Quyết định 906/QĐ-UBND

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg và 1110/QĐ-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét Tờ trình số 436/TTr-CAT-PV11 ngày 14/5/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBND, ngày 21/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC đến các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân đối với công tác PCCC&CNCH.

2. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Trong từng giai đoạn phải xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu cụ thể, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

lI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác PCCC&CNCH được quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

2. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất kinh phí tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, đã được phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2013 - 2015 tổ chức thực hiện việc thành lập, đưa vào hoạt động Đội cứu nạn cứu hộ; Đội chữa cháy trên sông và xây dựng trụ sở Đội chữa cháy khu vực thành phố Vĩnh Long. Giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động Đội chữa cháy khu vực huyện Trà Ôn. Trên cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đề án cần rà soát, bổ sung trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2030 cho phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lập dự toán kinh phí triển khai các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ do kinh phí địa phương đảm nhiệm trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đề xuất xây dựng, hoàn thiện mô hình, tổ chức, biên chế và đầu tư trang bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, bảo đảm đủ về lực lượng và phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thống nhất các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công an tỉnh:

Phối hợp với các sở, ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các địa bàn dân cư, trong đó tập trung vào nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành. Tuyên truyền đến quần chúng nhân dân biết đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Hướng dẫn phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành để lực lượng này có kiến thức, nghiệp vụ đảm bảo đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở; đẩy mạnh việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH.

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đầu tư kinh phí và xây dựng lực lượng dân phòng theo quy định tại Luật PCCC trình Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị Bộ Công an cấp kinh phí xây dựng cơ bản đối với các địa điểm xây dựng Đội PCCC&CNCH được địa phương cấp đất; thành lập đưa vào hoạt động Đội cứu nạn cứu hộ; nâng Tổ chữa cháy trên sông thành Đội chữa cháy trên sông; rà soát, bổ sung trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2030 cho phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với UBND huyện Trà ôn, thành phố Vĩnh Long, Sở Xây dựng, Công an tỉnh khảo sát địa điểm xây dựng Đội PCCC khu vực huyện Trà Ôn, Đội chữa cháy trên sông tại thành phố Vĩnh Long và Đội PCCC&CNCH khu vực thành phố Vĩnh Long theo Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Lập kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh; lực lượng PCCC cơ sở thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp và lực lượng dân phòng theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Sở Xây dựng:

Trong quá trình quy hoạch đô thị, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu việc bố trí địa điểm xây đựng các Đội PCCC&CNCH; bến lấy nước chữa cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.

6. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Vĩnh Long:

Tổ chức tuyên truyền Luật PCCC, Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC&CNCH.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Trong quá trình quy hoạch đô thị tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí địa điểm xây dựng Đội PCCC&CNCH đảm bảo đúng Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Vĩnh Long năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, được phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy dân phòng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân. Triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH ở cơ quan đơn vị mình; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vật chất phục vụ công tác PCCC& CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và nội dung Kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh - Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - ĐT: 070.3822333, 070.6508559, Fax: 070.3949666) để tổng hợp.

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh, đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long

         • 21/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực