Quyết định 907/QĐ-UBND

Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 907/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1.1. Nội dung đơn giản hóa

- Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “05 ngày làm việc” còn “04 ngày làm việc”, trường hợp cần xác minh thì rút ngắn thời hạn giải quyết từ “ không quá 10 ngày làm việc” còn “không quá 08 ngày làm việc” theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Lý do: Thủ tục Ghi chú kết hôn có thành phần hồ sơ rõ ràng, do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định, xác minh nên thời hạn giải quyết được rút ngắn lại.

1.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi khoản 2 Điều 35 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, như sau: “Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ việc kết hôn là 04 ngày làm việc; Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

a) Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

2. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.1. Nội dung đơn giản hóa

- Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “05 ngày làm việc” còn “04 ngày làm việc”, trường hợp cần xác minh thì rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 10 ngày làm việc” còn “không quá 08 ngày làm việc” theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Lý do: Thủ tục Ghi chú ly hôn có thành phần hồ sơ rõ ràng, do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định, xác minh nên thời hạn giải quyết được rút ngắn lại.

2.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, như sau: “Thời hạn giải quyết ghi chú ly hôn là 04 ngày làm việc; Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc”.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

a) Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

3.1. Nội dung đơn giản hóa

- Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “07 ngày làm việc” còn “05 ngày làm việc” được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Lý do: Việc xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên có thành phần hồ sơ tương đối rõ ràng không cần nhiều thời gian thẩm định, xác minh nên số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

3.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, như sau: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc…” sửa lại thành “Trong thời hạn 05 ngày làm việc…”.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

a) Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 35% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 907/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu907/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 907/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 907/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 907/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu907/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 907/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 907/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp Cần Thơ

            • 12/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực