Quyết định 916/QĐ-UBND

Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 916/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ BÌNH LONG

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 463/HĐND-KT ngày 22/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 239/TTr-STNMT ngày 15/4/2016 và của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 06/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Bình Long với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường An Lộc

Phường Phú Thịnh

Phường Phú Đức

Phường Hưng Chiến

Xã Thanh Phú

Xã Thanh Lương

(1)

(2)

(3)=(4+5+…+9)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH T NHIÊN (1+2+3)

12.616,61

986,66

2.367,77

394,32

400,05

3.218,41

5.249,40

1

Đất nông nghiệp

10.928,92

813,17

1.893,98

312,41

277,89

2.876,85

4.754,61

1.1

Đất trồng lúa

271,13

21,19

45,52

20,50

29,04

75,71

79,17

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

8,14

8,14

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

92,24

8,45

43,45

2,38

3,03

8,76

26,16

1.3

Đất trồng cây lâu năm

10.414,25

782,65

1.800,05

289,24

245,68

2.786,73

4.509,91

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

21,14

0,88

4,96

0,29

0,14

5,49

9,37

1.5

Đất nông nghiệp khác

130,16

 

 

 

 

0,16

130,00

2

Đất phi nông nghiệp

1.687,69

173,48

473,79

81,91

122,16

341,56

494,79

2.1

Đất quốc phòng

20,90

7,27

 

 

2,33

 

11,30

2.2

Đất an ninh

3,27

0,17

2,69

0,20

0,21

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

4,25

 

 

 

4,05

 

0,20

2.4

Đt cụm công nghiệp

77,60

 

 

 

 

 

77,60

2.5

Đt thương mại, dịch vụ

8,27

1,19

1,50

1,07

0,72

2,14

1,64

2.6

Đất cơ sSX phi nông nghiệp

22,47

1,53

11,50

0,73

0,37

1,96

6,38

2.7

Đất phát triển hạ tầng

685,10

81,88

158,03

36,15

52,35

174,28

182,40

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

0,76

0,55

 

0,21

 

 

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,20

 

 

 

 

 

0,20

2.10

Đất ở tại nông thôn

171,10

 

 

 

 

84,93

86,17

2.11

Đất ở tại đô thị

211,79

65,16

87,24

27,42

31,98

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

9,43

0,62

4,29

0,73

2,99

0,51

0,29

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tchức sự nghiệp

0,53

0,16

0,37

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

5,15

0,80

1,04

0,43

0,29

1,88

0,70

2.15

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

44,58

2,66

8,92

0,74

1,42

9,05

21,78

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

30,15

2,33

 

7,13

 

1,30

19,38

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

5,23

0,45

0,63

0,20

0,23

1,44

2,29

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

4,73

 

4,52

 

0,21

 

 

2.19

Đt cơ sở tín ngưỡng

0,84

 

0,10

0,42

0,08

0,23

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

191,52

8,01

12,11

6,29

16,81

63,84

84,46

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

35,78

 

35,78

 

 

 

 

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

154,06

0,70

145,08

0,18

8,10

 

 

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất đô thị

4.148,80

986,66

2.367,77

394,32

400,05

 

 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường An Lộc

Phường Phú Thịnh

Phường Phú Đức

Phường Hưng Chiến

Xã Thanh Phú

Xã Thanh Lương

(1)

(2)

(3)=(4+5+…+9)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI

160,66

5,01

144,10

 

8,23

1,50

1,82

1

Đất nông nghiệp

158,59

3,07

144,00

 

8,20

1,50

1,82

1.1

Đt trồng lúa

0,24

 

0,05

 

0,19

 

 

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,39

0,15

0,14

 

 

 

0,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

157,96

2,92

143,81

 

8,01

1,50

1,72

2

Đất phi nông nghiệp

2,07

1,94

0,10

 

0,03

 

 

2.1

Đt thương mại, dịch vụ

1,60

1,60

 

 

 

 

 

2.2

Đất tại đô thị

0,47

0,34

0,10

 

0,03

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường An Lộc

Phường Phú Thịnh

Phường Phú Đức

Phường Hưng Chiến

Xã Thanh Phú

Xã Thanh Lương

(1)

(2)

(3)=(4+5+…+9)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

185,76

7,46

151,70

2,72

10,56

4,99

8,34

1.1

Đất trồng lúa

1,24

 

0,05

 

0,19

 

1,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

12,39

2,40

2,49

1,95

1,80

1,85

1,90

1.3

Đất trồng cây lâu năm

172,13

5,06

149,16

0,77

8,57

3,14

5,44

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

40,65

3,50

7,45

3,25

4,75

9,85

11,85

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng cây lâu năm

40,65

3,50

7,45

3,25

4,75

9,85

11,85

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Năm 2016, thị xã Bình Long không còn đất chưa sử dụng.

Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Bình Long được phê duyệt, UBND thị xã Bình Long có trách nhiệm:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, P. KTN, KTTH;
- Lưu: VT(HH266).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 916/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu916/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 916/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu916/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Anh Minh
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực