Quyết định 914/QĐ-UBND

Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 914/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ v kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ca Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, tại Tờ trình số 146/TTr-KCN ngày 13 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Phòng TH (để theo dõi);
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy b TTHC hoc lý do quy đnh việc bãi bỏ

Ghi chú

01

BLI-289161

Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng (để lập dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp)

Khoản 19 Điều 28, Khoản 15 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

 

02

BLI-289162

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp.

Nhằm chuẩn hóa số hồ sơ TTHC

 

03

BLI-289163

Cấp Giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng

Nhằm chuẩn hóa số hồ sơ TTHC

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 914/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 914/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu914/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVương Phương Nam
       Ngày ban hành23/05/2019
       Ngày hiệu lực23/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 914/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 914/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu

           • 23/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực