Quyết định 92/2008/QĐ-BNN

Quyết định 92/2008/QĐ-BNN về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2008/QĐ-BNN quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; kiểm tra đê; hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 92/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH VÀ CẤP BIỂN XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ; XE KIỂM TRA ĐÊ; XE HỘ ĐÊ, XE LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP VỀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 731 QĐ/BNN-PCLB ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, phát hành và cấp biển cho phép xe cơ giới đi trên đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp vầ chống lụt bão.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;
- Các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, ĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Xuân Học

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH VÀ CẤP BIỂN XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ; XE KIỂM TRA ĐÊ; XE HỘ ĐÊ, XE LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP VỀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Điều 1. Quy định các loại biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão

1. Biển “XE KIỂM TRA ĐÊ” cấp cho:

a) Xe phục vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã có đê;

b) Xe của các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, quản lý, tu bổ đê điều và phòng, chống lụt, bão theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

2. Biển “XE HỘ ĐÊ” cấp cho:

a) Xe của tổ chức, cá nhân được điều động để vận chuyển thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ công tác hộ đê;

b) Xe phục vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương: chỉ đạo công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão;

c) Xe phục vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chỉ đạo công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão;

d) Xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công làm nhiệm vụ hộ đê, phòng, chống lụt, bão theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thực hiện nhiệm vụ hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão.

3. Biển “XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ” cấp cho các xe cơ giới của các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ khẩn cấp cần đi trên đê khi có lũ.

Điều 2. Thẩm quyền cấp biển

1. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão cấp biển “XE KIỂM TRA ĐÊ”, “XE HỘ ĐÊ”, “XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ”, cho các đối tượng quy định tại Điều 1 của Quy định này, hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt (hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền), cấp biển “XE KIỂM TRA ĐÊ”, “XE HỘ ĐÊ”, “XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ”, cho các đối tượng quy định tại Điều 1 của Quy định này, hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố.

3. Khi cấp biển cho các xe làm nhiệm vụ trên, phải ghi rõ biển số xe, ngày tháng cấp và thời hạn sử dụng biển.

4. Người có thẩm quyền cấp biển theo quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này chỉ được cấp biển cho các đối tượng quy định tại Điều 1 của Quy định này.

Điều 3. Hình thức, kích thước các loại biển

1. Biển “XE KIỂM TRA ĐÊ”, hình chữ nhật; nền trắng có hình chìm biểu tượng của cơ quan có thẩm quyền cấp biển; khung có kích thước 13cm x 24 cm, nét mầu đỏ, trong khung được chia làm 2 phần.

Phần trên: dòng trên ghi “CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG” đối với biển do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão cấp; ghi “CHỐNG LỤT BÃO TỈNH (THÀNH PHỐ) và tên tỉnh, thành phố” đối với biển do cấp tỉnh cấp, chữ màu xanh; dòng dưới ghi “XE KIỂM TRA ĐÊ” mầu đỏ, chữ cao 2,5 cm, nét rộng 0,6 cm.

Phần dưới: ghi biển số đăng ký xe được cấp, thời hạn sử dụng biển, thời gian cấp biển và chữ ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp biển.

2. Biển “XE HỘ ĐÊ” hình chữ nhật; nền trắng có hình chìm biểu tượng của cơ quan có thẩm quyền cấp biển; khung có kích thước 13cm x 24 cm, nét màu đỏ, trong khung được chia làm 2 phần.

Phần trên: dòng trên ghi “CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG” đối với biển do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão cấp; ghi “CHỐNG LỤT BÃO TỈNH (THÀNH PHỐ) và tên tỉnh, thành phố” đối với biển do cấp tỉnh cấp, chữ màu xanh; dòng dưới ghi “XE HỘ ĐÊ” mầu đỏ, chữ cao 3,8 cm, nét rộng 1,0 cm.

Phần dưới: ghi biển số đăng ký xe được cấp, thời hạn sử dụng biển, thời gian cấp biển và chữ ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp biển.

3. Biển “XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ”: hình chữ nhật; nền trắng có hình chìm biểu tượng của cơ quan có thẩm quyền cấp biển, khung có kích thước 13cm x 24cm, nét màu đỏ, trong khung được chia làm 2 phần.

Phần trên: dòng trên ghi “CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG” đối với biển do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão cấp; ghi “CHỐNG LỤT BÃO TỈNH (THÀNH PHỐ) và tên tỉnh, thành phố” đối với biển do cấp tỉnh cấp, chữ màu xanh; dòng dưới ghi “XE ĐƯỢC PHÉP ĐI TRÊN ĐÊ” mầu xanh, chữ cao 1,7 cm, nét rộng 0,4 cm.

Phần dưới: ghi biển số đăng ký xe được cấp, thời hạn sử dụng biển, thời gian cấp biển và chữ ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp biển.

Điều 4. Thủ tục cấp biển

1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cấp các loại biển quy định tại Điều 1 của Quy định này gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp biển. Văn bản đề nghị phải ghi rõ: loại biển đề nghị cấp, lý do đề nghị cấp biển, thời gian và phạm vi hoạt động, biển số xe đề nghị cấp.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp biển theo quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm cấp biển hoặc trả lời cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cấp biển theo quy định tại Điều 1 của Quy định này, không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp biển hợp lệ.

Điều 5. Quy định áp dụng

Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 731 QĐ-BNN-PCLB ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các biển xe được cấp trước ngày Quy định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2008
Ngày hiệu lực16/10/2008
Ngày công báo01/10/2008
Số công báoTừ số 551 đến số 552
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 92/2008/QĐ-BNN quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; kiểm tra đê; hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 92/2008/QĐ-BNN quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; kiểm tra đê; hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu92/2008/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýĐào Xuân Học
       Ngày ban hành17/09/2008
       Ngày hiệu lực16/10/2008
       Ngày công báo01/10/2008
       Số công báoTừ số 551 đến số 552
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 92/2008/QĐ-BNN quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; kiểm tra đê; hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2008/QĐ-BNN quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; kiểm tra đê; hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão