Quyết định 919/QĐ-CHK

Quyết định 919/QĐ-CHK về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không năm 2013 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 919/QĐ-CHK năm 2013 Kế hoạch kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 919/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG NĂM 2013

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BGTVT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không năm 2013” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát văn bản khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Điều 3. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế là đầu mối giúp Cục trưởng thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi việc tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo.

Điều 4. Phòng Tài chính, Văn phòng có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí cho việc kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

Điều 5. Trước ngày 08/6/2013 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) và trước ngày 08/12/2013 (đối với báo cáo 6 tháng cuối năm), các cơ quan, đơn vị thuộc Cục báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo về Cục (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế). Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Cục báo cáo Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này .

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các P.Cục trưởng;
- Lưu VT, PCHTQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-CHK của Cục HKVN ngày 04 tháng 03 năm 2013)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

A

Kiểm tra VBQPPL được ban hành năm 2012 (11 văn bản)

 

 

Quý I/2013

- Tự kiểm tra;

- Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước 08/6/2013) và báo cáo 6 tháng cuối năm (trước 08/12/2013) qua Phòng PC-HTQT.

1

Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Phòng TCATB

Phòng PC- HTQT

 

 

2

Nghị định số 51/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Phòng ANHK

Phòng PC- HTQT

 

 

3

Nghị định số 02/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Phòng PC-HTQT

Phòng PC- HTQT

 

 

4

Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Phòng KHCNMT

Phòng PC- HTQT

 

 

5

Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Phòng KHCNMT

Phòng PC- HTQT

 

 

6

Thông tư số 51/2012/TT-BGTVT quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không

Phòng QLHĐB

Phòng PC- HTQT

 

 

7

Thông tư số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Phòng TCATB

Phòng PC- HTQT

 

 

8

Thông tư số 40/2012/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Phòng TCCB

Phòng PC- HTQT

 

 

9

Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Phòng ANHK

Phòng PC- HTQT

 

 

10

Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng

Phòng ANHK

Phòng PC- HTQT

 

 

11

Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tìm kiếm cứu nạn hàng không

Phòng QLHĐB

Phòng PC- HTQT

 

 

B

Kiểm tra VBQPPL đã trình năm 2012 và đang chờ ban hành (07 văn bản)

 

 

Sau khi được ban hành

- Tự kiểm tra;

- Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước 08/6/2013) và báo cáo 6 tháng cuối năm (trước 08/12/2013) qua Phòng PC-HTQT.

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Phòng VTHK

Phòng PC- HTQT

 

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Phòng QLCHK,SB

Phòng PC- HTQT

 

 

3

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động bảo đảm an ninh ngành giao thông vân tải

Phòng Tài chính

Phòng PC- HTQT

 

 

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2007/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công bảo đảm hoạt động bay

Phòng Tài chính

Phòng PC- HTQT

 

 

5

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 240/2009/TT-BGTVT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Phòng Tài chính

Phòng PC- HTQT

 

 

6

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD

TTHK

Phòng PC- HTQT

 

 

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cục Hàng không Việt Nam

Phòng TCCB

Phòng PC- HTQT

 

Đã chuyển thành Quy chế nội bộ của Cục HKVN

C

Kiểm tra VBQPPL năm 2013 (08 văn bản)

 

 

Sau khi được ban hành

- Tự kiểm tra;

- Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước 08/6/2013) và báo cáo 6 tháng cuối năm (trước 08/12/2013) qua Phòng PC-HTQT).

1

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Phòng PC-HTQT

Các Phòng thuộc Cục, TTHK

 

 

2

Thông tư về bảo trì công trình hàng không

Phòng QLCHK, SB

Phòng PC- HTQT

 

 

3

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Phòng TCCB

Phòng PC- HTQT

 

 

4

Thông tư thay thế Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Phòng QLCHK, SB

Phòng PC- HTQT

 

 

5

Thông tư về việc kiểm tra, hiệu chuẩn trang bị, thiết bị thông tin dẫn đường giám sát

Phòng QLHĐB

Phòng PC- HTQT

 

 

6

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ Quốc phòng về quản lý tĩnh không tại cảng hàng không, sân bay

Phòng QLHĐB

Phòng PC- HTQT

 

 

7

Thông tư thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Phòng VTHK

Phòng PC- HTQT

 

 

8

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế ICAO

Phòng Tài chính

Phòng PC- HTQT

 

 

D

Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

 

 

 

 

1

VBQPPL được ban hành năm 2012

Phòng PC-HTQT

 

Quý I/2013

 

2

VBQPPL được ban hành năm 2013

Phòng PC-HTQT

 

Quý IV/2013

 

3

Lập danh mục VBQPPL hết hiệu lực 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng cuối năm 2013 trình Bộ GTVT

Phòng PC-HTQT

 

Quý II và Quý IV/2013

 

 

PHỤ LỤC

MẪU TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VBQPPL TẠI CỤC HKVN
(Kèm theo Kế hoạch Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực hàng không năm 2013 của Cục HKVN)

STT

Tên văn bản

Nội dung kiểm tra

Tình trạng

Căn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung của văn bản

Thể thức, kỹ thuật trình bày

1

 

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Đã xử lý

□ Đang xử lý

2

 

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Đã xử lý

□ Đang xử lý

3

 

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Đã xử lý

□ Đang xử lý

4

 

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Đã xử lý

□ Đang xử lý

5

 

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Trái pháp luật

□ Đúng pháp luật

□ Đã xử lý

□ Đang xử lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 919/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu919/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2013
Ngày hiệu lực04/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 919/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 919/QĐ-CHK năm 2013 Kế hoạch kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 919/QĐ-CHK năm 2013 Kế hoạch kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu919/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýĐinh Việt Thắng
        Ngày ban hành04/03/2013
        Ngày hiệu lực04/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 919/QĐ-CHK năm 2013 Kế hoạch kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 919/QĐ-CHK năm 2013 Kế hoạch kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa

           • 04/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực