Quyết định 91/2017/QĐ-UBND

Quyết định 91/2017/QĐ-UBND về định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ VIỆC TỔ CHỨC, LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1834/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã cụ thể như sau:

1. Định mức chi:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị như sau:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên dự họp là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: mức chi tối đa 100.000 đồng/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền nước uống: mức chi tối đa 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/người.

- Chi văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ cuộc họp: mức chi tối đa 1.000.000 đồng/kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được phân cấp cho các huyện để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đối tượng tham gia việc tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã:

a) Tổ chức họp tổ kế hoạch khóm, ấp: Đánh giá tình hình thực hiện, xác định nhu cầu và lựa chọn dự án đầu tư; lập danh mục dự án đầu tư.

- Thành viên dự họp:

+ Thành viên tổ kế hoạch: tối đa 05 thành viên.

+ Đại diện các hộ dân trên địa bàn: tỷ lệ 10% số hộ dân trên địa bàn.

+ Đại diện cơ quan, tổ chức trên địa bàn: tối đa 05 thành viên.

b) Tổ chức họp kế hoạch cấp xã: Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư cấp xã:

- Thành viên dự họp:

+ Tổ kế hoạch khóm, ấp: 01 thành viên (tổ trưởng).

+ Đại diện Ban quản lý cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: tối đa 05 thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Website tỉnh, Trung tâm công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu91/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực