Quyết định 917/QĐ-UBND

Quyết định 917/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 917/QĐ-UBND Thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng Khánh Hòa 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về” trong nội bộ;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các ban HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Đài PTTH KH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04- NQ/TW); Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 35-KH/TU);

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04- NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 25/NQ-CP); Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ thành các nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Bảo đảm tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực. Nội dung của Chương trình hành động bám sát các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện.

3. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp thực hiện ở các cấp, các ngành; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong hệ thống chính trị.

4. Bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân, tạo động lực làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

5. Là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 25/NQ-CP Kế hoạch số 35-KH/TU, Chương trình hành động này và các văn bản triển khai của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy cùng cấp triển khai, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức căn cứ nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân được phân công để lồng ghép đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để triển khai thực hiện.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thường xuyên, hiệu quả Kế hoạch số 8817/KH-UBND ngày 03/11/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 04- NQ/TW và theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành đồng thời ở các cấp và được thực hiện ngay, cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải có cam kết bằng văn bản với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm.

Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; tăng cường sự chủ động của cấp chính quyền trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội và Nhân dân để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, hạn chế không để xảy ra tình hình phức tạp và “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất về các thành quả trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà; các mô hình, tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất. Kịp thời phê phán, lên án, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vai trò, thành quả của Đảng, chế độ và nhà nước.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí của tỉnh, các đơn vị thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến và đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, con người Việt Nam. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí của tỉnh dành thời lượng, bản tin thích hợp định kỳ (hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch của đơn vị) đưa tin, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nắm và tham gia giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái để xử lý nghiêm minh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh — Truyền hình Khánh Hòa, Bảo Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

đ) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức. Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện, nguy cơ và đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát, đề xuất các biện pháp, hình thức xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, suy thoái.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW

a) Rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định để đề xuất thể chế hóa kịp thời và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

b) Các cấp, các ngành, căn cứ quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung vào đánh giá thực chất kết quả công tác, những hạn chế, vướng mắc, khó khăn còn tồn tại để tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhằm kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nhu cầu của người dân.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Rà soát và hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn đẩy lùi tham những, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý và sử dụng biên chế.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện:

- Rà soát quy định, văn bản: trong quý I/2017.

- Hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật: Năm 2017, 2018.

d) Chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài sản, ngân sách, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiên cứu xây dựng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, gây lãng phí.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: năm 2017.

đ) Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; tiếp tục đề xuất với Chính phủ nội dung phân cấp phù hợp cho tỉnh. Tiếp tục rà soát, lập danh mục lĩnh vực cần phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tăng cường phân cấp giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

Thời gian thực hiện: theo Quyết định số 2639/QĐ-UBND và theo tiến độ yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

a) Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo quy luật khách quan và quy luật thị trường

- Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng Chương trình hành động: Quý I/2017.

+ Tổ chức triển khai thực hiện; theo kế hoạch của Chương trình hành động.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương

Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng Chương trình hành động: Quý I/2017.

+ Tổ chức triển khai thực hiện: theo kế hoạch của Chương trình hành động.

- Tập trung các giải pháp nhằm khuyến khích và ổn định thị trường, tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, hàng cấm...Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng và năng suất cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đảm bảo việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định. Tập trung rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng đến môi trường.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 1908/Ctr-UBND ngày 10/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các địa phương, sở, ngành, cơ sở năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động các sáng kiến, các giải pháp của người dân, của doanh nghiệp, của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hiến kế cho chính quyền áp dụng; đồng thời, có chính sách hỗ trợ đối với các sáng kiến, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cơ quan chủ trì: giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng cơ chế, chính sách huy động sáng kiến, giải pháp; giao Sở Tài chính xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các sáng kiến, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Thời gian thực hiện: Quý II - III/2017.

c) Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sớm xóa bỏ chức năng đại diện sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Sau khi có Đề án, hướng dẫn của Trung ương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Rà soát việc cung ứng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước để xem xét những dịch vụ công của nhà nước cần phải cung ứng và những dịch vụ công cần phải xã hội hóa trong trường hợp khu vực tư nhân cung cấp hiệu quả hơn.

b) Đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước đã được phê duyệt. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, thực hiện tốt nhất chủ trương của Chính phủ, tạo bước đột phá để thúc đẩy nhu cầu “khởi nghiệp”.

Thực hiện tốt các chính sách, chủ trương khuyến khích đầu tư của tỉnh, tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, hiện đại.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa bằng cách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, cung ứng các dịch vụ công trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) Triển khai có hiệu quả Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị Quyết số 39-NQ/TW. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp hoặc sức khỏe không bảo đảm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tinh giản biên chế theo Công văn số 2167/UBND-TH ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức các cơ quan nhà nước đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; một việc chỉ do một cơ quan chủ trì; chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không nhất thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả sang khu vực ngoài nhà nước đảm nhận; thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xoá bỏ các tổ chức trung gian; hạn chế việc thành lập mới chi cục, phòng; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nhất là đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục) theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ nhũng thủ tục gây phiền hà, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân, đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các công việc. Thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng “chính quyền kiến tạo phát triển”; ban hành các cơ chế, chính sách và xây dựng bộ máy nhân lực, phương pháp quản lý thích hợp để kiến tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng phát triển. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; chú trọng đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương; Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc chung.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Đối với giải pháp đột phá cải cách hành chính: Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/5/2017.

e) Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức các sở, ban, ngành và tương đương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trực tiếp giải quyết công việc của Nhân dân và doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm.

g) Rà soát và hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước. Công khai minh bạch về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm cho các công trình xây dựng cơ bản của các địa phương hạn chế xảy ra tiêu cực, chạy dự án... Tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về vốn và tài sản của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư; đấu giá, đấu thầu trong các lĩnh vực như: quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: xây dựng kế hoạch rà soát và thực hiện trong quý II/2017.

6. Xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các quy định về xử lý kỷ luật; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức.

a) Cụ thể hóa quy định của Chính phủ về tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Chính phủ.

b) Thực hiện nghiêm Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Thực hiện nghiêm các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong cơ quan hành chính và công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Giao Sở Nội vụ thường xuyên rà soát các Quyết định trên để điều chỉnh cho phù hợp với quy định và theo tình hình thực tiễn của địa phương.

d) Tổ chức thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Theo tiến độ Đề án của Tỉnh ủy.

đ) Triển khai Đề án vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính đã được phê duyệt.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan, địa phương.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

e) Xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo chức danh, vị trí việc làm, làm căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2017.

g) Rà soát, sửa đổi hoặc xây dựng mới chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, thu hút nhân tài; xây dựng danh mục các ngành nghề thu hút để triển khai thực hiện.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

7. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh việc thanh tra, kết luận những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, Nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

- Thực hiện các Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra của ngành, đơn vị mình. Kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để đưa ra khỏi bộ máy những người suy thoái, tạo lòng tin của người dân vào bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động vì Nhân dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Công văn số 2743/UBND-NC ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: các cơ quan tư pháp, Thanh tra tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên. Đối với cơ chế giải trình và giám sát sự tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện khi hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

c) Thực hiện nghiêm việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, giải trình thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện nghiêm việc thẩm tra, xác minh đánh giá tính trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức khi đề bạt, bổ nhiệm và công khai theo quy định. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc, các hành vi liên quan đến tham nhũng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Thanh tra tỉnh

Thời gian thực hiện: thường xuyên. Triển khai cơ chế giải trình và giám sát sự tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên thực hiện khi cóớng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

8. Phối hợp phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân và giám sát nội bộ (thanh tra nhân dân), vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh, loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức biến chất, suy thoái.

Triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hoà theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này; đồng thời xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trong tháng 4/2017.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm (trong tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ, khắc phục các khó khăn vướng mắc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, mở rộng đối ngoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

3. Sở Nội vụ

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình này.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ động phối hợp và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 917/QĐ-UBND Thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng Khánh Hòa 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 917/QĐ-UBND Thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng Khánh Hòa 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu917/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành07/04/2017
        Ngày hiệu lực07/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 917/QĐ-UBND Thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng Khánh Hòa 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 917/QĐ-UBND Thực hiện Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng Khánh Hòa 2017

            • 07/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực