Quyết định 906/QĐ-UBND.HC

Quyết định 906/QĐ-UBND.HC năm 2015 phê duyệt nội dung “Rà soát, cập nhật Quy hoạch Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-UBND.HC Quy hoạch Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG “RÀ SOÁT, CẬP NHẬT QUY HOẠCH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định 1239/QĐ-UBNDHC ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 263/2009/QĐ-UBNDHC ngày 12 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Quyết định số 1030/QĐ-UBNDHC ngày 24 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 406/TTr-SNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt dự án “Rà soát, cập nhật quy hoạch Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án “Rà soát, cập nhật Quy hoạch Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Cơ quan đầu mối; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch hàng năm, 5 năm bằng các dự án đầu tư cụ thể. Hàng năm, sơ kết, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách quản lý thực hiện dự án theo quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch tổng thể về mục tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí và đề xuất các giải pháp thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điều phối chung cho công tác về Thông tin - Giáo dục - Truyền thông; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chương trình, dự án, quy hoạch. Công bố rộng rãi nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của quy hoạch với các Sở, ban ngành, Đoàn thể và các đại phương trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan, cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn, hàng năm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện nội dung quy hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát đánh giá đầu tư, đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án thực hiện đúng mục tiêu và hiệu quả.

3. Sở Y tế:

- Hướng dẫn, phổ biến tiêu chuẩn nước sạch nông thôn và vệ sinh nông thôn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch cho sinh hoạt, vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh cộng đồng ở nông thôn.

- Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh và xây dựng các công trình vệ sinh môi trường công cộng, vệ sinh hộ gia đình ở nông thôn.

- Quản lý nhà nước về chất lượng nước, vệ sinh cộng đồng ở nông thôn.

- Tham gia tổ chức các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông, phát triển tài liệu truyền thông, đào tạo cán bộ tập huấn, điều tra khảo sát, phát triển và phổ biến rộng rãi các loại hình nhà tiêu, hướng dẫn thực hiện đối với lĩnh vực vệ sinh cá nhân và vệ sinh hộ gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao kiến thức về nước sạch và vệ sinh trường học cho giáo viên, học sinh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh ở các trường học, các cơ sở đào tạo.

5. Các Sở, ngành, Đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả nội dung quy hoạch; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân ý thức chấp hành thực hiện nếp sống văn minh bảo vệ môi trường; huy động cộng đồng tích cực xây dựng, đóng góp để đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đồng thời xem xét điều chỉnh quy hoạch của ngành, địa phương phù hợp nội dung của quy hoạch này.

- Hàng năm sử dụng kết quả cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ban hành theo Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện dự án quy hoạch.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đề án đã được phê duyệt.

Điều 5. Các Sở, ban ngành tỉnh phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-UBND.HC Quy hoạch Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-UBND.HC Quy hoạch Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-UBND.HC Quy hoạch Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-UBND.HC Quy hoạch Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp

         • 01/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực