Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị mở rộng về phía Nam trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 918/QĐ-UBND 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ MỞ RỘNG VỀ PHÍA NAM TRONG QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 14/4/2017,

Xét đề nghị của Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 924/TTr-SXD ngày 11/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị mở rộng về phía Nam trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ tính chất 02 lô đất theo quy hoạch phân khu khu đô thị mở rộng về phía Nam trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 để bố trí địa điểm xây dựng 02 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường kết nối giữa cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 tại vị trí thuộc xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, với nội dung như sau:

1.1. Điều chỉnh tính chất khu đất có ký hiệu 04 thuộc Lô đất VI-17 có diện tích khoảng 4,69ha từ đất ở mới thành đất hỗn hợp thương mại dịch vụ để bố trí trạm dừng nghỉ ở phía Tây đường kết nối cao tốc (diện tích trạm dừng nghỉ không quá 3ha).

- Vị trí cụ thể:

+ Phía Bắc giáp đất cây xanh (X3) và đất công cộng (C1).

+ Phía Nam giáp đường đê sông Vạc.

+ Phía Đông giáp tuyến đường gom phía Tây của đường kết nối cao tốc.

+ Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu (O1).

- Hiện trạng là đất nông nghiệp.

- Diện tích cụ thể xác định theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Điều chỉnh tính chất một phần khu đất có diện tích khoảng 4,5ha, bao gồm đất ở (diện tích khoảng 3,6ha), đất nông nghiệp sạch - đất trồng hoa và đất giao thông (khoảng 0,9ha), thuộc thôn Khoái Thượng, xã Ninh Phúc thành đất hỗn hợp thương mại dịch vụ, trong đó, bố trí trạm dừng nghỉ ở phía Đông đường kết nối cao tốc (diện tích trạm dừng nghỉ không quá 3ha).

- Vị trí cụ thể:

+ Phía Bắc và phía Nam giáp đường giao thông.

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng thôn Khoái Thượng, xã Ninh Phúc và khu quy hoạch đất nông nghiệp sạch - đất trồng hoa.

+ Phía Tây giáp tuyến đường gom phía Đông của đường kết nối cao tốc.

- Hiện trạng là đất nông nghiệp.

- Diện tích cụ thể xác định theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác:

Giữ nguyên theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: Cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch đầy đủ các nội dung điều chỉnh theo Quyết định này theo đúng quy định; đồng thời công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết và quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4, 3.
Nt07.01dcqh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 918/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu918/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 918/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 918/QĐ-UBND 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 918/QĐ-UBND 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu918/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 918/QĐ-UBND 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 918/QĐ-UBND 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu đô thị Ninh Bình

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực