Quyết định 91/2007/QĐ-BTC

Quyết định 91/2007/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 62/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập xuất mua bán hàng dự trữ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 91/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BTC NGÀY 17/07/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. “Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, Khoản 1, Điều 14 Quy chế nhập, xuất lương thực DTQG ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

- b. Đối với chi phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự trữ quốc gia khu vực hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nhập, xuất, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ có nhiệm vụ lập dự toán chi phí báo cáo Cục Dự trữ quốc gia xem xét, quyết định. Cục Dự trữ quốc gia thực hiện cấp kinh phí cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, viện trợ.

- c. Nguồn kinh phí thực hiện nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia được giao dự toán từ đầu năm cho Cục Dự trữ quốc gia. Cục Dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng chế độ qui định. Trường hợp dự toán đã giao còn thiếu, Cục Dự trữ quốc gia báo cáo Bộ Tài chính để cấp bổ sung đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN,
  Cục HQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, DTQG khu vực;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư  pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Cục DTQG;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực25/11/2007
Ngày công báo10/11/2007
Số công báoTừ số 768 đến số 769
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu91/2007/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành29/10/2007
       Ngày hiệu lực25/11/2007
       Ngày công báo10/11/2007
       Số công báoTừ số 768 đến số 769
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2007/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia sửa đổi 62/2007/QĐ-BTC