Quyết định 906/QĐ-UBND

Quyết định 906/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học ph thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019,

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 94/TTr-SGDĐT ngày 17/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La (có bản Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an tỉnh, Giao thông và Vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT
UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 21/4/2019 của UBND tỉnh)

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1. Thi THPT Quốc gia nhằm mục đích cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục; lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp dữ liệu làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Tổ chức Kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường THPT.

II. Nội dung công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Các trường THPT

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn thí sinh lựa chọn môn thi, đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; thu hồ sơ thí sinh và phí dự tuyển; nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm quản lý thi, xong trước ngày 20/4/2019.

- Kiểm tra tính chính xác của thông tin thí sinh, bàn giao danh sách thí sinh dự thi, phiếu đăng ký dự thi, phí dự tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 03/5/2019.

- Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi xong trước ngày 25/5/2019.

- Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh xong trước ngày 07/6/2019.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm thi xong trước ngày 10/6/2019.

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các trường THPT; quy định các đơn vị đăng ký dự thi.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện vật chất cho Kỳ thi.

- Nhận bàn giao danh sách thí sinh, Phiếu đăng ký dự thi và phí dự tuyển.

- Cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

- Lập phương án tổ chức thi.

- Thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

- Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi, từng môn thi, xong trước ngày 25/5/2019.

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho Kỳ thi tại các trường THPT.

1.3. Các trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức Kỳ thi

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo và các thành viên tham gia tổ chức Kỳ thi.

- Cử cán bộ và giảng viên tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi.

- Phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến Kỳ thi.

2. Phương án tổ chức kỳ thi

Toàn tỉnh tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, dự kiến có 11.348 thí sinh dự thi, được bố trí tại 33 điểm thi với 489 phòng thi (có Phụ lục kèm theo).

3. In, sao đề thi: Ban In, sao đề thi làm việc từ ngày 13/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019.

4. Vận chuyển đề thi: Sử dụng xe công vụ để vận chuyển đề thi đến các điểm thi. Giao UBND các huyện và thành phố bố trí xe ô tô của các huyện, thành phố vận chuyển đến các điểm thi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5. Tổ chức coi thi

5.1. Ngày 24/6/2019

- Buổi sáng: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi.

- Buổi chiều: Tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi, học tập Quy chế thi, phổ biến lịch thi.

5.2. Các ngày 25, 26, 27/6/2019: Tổ chức coi thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chấm thi

- Kiểm tra, rà soát và giao nhận cơ sở vật chất phục vụ chấm thi trắc nghiệm cho trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công.

- Ban Làm phách bài thi tự luận: Làm việc từ 28/6/2019 đến hết ngày 08/7/2019.

- Ban Chấm thi bài thi tự luận: Làm việc từ 01/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019.

- Công bố kết quả thi: Ngày 14/7/2019.

7. Phúc khảo: Toàn tỉnh thành lập 01 Ban Phúc khảo bài thi.

- Từ ngày 14/7/2019 đến ngày 23/7/2019: Các trường THPT nhận đơn phúc khảo.

- Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 30/7/2019: Tổ chức phúc khảo, thông báo kết quả.

8. Kiểm tra, thanh tra

8.1. Kiểm tra trước khi thi

- Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kthi từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2019. Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra.

- Ngày 19/6/2019, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) đ tng hp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Đoàn Thanh tra, giám sát thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.2. Kiểm tra, thanh tra trong khi thi

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, giám sát tất cả các điểm thi.

- Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh và đoàn thanh tra lưu động của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, thanh tra các điểm thi từ ngày 24/6/2019 đến ngày 27/6/2019; phối hợp với đoàn công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công thực hiện nhiệm vụ.

- Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Trưởng Ban Chỉ đạo thi phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh bố trí cán bộ, chuyên viên đi cùng các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi kiểm tra các điểm thi tại địa bàn huyện, thành phố.

- Kết thúc kiểm tra, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) đ tng hp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Kinh phí

1. Kinh phí tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí tổ chức Kỳ thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Các trường THPT lập dự toán kinh phí tổ chức Kỳ thi gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế./.

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM THI

STT

Điểm thi

Tổng s

Học sinh khối 12

TS tdo

Số phòng thi

THPT

BT THPT

1

Trường THPT Tô Hiệu

621

465

106

50

26

2

Trường THPT Chiềng Sinh

370

320

 

50

16

3

Trường THPT Chuyên

325

325

 

 

14

4

Trường PTDTNT tỉnh

195

208

53

40

11

5

Trường THCS&THPT Nguyễn Du

158

158

 

 

7

6

Trường TH, THCS&THPT Chu Văn An

86

86

 

 

4

7

Trường THPT Quỳnh Nhai

447

314

73

60

19

8

Trường THPT Mường Giôn

120

120

 

 

5

9

Trường THPT Mường La

562

351

151

60

24

10

Trường THPT Mường Bú

173

173

 

 

8

11

Trường THPT Thuận Châu

466

386

 

80

20

12

Trường THPT Tông Lệnh

550

401

149

 

23

13

Trường THPT Bình Thuận

177

177

 

 

8

14

Trường THPT Co Mạ

187

187

 

 

8

15

Trường THPT Bắc Yên

492

347

95

50

21

16

Trường THPT Phù Yên

592

398

114

80

25

17

Trường THPT Gia Phù

399

399

 

 

17

18

Trường THPT Tân Lang

225

225

 

 

10

19

Trường THPT Mai Sơn

635

464

91

80

27

20

Trường THPT Cò Nòi

267

267

 

 

12

21

Trương THPT Chu Văn Thịnh

312

312

 

 

13

22

Trường THPT Yên Châu

484

342

82

60

21

23

Trường THPT Phiêng Khoài

122

122

 

 

6

24

Trường THPT Sông Mã

665

426

159

80

28

25

Trường THPT Chiềng Khương

281

281

 

 

12

26

Trường THPT Mường Lầm

267

267

 

 

12

27

Trường THPT Sốp Cộp

436

325

61

50

19

28

Trường THPT Mộc Lỵ

808

561

157

90

34

29

Trường THPT Thảo Nguyên

348

288

 

60

15

30

Trường THPT Tân Lập

101

101

 

 

5

31

Trường THCS&THPT Chiềng Sơn

112

112

 

 

5

32

Trường THPT Vân Hồ

190

190

 

 

8

33

Trường THPT Mộc Hạ

122

122

 

 

6

TNG

11295

9220

1291

890

489

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2019
Ngày hiệu lực21/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành21/04/2019
        Ngày hiệu lực21/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La

            • 21/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực