Quyết định 913/QĐ-BKHĐT

Quyết định 913/QĐ-BKHĐT năm 2018 về đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 913/QĐ-BKHĐT 2018 đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về bảo vệ rừng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2018/TT-BKHĐT NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG, GIAO NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về công báo;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vkiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp, như sau:

Tại khoản 1 Điều 13, thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 6 năm 2018” bằng cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 6 năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph
;
- Viện Kiểm sát nhân
dân ti cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Cơ quan TƯ c
a các đoàn thể;
- UBTƯ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT
, Vụ KTNN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 913/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu913/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 913/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 913/QĐ-BKHĐT 2018 đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về bảo vệ rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 913/QĐ-BKHĐT 2018 đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về bảo vệ rừng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu913/QĐ-BKHĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
       Người kýNguyễn Văn Hiếu
       Ngày ban hành22/06/2018
       Ngày hiệu lực22/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 913/QĐ-BKHĐT 2018 đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về bảo vệ rừng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 913/QĐ-BKHĐT 2018 đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về bảo vệ rừng

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực