Quyết định 907/QĐ-UBND

Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 907/QĐ-UBND 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường giao thông Tà Thiết Hoa Lư đoạn II Tà Nốt Hoa Lư Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TÀ THIẾT ĐI HOA LƯ (ĐOẠN II TÀ NỐT - HOA LƯ) THUỘC XÃ LỘC THIỆN, LỘC TẤN VÀ LỘC THẠNH, HUYỆN LỘC NINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh về ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau khi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư cho các dự án di dời và ổn định dân ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư), huyện Lộc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 09/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với tổng giá trị dự toán là 27.801.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ một triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

(Có Phương án GPMB tổng thể kèm theo).

Điều 2: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lộc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi

 

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TÀ THIẾT ĐI HOA LƯ (ĐOẠN II TÀ NỐT - HOA LƯ) THUỘC XÃ LỘC THIỆN, LỘC TẤN VÀ LỘC THẠNH, HUYỆN LỘC NINH.
(Kèm theo Quyết định số 907 /QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh )

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh về ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau khi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư cho các dự án di dời và ổn định dân ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư), huyện Lộc Ninh.

II. SỐ LIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM, DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT.

1. Địa điểm thu hồi đất: Tại 03 xã: Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích thu hồi: Khoảng 88,8ha.

- Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi: Khoảng 58 hộ.

- Nguồn gốc đất: Diện tích đất thu hồi chủ yếu là đất giao khoán theo hợp đồng giao khoán dự án trồng rừng (Bao gồm các Quyết định: Quyết định số 661/QĐ.TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 1119/QĐ.UB ngày 15/7/1997 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao khoán đất sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích nông lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp nhà nước; Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các Nông trường Quốc doanh, Lâm trường Quốc doanh), đất mua bán sang nhượng, đất xâm canh, lấn chiếm, trên đất chủ yếu trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất.

2. Hiện trạng sử dụng đất:

- Cây trồng: Cây cao su và các loại cây công nghiệp khác.

- Nhà: Có một ít chòi canh rẫy. Ngoài ra, có một số căn nhà cấp IV được các hộ dân xây dựng để ở và sinh sống.

- Vật kiến trúc, công trình phụ khác gồm: Cọc rào bê tông, giếng đào, hầm khai thác đất.

Đất thu hồi của các hộ dân chủ yếu là đất giao khoán trồng rừng (do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết quản lý) và một số diện tích đất nằm trong vành đai do các xã quản lý. Tại khu đất còn có một số nhà tạm, chòi canh, không có người dân sống thường trú.

III. CHÍNH SÁCH VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ.

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008, Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất:

- Áp dụng theo quy định của UBND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tại thời điểm bồi thường.

- Năm 2013 áp dụng theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh.

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng:

Áp dụng theo quy định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất tại thời điểm bồi thường.

- Năm 2013: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

- Trường hợp các tài sản chưa được quy định, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh áp dụng theo đơn giá bồi thường tương đương, hoặc gửi báo cáo đề xuất về cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

* Bổ sung Quy định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho một số loại nhà, nhà xưởng, nhà kho, công trình phụ và các công trình xây dựng khác (nếu có):

+ Nhà: Xây dựng không có giấy phép xây dựng, không sử dụng để ở hoặc không thường xuyên trực tiếp sinh sống, cư ngụ và nhà ở có diện tích quá 400 m2/hộ thì không được bồi thường, hỗ trợ.

+ Nhà xưởng, nhà kho và các công trình xây dựng khác: Không có giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư hợp pháp hoặc không sử dụng thì không được bồi thường, hỗ trợ.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm nói trên chỉ được xem xét hỗ trợ công tháo dỡ theo công tác xây dựng (công tác xây, công tác tô, công tác lợp mái...).

Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh xem xét thực tế từng trường hợp cụ thể trình phê duyệt. Các trường hợp đặc biệt thì Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Chính sách hỗ trợ khác:

Thực hiện theo Chương V, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

a) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:

Người đang độ tuổi lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên thửa đất bị thu hồi (không áp dụng cho cơ quan, tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức có đất bị thu hồi) thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm một lần bằng tiền là 03 triệu đồng/người.

b) Hỗ trợ di chuyển:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Trường hợp hộ dân bị thu hồi nhà, buộc phải di chuyển đến nơi khác thì được hỗ trợ với mức hỗ trợ: Trong phạm vi huyện Lộc Ninh là 03 triệu đồng/hộ; ngoài huyện Lộc Ninh là 04 triệu đồng/hộ; ngoài tỉnh Bình Phước là 05 triệu đồng/hộ.

- Đối với cơ quan, đơn vị và tổ chức khác: Do Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh phối hợp với chủ đầu tư xem xét, xác định và trình mức hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp.

c) Hỗ trợ thuê chỗ ở:

Trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí tái định cư) được hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian 06 tháng là 01 triệu đồng/hộ đối với hộ có từ 05 nhân khẩu trở xuống (hộ có trên 05 nhân khẩu thì mỗi khẩu tăng thêm tính 200.000 đồng/tháng).

d. Hỗ trợ gia đình chính sách khi phải di chuyển chỗ ở (có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) được hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ cụ thể quy định tại điều 35, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND.

e. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Thực hiện theo điều số 36, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND.

Trường hợp đặc biệt, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh xem xét đề xuất trình UBND tỉnh.

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ.

Hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện tái định cư (nếu có) theo quy định, Hội đồng bồi thường xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí tái định cư được công bằng và minh bạch. Hộ dân có nhu cầu tái định cư thì làm đơn gửi về UBND xã nơi mình có đất bị thu hồi để UBND xã tập hợp và trình Hội đồng bồi thường xem xét trình UBND huyện bố trí tái định cư. Phần đất tái định cư sẽ bố trí ngay tại chỗ khu vực hai bên đường.

V. CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 27.801.120.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ một triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Về đất: 12.876.000.000 đồng.

- Về nhà: 2.000.000.000đồng.

- Về công trình phụ, VKT và cây trồng: 10.680.000.000 đồng.

- Chi phí hỗ trợ khác: 1.000.000.000 đồng.

- Chi phí cho công tác đo đạc giải thửa: 800.000.000 đồng.

- Nghĩa vụ tài chính phải nộp: -100.000.000 đồng.

- Chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB (2%): 545.120.000 đồng.

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách tỉnh năm 2013 - 2014.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Sau khi Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án được phê duyệt, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố, niêm yết công khai Phương án được duyệt tại UBND các xã có liên quan và khu sinh hoạt hoặc đại diện người có đất bị thu hồi.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất, nhà, công trình xây dựng và cây trồng; thực hiện các bước tiếp theo của công tác bồi thường GPMB theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì Hội đồng bồi thường có báo cáo đề xuất gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện bồi thường GPMB tiến hành trong năm 2013./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 907/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu907/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2013
Ngày hiệu lực03/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 907/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 907/QĐ-UBND 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường giao thông Tà Thiết Hoa Lư đoạn II Tà Nốt Hoa Lư Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 907/QĐ-UBND 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường giao thông Tà Thiết Hoa Lư đoạn II Tà Nốt Hoa Lư Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu907/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành03/06/2013
        Ngày hiệu lực03/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 907/QĐ-UBND 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường giao thông Tà Thiết Hoa Lư đoạn II Tà Nốt Hoa Lư Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 907/QĐ-UBND 2013 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường giao thông Tà Thiết Hoa Lư đoạn II Tà Nốt Hoa Lư Bình Phước

         • 03/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực