Quyết định 92/2003/QĐ-BNN

Quyết định 92/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm đã được thay thế bởi Quyết định 06/2007/QĐ-BNN chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC KIỂM LÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 19 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Kiểm lâm là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo vệ tài nguyên rừng; thừa hành pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi cả nước.

Cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Cục Kiểm lâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Kiểm lâm được Bộ trưởng giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Bộ trưởng dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục.

2. Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế hoạch năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Ban hành các văn bản về nghiệp vụ quản lý; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành theo phân cấp của Bộ trưởng.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành quản lý của Cục.

5. Về quản lý chuyên ngành:

a) Về bảo vệ tài nguyên rừng:

- Chỉ đạo công tác bảo vệ về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng;

- Thống nhất quản lý chống chặt phá, khai thác trái phép tài nguyên rừng;

- Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; xây dựng lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ rừng và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng;

- Tham gia chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tham gia chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu, bệnh hại rừng;

- Thực hiện việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm;

- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyên ngành về bảo vệ rừng;

- Được quyền yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện thuộc các ngành đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

b) Về công tác thừa hành pháp luật lâm nghiệp:

- Thanh tra, kiểm tra thừa hành pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện: xử phạt vi phạm hành chính; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; khởi tố, điều tra hình sự các vụ vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền.

c) Thống nhất quản lý việc cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép có liên quan đến vận chuyển đặc biệt các loại lâm sản, động vật, thực vật rừng quý hiếm; xuất nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

6. Về khoa học công nghệ:

a) Xây dựng trình Bộ tr­­ưởng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ rừng; quản lý và tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chuyên ngành quản lý của Cục;

b) Tổ chức thu thập và quản lý thông tin khoa học công nghệ bảo vệ rừng.

7. Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ tài nguyên rừng; tham gia đàm phán để ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng; tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng.

8. Quản lý một số đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo phân công của Bộ trưởng.

9. Tham gia việc quản lý hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên rừng theo phân công của Bộ trưởng.

10. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

11. Thực hiện nhiệm vụ và quản lý Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện chức năng cơ quan thẩm quyền quản lý của Việt Nam tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), đại diện của Việt Nam tại Diễn đàn Hổ toàn cầu và Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

12. Về quản lý tổ chức, cán bộ:

a) Về công tác xây dựng lực lượng Kiểm lâm:

- Quản lý, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm toàn quốc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

- Quy hoạch mạng lưới kiểm tra, kiểm soát lâm sản trong phạm vi cả nước;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ;

- Quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng, cơ sở vật chất của lực lượng Kiểm lâm.

b) Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế của Cục theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục.

13. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định.

Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước pháp luật về hoạt động của Cục và nhiệm vụ được giao.

Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Cục trưởng không quá ba người; nếu vượt quá phải báo cáo Bộ trưởng.

2. Bộ máy quản lý của Cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (kế hoạch, tài chính);

b) Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng;

c) Phòng Thanh tra - Pháp chế;

d) Phòng Bảo tồn thiên nhiên.

đ) Phòng Bảo vệ và Phòng cháy, chữa cháy rừng;

e) Phòng Thông tin và tư liệu;

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm xây dựng đề án thành lập các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng trình Bộ trưởng quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2003. Trong khi Bộ trưởng chưa có quyết định mới, các đơn vị sự nghiệp hiện có thuộc Cục Kiểm lâm hoạt động theo quy định hiện hành.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng; xây dựng Quy chế làm việc trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ; thay thế quyết định số 1271/NN-TCCB-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm và các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chánh Văn phòng, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Chánh Thanh tra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng các Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở NN và PTNT các
tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát ND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- CQTƯ của các đoàn thể;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công đoàn ngành NN&PTNT;
- Đảng uỷ, CĐ cơ quan Bộ;
- Công báo CP;
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2003/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2003/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2003
Ngày hiệu lực24/09/2003
Ngày công báo09/09/2003
Số công báoSố 148
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2003/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu92/2003/QĐ-BNN
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýLê Huy Ngọ
    Ngày ban hành04/09/2003
    Ngày hiệu lực24/09/2003
    Ngày công báo09/09/2003
    Số công báoSố 148
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2007
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm