Quyết định 915/QĐ-UBND

Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP, giai đoạn 2019-2023

Nội dung toàn văn Quyết định 915/QĐ-UBND 2019 nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO HỘI VIÊN NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2018/NĐ-CP NGÀY 29/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN 2019-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 108-CV/HNDT, ngày 14 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, giai đoạn 2019-2023.

Điều 2. Giao Hội Nông dân thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO HỘI VIÊN NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2018/NĐ-CP NGÀY 29/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN 2019-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp, tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết sự tăng trưởng của cây trồng, và các chất phụ gia trong thức ăn gia súc;

- Tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lợi ích cộng đồng;

- Cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức và gây ô nhiễm cho các nguồn lực tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và các nguồn lực không thể tái sinh, sản xuất đủ lương thực có dinh dưỡng, không độc hại và có chất lượng cao;

- Đảm bảo, duy trì và gia tăng độ màu mỡ lâu dài cho đất, củng cố các chu kỳ sinh học trong sản xuất, đặc biệt là các chu trình dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng dựa trên việc phòng ngừa thay cho cứu chữa, đa dạng các vụ mùa và các loại vật nuôi, phù hợp với điều kiện địa phương;

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp và công tác quản lý nhà nước về thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Yêu cầu:

- Các cấp Hội Nông dân thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện.

- Nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội và hội viên Hội nông dân trong tuyên truyền, vận động, thực hiện việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Từng bước xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. NỘI DUNG:

1. Phổ biến, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nông dân về nông nghiệp hữu cơ

a) Nội dung:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, tập huấn kiến thức, nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về nông nghiệp hữu cơ;

- Chủ trì, phối hợp đào tạo, tập huấn, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ;

- Phối hợp với báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện tuyên truyền của Hội; tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt chi tổ, hội...

- Phát hiện và tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

b) Thời gian thực hiện: hằng năm (giai đoạn 2019-2023)

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn

Giai đoạn 2019-2023, hằng năm xây dựng từ 02-04 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gồm:

- Mô hình trồng trọt theo hướng hữu cơ;

- Mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán giao hàng năm cho các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân thành phố

- Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Định kỳ quý, 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Tài chính

- Hằng năm, vào thời điểm xây dựng ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự toán của Hội Nông dân thành phố, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Hội Nông dân thành phố để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 915/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu915/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 915/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 915/QĐ-UBND 2019 nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 915/QĐ-UBND 2019 nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu915/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 915/QĐ-UBND 2019 nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 915/QĐ-UBND 2019 nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân Đà Nẵng

            • 26/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực