Quyết định 904/QĐ-UBND

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực tham mưu phòng chống thiên tai Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC THAM MƯU ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 202/TWPCTT ngày 15/12/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 75/TTr-SNN ngày 25/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (Ô. Thất);
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC THAM MƯU PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 202/TWPCTT ngày 15/12/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/2/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 2180/BCH ngày 04/5/2018 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai.

Trong thời gian qua, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các hình thái thiên tai cực đoan, không theo quy luật. Đặc biệt trong năm 2017, đầu năm 2018 xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài khó dự báo; hiện tượng lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất, giông lốc, mưa đá xảy ra với cường độ mạnh, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản của người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Song trong công tác chuẩn bị và tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống thiên tai còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Nhằm nâng cao năng lực, tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp nhằm trang bị những kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai;

- Lắp đặt các trạm quan trắc để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai tại các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; phòng chống thiên tai.

2. Yêu cầu (đến năm 2020)

- 100% đội ngũ cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp tỉnh và cấp huyện được đào tạo nâng cao về năng lực về công tác PCTT-TKCN.

- Lắp đặt và đưa vào sử dụng 40 trạm đo mưa chuyên dùng tại các vùng thường xuyên xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Trang bị được một số trang thiết bị cần thiết, cơ sở dữ liệu cơ bản để phục vụ tốt cho công tác tham mưu, điều hành, ứng phó thiên tai.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức tập huấn phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng chống thiên tai cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực cấp huyện và cấp tỉnh;

2. Lắp đặt mới và đưa vào sử dụng 21 trạm đo mưa chuyên dùng tại các vùng thường xuyên xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất; thay thế 19 trạm đo mưa nhân dân cũ bằng các trạm đo mưa chuyên dùng để phục vụ công tác cảnh báo, dự báo.

3. Mua sắm trang thiết bị, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho công tác tham mưu điều hành của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp tỉnh.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

2. Kinh phí thực hiện: 1.841 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Trách nhiệm của các đơn vị và UBND các huyện, thành phố

a) Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; lập dự toán chi tiết để triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng chống thiên tai về Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Tài chính: Hằng năm căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai nội dung Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng chống thiên tai theo quy định hiện hành; thẩm định dự toán chi tiết và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

c) Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh:

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác tại Văn phòng thường trực.

- Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, UBND các huyện, thành phố để xác định và đề xuất các vị trí lắp đặt trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ công tác cảnh báo, dự báo đáp ứng được yêu cầu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn của cơ quan chuyên môn.

d) UBND các huyện, thành phố: Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến các nội dung Kế hoạch triển khai trên địa bàn quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH ỨNG PHÓ THIÊN TAI TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Hoạt động

Tóm tắt nội dung

ĐVT

Thời gian, dự kiến kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Nguồn kinh phí

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Số lượng

Kinh phí

Số lượng

Kinh phí

1

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Văn phòng thường trực cấp tỉnh và cấp huyện

Tổ chức tập huấn phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng chống thiên tai

Lớp

01

20

01

20

01

20

60

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố

2

Lắp đặt các trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ công tác dự báo cảnh báo

Phối hợp với các đơn vị liên quan, khảo sát, xác định vị trí lắp đặt đảm bảo phù hợp với Quy hoạch mạng lưới quan trắc Khí tượng Thủy văn (1)

Trạm

10

10

11

11

19

19

40

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

UBND các huyện, thành phố; Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh

Tổ chức lắp đặt các trạm đo mưa chuyên dùng theo quy định

Trạm

10

400

11

440

19

760

1.600

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

UBND các huyện, thành phố; Đài Khí tượng, Thủy Văn tỉnh

3

Trang bị các thiết bị, cơ sở dữ liệu cần thiết

Máy tính tại Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp tỉnh

Bộ

01

13

 

 

 

 

13

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

 

Máy in tại Văn Phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp tỉnh

Bộ

01

3

 

 

 

 

3

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

 

Máy ảnh kỹ thuật số tại Văn Phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp tỉnh

Chiếc

 

 

01

15

 

 

15

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

 

Bản đồ đường đi của bão (2)

Tờ

10

10

10

10

10

10

30

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

UBND các huyện, thành phố;

Bản đồ lũ quét, sạt lở cập nhật hằng năm (3)

Tờ

11

7

11

7

11

7

19,8

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

UBND các huyện, thành phố; Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh

Cắm Biển cảnh báo khu vực có  nguy hiểm sạt lở, ngầm tràn, lũ quét…

biển

30

15

40

20

50

25

60

Ngân sách Nhà nước; Quỹ Phòng chống thiên tai, các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh

UBND các huyện, thành phố

 

Tổng kinh phí thực hiện

 

477,60

 

522,60

 

840,60

1.840,8

 

 

 

 

 

(1) Thay thế 19 trạm đo mưa nhân dân hiện có bằng các trạm đo mưa chuyên dùng (tự động) và lắp đặt thêm 21 trạm tại các khu vực có nguy cơ thiên tai cao

(2) Hằng năm trang bị: cơ quan thường trực 1 bản đồ, văn phòng thường trực cấp tỉnh 01 bản đồ và Văn phòng thường trực cấp huyện, thành phố (8 bản đồ/8 huyện thành phố);

(3) Hằng năm trang bị: Cơ quan thường trực 1 bản đồ, Văn phòng thường trực cấp tỉnh 01 bản đồ và Văn phòng thường trực cấp huyện, thành phố (8 bản đồ/8 huyện thành phố), Đài KTTV tỉnh 01 bản đồ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực tham mưu phòng chống thiên tai Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực tham mưu phòng chống thiên tai Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu904/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành01/06/2018
        Ngày hiệu lực01/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực tham mưu phòng chống thiên tai Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 nâng cao năng lực tham mưu phòng chống thiên tai Bắc Kạn

            • 01/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực