Quyết định 919/QĐ-BTC

Quyết định 919/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 919/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 62/2015/TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 162/2012/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ khon 7, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót kỹ thuật tại Mu 02 Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy đnh việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước như sau:

- Tại Mu 02 đã in là: “Khoản tạm ứng vốn sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 và Thông tư số      /2015/TT-BTC ngày ..../2015 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.”

Nay sửa li là: “Khoản tm ứng vốn sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 và Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và một phần không tách rời của Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

Điều 3. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kim sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP (380b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 919/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu919/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2015
Ngày hiệu lực19/05/2015
Ngày công báo07/06/2015
Số công báoTừ số 587 đến số 588
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 919/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 919/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 919/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu919/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành19/05/2015
       Ngày hiệu lực19/05/2015
       Ngày công báo07/06/2015
       Số công báoTừ số 587 đến số 588
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 919/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 919/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc

          • 19/05/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/06/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/05/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực