Quyết định 912/QĐ-UBND

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 912/QĐ-UBND 2015 danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 46/VPĐP-ĐPNV ngày 03/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 05 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020, như sau:

1. Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ;

2. Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên;

3. Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

4. Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà;

5. Xã Hương Trà, huyện Hương Khê.

Điều 2. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương.

Giao Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện: Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Khê bố trí các nguồn lực và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã nêu tại Điều 1 tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Khê; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư, các PBT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để b/c)
- UBMT Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr Huyện ủy, HĐND các huyện có tên tại Điều 1;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL1.
Gửi: Bản giấy (35b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 912/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu912/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2015
Ngày hiệu lực20/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 912/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 912/QĐ-UBND 2015 danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 912/QĐ-UBND 2015 danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu912/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành20/03/2015
        Ngày hiệu lực20/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 912/QĐ-UBND 2015 danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 912/QĐ-UBND 2015 danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh

            • 20/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực