Quyết định 913/QĐ-UBND

Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quy định thủ tục hành chính

Nội dung toàn văn Quyết định 913/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ sửa đổi Quyết định quy định thủ tục hành chính Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, chỉ quy định thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định sau của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Bãi bỏ Quyết định số 1011/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về ban hành Quy chế quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Bãi bỏ các Điều 6, 7, 8 quy định về An toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005.

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 và Điều 7 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Bãi bỏ các Điều 21, 22, 23, 24, 25 và 26 Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010.

5. Bãi bỏ Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010.

6. Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 7 tháng 8 năm 2012.

7. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 Quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2012 như sau:

Sửa cụm từ “Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án” thành “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư”.

8. Bãi bỏ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 9/11/2012 về ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

9. Bãi bỏ điểm c, khoản 1 Điều 22 và tại khoản 3 Điều 24 Quy định trình tự, thủ tục thu hi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyn mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015.

10. Các thủ tục hành chính trong các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều này (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- VPUB: CPVP, các CV;
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. NC(H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 913/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu913/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 913/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 913/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ sửa đổi Quyết định quy định thủ tục hành chính Hà Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 913/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ sửa đổi Quyết định quy định thủ tục hành chính Hà Nam
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu913/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
    Người kýBùi Quang Cẩm
    Ngày ban hành22/06/2017
    Ngày hiệu lực10/07/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 913/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ sửa đổi Quyết định quy định thủ tục hành chính Hà Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 913/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ sửa đổi Quyết định quy định thủ tục hành chính Hà Nam

        • 22/06/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/07/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực