Quyết định 916/QĐ-TTg

Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2008 thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 916/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 916/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH CHUNG HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4794/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch chung) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phê duyệt các tiêu chí và các nguyên tắc chung để làm cơ sở phân bổ ngân sách cho Kế hoạch chung từ Quỹ Kế hoạch chung, chỉ đạo và khuyến nghị phân bổ ngân sách.

3. Rà soát các phương thức thực hiện Kế hoạch chung, phân công trách nhiệm quản lý từng lĩnh vực tương ứng. Xác lập các biện pháp khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách tiếp cận thành công và các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Kế hoạch chung.

4. Xác định những điều chỉnh cần thiết và nhu cầu vầ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch chung cho năm tiếp theo.

5. Tiến hành kiểm điểm hàng năm và giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch chung, giám sát tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá Kế hoạch chung.

6. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền báo cáo hàng năm thực hiện Kế hoạch chung.

7. Chủ động kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch chung.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm:

1. Đồng Trưởng ban: 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam là Đồng trưởng ban.

2. Các thành viên:

- Đại diện cấp Vụ của các cơ quan quản lý viện trợ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trưởng đại diện của một số tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam thay mặt các tổ chức Liên hợp quốc tham gia Kế hoạch chung.

Căn cứ vào nội dung của phiên họp Ban Chỉ đạo, Đồng Trưởng ban quyết định mời đại diện các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tham gia.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề cử của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Cơ chế và phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần (khi cần thiết sẽ họp bất thường). Các cuộc họp do hai Đồng Trưởng ban cùng triệu tập.

2. Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề trên cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, hai Đồng Trưởng ban trao đổi để thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Chỉ đạo.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam quyết định chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban Thư ký.

Điều 6. Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc.

Điều 7. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi Kế hoạch chung kết thúc.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Đồng Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an, Văn hóa – Thể thao và DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, KTN, KTTH, TH, TCCB, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 916/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu916/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 916/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 916/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 916/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu916/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 916/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 916/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010

            • 15/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực