Quyết định 92/2017/QĐ-UBND

Quyết định 92/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 29/4/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 931/TTr-SDL ngày 24 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạm thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bng tàu bin cập cảng Chân Mây.

Lý do: các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành; nội dung của Quy chế không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐNĐ t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- B
áo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Công báo tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Đ.T.Vinh;
- Lưu: VT, DL, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực25/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 92/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 92/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu92/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành01/11/2017
       Ngày hiệu lực25/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 92/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Huế

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực