Quyết định 906/QĐ-UBND

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã phường thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020" và Công văn số 465/BYT-KHTC ngày 07/02/2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1902/TTr-SYT ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 cho các đơn vị sau:

1. Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

2. Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei.

3. Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

4. Xã Xốp, huyện Đăk Glei.

5. Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy.

6. Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy.

7. Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã phường thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã phường thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Thị Kim Đơn
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã phường thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã phường thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Kon Tum

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực