Quyết định 917/QĐ-UBND

Quyết định 917/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 917/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Tài chính Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

(Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- L/đ UBND
tỉnh;
- Lưu: VT, KT
(LTA, BCT).

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

2

Thủ tục lập, phân bố dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

3

Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

4

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

5

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

6

Thủ tục báo cáo định kỳ

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

7

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

8

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

9

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

10

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

11

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Tài chính doanh nghiệp

S Tài chính

12

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

13

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

14

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

15

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

16

Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

17

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 917/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 917/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu917/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 917/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 917/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp Điện Biên

            • 06/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực