Quyết định 915/QĐ-UBND

Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 915/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Nam, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên; Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng; Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch làng nghề thuê ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở mới phía Đông thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới (tại Tờ trình s 20/TTr-BQL ngày 01 tháng 6 năm 2017) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản s823/SKHĐT-KTN ngày 15 tháng 6 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm các Sở, Ngành có liên quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục Dự án có sử dụng đất đlựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này; phối hp với Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan được giao làm Bên mời thầu (theo Phụ lục đính kèm) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đlựa chọn nhà đầu tư theo quy định, đồng thời hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt.

3. Các Sở, Ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3(9);
- VPUB: LĐVP(5), GTXD, KT, TH;
- Lưu VT, GTXD.

QV.    -   D\CV\2017\092

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất quy hoạch

 

Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch

Chỉ tiêu quy hoạch

Bên mời thầu

1

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, huyện Thanh Liêm

 

Vị trí, ranh giới: Tại một phần các lô HH-04, HH-06, ĐVO-20, ĐVO-23, ĐVO- 37 (theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm) thuộc địa bàn xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp đường ĐT495B;

- Phía Nam: Giáp đất ở mới (theo quy hoạch);

- Phía Đông: Giáp đất ở mới và đất thương mại dịch vụ (theo quy hoạch);

- Phía Đông: Giáp khu đất đấu giá xã Thanh Nguyên và khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường ĐT495B.

5,13 ha.

 

Là khu dịch vụ thương mại gắn với chợ truyền thống, kết hợp khu ở được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

1. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng theo mạng ô cờ, kết hợp kết nối với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có tại khu vực đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

- Bố trí khu nhà ở kết hợp thương mại (Shop house) dọc trục đường ĐT495B, gắn kết giữa khu dân cư hiện hữu, các khu sản xuất, thương mại dịch vụ dọc trục đường đối ngoại phía Bắc (đường ĐT495B). Các dãy nhà được bố trí ưu tiên theo hướng Bắc Nam bám dọc trục đường ĐT495B; tổng số lô đất là 48 lô, diện tích từ 120,2 m2 ÷ 190,2 m2/lô, chiều rộng mặt tiền các lô đất từ 6m ÷ 10,2m, mật độ xây dựng khoảng 80%, tầng cao trung bình 4 tầng.

- Bố trí khu chợ dân sinh (theo chỉ tiêu chợ loại 2) với diện tích 11.113,3 m2 tại khu vực phía Nam khu nhà ở Shop house.

- Khu dân cư đô thị được bố trí theo các trục đường còn lại theo hướng ưu tiên bố trí nhà theo hướng Bắc Nam và theo các trục phố chính. Tổng số lô đất ở liền kề là 97 lô, diện tích từ 96,8 m2 ÷ 230,4 m2/lô; chiều rộng mỗi lô đất từ 5m ÷ 8,5m; mật độ xây dựng khoảng 80% ÷ 90%; tầng cao trung bình 4 tầng.

2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt 1-1 rộng 68m (đường ĐT495B); mặt cắt 2-2 rộng 27m (tuyến D3); mặt ct 3-3 rộng 17,5m (gồm các tuyến N2, N3, N4, D1); mặt cắt 4-4 rộng 16m (tuyến D2).

- San nền trong các lô quy hoạch từ +3.1m đến +5.0m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

UBND huyện Thanh Liêm

2

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

Vị trí, ranh giới: Tại một phần lô 2.1.DT2 (theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030), thuộc địa bàn xã Châu Giang, huyện Duy Tiên. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp khu đất dịch vụ của Công ty TNHH Kim Thành;

- Phía Nam: Giáp khu đất ở hiện trạng;

- Phía Đông: Giáp khu đất dịch vụ Phúc Thành;

- Phía Tây: Giáp đường tránh Quốc lộ 38.

8,14 ha

Là khu nhà ở được đầu tư xây dựng hạ tng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết giữa khu ở hiện có với khu ở mới.

1. Quy hoạch cảnh quan:

- Công trình dịch vụ thương mại: Bố trí tại khu vực nút giao giữa tuyến đường gom đường tránh quốc lộ 38 với trục Đông Tây của khu nhà ở (đường mặt cắt 22,5m). Tầng cao trung bình 7 tầng, mật độ xây dựng 40%.

- Các công trình hạ tầng xã hội: Nhà trẻ, nhà văn hóa được bố trí tập trung tại khu vực trung tâm của khu đất. Tầng cao trung bình 2 tầng, mật độ xây dựng 40%.

- Trạm xử lý nước thải: Bố trí tiếp giáp với khu vực cây xanh cảnh quan, kết hợp với cây xanh cách ly của khu đất giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của môi trường tới khu dân cư kề cận.

2. Quy hoạch chia lô:

- Khu ở biệt thự thấp tầng: Gồm 12 lô đất được bố trí theo tuyến đường gom đường tránh QL38, có quy mô từ 197,3 m2  ÷ 270,1 m2/lô, chiều rộng mỗi lô đất từ 10,8m ÷ 13,8m; mật độ xây dựng khoảng 60% ÷ 70%.

- Khu ở liền kề thấp tầng: Tổng số lô đất ở liền kề là 190 lô, diện tích từ 99,2 m2 ÷ 179,3 m2/lô; chiều rộng mỗi lô đất từ 5,0m ÷ 9,5m; mật độ xây dựng khoảng 80%.

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt 2-2 (đường tránh QL38)= 28,0m; mặt cắt 1-1 là 22,5m; mặt cắt 3-3 là 15,0m; mặt cắt 5-5 là 17,0m; mặt cắt 6-6 là 13,0m; mặt cắt 7-7 là 11,0m; mặt cắt 8-8 là 11,5m; mặt cắt 9-9 là 13,0m.

- Cao độ san nền trong các lô quy hoạch từ +4.4m đến +5.75m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt

Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam

3

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Vị trí, ranh giới: Tại một phần lô đất ở OM4 thuộc quy hoạch Nông thôn mới xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp mương thủy lợi;

- Phía Nam: Giáp đường QL38 mới;

- Phía Đông: Giáp đường nội đồng tiếp giáp mương thoát nước;

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp.

12,41 ha

 

Là khu ở đô thị được đầu tư xây dựng mới, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

1. Quy hoạch cảnh quan:

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp với khu nhà ở hỗn hợp: Bố trí quy hoạch tiếp giáp mặt QL38 và trục đường chính cửa ngõ của khu ở. Khu trung tâm thương mại dịch với tầng cao 7 tầng, mật độ xây dựng 40% tạo điểm nhấn cho khu vực.

- Khu cây xanh, gồm: Khu cảnh quan (bố trí tại khu vực trung tâm), khu cây xanh thể dục thể thao kết hợp nhà văn hóa và một khu hạ tầng kỹ thuật (phía Đông khu đất).

- Khu nhà ở liền kề: Bố trí các dạng nhà ở liền kề, gắn kết kết nối hài hòa với khu dân cư hiện hữu, với tầng cao trung bình 3 tầng, mật độ xây dựng từ 80% ÷ 100%

- Khu nhà ở biệt thự: Bố trí dãy có mặt tiền quay vào các khu cây xanh, tạo không gian mở, hiện đại. Tầng cao trung bình 3 tầng, mật độ xây dựng 75%.

- Khu nhà văn hóa bố trí gần khu cây xanh TDTT phục vụ cộng đồng khu dân cư mới và một phần khu dân cư cũ liền kề. Tầng cao trung bình 2 tầng, mật độ xây dựng 40%

2. Quy hoạch chia lô:

- Đất ở biệt thự được quy hoạch gồm 3 lô đất: ô BT-1, BT-2, BT-3 gồm 46 lô đất, có diện tích từ 200 m2 đến 290 m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô từ 7,0m ÷ 12,0m.

- Đất liền kề được quy hoạch gồm 13 ô đất: Từ ô LK-1 đến ô LK-3 gồm 253 lô, có diện tích từ 100 m2 đến 200 m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô trung bình 5,0m.

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt 1-1= 66,0m (Tuyến đường phía Nam); Mặt cắt 2-2= 28,0m (Tuyến đường Bắc Nam); Mặt cắt 3-3= 20,5m (Tuyến đường Đông Tây); Mặt cắt 4-4= 18,5m (Tuyến đường phía Bắc); Mặt cắt 5-5= 15,5m; Mặt cắt 6-6= 15,0m.

- Cao độ san nền trong lô quy hoạch: Từ +3.50 đến +3.65m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam

 

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Quang Thành tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

Vị trí, ranh giới: Thuộc một phần các lô 2.2.DT1, 2.2.DT2- Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp đường tránh QL38;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng (Thôn Văn Xá, thôn Vũ Xá);

- Phía Đông Bắc: Giáp đường tránh QL38;

- Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng (Thôn Vũ Xá).

13,39 ha

 

Là khu ở đô thị được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

 

1. Quy hoạch cảnh quan:

- Khu nhà ở liền kề: Gắn kết và kết nối hài hòa với khu dân cư hiện hữu, với chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng từ 90% ÷ 100%.

- Khu nhà ở biệt thự: Bố trí dãy có mặt tiền quay vào các khu cây xanh, tạo không gian sống mở, hiện đại. Tầng cao trung bình 3 tầng, mật độ xây dựng từ 60%.

- Khu dịch vụ thương mại: Bố trí tại trục đường chính (cửa ngõ của khu ở) tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu. Tầng cao tối thiểu 7 tầng, mật độ xây dựng từ 50%.

- Khu trường mầm non, nhà văn hóa: Tầng cao 2 đến 3 tầng, mật độ xây dựng 40%.

- Khu công viên cây xanh: Bố trí tại lõi trung tâm khu ở, phục vụ cộng đồng cho khu dân cư mới và một phần khu dân cư cũ liền kề

2. Quy hoạch chia lô:

- Đất ở biệt thự: Gồm 18 lô đất, có diện tích từ 241,3 m2 ÷ 323,4 m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô trung bình 15,0m.

- Đất ở liền kề được quy hoạch: Gồm 20 ô đất từ ô LK-1 đến ô LK-20; 02 lô đất tái định cư từ ô TĐC-1 đến TĐC-2. Diện tích từ 70,4 m2 đến 149,5 m2. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô trung bình 5,0m.

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt 1-1= 62,0m (Tuyến đường tránh QL138, đoạn phía Bắc); Mặt cắt 2-2= 69,0m (Tuyến đường tránh QL138, đoạn phía Đông Bắc); Mặt cắt 3-3= 27,0m; Mặt cắt 4-4= 17,5m; Mặt cắt 5-5= 15,5m; Mặt cắt 6-6= 13,5m; Mặt cắt 7-7= 7,5m - 11.5m.

- Cao độ san nền trong lô quy hoạch: Từ +2.83m đến + 3.20m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam

 

5

Dự án điểm du lịch làng nghề thêu ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Vị trí, ranh giới: Thuộc thôn Hòa Ngãi và An Hòa xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp trục đường tỉnh N2 (ĐT494), Công ty TNHH Fabi Secret và khu dân cư hiện trạng thôn Hòa Ngãi;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng thôn An Hòa;

- Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Hòa Ngãi;

- Phía Tây: Giáp đất ruộng.

16,73 ha

Là điểm du lịch làng nghề, khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề và khu dân cư mới được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

1. Quy hoạch cảnh quan: Xây dựng theo ô bàn cờ, kết hợp với các hệ thống hạ tầng hiện có khu vực lân cận

- Khu tiểu thủ công nghiệp: Bố trí trên trục chính Đông Tây của khu gồm 36 lô đất có diện tích từ 1.017,1 m2 đến 2.539,2 m2/lô.

- Khu du lịch và trưng bày sản phẩm: Diện tích 3.950,6 m2 nằm trên trục đường chính Bắc Nam rộng 20,5m.

- Khu nhà ở: Thiết kế chủ yếu dạng nhà ở liền kề, gắn kết và kết nối hài hòa với khu dân cư hiện hữu gồm 309 lô đất, có diện tích từ 99,6 m2 đến 190,8 m2/lô, chiều rộng mặt tiền mỗi lô đất trung bình 5,0m.

- Khu nhà văn hóa: Bố trí gần khu cây xanh đường giao thông nhằm phục vụ đời sống cộng đồng cho khu dân cư mới và một phần khu dân cư cũ liền kề.

- Khu nghĩa trang: Cải tạo, chỉnh trang, đóng cửa và kết hợp làm những khu cây xanh, đường dạo tạo không gian mở sinh hoạt cộng đồng.

- Bố trí trạm xử lý nước thải đặt trong khu vực cây xanh cách ly khu nghĩa trang hiện trạng.

2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt A-A= 54m (đường giao thông đối ngoại); Mặt cắt 1-1= 20,5m (đường giao thông đối ngoại); Mặt cắt 2-2= 17,5m; Mặt cắt 3-3= 12,0m ÷ 15,0m; Mặt cắt 4-4= 11,5m ÷ 12,5m; Mặt cắt 5-5= 9,0m ÷ 10.0m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

UBND huyện Thanh Liêm

6

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu ở mới phía Đông thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

Vị trí, ranh giới: Thuộc một phần các lô OM, OMDK, CXTT.1, CC2, CC3 thuộc quy hoạch chung thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và một phần đường, mương hiện trạng thuộc phường Thanh Tuyền, Phủ Lý. Vị trí cụ thể:

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam: Giáp đường ĐT494C;

- Phía Đông: Giáp đường và khu đất sản xuất của Công ty TNHH đầu tư Sông Đà Việt Đức Hà Nam;

- Phía Tây: Giáp đường và khu đất hỗ trợ 7% Kiện Khê

18,83ha

Là khu ở đô thị được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

1. Quy hoạch cảnh quan:

- Khu nhà ở liền kề: Gắn kết và kết nối hài hòa với khu dân cư hiện hữu, với chiều cao 5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 80%.

- Khu nhà ở biệt thự: Bố trí theo các tuyến đường xung quanh khu cây xanh, vườn hoa và tuyến đường trục chính. Tầng cao trung bình 3 tầng, mật độ xây dựng khoảng 60%.

- Khu vực trung tâm bố trí cây xanh mặt nước cảnh quan tập trung, kết hợp không gian quảng trường, gắn kết với các khu vườn hoa, nhà văn hóa để phục vụ chung phía Đông thị trấn.

- Trạm xử lý nước thải đặt tại khu vực phía Bắc khu đất, bố trí cây xanh xung quanh.

2. Quy hoạch chia lô:

- Đất ở biệt thự: Gồm 69 lô đất, có diện tích từ 171,3 m2 đến 336,1 m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô từ 10,0 m đến 15,4 m.

- Đất ở liền kề được quy hoạch: Gồm 588 lô đất, có diện tích từ 85,5 m2 đến 236,2 m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô từ 5,0 m đến 5,8 m.

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông: Mặt cắt 1-1= 74,5m (Tuyến đường 494C); Mặt cắt 2-2= 27,0m; Mặt cắt 3-3= 17,5m; Mặt cắt 4-4= 15,5m; Mặt cắt 5-5= 12,0m.

- Quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 915/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu915/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 915/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 915/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 915/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu915/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 915/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Hà Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 915/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Hà Nam

         • 22/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực