Quyết định 91/2016/QĐ-UBND

Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Quy định phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 25/2016/UB-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2016/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2016/UB-UBND NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1675/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 của Quy định phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/UB-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

“1. Sở Giao thông vận tải:

a) Thực hiện quản lý Nhà nước về hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, bảo trì và khai thác các tuyến đường quốc lộ được ủy thác, hệ thống đường tỉnh và một số tuyến đường huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường đã quy định tại Mục III.1 Bảng phân cấp quản lý hệ thống đường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý (được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/UB-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016).

b) Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống cầu đường bộ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt (nếu có), hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, hầm dành cho người đi bộ (nếu có), hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2016.

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo Quyết định số 25/2016/UB-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 91/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2016
Ngày hiệu lực 17/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Thuận


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 91/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 07/12/2016
Ngày hiệu lực 17/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Thuận