi

15/09/2011

 

21

Quyết định

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi

05/10/2011

 

22

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Củ Chi.

28/11/2011

 

23

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại huyện Củ Chi

16/12/2011

 

24

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp huyện Củ Chi.

26/04/2012

 

25

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND

V/v xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015

14/06/2012

 

26

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Củ Chi.

26/11/2012

 

27

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ Chi.

19/12/2012

 

28

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Củ Chi.

18/01/2013

 

29

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Củ Chi

03/09/2013

 

30

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Củ Chi.

03/09/2013

 

31

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi.

18/09/2013

 

32

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi.

15/10/2013

 

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

33

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND huyện Củ Chi về phê duyệt quy hoạch 08 ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2006-2010.

18/05/2009

 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

34

Nghị quyết

Số 21/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006-2010

28/07/2006

 

35

Nghị quyết

Số 35/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006-2010 tại Thị trấn huyện Củ Chi

21/12/2006

 

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

36

Nghị quyết

Số 16/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của huyện đến năm 2020

28/07/2006

 

37

Nghị quyết

Số 17/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chung Thị tứ Trung Lập, khu trung tâm và dân cư xã Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Thái Mỹ.

28/07/2006

 

38

Quyết định

Số 1511/2006/QĐ-UBND

V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới trường học ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

01/11/2006

 

39

Quyết định

Số 1898/2006/QĐ-UBND

V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội diện tích 45,10ha.

29/12/2006

 

40

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng xã An Nhơn Tây diện tích 53 ha.

14/05/2007

 

41

Quyết định

Số 47/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Diện tích 43,15ha.

14/05/2007

 

42

Quyết định

Số 84/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu tái định cư dự án xây dựng công viên Sài Gòn SAFARI, diện tích 28,5 ha.

13/07/2007

 

43

Quyết định

Số 85/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Phú Trung (khu 4) xã Tân Phú Trung, diện tích 107 ha.

16/07/2007

 

44

Quyết định

Số 86/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Thạnh Đông, diện tích 162,87 ha.

16/07/2007

 

45

Quyết định

Số 93/2007/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Trung tâm điều hành cụm công nghiệp cơ khí ô tô xã Hòa Phú, diện tích 41895 ha.

22/08/2007

 

46

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND

Về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới Trường học ngành giáo dục đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

09/07/2008

 

47

Nghị quyết

Số 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh một số nội dung của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020

06/11/2008

 

48

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-UBND

Về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây diện tích 50,2ha thuộc xã Tân Phú Trung và Tân Thạnh Tây

25/08/2008

 

49

Quyết định

Số 1566/2006/QĐ-UBND

Về chuyển đổi cơ chế tài chính tại quyết định số 157/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Thành phố sang chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ đối với UBND các xã, thị trấn.

06/11/2006

 

50

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Củ Chi ban hành trong lĩnh vực kinh doanh.

10/04/2007

 

51

Quyết định

Số 83/2007/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu phí Chợ trên địa bàn huyện Củ Chi

28/06/2007

 

52

Quyết định

Số 10/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của BCH TW Đảng khóa X.

11/06/2009

 

53

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND

Về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015

30/11/2010

 

54

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi

13/10/2011

 

55

Chỉ Thị

Số 04/2011/CT-UBND

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

11/07/2011

 

56

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND

Về ban hành kế hoạch triển khai Đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện.

20/02/2012

 

57

Chỉ Thị

Số 05/2012/CT-UBND

Về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

19/06/2012

 

58

Chỉ Thị

Số 04/2012/CT-UBND

V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày 30/5/2012 của UBND TP.HCM về quán triệt và thay thế Thông tư 07/TT-HU ngày 15/8/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

22/06/2012

 

59

Chỉ Thị

Số 06/2012/CT-UBND

Về thực hiện quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30/4/1975

28/06/2012

 

V. LĨNH VỰC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

60

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND

Về phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2015

05/12/2011

 

 

Người lập biểu
Nguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 9023/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 44/2007/QĐ-UBND

Về việc hủy bỏ quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 25/4/2007 của UBND huyện Củ Chi.

Kết thúc năm 2007 hết thời hiệu thi hành

31/12/2007

2

Quyết định

Số 91/2007/QĐ-UBND

Về việc sử dụng 60 % phí dịch vụ hành chính thực hiện mô hình 01 cửa liên thông để chi cho mua sắm tranh thiết bị và chi hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp.

Văn bản hết hiệu lực do UBND Thành phố ban hành công văn số 7055/UBND-TM ngày 14/11/2008 về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện Củ Chi

14/11/2008

3

Quyết định

Số 1578/2006/QĐ-UBND

Về phân bổ số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn.

Văn bản trên có căn cứ pháp lý là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đã được thay thế tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

22/10/2009

4

Quyết định

Số 94/2007/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho công dân theo cơ chế hành chính “Một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

Do UBND huyện ban hành Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công dân theo cơ chế hành chính “một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

06/01/2010

5

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ tại UBND huyện Củ Chi.

Thay thế bằng Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND huyện ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan của UBND huyện Củ Chi

15/06/2011

6

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND

Về việc thành lập BCĐ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (TCVN) ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.

Thay thế bằng Quyết định 12130/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (TCVN) ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND huyện Củ Chi

29/11/2011

7

Nghị quyết

Số 26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn

Hết hiệu lực do UBND Thành phố ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.

08/10/2012

8

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.

Thay thế bằng Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của UBND huyện về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Củ Chi

28/03/2013

9

Quyết định

Số 70/2007/QĐ-UBND

Về phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú diện tích 143,7 ha.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.

05/09/2013

 

Người lập biểu
Nguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9023/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 9023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 9023/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Củ Chi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 9023/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Củ Chi Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 9023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Minh Tấn
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 9023/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Củ Chi Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 9023/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Củ Chi Hồ Chí Minh

 • 11/08/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/09/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/08/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực