Quyết định 905/QĐ-UBND

Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 905/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương đã được chuẩn hóa về nội dung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 31/TTr-SCT ngày 15/4/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 288/STP-KSTT ngày 11/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, STPKSTTHC, TT-CB, NCK
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 27 /4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Điện

1

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt trên địa bàn tỉnh.

2

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

3

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

4

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV trên địa bàn tỉnh.

5

 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV trên địa bàn tỉnh

6

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

7

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

8

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

9

Cấp lại thẻ an toàn điện

10

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

II. Lĩnh vực Năng lượng

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

III. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam.

4

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

5

Thông báo thực hiện khuyến mại.

IV. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

2

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

3

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

V. Lĩnh vực Khoa học công nghệ

24

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

VI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

5

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

7

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

8

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

VII. Lĩnh vực Hóa chất

1

Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

3

Cấp lại giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

4

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

5

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

6

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

7

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

8

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

9

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

10

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

11

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

12

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

13

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

14

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

VIII. Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

IX. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

2

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

3

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

X. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1

Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

2

Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

3

Xác nhận Thông báo tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Đào tạo của Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

XI. Lĩnh vực Giám định thương mại

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

XII. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

7

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

9

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

10

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

12

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

13

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

XIII. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

XIV. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

01

T-PYE-258691-TT

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương

02

T-PYE-258704-TT

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV trên địa bàn tỉnh.

03

T-PYE-258711-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV trên địa bàn tỉnh.

04

T-PYE-258715-TT

Cấp Giấy phép hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KW.

05

T-PYE-258718-TT

 Cấp Giấy phép hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KW.

06

T-PYE-209092-TT

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Điện.

II. Lĩnh Vực: Xúc tiến thương mại

01

T-PYE-054018-TT

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

02

T-PYE-181884-TT

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

03

T-PYE-281315-TT

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

 

III. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

01

T-PYE-261759-TT

253537-TT

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm

 

02

T-PYE-253535-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

03

T-PYE-253535-TT

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

IV. Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và chế biến khác

01

T-PYE-281319-TT

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm

 

V. Lĩnh Vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu

01

T-PYE-281319-TT

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

02

T-PYE-253520-TT

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

03

T-PYE-253529-TT

Cấpgiấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

04

T-PYE-281318-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

05

T-PYE-264263-TT

Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

06

T-PYE-264265-TT

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

VI. Lĩnh vực: Lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

01

T-PYE-181702-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất SX, KD có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

02

T-PYE-253543-TT

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

03

T-PYE-281317-TT

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

VII. Lĩnh vực Dầu khí

01

T-PYE-264270-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa hàng bán LPG chai

 

02

T-PYE-264281-TT

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai.

03

T-PYE-273932-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

04

T-PYE-273939-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

05

T-PYE-273941-TT

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

VIII. Lĩnh vực Bảo vệ người tiêu dùng

01

T-PYE-253539-TT

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

IX. Lĩnh vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam

01

T-PYE-229164, 208932,

181892-TT

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

X. Lĩnh vực Phân bón:

01

T-PYE-273947-TT

Thủ tục cấp Giấy thông báo xác nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón vô cơ

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu905/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực27/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 905/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Phú Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 905/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Phú Yên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu905/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
     Người kýHoàng Văn Trà
     Ngày ban hành27/04/2016
     Ngày hiệu lực27/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 905/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Phú Yên