Quyết định 91/QĐHC-CTUBND

Quyết định 91/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 660/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91 /QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 219/TTr-SGDĐT ngày 10/02/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, TH, KT, VX, XD, NC, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

 

1

Thành lập Trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT)

 

3

Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông

 

4

Đình chỉ hoạt động Trường Trung học phổ thông

 

5

Giải thể Trường Trung học phổ thông

 

6

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học

 

II

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

 

1

Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng

 

 

Tổng số 07 thủ tục

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2012
Ngày hiệu lực14/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu91/QĐHC-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành14/02/2012
        Ngày hiệu lực14/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng 2012