Quyết định 903/QĐ-CTN

Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 08/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 480 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 903/QĐ-CTN ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 28/3/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 01/85 đường Hồng Quốc, khóm 004, cụm Khê Đầu, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

2. Lưu Thị Kim Nhiên, sinh ngày 29/9/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 127 đường Kiến Công Nhất, khóm 009, cụm Vũ Công, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 28/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/35 Cảng Khẩu, khóm 005, cụm Cảng Nam, khu An Định, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Tuyết Hằng, sinh ngày 27/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33 phố Long Đĩnh, khóm 001, cụm Đình Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

5. Dương Thị Liếp, sinh ngày 11/11/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 318 đường Trung Kính, khóm 026, cụm Quốc Phú, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

6. Trần Thị Thúy Điệp, sinh ngày 20/5/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 903 đoạn 2, đường Lê Minh, khóm 002, cụm Hồ Dương, khu Tây Thuần, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

7. Tống Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 27/01/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1/341, đường Trung Hoa, khóm 018, cụm Trung Hoa, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 19/3/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 9 số 35 phố Đài Tân, khóm 035, cụm Tích Huệ, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

9. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 13/01/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 210 đoạn 2 đường Quang Phục, khóm 009, cụm Lập Công, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

10. Hồ Nhì Múi, sinh ngày 17/12/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/100 đường Ngũ Phúc Nhất, khóm 009, cụm Phúc Hưng, khu Phượng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

11. Phạm Thị Loan, sinh ngày 15/5/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 210 đường Nam Khảm, khóm 014, thôn Cẩm Trung, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thị Hồng Nhãn, sinh ngày 24/9/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 72 Nội Hải Kiều, khóm 007, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

13. Lâm Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/3/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2 ngách 6 ngõ 170 đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 004, cụm Thụy Huệ, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

14. Phạm Thị Ngật, sinh ngày 03/5/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2/1 số 27 phố Nam Thuận Nhất, khóm 019, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

15. Trần Thị Hồng Trang, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 40 đường Nhân Ái, khóm 021, cụm Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

16. Lưu Thanh Ngoan, sinh ngày 18/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 239 đường Gia Đông, khóm 006, cụm Gia Đông, khu Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

17. Trương Thị Dương, sinh ngày 19/12/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 2 đường Chí Minh, khóm 020, cụm Ngũ Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Băng, sinh ngày 06/11/1962 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 9 ngách 30 ngõ 161 đường Lã Quang, khóm 015, cụm Tam Nghĩa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

19. Lư Quyên Phụng, sinh ngày 07/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 43 ngách 34, ngõ 214, đoạn 1 đường Diên Bình, khóm 031, cụm Khách Nhã, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

20. Tăng Thị Cô Ma, sinh ngày 15/5/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 23 số 136 đoạn 3 đường Thừa Đức, khóm 011, cụm Tư Văn, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Tam, sinh ngày 18/5/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 126/4 Lệnh Hòa, khóm 012, cụm Lệnh Hòa, khu Tường Quân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

22. Võ Kim Giàu, sinh ngày 14/3/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 27 đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 003, cụm Tây Tân, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

23. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 18/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 68 Phó Lại, khóm 008, thôn Phó Lại, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

24. Ngô Ngọc Tú, sinh ngày 13/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42 đường Hoa Hạ, khóm 020, cụm Điền Liên, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

25. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 18/4/1984 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 89 đường Đức Phú, khóm 021, cụm Thụ Đức, khu Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

26. Phạm Thị Dung, sinh ngày 12/12/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 254 ngõ 22 đường Đại Nguyên, khóm 010, cụm Đại Lâm, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

27. Võ Thị Ngọc Loan, sinh ngày 08/12/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20/1 ngõ 21 đường Ngô Phượng, khóm 013, cụm Thuần Thúy, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 10/9/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 162 đường Trung Sơn, khóm 010, cụm Kim Mỹ, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. Vũ Thị Trang, sinh ngày 12/8/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 162 Đại Khang Lang, khóm 009, cụm Đại Khiết, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

30. Trần Thị Duy Linh, sinh ngày 17/4/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5-3 ngách 16 ngõ 148 đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 009, cụm Long An, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

31. Thái Thị Kim Yến, sinh ngày 18/02/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 62 đoạn 2, đường Vân Lâm, khóm 018, cụm Tây, thị trấn Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

32. Lê Thị Hồng, sinh ngày 12/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 111-7 đường Nghĩa Hòa, khóm 005, cụm Nghĩa Hòa, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6 phố Dân An, khóm 015, cụm Trung Trang, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

34. Trương Thị Cẩm Bấu, sinh ngày 27/5/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 3 phố Thụy Ân, khóm 011, cụm Thụy Hưng, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 25/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 5 đường Thập Mậu, khóm 003, cụm Lê Thịnh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

36. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 27/5/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2, ngõ 61, phố Vĩnh An, khóm 019, cụm Tân Hòa, khu Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 29/01/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6 số 31 ngõ 18, đường Thụy Bình, khóm 011, cụm Tam Dân, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 04/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16 đoạn 3, đường Thừa Đức, khóm 004, cụm Phùng Lai, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

39. Cao Thị Nang, sinh ngày 03/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 109 Đại Trạch, khóm 006, thôn Đại Trạch, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

40. Chiếng Sủi Mùi, sinh ngày 26/10/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 869 đường Văn Sơn, khóm 006, thôn Thượng Sơn, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thị An, sinh ngày 26/6/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 3/3 Lục Cổ Lâm Khẩu, khóm 007, cụm Trọng Hòa, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

42. Võ Thị Đôi, sinh ngày 12/5/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 731, đoạn 6, đường Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Hồng Xuân, sinh ngày 15/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/2 Hồ Vĩ Liêu, khóm 003, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

44. Trầm Thị Suối, sinh ngày 12/10/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 15/15 Điền Trung Ươm, khóm 3, thôn Bắc Cảng, Đại Viên, Đào Viên

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Lệ Hằng, sinh ngày 16/7/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86 Vô Thuận Tân, khóm 10, phường Tân Thích, khu Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 02/9/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 78, ngõ 367, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Đại Đạo, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

47. Lê Thị Mộng My, sinh ngày 10/10/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Tiền, khóm 001, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

48. Tằng Cún Bẩu, sinh ngày 04/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2/24 Khê Châu, khóm 011, thôn Điền Tâm, xã Cổ Khâu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

49. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 38 đoạn 2, đường Song Thập, khóm 012, phường Kim Hoa, khu Bắc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

50. Phạm Kim Thoa, sinh ngày 10/10/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 118, đường Giáp Nam, khóm 019, phường Thanh Phố, khu Thanh Thủy, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

51. Lê Thị Hương, sinh ngày 09/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 22, lộ Bình Hòa 2, khóm 007, phường Tú Sơn, khu Đại Nha, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

52. Huỳnh Thị Đẹt, sinh ngày 05/10/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3/5 Tiền Tiến, khóm 014, thôn Lộc Nam, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

53. Dương Ngọc Hằng, sinh ngày 03/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8 Đông Điền, khóm 024, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

54. Phòng Kim Phụng, sinh ngày 18/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 18, đường Nam Minh Quang, khóm 023, phường Lê Minh, thị trấn Vân Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 10/5/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 77, đường Hưng Hoa Bộ, khóm 008, phường Hưng An, thôn Hưng An, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

56. Ngô Thị Tiến, sinh ngày 25/5/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Phúc Trúc, khóm 010, thôn Tứ Phương, xã Vĩnh Thịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

57. Trần Thị Hường, sinh ngày 01/01/1988 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 2, ngách 42, ngõ 203, đường Trung Hiếu, khóm 012, phường Thành Công, huyện Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Hoàng Diễm Thụy, sinh ngày 15/4/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Phòng 601, số 83/5 đường Văn Hóa, khóm 017, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

59. Phan Thị Mộng Linh, sinh ngày 11/7/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 435, ngõ Cổ Tùng Tây, khóm 052, phường Sùng Lan, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 29/7/1974 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 15, ngách 2, ngõ 555, đường Duyên Hải, đoạn 4, khóm 006, thôn Phúc Nam, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

61. Lý Thị Kim Thoa, sinh ngày 12/12/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 54/3 Côn Thân, khóm 006, thôn Côn Thân, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

62. Lê Thị Liễu, sinh ngày 25/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 55, đường Nhân Hòa 3, khóm 006, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Bích Thuận, sinh ngày 25/8/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 254, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 014, phường Đại Trúc, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh ngày 19/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 285, đoạn 1, khóm 011, phường Hoa Dương, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thùy Xuân Mai, sinh ngày 07/01/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15 đường Trung Thanh Tây 2, khóm 009, phường Vĩnh Nam, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 20/02/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/2 số 37/14 ngõ Phong Thụ, khóm 016, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

67. Phạm Ngọc Mai, sinh ngày 24/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 8, đường Thạch Đàm Đông, khóm 012, phường Thạch Đàm khu Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

68. Phạm Thị Chi, sinh ngày 21/02/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 160, đường Đại Hồ, khóm 014, phường Hải Sơn, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

69. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 26/11/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, ngách 20, ngõ 234 đường Thanh Thủy, khóm 009, phường Vĩnh Phong, khu Thủ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 09/4/1966 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 165, ngõ 168 đường Liên Hoa, khóm 005, phường Hướng Nghĩa, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

71. Phạm Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 240, đường Bồng Cầu, khóm 044, phường Vĩnh An, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

72. Phạm Thị Phụng, sinh ngày 19/02/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: số 5, khóm 008, phường Hưng Hóa, khu Tiền Trấn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/10/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, đường thân Tu, khóm 003, phường Chính Ngôn, khu Linh Nhã, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 05/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 165/3 đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 006, xã Cửu thành, khu Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

75. Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 05/8/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 32/10 Tân Quang, khóm 015, làng Đông Bình, thị trấn Thủ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 18/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 29/56 lầu 3, Đại Bì, khóm 015, làng Điếu Tùng, khu Điếu Tùng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

77. Phạm Thị Minh Đào, sinh ngày 18/7/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 105/24/90 Phụng Lâm 3, khóm 041, làng Hội Xã, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

78. Trần Thị Diễm, sinh ngày 05/8/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 192 Đại Lợi, khóm 016, làng Lưu Thố, khu Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

79. Võ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 24/01/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 352, đoạn 2, đường Vĩnh Bình, khóm 017, phường Trung Hưng, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 05/11/1975 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 84, đường Long Nam, khóm 022, phường Đông Xã, TP Bình Đông, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

81. Trần Thị Bích Hiền, sinh ngày 07/3/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 117 đường Thái Bình, khóm 008, Hòa Bình, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

82. Châu Ngọc Bình, sinh ngày 02/11/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 58, đường Gia Minh, khóm 012, thôn Gia Hưng, làng Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

83. Lê Tuyết Phương, sinh ngày 12/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 30/6 Phong Vinh, khóm 019, phường Đại Doanh, khu Tân Thị, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

84. Trương Thị Hữu, sinh ngày 08/6/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 540 đường Quang Phục, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Bích Nhung, sinh ngày 15/10/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 35/30 Ứng Tài Phố, khóm 004, phường Vĩnh Hòa, TP Thác Từ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thanh Hoàng Mỹ Tiên, sinh ngày 03/3/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 62 Quốc Quang 8, khóm 032, phường Tây Loan, khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

87. Võ Thị Kim Liên, sinh ngày 29/9/1968 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 243 đường Hướng Dương, khóm 012, phường Hướng Dương, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 146 đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 010, phường Dương Minh, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

89. Dư Thị Tuyết Nga, sinh ngày 30/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9 ngách 21, ngõ 280, đoạn 4, đường Trung Thanh, khóm 013, phường Lục Bảo, khu Đại Nha, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

90. Phạm Ánh Hồng, sinh ngày 03/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/1 số 78 đường Nam Kinh, khóm 003 phường Sư Từ, khu Tây, TP Gia Nghĩa, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

91. Trần Thị Thư Yến, sinh ngày 30/8/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 14/1 Nội Thảo Hồ, khóm 002, thôn Song Hồ, làng Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

92. Tăng Thị Huyền, sinh ngày 05/5/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 388/6/3 đoạn 4, Hải Điền, Khóm 002, phường Điền Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

93. Hà Thị Cẩm Diệu, sinh ngày 08/6/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 692 Trung Luân, khóm 027, làng Trung Vinh, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

94. Đinh Thị Quyên, sinh ngày 20/6/1983 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 95/43/7 đoạn 2, Tây Thuận, khóm 010, làng Hà An, khu Tây Thuận, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

95. Đỗ Thị Tơ, sinh ngày 14/4/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 25/2/110 thôn Yi Châu, làng Yi Châu, huyện Yến, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

96. Phạm Thị Như, sinh ngày 25/10/1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 30 Hợp Đức Tân, khóm 001, thôn Ma Liễu, thị trấn Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

97. Thái Thị Bích Tuyền, sinh ngày 22/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 353/10 đường Tân Đông, khóm 020, phường Duy Tân, thị trấn Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

98. Tạ Hoài Nam, sinh ngày 21/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 212 Gia Hưng, khóm 017, phường Gia Tân, thị trấn Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

99. Đoàn Thị Kim Thu, sinh ngày 02/12/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 18 ngách 280 khóm 14, đường Lục Phân Thôn, làng Ngoại Phố, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

100. Bùi Thị Cẩm Tú, sinh ngày 18/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngách 109 đoạn 3 đường Bản Nguyên, khóm 014 phường Châu Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

101. Lê Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 11/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21 Thắng Bình, khóm 015, thôn Mã Minh, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

102. Dư Kim Sang, sinh ngày 03/4/1966 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5 Thắng Bình, khóm 015, thôn Trung Thắng, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

103. Văn Thị Mai, sinh ngày 14/3/1969 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 209/21/33 Quế Dương, khóm 005, làng Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Ngọc Thắm, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 13 Lạc Sơn, khóm 029, làng Bì Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

105. Chế Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 22/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14 Đào Nguyên, khóm 019, thôn Giai Lâm, làng Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

106. Đặng Thị Mến, sinh ngày 09/11/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 11, ngách 49 đường Lạc Dương, khóm 027 phường Điền Tâm, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 15/7/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 16 đường Phúc Long, khóm 009, phường Khê Mỹ, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

108. Đinh Thị Bích Tuyền, sinh ngày 19/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6 ngách 277 đoạn 6, đường Sơn Cước, khóm 013 phường Đông Bắc, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

109. Mai Thị Uyên, sinh ngày 28/8/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 25/1 đường Như Ý, khóm 004, phường Kiến Hưng, khu Đại Giáp, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

110. Phan Hồng Phượng, sinh ngày 05/12/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 289 đường Văn Sinh, khóm 003 phường Hồ Khê, TP Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

111. Ngô Mỹ Phụng, sinh ngày 10/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6/7 Minh Hòa, khóm 015, phường Minh Hòa, khu Sơn Thượng, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Cẩm Nhân, sinh ngày 19/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50 Khê Tâm Liêu, khóm 006, thôn Văn Phụng, làng Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

113. Trần Thị Kim Yến, sinh ngày 10/6/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 437/1 đường Trung Chính, khóm 029, phường Phú Liêu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

114. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 25/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 74 Tân Thố, khóm 016, phường Trúc Tân, khu Hậu Bì, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

115. Trần Thị Tuyến, sinh ngày 06/5/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 73 đường Thành Công, khóm 011, phường Diên Bình, khu Tân Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Thị Bé Hiền, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 232 đường Thoại Long Đông, khóm 001, phường Tân Võ, khu Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

117. Lê Thị Diễm Thúy, sinh ngày 22/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119 đường Thái Từ, khóm 044, phường Thái Từ, khu Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 22/6/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 52/7 Quảng Hưng, khóm 007, phường Quảng Hưng, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

119. Đặng Thị Tiến, sinh ngày 10/02/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 214 đường Thượng Liêu, khóm 016 phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thị Lớn, sinh ngày 15/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 99/1 đường Trung Chính, khóm 002, thôn Thiên Phúc, làng Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

121. Thái Kim Loan, sinh ngày 26/01/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 120 đường Tân Chung, khóm 002, thôn Tân Chung, làng Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

122. Phạm Ngọc Tuyền, sinh ngày 20/6/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5/22 Đại Thảo Phố, khóm 002, thôn Đại Nam, làng Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

123. Hồ Thị Mỹ Hương, sinh ngày 02/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 612 đường Khẩn Đinh, khóm 001, phường Khẩn Đinh, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

124. Phan Thị Ngọc, sinh ngày 27/8/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 43 đường Quang Thành, khóm 008, phường Tân Quang, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

125. Đỗ Thị Tuyết, sinh ngày 10/8/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 13 đường Đại Luân, khóm 009, thôn Đại Luân, làng Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

126. Cao Thị Điều, sinh ngày 12/6/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 115/1 ngõ Hậu Trang, khóm 012, thôn Nhân Lý, làng Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

127. Huỳnh Ngọc Nương, sinh ngày 03/7/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 120 Phạm Cầu, khóm 009, phường Phạm Cầu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

128. Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 22/11/1967 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 2/20 đường Hải Sản, khóm 006, thôn Hòa Phong, làng Đại Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

129. Trần Thị Lan Trinh, sinh ngày 05/11/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 58 đường Dân Sinh 4, khóm 005, phường An Khánh, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

130. Trần Thị Kiều Diễm, sinh ngày 02/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 12 ngõ Trúc Viên, khóm 001, phường Hương Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

131. Lê Thị Kim Khuya, sinh ngày 01/01/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 92 Luiân Từ Đỉnh, khóm 002, Đỉnh Luân, làng Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

132. Huỳnh Thị Sâm, sinh ngày 11/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75/5 Đại Đức, khóm 006, thôn Đại Đức, làng Đài Bì, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

133. Cao Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 01/01/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33 ngõ 80 đường Trường Thắng, khóm 025, phường Trường Vinh, quận Bắc, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 11/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 3 phố Hoa Sơn, khóm 021, thôn Tân Nha, làng Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

135. Võ Thị Sen, sinh ngày 01/01/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 16 phố Hưng Nam, khóm 004, phường Đức Hưng, quận Mỹ Nông, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

136. Võ Thị Thúy Liễu, sinh ngày 20/12/1975 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 7 ngách 8 ngõ 41 đường Trung Chính, khu Thổ Thành, TP Tân Đài Bắc

Giới tính: Nữ

137. Trương Thị Mỹ Hường, sinh ngày 20/9/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4 số 126 đường Trung Chính Bắc, khóm 001, phường Tam Dân, TP Tam Trùng, Đài Bắc

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 12/7/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 179 đường La Trang, khóm 005, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

139. Dương Tuyết Nga, sinh ngày 04/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 502 đoạn 1, đường Đầu Tân, khóm 008, phường Trúc An, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

140. Phạm Thị Hồng Em, sinh ngày 22/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82/21 đường Tự Do, khóm 019, phường Dầu Xa, thị trấn Ma Đậu, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Thị Ngoãn, sinh ngày 22/6/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6 ngõ 418, đoạn 1, đường Trung Hoa, TP Trung Liệt, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

142. Lê Thị Bích Liểu, sinh ngày 29/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 160/34/5, đoạn 3 đường Đại Quang, khóm 035, phường Giai Liên, thị trấn Bản Kiều, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 20/02/1966 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 96/16/18, đường Thái Thuận, khóm 005, phường Thái Thuận, thị trấn Thụ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

144. Huỳnh Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 06/5/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 37 đường Doãn Doãn, khóm 001, khu Noãn Noãn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 08/7/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 29 đường Mai Tử, Phong Thế, khóm 007, thôn Mai Tử, Mạnh Cương

Giới tính: Nữ

146. Lý Thị Mau, sinh ngày 07/3/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 9 số 55 Đàm Hưng, khóm 023, phường Vân Lâm, thị trấn Thụ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

147. Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh ngày 15/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/221 đường Đông Lan, khóm 012, phường Mậu Hưng, thị trấn Đông thế, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

148. Trần Thị Huỳnh, sinh ngày 27/8/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 88 đường Lục Xuyên Đông, khóm 018, phường Lục Xuyên, khu Trung, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

149. Chí Chển Cú, sinh ngày 25/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16 đoạn 1, đường Chương Thủy, khóm 011, thôn Côn Luân, xã Bổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

150. Huỳnh Thị Thúy An, sinh ngày 20/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 291 đường Phổ Thông, khóm 003, quận Trường Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

151. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 29/10/1966 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 58 đường Văn Hóa, khóm 010, cụm Vĩnh Quản, khu Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

152. Đậu Thị Thương, sinh ngày 08/9/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 43 Tây Bình, khóm 007, cụm Tây Bình, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

153. Huỳnh Thu Lang, sinh ngày 11/12/1971 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7, hẻm 40 ngõ 61, phố Thiên Mậu, khóm 004, cụm Vân Lâm, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

154. Phạm Mỹ Kiền, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 72/1 Đại Khang Lang, khóm 019, phường Đại Cát, TP Phát Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Kim Thùy, sinh ngày 02/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 290 đường Vĩnh An, khóm 003, thôn Vĩnh An, làng Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

156. Trần Phương Đông, sinh ngày 22/7/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 20, hẻm 35, đường Kiều Ái 1, khóm 019, phường Kiều Ái, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

157. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 04/4/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 134, Trúc Thâm, khóm 014, thôn Trúc Thâm, làng Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

158. Võ Thị Kim Hoa, sinh ngày 16/5/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 134, Trúc Thâm, khóm 014, thôn Trúc Thâm, làng Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

159. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 09/02/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 134, đường Dương Tân Bắc, khóm 019, phường Đại Đồng, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Thị Cẩm Dung, sinh ngày 24/4/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 385/19/23 đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 011, thôn Huyện Trang, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Ngọc Lanh, sinh ngày 04/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 94/42 Phước Tinh, khóm 003, làng Thanh Hoa, xã Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

162. Phạm Ngọc Phương Linh, sinh ngày 11/10/2001 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 107/95, đoạn 2, lộ Tùng Trúc, khóm 008, làng Tùng Mao, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh ngày 02/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 136, Tự Cường 2, khóm 019, làng Long Thành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

164. Phạm Thị Hường, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 156/1, đường Văn Sinh, khóm 009, phường Long Thúy, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 12/4/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 111, ngõ 45, đường Tùng An, khóm 009, phường Sơn An, Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

166. Đỗ Thị Minh Xuyến, sinh ngày 28/01/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 9/12, Thái Nguyên 7, khóm 003, làng Minh Tân, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Thị Kim Định, sinh ngày 20/10/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 250, đường Tín Nghĩa, khóm 002, phường Trung Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

168. Lầu Sẹc Kíu, sinh ngày 20/7/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 61, hẻm Trúc Trung, khóm 009, thôn Trúc Tử, làng Vĩnh Tình, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

169. Võ Lê Phương Thảo, sinh ngày 02/01/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 15, Điền Liêu, khóm 009, thôn Kim Lan, làng Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

170. Tằng Mềnh Hỷ, sinh ngày 08/5/1989 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 11/2, số 1, hẻm 24, lộ Tân Kiến, khóm 017, phường Khai Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 03/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 365, Bắc Thế Tử, khóm 022, thôn Bắc Đẩu, làng Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

172. Lê Thị Thanh Diễm, sinh ngày 01/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 3, lộ Quá Câu, khóm 012, thôn Quá Câu, làng Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

173. Dương Thị Hoài, sinh ngày 03/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 424, đường Nam Dương, khóm 003, phường Nam Thế, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

174. Kim Thị Hạnh, sinh ngày 28/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 128, hẻm 112, đường Trung Sơn, khóm 1, phường Thái Hòa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

175. Mai Thị Hà, sinh ngày 12/6/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 37, đường Tây Thế, khóm 009, phường Tây Thế, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

176. Huỳnh Tiểu My, sinh ngày 08/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, ngõ 6, hẻm Quốc Quang, khóm 021, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

177. Đỗ Thị Thúy Nga, sinh ngày 18/11/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 317, đường Trung Chính Tây, khóm 30, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

178. Ngô Thị Lan, sinh ngày 10/5/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10/1 Lâm, ngõ 30, đường Đông Hải 1, khóm 012, phường Đông Hải, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

179. Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 06/9/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 126, đường Tăng Hóa, khóm 003, phường Bổn Dương, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

180. Trần Thị Thảo, sinh ngày 17/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 119/10, lộ Bao Trung, khóm 017, phường Văn Sơn, thành phố Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

181. Nguyễn Thị Chăm Em, sinh ngày 06/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 18, hẻm 175, đường Bạch Địa, khóm 008, phường Ma Viên, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

182. Bùi Thị Điệp, sinh ngày 15/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 85, đường Tín Nghĩa, khóm 015, phường Trung Long, thành phố Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Ngọc Liễu, sinh ngày 03/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 126/5, lộ Hòa Mục, khóm 007, phường Quyến Đỗ, làng Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

184. Đặng Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 18/11/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 2/5, lộ Đại Nguyên, khóm 001, phường Phong Niên, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

185. Trương Thị Lệ Hoa, sinh ngày 11/10/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 405/28, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 040, làng Bắc Môn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

186. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 26/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 380/100/48 Trung Sơn Đông, khóm 015, làng Phụng Đông, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

187. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 20/7/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 174/5, lộ Tân Quảng, khóm 004, thôn Tân Quán, làng Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

188. Mang Thị Thu Hương, sinh ngày 15/01/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 22/1, ngách 2, hẻm 129, đường Lưu Quang, khóm 014, phường Quan Huệ, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

189. Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 10/8/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 18, hẻm 61, lộ 5 Đại Cát, khóm 026, thôn Đại Cát, làng Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

190. Trần Lệ Thủy, sinh ngày 27/6/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 683, lộ Lộc Phố, khóm 012, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

191. Trần Ngô Mỹ An, sinh ngày 18/10/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 28/4/1, lộ Gia Đông, khóm 004, thôn Hồ Đông, làng Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thị Nghĩa, sinh ngày 05/7/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 8, đoạn 2, lộ Kiên Khang, khóm 004, làng Phúc Hưng, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

193. Nguyễn Thị Chuộng, sinh ngày 20/3/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 512, đường Trường Sinh, khóm 010, phường Thiết Sơn, khu Ngoại Bổ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

194. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 12/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6/41, Bình Nguyên, khóm 014, phường Bình Nguyên, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

195. Lê Thị Thùy Duyên, sinh ngày 09/02/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 56, thôn Phong Thụ, khóm 005, phường Phong Thụ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

196. Trần Thị Thu Mai, sinh ngày 31/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 123/50, đường Thông Hóa, khóm 8, phường Lâm Giang, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

197. Lê Kiều Cúc, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 656, lộ Phúc Hưng, khóm 018, phường Đẩu Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Trúc Bắc

Giới tính: Nữ

198. Huỳnh Thị Bích Nguyên, sinh ngày 12/10/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, Đại Phân Lâm, khóm 002, thôn Đại Lâm, xã Bắc Bổ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 06/5/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 128, lộ Trung Ương, khóm 013, thôn Cửu Khung, làng Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 30/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 80, lầu 3, đường Vĩnh Phong Bắc, khóm 006, phường Trung Chính, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 18/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 2, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 014, phường Tân Cát, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Bích Thủy Em, sinh ngày 09/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 230/20, đường Tam Mỹ, khóm 003, phường Lao Đông, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

203. Trần Thị Tiền, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 51, lộ Châu Sinh, khóm 006, phường Châu Cách, thị trấn Phố Lí, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

204. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 14/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 55/7, Khanh Nội, khóm 002, phường Nga Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

205. Nguyễn Thế Hoan, sinh ngày 19/5/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 13, hẻm 864, đoạn 1, lộ Văn Hiền, khóm 004, phường Bảo An, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nam

206. Hồng Tú Phương, sinh ngày 11/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/37, đường Sơn Cước, khóm 12, thôn Huỳnh Thố, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

207. Đàm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 19/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25/41, Trung Hiếu, khóm 013, làng Nam Bình, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

208. Thái Thị Hồng Phương, sinh ngày 01/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38/5, Bình Dương, khóm 010, thôn Tứ Châu, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

209. Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 09/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6/1, đường Tư Cường Nhất, khóm 011, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

210. Hứa Thị Bông, sinh ngày 13/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 45, ngõ 136, đường Trùng Khánh Bắc, đoạn 3, khóm 006, phường Quốc Khánh, khu Đại Đông, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

211. Huỳnh Thị Hết, sinh ngày 19/10/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 31/3, hẻm 56, đường Khê Côn Hai, khóm 004, phường Khê Bắc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

212. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 20/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, lầu 1/4, ngõ 241, đường Dân Tộc, khóm 023, phường Tam Dân, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

213. Trương Mỹ Ngọc, sinh ngày 06/6/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 230/1, Trường Vinh, khóm 013, phường Trường Vinh, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

214. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 12/02/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 140/8, lộ Ngọc Bình, khóm 015, phường Sư Dự, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

215. Võ Thị Kim Tho, sinh ngày 30/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 367, đoạn 1, lộ Thạch Bi, khóm 004, phường Thạch Bi, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. Phạm Thị Thư, sinh ngày 12/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 132, đường Tùng Cửu, khóm 002, phường Tùng Nha, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

217. Đỗ Kiều Oanh, sinh ngày 17/3/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 42, Sơn Tri Luân, khóm 006, thôn Nghĩa Long, làng Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Như Ngọc Hạnh, sinh ngày 08/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6/8, số 80, lộ Tây Bình, khóm 017, phường Quang Hưng, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

219. Nguyễn Thị Mộng Thảo, sinh ngày 01/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 8, hẻm 124, đoạn 3, lộ Kiến Quốc, khóm 028, thôn Phúc Lạc, làng Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

220. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 25/12/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 72, lộ Tân Cát, khóm 009, thôn Tân Giáp, làng Đông Thê, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Thị Ngân Hà, sinh ngày 01/7/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 25, lộ Dân Quyền, khóm 018, thôn Xã Khẩu, làng Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

222. Lê Thị Tuyết Vân, sinh ngày 30/6/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 107, lộ Hòa Bình, khóm 016, thôn Vạn Kiến, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 05/6/1987 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 41/5, Trường Phố, khóm 006, thôn Tân Bo, làng Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

224. Diệp Thị Mai, sinh ngày 09/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/8, đường Trung Chính, khóm 001, thôn Phong Mỹ, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

225. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 31/12/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22/17, lộ Trung Chính, khóm 005, thôn Nam Áo, Làng Nam Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

226. Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 24/5/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 302, đoạn 3, lộ Đại Phúc, khóm 003, thôn Mỹ Thành, làng Trang Vĩ, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

227. Huỳnh Ngọc Phương, sinh ngày 04/02/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 29, Lão Thiên Khanh, khóm 002, thôn Lão Thiên, làng Bát Lí, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

228. Lê Thị Thúy Phượng, sinh ngày 15/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 83, hẻm 169, lộ Quảng Hưng, khóm 001, thôn Quảng An, làng Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

229. Nguyễn Thị Tơ, sinh ngày 09/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 280, hẻm 619, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 015, phường Phong Cốc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

230. Vũ Thị Minh Ly, sinh ngày 08/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 119, Đô Lan, khóm 022, thôn Đô Lan, làng Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

231. Trần Thị Tuyết Trang, sinh ngày 01/01/1975 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 48/20, lộ Tùng Đức 5, khóm 013, làng Tùng Trúc, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

232. Trương Thị Hồng Châu, sinh ngày 04/11/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 598/1/9, lầu 4, đoạn 2, lộ Thanh Niên, khóm 010, làng Văn Đức, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

233. Nguyễn Xuân Thủy, sinh ngày 12/10/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 281, Tân Trang, khóm 009, làng Tân Trang, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

234. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 18/3/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50, đường Đại Hoa, khóm 043, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. Đỗ Thị Nên, sinh ngày 15/12/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 107, lầu 3, lộ Văn Hiền Nam, khóm 011, làng Văn Hiền, khu Lâm Viên, Cao Hùng

Giới tính: Nữ

236. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 06/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81, lộ Tịnh Cước, khóm 008, thôn Tịnh Cước, làng Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

237. Võ Thị Kiều Hoanh, sinh ngày 19/6/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 140/1, hẻm 61, lộ Phong Hải, khóm 012, thôn Ôn Phong, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

238. Lê Văn Trung, sinh ngày 24/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 32, lộ Đại Hồ, khóm 013, thôn Phố Gừng, làng Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nam

239. Hồ Mỹ Xuyên, sinh ngày 08/12/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 11, Tùng Tử Cước, khóm 012, thôn Loan Đàm, làng Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

240. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15/5/1984 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 11, Tùng Tử Cước, khóm 012, thôn Loan Đàm, làng Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

241. Huỳnh Thanh Nhàn, sinh ngày 20/10/1969 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 90, lộ Mỹ Hoa, khóm 001, thôn Phân Viên, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

242. Trương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 20/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 37, hẻm 64, đường Nhân Phúc, khóm 017, phường Thoại Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Kim Ba, sinh ngày 15/8/1975 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 744, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 017, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

244. Phạm Thị Vân, sinh ngày 26/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/11, lầu 2, phố Thương Hậu, khóm 007, làng Lưu Hậu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

245. Liêu Tuyết Nguyên, sinh ngày 07/7/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 132/37, lộ Trung Hiếu, khóm 001, làng Quảng Đức, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

246. Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 08/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 38/4/3, lộ Tùng Văn, khóm 023, làng Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

247. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 24/01/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 175/3/35, lộ Quế Dương, khóm 005, làng Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

248. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 13/4/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 159/2, Tân Điếm, khóm 012, thôn Tân Điếm, làng Sai Đầm, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

249. Châu Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 30/12/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 99, đoạn 3, đường Đàm Hưng, khóm 017, phường Cam Đường, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

250. Lâm Mỹ Dung, sinh ngày 26/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 42, hẻm 61, lộ Trung Sơn, khóm 022, phường Trúc Lâm, khu Sa Lục, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

251. Đào Thị Trang, sinh ngày 01/3/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 770, đường Trường Sinh, khóm 014, thôn Thiết Sơn, làng Ngoại Phố, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

252. Lâm Thọ Phụng, sinh ngày 30/11/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, Phú Lạc Tân Thôn, khóm 012, thôn Long Tường, làng Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

253. Nguyễn Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 07/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4/1, Đôn Tử Đầu, khóm 001, thôn Vĩnh Đồng, làng Đông Thạnh, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

254. Hà Thị Yến, sinh ngày 15/12/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 113, đường Thành Công Nhất, khóm 014, phường Triều Đông, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

255. Vầy Cắm Lìn, sinh ngày 15/8/1982 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: 433/24, đường Quốc Họ, khóm 002, xã Quốc Họ, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

256. Đỗ Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 379, lộ Thành Công, khóm 015, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

257. Huỳnh Thu Thủy, sinh ngày 09/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, phố Đại Khê Nhất, khóm 028, phường Hồ Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

258. Nguyễn Thị Hồng Ảnh, sinh ngày 23/6/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 143/99/7, đường Hữu Xương, khóm 008, phường Đại Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

259. Vòng Sục Dính, sinh ngày 29/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 71, đường Đồng Ái, khóm 008, phường Quảng Tây, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

260. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 21/12/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Phụng Long, khóm 011, phường Phụng Hùng, khu Yến Cổ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

261. Phạm Ngọc Ánh, sinh ngày 06/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, đường Mỹ Hòa, khóm 028, thôn Di Tịnh, làng Di Hà, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

262. Chắng Lý Thanh, sinh ngày 30/12/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 138/10, khóm 015, phường Quốc Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

263. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 29/6/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/9, hẻm Tín Nghĩa, lộ Vu Liêu, khóm 004, làng Vu Liêu, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

264. Nguyễn Thúy An, sinh ngày 28/8/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 131, đường Thanh Quang, khóm 017, phường Bản Dương, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

265. Nguyễn Thị Kim Thơ, sinh ngày 21/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 406, lộ Phục Hưng, khóm 012, thôn Đức Thành, làng Trường Đài, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

266. Trần Thị Nối, sinh ngày 10/12/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 364, lộ Phục Hưng, khóm 015, thôn Phục Hưng, làng Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

267. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 02/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 88, đường Đức Hiệp, khóm 011, thôn Đức Hiệp, làng Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

268. Vũ Bích Loan, sinh ngày 06/8/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 19, ngách 8, ngõ 21, đường Kim Hoa, khóm 005, xóm Lam Phố, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

269. Nguyễn Thị Kim Huyên, sinh ngày 10/7/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, hẻm 21, đoạn 3, đường Gia Viên, khóm 002, phường Cam Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

270. Vòng Tắc Khìn, sinh ngày 24/5/1973 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 80, lầu 4, phố Bác Ái, khóm 002, làng Thụ Bắc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

271. Phan Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81, Tam Giác Tử, khóm 015, thôn Tam Giác, làng Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

272. Võ Cô Ca, sinh ngày 04/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 7, xã Hậu Bình, khóm 005, thôn Thái Hòa, làng Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 02/5/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 386, đoạn 1, lộ Vạn Thọ, khóm 011, thôn Long Hoa, làng Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

274. Trần Thị Muội, sinh ngày 19/01/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 168/1, đoạn 3, lộ Chương Nam, khóm 001, phường Ngưu Phố, TP. Chương Hóa

Giới tính: Nữ

275. Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 17/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 565/1, Tam Liêu Loan, khóm 013, phường Từ An, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

276. Lê Thị Thùy Loan, sinh ngày 22/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 34/4, Nghĩa Tử Lâm, khóm 004, phường Nghĩa Lâm, khu Tây Cảng, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

277. Ỳ Khố Trinh, sinh ngày 24/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34/26, đường Văn Hóa, khóm 003, thôn Dầu Xa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

278. Trần Thị Vĩnh Kiều, sinh ngày 16/02/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 45, Điền Đầu, khóm 008, thôn Vĩnh Định, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

279. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 20/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 288/12, đường Dân Sinh, khóm 019, làng Cát Phong, khu U Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

280. Nguyễn Mỹ Ngân, sinh ngày 08/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 10, lộ Quốc Tế 2, khóm 016, phường Đại Hồ, thị trấn Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

281. Huỳnh Thị Nguyên, sinh ngày 23/3/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 161, đường Vinh Điền, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

282. Lê Thị Thanh Trúc, sinh ngày 25/7/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 23/28, Trấn Hải, khóm 003, làng Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

283. Trần Thị Tú, sinh ngày 10/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 233/2, Ngũ Phòng, khóm 012, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

284. Đỗ Kim Yến, sinh ngày 18/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 48, đường Hạ Niêm, làng Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

285. Lê Thị Hồng Nga, sinh ngày 21/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21/10, đường Trần Bình, khóm 002, thôn Trần Bình, làng Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

286. Phạm Thanh Xuân, sinh ngày 08/3/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, Nhân Ái, khóm 006, thôn Lâm Trung, làng Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

287. Lê Thị Hy, sinh ngày 15/6/1985 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 127/3, lộ Mỹ Hoa, khóm 015, thôn Vĩnh Lạc, làng Lâm Biển, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

288. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 29/8/1979 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 177, hẻm 13, lộ Uông Viên, khóm 002, phường Uông Viên, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

289. Lâm Chánh Kéo, sinh ngày 19/01/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 32, đường Đức Huệ, khóm 001, phường Thanh Quang, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

290. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 03/10/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 14/1, khóm 010, Long Tử Vĩ, thôn Vạn An, làng Thi Thượng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Kim Sự, sinh ngày 04/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 141/9, lộ Phục Quốc 1, khóm 031, làng Phục Quốc, xã Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

292. Tăng Thị Mai Trúc, sinh ngày 20/4/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 125, Quang Minh, khóm 017, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

293. Trần Thị Kim Xuyên, sinh ngày 02/12/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 105, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 002, phường Nhật Tân, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

294. Lê Thị Thơi, sinh ngày 27/4/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 353, đường Long Đông, khóm 025, phường Long Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

295. Trần Thị Thanh Nga, sinh ngày 21/5/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 57, hẻm 83, đường Giới Thọ, khóm 005, phường Nhân Nghĩa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

296. Hoàng Thị Sánh, sinh ngày 28/4/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 7/7, số 7, ngõ 2, hẻm 211, đường Vĩnh Phước, khóm 032, phường Vĩnh Phong, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

297. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 16/8/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 40, hẻm 188, đường Điện Nghiên, khóm 008, phường Cao Vinh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

298. Trần Thị Thúy Phượng, sinh ngày 22/8/1979 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 1, số 352, đường Quang Huê, khóm 016, phường Đại Trang, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

299. Đào Kim Loan, sinh ngày 16/5/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 227, đường Kiến Quốc, khóm 006, phường Phong Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

300. Trần Thị Hồng, sinh ngày 23/12/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 347, Trường Giang, khóm 009, làng Hương Trường, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

301. Bùi Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 02/8/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15/3, Thủy Lưu, khóm 011, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

302. Trần Lê Hồng Ngà, sinh ngày 24/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 696, Nam Loan, khóm 012, làng Nam Lan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

303. Lâm Cà Hi, sinh ngày 19/4/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 1, hẻm Sơn Hạ, đường Nam Liêu, khóm 017, phường Nam Liêu, khu Di Đạt, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

304. Lê Thị Loan, sinh ngày 18/12/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, Khang Vĩ, khóm 002, thôn Khang Vĩ, làng Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

305. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 22/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 7, hẻm 76, lộ Đức Hòa, khóm 020, thôn Đông Hưng, làng Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

306. Lê Thị Ái, sinh ngày 24/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 89, lộ Trung Hiếu, khóm 029, phường Quang Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

307. Cao Thị Cẩm Hường, sinh ngày 23/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 65, hẻm 132, lộ Nam Phong, khóm 012, phường Dũng Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

308. Moọc Nàm Mùi, sinh ngày 05/6/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 92, lộ Đông Bình, khóm 002, thôn Đông Thành, làng Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

309. Thạch Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/11/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 12, hẻm 673, lộ Trung Chính, khóm 026, phường Lục Giáp, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

310. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 04/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6/6, Thiết Hạn Kiều, khóm 001, phường Thiết Hạn, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

311. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/8/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 109 Ngô Giang, khóm 013, thôn Ngô Giang, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

312. Đinh Thị Quý, sinh ngày 19/11/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 10 số 2, đoạn 1, đường Minh Đức, khóm 001, cụm Kim Thành, khu Thổ thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

313. Nguyễn Thị Hoài Lan, sinh ngày 14/11/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 47 đường Long Tân, khóm 008, cụm Trường Giang, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. Vũ Thị Thơm, sinh ngày 20/02/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8, ngách 8 ngõ 41, đường Nam Thượng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

315. Lê Thị Hoa, sinh ngày 29/01/1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 60/33 Cảng Cán, khóm 010, thôn Cảng Cán, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 03/01/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 478 đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 007, cụm Ngưu Phố, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

317. Mã Thị Nhớ, sinh ngày 08/5/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 297, đường Tân Sinh, khóm 028, cụm Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

318. Võ Hồng Loan, sinh ngày 22/12/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 328 phố An Dân, khóm 014, cụm An Hòa, khu Tân Điềm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319. Lương Thị Bửu, sinh ngày 21/01/1966 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 186 đường Điền Tân, khóm 011, cụm Điền Tân, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

320. Nguyễn Thị Viện, sinh ngày 11/9/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 2 phố Phúc Hưng, khóm 007, cụm Tam Hưng, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

321. Dương Thị Hoa Mây, sinh ngày 06/10/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 326 phố Khang Ninh, khóm 024, cụm Bắc Sơn, khu Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

322. Lý Hoài Sơn, sinh ngày 02/01/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 118/3 Lệnh Hòa, khóm 012, cụm Lệnh Hòa, khu Tướng Quân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

323. Vương Lý Lan, sinh ngày 10/10/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 288 đường Đại Trang, khóm 004, cụm Đại Trang, khu Võng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

324. Khuất Thị Thơm, sinh ngày 27/5/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 60 đường Vinh Quang, khóm 012, thôn Phượng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

325. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 29/11/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 333 phố Đại Đồng, khóm 001, cụm Nam Gián, khu Ngô Lầu, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

326. Huỳnh Thị Kim Mai, sinh ngày 12/10/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7 số 1/19 ngõ 71, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 001, cụm Hòa Bình, khu Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

327. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 27/5/1967 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 147 phố Vinh Hưng, khóm 036, cụm Tân Vinh, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

328. Nguyễn Thị Hoàng Dung, sinh ngày 28/4/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 2, ngách 26, ngõ 240 đoạn 1, đường

Minh Đức, khóm 004, cụm Thanh Thủy, khu Thổ Thành, TP Tân Bắc


Giới tính: Nữ

329. Đặng Thị Kíu, sinh ngày 17/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 620 đường Trung Chính, khóm 002, cụm Xã Tân, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

330. Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, sinh ngày 29/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 12 số 105 đường Đại An, khóm 036, cụm Văn Lâm, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

331. Trương Thị Nữ, sinh ngày 17/02/1988 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 5/42 Bắc Thế, khóm 016 thôn Thạch Hóa, xã Tân Thất, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

332. Huỳnh Thị Cẩm Vân, sinh ngày 27/7/1994 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 131 đường Hòa Nhất, khóm 019, cụm Xã Liêu, khu Trung Chính, TP Cô Long

Giới tính: Nữ

333. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 02/02/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 213 ngõ 1532 đường Trung Chính Tây, khóm 008, cụm Bạch Địa, TP Tân Trúc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

334. Ngô Thị Miện, sinh ngày 15/7/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 166 Quật Tử Đầu, khóm 032, cụm Tân Cảng, khu Tân Cảng, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. Trần Nhật Lệ, sinh ngày 18/11/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 4 ngách 11 ngõ 104 đường Đức Hành Đông, khóm 007, cụm Trung Thành, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

336. Ngô Thị Mỵ, sinh ngày 31/10/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 53 phố Nha Bỉ Tư, khóm 004, cụm Nam Thế, khu Hòa Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

337. Trần Thị Nhẹ, sinh ngày 14/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 66 phố Nhị, đường Quảng Đông, khóm 014, thôn Phú Nguyên, xã Thụy Huệ, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

338. Phan Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/3/1972 tại Long An

Hiện trú tại: Số 19 ngách 51, ngõ 41, đường Tú Đông, khóm 011, cụm Thiết Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

339. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 07/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 152 đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 020, cụm Đĩnh Thạc, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

340. Ngô Thị Hồng Thương, sinh ngày 29/4/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 61 đường Lư Sơn, khóm 008, cụm Vĩnh Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

341. Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 22/02/1973 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 11 phố Tự Do, khóm 004, cụm Phúc Điền, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

342. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 26/02/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52 đường Quốc Trung Nhất, khóm 007, cụm Đại Nguyên, khu Đại Nguyên, TP Đài Trung


Giới tính: Nữ

343. Ngô Thị Bích, sinh ngày 08/9/1990 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 3 số 15 ngách 2 ngõ 61, phố Tân Hưng Nhất, khóm 016, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

344. Nguyễn Quang Võ, sinh ngày 05/5/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 21 ngõ 87, phố Vạn An, khóm 015, cụm Nam Cảng, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nam

345. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/12/1972 tại Long An

Hiện trú tại: Số 66 Đại Trang, khóm 009, cụm Tân Trang, khu Sơn Thượng, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

346. Cam Thúy Ái, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 1/3 ngõ 25 đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 003, cụm Phố Đầu, khu Tam Chi, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

347. Vũ Thị Lai, sinh ngày 01/11/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2/24 ngách 71, ngõ 656, đường Trung Chính, khóm 019, cụm Trung Chính, khu Trung Chính, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

348. Nguyễn Đình Huấn, sinh ngày 17/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3/4 số 20 ngõ 8 đường Bàn Thạch, khóm 017, cụm Dân Phú, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nam

349. Vũ Thị Lộc, sinh ngày 15/5/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 1/29 ngõ 75 phố Vĩnh Hưng, khóm 014, cụm Cao Minh, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

350. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 15/7/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 133 ngách 54 ngõ 211 đường Giới Thọ, khóm 019, cụm Nhân Nghĩa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

351. Trần Thị Thu, sinh ngày 05/5/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 552 đường Ngô Thổ, khóm 019, thôn Trường Lĩnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

352. Võ Thị Đài Trang, sinh ngày 21/01/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 3, phố Đông Tam, khóm 004, thôn Luân Nam, xã Tư Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

353. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 08/3/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 17 phố Thanh Điền, khóm 016, cụm Phong Lâm, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

354. Phạm Thị Kim Nhung, sinh ngày 14/4/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 9/1 số 118 đường Lục Phúc, khóm 012, thôn Doanh Bàn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

355. Làu Mỹ Làn, sinh ngày 26/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6 số 61 đường Đại Đồng, khóm 009, cụm Kiến Quốc, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

356. Hà Thị Loan, sinh ngày 28/02/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 24 ngõ 180 đường Sơn Tiên, khóm 015, cụm Thượng Bình, khu Sam Lâm, TP Cao Hùng


Giới tính: Nữ

357. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/7/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7/3 số 324 đường Tùng Long, khóm 003, cụm Tư Dục, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

358. Bùi Thị Loan, sinh ngày 16/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 174 phố Thái Tinh Tam, khóm 015, cụm Trung Nguyên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

359. Nguyễn Thị Ngọc Liệu, sinh ngày 20/6/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14 ngõ 53 đoạn 2 đường Hoàn Sơn, khóm 018, cụm Cảng Hoa, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

360. Huỳnh Thị Thúy Lan, sinh ngày 22/02/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7 ngách 11 ngõ 54 đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 021 cụm Phúc Nam, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

361. Phan Thị Lượm, sinh ngày 29/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 148 đoạn 4 đường Đôn Hoàng, khóm 018 cụm Tân Phong, thị trấn Thảo Thuần, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

362. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 12/12/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 4 số 29 đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 006, cụm Trung Hoa, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

363. Lâm Thị Thảo, sinh ngày 10/4/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 7 ngõ Hồ Nội, khóm 020, cụm Thâm Thủy, khu Yên Quả, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

364. Ngô Thị Hồng Thúy, sinh ngày 10/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 366 phố Gia Trung, khóm 007 thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 24/02/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1-13 ngách 15 ngõ 577 đoạn 4, đường Trung Ương Bắc, khóm 018, cụm Nhất Đức, khu Bắc Đầu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

366. Đỗ Thị Tuyết, sinh ngày 19/10/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 20 ngách 44, ngõ 121, đường Nam Bình, khóm 019, cụm Bình An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

367. Đào Thị Thơm, sinh ngày 07/02/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 17, ngách 46 ngõ 125 đường Trung Hoa, khóm 019, cụm Tân Luân, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

368. Lê Cẩm Chúc, sinh ngày 10/10/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 10 số 2/51, phố Bát Thế Nhất, khóm 013, cụm Bát Thế, khu Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

369. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 06/6/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 60 đường Đông Long, khóm 011, thôn Long Tinh, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

370. Thạch Thị Hiếu, sinh ngày 08/3/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 39/77 ngách 47, ngõ 326, đường Thắng Lợi, khóm 043, cụm Đàm Càn, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

371. Trần Thị Tuyết Vân, sinh ngày 16/6/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 63 ngõ 60, đoạn 1, đường Trùng Dương, khóm 011, cụm Quang Dương, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

372. Trần Thị Thúy Duy, sinh ngày 25/4/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/4 ngõ 99 phố Long Hưng, khóm 027, cụm Tụ An, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

373. Vũ Thị Nhung, sinh ngày 10/9/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6 ngách 33, ngõ 520 đường Nam Thượng, khóm 018, thôn Đại Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

374. Dương Thị Ngọc Phưởng, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 191, đường Phùng Giáp, khóm 008, cụm Long Sơn, khu Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

375. Trần Thị Phượng, sinh ngày 18/9/1970 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 6, số 615, đoạn 1, đường Nội Hồ, khóm 003, cụm Lệ Sơn, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

376. Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh ngày 04/7/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16 Cảng Đông Tân Thôn, khóm 014, cụm Dã Liễu, khu Vạn Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

377. Nguyễn Thị Kim Thơ, sinh ngày 18/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 26, đoạn 2, đường Trường Hưng, khóm 001, thôn Sơn Tị, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

378. Bùi Minh Ngọc, sinh ngày 14/9/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 7, số 49 phố Nghi Hân Thập, khóm 021, cụm Nghi Hân, khu Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

379. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 25/3/1979 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngõ 148 đoạn 2, đường Trung Thành, khóm 004, cụm Thiên Phúc, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

380. Lê Thị Phương, sinh ngày 24/02/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 27 số 8 đoạn 3, đường Dân Sinh, khóm 001, cụm Liên Thúy, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

381. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/01/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 96 đường Quế Lâm, khóm 008, thôn Lâm Đông, xã Tư Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

382. Dương Hữu Tâm, sinh ngày 03/6/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 40 phố Trường Phú, khóm 022, cụm Phúc Lâm, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

383. Bùi Thị Chúc, sinh ngày 15/4/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 541, đường Luân Mỹ, khóm 007, cụm Nam Mỹ, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

384. Lê Thị Hạnh Chi, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 63 ngõ 275, phố Khai Nam, khóm 012, cụm Lực Hành, khu Bắc, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

385. Trần Thị Bích Trâm, sinh ngày 19/9/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1-3 ngách 15, ngõ 149 đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 013, cụm Viên Lâm, khu Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

386. Đinh Thị Nhung, sinh ngày 04/8/1974 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1 ngõ 31, phố Long Hưng, khóm 004, cụm Tam Hưng, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

387. Lê Thị Út, sinh ngày 20/5/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 52 phố Vạn An, khóm 003, cụm Vạn An, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. Trịnh Thị Hoa, sinh ngày 08/5/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 3, ngách 1 ngõ 242 đoạn 1, đường Vĩnh Trinh, khóm 008, cụm Điền Liên, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

389. Vũ Thị Thành, sinh ngày 25/12/1967 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 3-20 ngõ 466 đường Viên Sơn, khóm 002, cụm Tích Huệ, khu Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

390. Lồ Sình Dếnh, sinh ngày 02/5/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 74 ngõ 382 đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 014, cụm Vĩnh Thanh, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

391. Hy A Hương, sinh ngày 28/3/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 14 phố Huệ Châu, khóm 031, cụm Bình An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

392. Đinh Thị Ngọc Bích, sinh ngày 25/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 806 đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 005, cụm Đại Trí, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

393. Phạm Thị Kim Dung, sinh ngày 29/9/1969 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 256 đường Quang Phục, khóm 011, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

394. Đỗ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 05/12/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 50 đường Trung Hiếu Nhị, khóm 010, cụm Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

395. Phan Thị Phượng, sinh ngày 15/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 28/36 Đại Trình, khóm 020, cụm Đại Trình, khu Thất Cổ, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

396. Thi Lệ Yến, sinh ngày 27/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 250 đường Hầu Động, khóm 004, cụm Hầu Động, khu Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

397. Phan Thị Kim Cương, sinh ngày 27/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 136 đường Giáp Hậu, khóm 003, cụm Trung Sơn, khu Đại Giáp, TP Đài Trung


Giới tính: Nữ

398. Lê Thị Thanh, sinh ngày 16/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 34 đường Thanh Sơn, khóm 010, cụm Dương Minh, khu Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

399. Hoàng Thị Phương Thảo, sinh ngày 01/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 27 ngách 60 ngõ 187, đoạn 7, đường Kim Lục, khóm 007, cụm Đông Thế, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

400. Hoàng Thị Ngân, sinh ngày 28/5/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 10 ngách 1, ngõ Dục Đức, phố Nhân Ái, khóm 032, cụm Đội Hòa, thị trấn Thảo Thuần, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

401. Võ Thị Bạch Minh, sinh ngày 29/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 16 đường Tây Thế, khóm 013, cụm Tây An, khu Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

402. Thái Thị Thùy Linh, sinh ngày 11/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42 phố Sơ Lộc Nhị, khóm 011, thôn Sơ Lộc, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

403. Tô Thị Như, sinh ngày 28/6/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7-3 số 166 đường Dân Sinh, khóm 019, cụm Phục Trung, Khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

404. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 07/7/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 132 đường Phụng Hóa, khóm 012, thôn Nhân Lý, xã Phố Tân, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

405. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 07/8/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 98 Lâm, đoạn 1, đường Vĩnh Bì, khóm 007, thôn Nhân Lý, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

406. Trần Mộng Niềm, sinh ngày 23/11/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2 số 91, đoạn 2, phố Hán Khẩu, khóm 020, cụm Phúc Tinh, khu Vạn Hóa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

407. Trần Thị Hiền, sinh ngày 10/10/1970 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7/38 Kỳ Tử Đầu, khóm 001, thôn Khoan Sỹ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

408. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 23/8/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 6 Hạ Phố, khóm 001, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

409. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 12/7/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 146 đường Hầu Đông, khóm 008, cụm Hầu Đông, khu Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

410. Voòng Thị Yến, sinh ngày 22/10/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 20 ngõ 120, đoạn 3, đường An Hòa, khóm 003, cụm Vĩnh An, khu Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

411. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 21/01/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 72 Điền Mỹ, khóm 003, thôn Sư Sơn, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

412. Sú Nàm Cú, sinh ngày 29/8/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 4 ngõ 177 đường Luyện Vũ, khóm 003, cụm Phú Thái, khu Đông, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

413. Vũ Thị Đào, sinh ngày 10/8/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 38 phố Thiên Tường, khóm 003, cụm Nhất Đức, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

414. Đỗ Trần Thị Phương Trang, sinh ngày 23/01/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 107 phố Vạn An, khóm 008, cụm Chấn Nghĩa, khu Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

415. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 01/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10 số 76 ngõ 126, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 032, cụm Bi Lâm, khu Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

416. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 27/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 36/1 Thổ Tử, khóm 002, thôn Bản Thổ, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

417. Lưu Ngọc Thanh, sinh ngày 29/02/1972 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Lầu 19-1 số 250 đoạn 2, đường Đài Ngũ, khóm 022, cụm Tân Gia Đông, khu Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

418. Thái Thị Thanh Hương, sinh ngày 28/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 35 phố Đồng An, khóm 003, cụm Đại An, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

419. Quách Thoại Quân, sinh ngày 11/9/1964 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 12 ngách 12 ngõ 261 đoạn 1 đường Diêu Bình, khóm 035, cụm Khách Nhã, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

420. Lê Thị Thoa, sinh ngày 09/01/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5 ngách 1 ngõ 43 phố Lâm Viên Nhất, khóm 013, cụm Dân Hiếu, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

421. Nguyễn Thành Công, sinh ngày 20/10/2001 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 2/2, phố Phúc An, khóm 009, thôn Nam Khảm, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

422. Bùi Thị Mộng, sinh ngày 15/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 613 đường Tân Phú, khóm 003, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

423. Đỗ Thị Kim Hương, sinh ngày 27/7/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 1/2 ngách 1, ngõ 345 phố Tây Thịnh, khóm 012, cụm Quang Vinh, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

424. Mai Thị Tỏa, sinh ngày 07/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10 số 175, đoạn 2, đường Trung Kính, khóm 012, cụm Thụy Khánh, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

425. Châu Thị Lập, sinh ngày 19/10/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 152 phố Lâm Giang, khóm 010, cụm Thông An, khu Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

426. Đoàn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7 ngách 11 ngõ 468, đường Vinh Hưng, khóm 025, cụm Đại Hưng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

427. Đặng Thị Hường, sinh ngày 08/5/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 434 đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 001, thôn Huệ Dân, xã Nhị Thúy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

428. Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 19/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 218 đoạn 3, đường Phúc Long, khóm 023, thôn Điểu Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

429. Trịnh Thị Viên, sinh ngày 09/11/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 141, đường Viên Thông, khóm 002, cụm Chính Hành, khu Trung Hóa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

430. Trần Thị Hồng Liên, sinh ngày 06/9/1988 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 20 ngách 18 ngõ 177, phố Trùng Khánh, khóm 011, cụm Đại Ái, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

431. Phan Thị Ảnh, sinh ngày 05/7/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 121 đường Trung Hóa, khóm 013, cụm Tân Nhã, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

432. Bùi Thị Huyền, sinh ngày 18/01/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 9 số 9 đường Văn Hóa Tam, khóm 001, thôn Đại Hồ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

433. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45 Võng Huyền, khóm 005, cụm Hải Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

434. Giang Thục Mẫn, sinh ngày 11/7/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 208, ngõ 585, đường Trung Hưng, khóm 017, thôn Trung Phúc, xã Lu Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

435. Lê Thị Bảy, sinh ngày 12/5/1963 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 82, đường Diên Hòa, khóm 021, phường Diên Hòa, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

436. Làu Tắc Phấn, sinh ngày 04/4/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 55-1, Mễ Phấn Cung, khóm 001, thôn Du Đông, làng Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

437. Hồ Như Thảo, sinh ngày 10/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 118, đường Lan Châu, khóm 014, phường Quang Minh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

438. Nguyễn Thị Thúy Vân, sinh ngày 02/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 3/2, phố Đại Hưng 11, khóm 001, làng Quang Minh, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

439. Phạm Thị Thu, sinh ngày 15/3/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 1, hẻm 33, đường Tập Mỹ, khóm 019, thôn Lĩnh Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

440. Nguyễn Thị Bé Thanh, sinh ngày 10/9/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 67, đường Hồ Sơn, khóm 020, phường Trung Hồ, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

441. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 18/9/1973 tại Long An

Hiện trú tại: Số 94/2, Lâm Nội, khóm 005, làng Lâm Nội, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

442. Mã Thúy Kiều, sinh ngày 30/5/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 126/1, lộ Tín Nghĩa, khóm 015, làng Tín Nghĩa, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

443. Dương Thị Mai Chi, sinh ngày 04/11/1963 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 93/10F, lộ Nam Kinh Đông, đoạn 4, khóm 002, phường Đông Thế, khu Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

444. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 08/4/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, Hòa Nghĩa, khóm 017, làng Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

445. Huỳnh Thị Tuyết Loan, sinh ngày 10/10/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 34, Đại Minh, khóm 013, làng Tân Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

446. Lâm Thị Hằng, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 57/2, lộ Vĩnh Phương, khóm 008, làng Vĩnh Phương, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

447. Trần Thị Thêm, sinh ngày 16/6/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 41, đường Song Thành, khóm 018, phường Song Thành, khu Tân Tiệm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

448. Chếng Sổi Kín, sinh ngày 09/3/1980 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 112, đường Phong Nguyên, khóm 008, thôn Cao Thụ, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

449. Lâm Trúc Măng, sinh ngày 23/8/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4 ngõ 66 phố Dân Lạc, khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

450. Đỗ Minh Nhị, sinh ngày 06/10/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 297 phố Bao Dương, khóm 011, phường Bảo Quốc, khu Tam Đào, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

451. Bùi Thị Hảo, sinh ngày 16/02/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 5 số 8-50 phố Long Tường, khóm 014, phường Long Tường, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

452. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 06/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8-129 đường Trung Kính, khóm 006, phường Thủy Đầu, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

453. Ngô Thị Huế, sinh ngày 06/11/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 35 phố An Tây, khóm 005, phường Đại Hữu, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

454. Chu Thị Mân, sinh ngày 08/10/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 124 phố Vĩnh An, khóm 002, phường Tam Đa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

455. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 04/4/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 207 đường Nguyên Hưng, khóm 009, phường Thủy Nguyên, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

456. Âu Tú Hoa, sinh ngày 18/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số7 ngách 101, ngõ 1, đường Ngự Sử, khóm 015, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

457. Tống Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 30/11/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1-160 đoạn 4, đường Trung Thanh, khóm 010, phường Lục Bảo, khu Đại Nha, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

458. Phan Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 17/5/1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 3, ngõ 312, đoạn 2, đường Hoàn Trung Đông, khóm 017, phường Tín Nghĩa, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

459. Tất Tô Há, sinh ngày 26/11/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 279 đoạn 1 đường Hưng Long, khóm 006, phường Hưng Long, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

460. Bùi Thị Liên, sinh ngày 14/01/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 266 đường An Nhất, khóm 011, phường Từ Nhân, khu An Lạc, Tp Cơ Long

Giới tính: Nữ

461. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 01/01/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngõ 168 phố Quốc Cường Nhất, khóm 013, phường Trung Tín, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

462. Lê Thị Tín, sinh ngày 01/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2-1 ngõ 95, đường Phúc Hưng, khóm 022, phường Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

463. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 02/8/1986 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 5 số 38 ngõ 13, phố Long Hưng, khóm 002, phường Tam Hưng, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

464. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 13/4/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 47 Bắc Phố, khóm 005 phường Bắc Phố, khu Tường Quân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

465. Thang Thị Bình, sinh ngày 02/3/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 91 phố Bách Tam, khóm 020, phường Bách Phúc, khu Thất Đô, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

466. Lý Tuyết Lành, sinh ngày 01/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116 đường Nhân Hòa, khóm 002, phường Công Quán, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

467. Thóng Nhục Và, sinh ngày 05/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 746 đoạn 2, đường Sa Điền, khóm 002, phường Đỉnh Giai, khu Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

468. Nguyễn Thị Nhị, sinh ngày 04/02/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 337, đường Dân Tộc, khóm 015, phường Văn Hóa, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

469. Đỗ Thị Diện, sinh ngày 27/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 62 Hạ Lục Cổ, khóm 005, phường Lục Cổ, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

470. Lê Thị Anh Thư, sinh ngày 01/01/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 148 phố Bích Hoa, khóm 002, phường Bích Hoa, khu Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

471. Dương Thị Kim Dung, sinh ngày 03/4/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 240 đường Trung Chính, khóm 015, phường Trung Thiên, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

472. Nguyễn Ngọc Thùy Dương, sinh ngày 15/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 133 Phố Xương Cát, khóm 012, phường Quốc Thuận, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

473. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15/8/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 6 đường Lục Cổ, khóm 019, phường Lục Cổ, khu Sương Phong, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

474. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 06/5/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 20 phố Trung Viên, khóm 020, phường Bát Trương, khu Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

475. Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 12/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 79 đường Thị Đông, khóm 003, phường Bình Hòa, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

476. Nguyễn Thị Tường Vy, sinh ngày 23/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 26 lầu 3, số 76 phố Cát Tường Thất, khóm 027, phường Đại Cát, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

477. Trần Thị Diệp, sinh ngày 06/5/1989 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 12-1, số 80, ngõ 102 phố Quốc Hoa, khóm 005, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

478. Bùi Thanh Thảo, sinh ngày 06/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7 ngõ 103, đoạn 1, đường Mộc San, khóm 027, phường Thí Viện, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

479. Hoàng Dần Phấn, sinh ngày 14/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 45 phố Vĩnh Thắng, khóm 018, phường Võng Liêu, khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

480. Phạm Thị Lý, sinh ngày 20/01/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 10, ngõ 139, phố Cửu Cung, khóm 015, phường Vĩnh An, khu Lộ Châu, TP Tân Bắc.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 903/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu903/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo08/06/2013
Số công báoTừ số 305 đến số 306
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 903/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu903/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo08/06/2013
        Số công báoTừ số 305 đến số 306
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực