Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường thiết bị Khoa học công nghệ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHCN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 4893/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu khoa học cho Trung tâm nghiên cứu thủy điện nhỏ (nay là Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo) - Viện Khoa học Thủy lợi (nay là Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) và Quyết định số 690/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị;
Xét công văn số 90/VTĐ&NLTT-KHTH ngày 31/3/2011 của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị và lựa chọn đặc tính thông số kỹ thuật thiết bị KHCN năm 2011 cho Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án "Tăng cường thiết bị KHCN cho Trung tâm nghiên cứu thủy điện - Viện Khoa học Thủy lợi" với các nội dung sau:

- Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị KHCN cho Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Thủy điện thuộc Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan chủ đầu tư: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Thủy điện thuộc Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.

- Danh mục thiết bị tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Kinh phí ngân sách Nhà nước: 4.970.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng chẵn), không thay đổi so với kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4893/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện dự án hết năm 2011.

Điều 2. Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm thiết bị theo kế hoạch phân bổ kinh phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 690/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHCN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU THỦY ĐIỆN THUỘC VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 906/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên thiết bị

Số lượng

Kinh phí (1.000 đồng)

Ghi chú

I

Danh mục thiết bị đã thực hiện theo Quyết định số 4893/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 10 năm 2001

 

2.150.000

 

1

Đầu đo nhiệt độ

1 bộ

20.000

2002

2

Bơm nước cho hệ thống thí nghiệm

1 bộ

43.050

2002

3

Tủ điện, cáp giá đỡ cho các bơm

1 bộ

659.665

2002

4

Bơm chân không

1 bộ

2002

5

Bơm mồi

1 bộ

2002

6

Khối điều khiển trung tâm của điều tốc tải giả

1 bộ

2002

7

Khối điều khiển trung tâm của điều tốc điện thủy lực

1 bộ

2002

8

Bộ xử lý trung tâm và thiết bị phụ trợ của hệ thống điều khiển

1 bộ

2002

9

Bộ điều khiển và bảo vệ tự động

1 bộ

2002

10

Khối điều tốc bằng máy tính

1 bộ

2002

11

Khối điều khiển dòng điện kích thích bằng máy tính

1 bộ

2002

12

Bộ nguồn áp lực dầu và hệ thống xi lanh

1 bộ

2002

13

Máy chủ

1 bộ

72.450

2002

14

Thiết bị kiểm tra và lấy mẫu cánh tuốc bin 3 chiều có kết nối với máy tính

1 bộ

173.250

2004

15

Máy đo vận tốc dòng chảy

1 bộ

15.750

2004

16

Đồng hồ vạn năng cầm tay

1 cái

9.450

2004

17

Máy toàn đạc điện tử KENWOOD TH-K2AT

1 bộ

220.500

2004

18

Đầu đo áp lực cho tín hiệu dòng 4 - 20mA

1 bộ

7.088

2004

19

Đầu đo chân không cho tín hiệu dòng 4 - 20 mA

1 bộ

15.750

2004

20

Một số trang thiết bị phụ trợ kèm theo (các Card, nạp ROM, xóa EPXOM vạn năng, bộ nguồn nuôi dòng điện một chiều, các tấm bảng thử …)

1 bộ

162.780

2004

21

Máy tiện

1 bộ

701.785

2005

22

Thiết bị đo đạc các thông số hiện sóng (Ossilescope) xách tay

1 cái

43.850

2005

 

Hoàn thiện thủ tục kiểm định, nghiệm thu thiết bị, giám sát lắp đặt

 

4.632

2002-2005

II

Danh mục thiết bị đã thực hiện theo Quyết định số 690/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 3 năm 2006

 

1.250.000

 

1

Máy khoan mẫu thí nghiệm

1 bộ

153.000

2006

2

Hiển thị số máy phay

1 bộ

100.000

2006

3

Máy toàn đạc điện tử

1 bộ

241.520

2006

4

Máy dò siêu âm

1 bộ

297.756

2009

5

Máy hàn tự động

1 bộ

82.710

2009

6

Máy cắt dây tia lửa điện

1 bộ

363.924

2009

 

Hoàn thiện thủ tục kiểm định, nghiệm thu thiết bị và giám sát lắp đặt

 

11.090

2006-2009

III

Danh mục thiết bị điều chỉnh theo quyết định

 

1.570.000

Kinh phí dự kiến

1

Máy tiện CNC cỡ trung

1 bộ

 

2011

2

Máy tiện phổ thông cỡ trung

1 bộ

 

2011

 

Thiết bị phụ trợ

 

 

2011

 

Tổng cộng

 

4.970.000

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành05/05/2011
        Ngày hiệu lực05/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường

            • 05/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực