Quyết định 904/QĐ-UBND

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TÌNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, tại Tờ trình số 33/TTr-BDT ngày 22 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM QUYỀN TIP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

 

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) Ban Dân tộc: tiếp nhận văn bản đến, vào sổ theo dõi, thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, lập phiếu xử lý văn bản trình Chánh Văn phòng ghi ý kiến vào phiếu xử lý văn bản và chuyển lại Công chức Bộ phận TN&TKQ

Công chức Bộ phận TN&TKQ Chánh Văn phòng Đan Dân tộc

½ ngày

Văn bản tiếp nhận

Phiếu xử lý văn bản

Sổ theo dõi xử lý văn bản đến

 

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ trình xin ý kiến Lãnh đo cơ quan Ban Dân tc

Lãnh đạo Ban Dân tộc

½ ngày

Văn bản đến và phiếu xử lý văn bản

 

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thực hiện

Công chức Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Văn bản đến và phiếu xử lý văn bản

 

Bước 4

Tổng hợp danh sách, mời các ngành chức năng liên quan họp thống nhất danh sách

Phòng chuyên môn

2 ngày

Danh sách người có uy tín của các huyện đề nghị

 

Bước 5

Tiến hành họp thống nhất đề nghị công nhận danh sách người có uy tín

Ban Dân tộc Công an tỉnh UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

½ ngày

 

 

Bước 6

Tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Phòng chuyên môn

01 ngày

Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo mẫu số 04 và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện

 

Bước 7

Thẩm định, kiểm tra thể thức văn bản, trình lãnh đạo ban

Văn phòng

01 ngày

 

 

Bước 8

Phê duyệt tờ trình và Hồ sơ liên quan

Lãnh đạo Ban

 

 

Bước 9

Chuyển văn thư đóng dấu, cho số tờ trình và chuyển UBND tỉnh thẩm tra, xét duyệt

Cán bộ TN&TKQ

 

 

 

Bước 10

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, ra quyết định công nhận danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Trước ngày 15/12 của năm

Quyết định hành chính

Bước 11

Tiếp nhận kết quả, cho số đến, vào sổ theo quy định.

Lưu hồ sơ tại văn thư 01 bộ và chuyển bản sao cho phòng chuyên môn. Xác nhận phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết thủ tục công nhận người có uy tín

Vãn thư Ban Dân tộc

01 ngày

Phiếu xử lý văn bản

Sổ theo dõi xử lý văn bản đến

Tổng thời gian giải quyết TTHC 08 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: ĐƯA RA, THAY THẾ, BỔ SUNG DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) Ban Dân tộc: tiếp nhận văn bản đến, vào sổ theo dõi, thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, lập phiếu xử lý văn bản trình Chánh Văn phòng ghi ý kiến vào phiếu xử lý văn bản và chuyển lại Công chức Bộ phận TN&TKQ

Công chức Bộ phận TN&TKQ Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

½ ngày

Văn bản tiếp nhận Phiếu xử lý văn bản Sổ theo dõi xử lý văn bản đến

Bước 2

Công chức Bộ phận TN&TKQ trình xin ý kiến Lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc

Lãnh đạo Ban Dân tộc

½ ngày

Văn bản đến và phiếu xử lý văn bản

Bước 3

Công chức Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thực hiện

Công chức Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Văn bản đến và phiếu xử lý văn bản

Bước 4

Tổng hợp danh sách, mời các ngành chức năng liên quan họp thống nhất danh sách người có uy tín đưa ra, thay thế, bổ sung.

Phòng chuyên môn

2 ngày

Danh sách của các huyện đề nghị

Bước 5

Tiến hành họp thống nhất danh sách người có uy tín đưa ra, thay thế, bổ sung.

Ban Dân tộc Công an tỉnh UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

½ ngày

 

Bước 6

Tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Phòng chuyên môn

1 ngày

Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị đưa ra, thay thế, bổ sung người có uy tín theo mẫu số 01 tại công văn số 285/UBDT- DTTS ngày 29/3/2019 của Ủy ban Dân tộc và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

Bước 7

Thẩm định, kiểm tra thể thức văn bản, trình lãnh đạo ban

Văn phòng

1 ngày

 

Bước 8

Phê duyệt tờ trình và Hồ sơ liên quan

Lãnh đạo Ban

 

Bước 9

Chuyển văn thư đóng dấu, cho số tờ trình và chuyển UBND tỉnh thẩm tra, xét duyệt

Công chức Bộ phận TN&TKQ

 

Bước 10

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, ra quyết định công nhận danh sách đưa ra, thay thế, bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Trước ngày 15/12 của năm

Quyết định hành chính

Bước 11

Tiếp nhận kết quả, cho số đến, vào sổ theo quy định.

Lưu hồ sơ tại văn thư 01 bộ và chuyển bản sao cho phòng chuyên môn. Xác nhận phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết thủ tục đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín

Văn thư Ban Dân tộc

01 ngày

Phiếu xử lý văn bản

Stheo dõi xử lý văn bản đến

Tng thời gian giải quyết TTHC 08 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 904/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu904/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNgô Hùng
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sóc Trăng

              • 27/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực