Quyết định 911/1999/QĐ-BYT

Quyết định 911/1999/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 911/1999/QĐ-BYT bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Sở Y tế tỉnh, thành phố TW"


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 911/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 911/1999/QĐ- BYT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 01/1998/NĐ-CP">02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Mạnh Hùng

(Đã ký)

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1999

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 911 /1999/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng truyền thông- giáo dục sức khoẻ trên địa bàn; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ:

1 . Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông- giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

3. Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức , cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.

4. Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Lãnh đạoTrung tâm: Giám đốc và 1- 2 Phó Giám đốc giúp việc.

2. Tổ chức:

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

- Phòng Giáo dục sức khoẻ - Kỹ thuật nghe nhìn;

IV. KINH PHÍ:

1. Kinh phí sự nghiệp y tế.

2. Kinh phí hoạt động về TT - GDSK của các chương trình y tế.

3. Các nguồn kinh phí khác.

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1. Trung tâm TT - GDSK chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế.

2. Trung tâm TT - GDSK chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Tuyên truyền - Bảo vệ sức khoẻ - Bộ Y tế.

3. Trung tâm TT - GDSK có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.

4. Trung tâm TT - GDSK có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan của địa phương để thực hiện tốt công tác truyền thông- giáo dục sức khoẻ.

5. Trung tâm TT - GDSK quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực TT - GDSK đối với các cơ sở y tế của địa phương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 911/1999/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 911/1999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/1999
Ngày hiệu lực 15/04/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 911/1999/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 911/1999/QĐ-BYT bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Sở Y tế tỉnh, thành phố TW"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 911/1999/QĐ-BYT bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Sở Y tế tỉnh, thành phố TW"
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 911/1999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành 31/03/1999
Ngày hiệu lực 15/04/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 911/1999/QĐ-BYT bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Sở Y tế tỉnh, thành phố TW"

Lịch sử hiệu lực Quyết định 911/1999/QĐ-BYT bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Sở Y tế tỉnh, thành phố TW"