Quyết định 923/QĐ-BXD

Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Pháp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-BXD 2013 đầu tư Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA Pháp Đức và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 923/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA2 THÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012 về việc phê duyệt dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp; số 1353/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2012 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012;

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Lilama2 tại Tờ trình số 779/TTr-CĐNL2 ngày 20/8/2012 về việc phê duyệt Dự án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề LILAMA2.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và kỹ thuật Thổ Dân (ABBO).

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Trần Anh Tuấn.

5. Mục tiêu đầu tư: đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 để phấn đấu đến năm 2015 sẽ xây dựng thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao (Centre of Excellence) cho 3 (ba) nghề đạt cấp độ quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng mới 01 (một) tòa nhà thân thiện với môi trường có quy mô 9 tầng, diện tích xây dựng 873m2, diện tích sàn xây dựng 7.858m2 từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;

- Đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ cho ba nghề (nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến) đạt cấp độ quốc tế từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;

- Cải tạo các xưởng thực hành số 1,2,3,4,5 để chuẩn bị tiếp nhận các thiết bị do Chính phủ Pháp tài trợ;

- Xây dựng mới các hạng mục: Khu đào tạo thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành (quy mô 5 tầng, diện tích 600m2); Xưởng thực hành ứng dụng công nghệ mới (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2); Xưởng thực hành kỹ thuật ảo (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2);

- Đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác như: nhà bảo vệ, bãi tập ôtô, nhà điều hành hành tập ôtô, khu thể chất, trạm điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, đường nội bộ)...

7. Địa điểm xây dựng: Tại 2 khu đất (khu hiện hữu và khu 6,2ha) do Trường Cao đẳng nghề Lilama2 đang quản lý, sử dụng.

8. Diện tích sử dụng đất: 12 ha

9. Phương án xây dựng:

- Phương án quy hoạch, kiến trúc: vị trí xây dựng công trình, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc trong dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Hình thức kiến trúc, công năng công trình được thiết kế phù hợp với không gian cảnh quan và yêu cầu sử dụng.

Hạng mục tòa nhà 9 tầng thân thiện với môi trường (E-Building) được thiết kế sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường đáp ứng được yêu cầu của Nhà tài trợ cũng như của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường

- Phương án kết cấu, công nghệ: sử dụng móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) đối với các công trình tòa nhà thân thiện môi trường, khu thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành; các công trình còn lại sử dụng móng nông. Hệ kết cấu khung, sàn BTCT đổ tại chỗ.

- Phương án về hạ tầng kỹ thuật:

+ Cấp, thoát nước: nguồn nước cấp được lấy từ đài nước và khoan giếng ngầm. Nước sinh hoạt sẽ được dẫn vào bể chứa nước ngầm và được bơm lên bồn nước mái để cấp cho các thiết bị dùng nước. Nước thải được thu gom, xử lý trước khi thải ra hệ thống thải chung của Trường.

+ Cấp điện: sử dụng từ nguồn điện hiện có của Trường kết hợp đầu tư mới một trạm điện 250KVA.

10. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II.

11. Tổng mức đầu tư: 257.669.561.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

112.347.196.000 đồng;

- Chi phí thiết bị:

113.961.136.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

2.168.886.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

6.492.839.000 đồng;

- Chi phí khác:

829.771.000 đồng;

- Chi phí dự phòng:

21.869.733.000 đồng.

Ghi chú: tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập dự án (1/8/2012): 25814 EUR/VNĐ của Ngân hàng Vietinbank.

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp: 6.600.000 EUR, trong đó chi phí dành cho xây dựng tòa nhà thân thiện môi trường (E-Building) 9 tầng là 3.000.000 EUR; chi phí cho thiết bị là 3.600.000 EUR (dành cho 3 nghề: nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến).

- Vốn trong nước: 87.297.174.000 đồng, trong đó:

• Vốn đầu tư phát triển từ NSNN: 68.394.627.000 đồng;

• Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các loại phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến thiết bị vay vốn ODA từ nguồn chi hành chính sự nghiệp: 12.080.950.000 đồng

• Vốn tự có của Trường Lilama2: 6.821.597.000 đồng

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: 5 năm (2012-2016).

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định của Nhà tài trợ; bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lilama2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính,
- Lưu: VT, KHTC (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 923/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 923/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2012
Ngày hiệu lực 22/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 923/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 923/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Trần Văn Sơn
Ngày ban hành 22/10/2012
Ngày hiệu lực 22/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 923/QĐ-BXD năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư phát triển trường Cao đẳng