Quyết định 910/QĐ-UBND

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Công thương tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 910/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-TTHCC ngày 14/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 92 thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Công thương tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (kèm theo Danh mục TTHC, Quy trình và sơ đồ từng TTHC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC
(Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
, XDCB, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn T
iến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Mã số

Tên Thủ tục

 

 

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1

QTT-CT-01

Kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc

2

QTT-CT-02

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

3

QTT-CT-03

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

4

QTT-CT-04

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

5

QTT-CT-05

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

6

QTT-CT-06

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

7

QTT-CT-07

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá( Đối với trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).

8

QTT-CT-08

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp( quy mô dưới 3 triệu lít/năm ).

9

QTT-CT-09

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp( quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

10

QTT-CT-10

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp( quy mô dưới 3 triệu lít/năm ).

 

 

Lĩnh vực Giám định thương mại

11

QTT-CT-11

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

12

QTT-CT-12

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

 

 

Lĩnh vực Hóa chất

13

QTT-CT-13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

14

QTT-CT-14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

15

QTT-CT-15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

16

QTT-CT-16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

17

QTT-CT-17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

18

QTT-CT-18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

19

QTT-CT-19

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

 

 

Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng

20

QTT-CT-20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

Các trường hợp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinhdoanh mua bán LNG

21

QTT-CT-21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG

 

Các trường hợp

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

22

QTT-CT-22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

Các trường hợp

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

 

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

23

QTT-CT-23

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

24

QTT-CT-24

Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài)

25

QTT-CT-25

Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động, địa diểm trong một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý).

26

QTT-CT-26

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Đối với trường hợp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc tiêu hủy).

27

QTT-CT-27

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở văn phòng địa diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác).

28

QTT-CT-28

Gia hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

29

QTT-CT-29

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

30

QTT-CT-30

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa.

31

QTT-CT-31

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn.

32

QTT-CT-32

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

33

QTT-CT-33

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP .

34

QTT-CT-34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

35

QTT-CT-35

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

36

QTT-CT-36

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

37

QTT-CT-37

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

38

QTT-CT-38

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) .

39

QTT-CT-39

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

40

QTT-CT-40

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

41

QTT-CT-41

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

42

QTT-CT-42

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

43

QTT-CT-43

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

44

QTT-CT-44

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

45

QTT-CT-45

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

 

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

46

QTT-CT-46

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

47

QTT-CT-47

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

48

QTT-CT-48

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

49

QTT-CT-49

Cấp Giấy phép bán buôn rượu

50

QTT-CT-50

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu

51

QTT-CT-51

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

52

QTT-CT-52

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều bán lẻ xăng dầu

53

QTT-CT-53

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều bán lẻ xăng dầu.

54

QTT-CT-54

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều bán lẻ xăng dầu

55

QTT-CT-55

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

56

QTT-CT-56

Cấp bổ sung, sửa đôi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

57

QTT-CT-57

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu( Trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác).

58

QTT-CT-58

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

59

QTT-CT-59

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

60

QTT-CT-60

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu( Trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác).

 

 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

61

QTT-CT-61

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

62

QTT-CT-62

Đăng ký sửa đổi, bổ sung tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

63

QTT-CT-63

Chẩm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:

+ Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bản hàng đa cấp tại địa phương).

+ Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bản hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi.

64

QTT-CT-64

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

65

QTT-CT-65

Tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh.

 

 

Lĩnh vực Thương hiệu

66

QTT-CT-66

Công bố hợp quy chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

 

 

Lĩnh vực Vật liệu nổ

67

QTT-CT-67

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

68

QTT-CT-68

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

69

QTT-CT-69

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

70

QTT-CT-70

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

71

QTT-CT-71

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

72

QTT-CT-72

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

73

QTT-CT-73

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

74

QTT-CT-74

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

75

QTT-CT-75

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

76

QTT-CT-76

Thông báo hoạt động khuyến mại

77

QTT-CT-77

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

78

QTT-CT-78

Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam

79

QTT-CT-79

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

 

 

Lĩnh vực Điện lực

80

QTT-CT-80

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

81

QTT-CT-81

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

82

QTT-CT-82

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương.

83

QTT-CT-83

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương.

84

QTT-CT-84

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

85

QTT-CT-85

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.

86

QTT-CT-86

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

87

QTT-CT-87

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

88

QTT-CT-88

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu

89

QTT-CT-89

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lựckhi thẻ hết hạn sử dụng

90

QTT-CT-90

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.

91

QTT-CT-91

Thẩm định thiết kế, dự toán công trình điện sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước, công trình sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, công trình đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung, công trình được đầu tư theo hình thức: BT, BOT, BTO, PPP, và những công trình đầu tư bằng những nguồn vốn hỗn hợp khác.

92

QTT-CT-92

Thẩm định thiết kế công trình điện đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 910/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu910/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 910/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 910/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 910/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu910/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 910/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 910/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

           • 18/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực