Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cấp, quản lý và sử dụng biển "xe hộ đê" phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 924/QĐ-UBND 2019 quy định cấp quản lý và sử dụng biển xe hộ đê Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂN "XE HỘ ĐÊ" PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ công văn số 209/TWPCTT ngày 26/12/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê ở các địa phương;

Xét đề nghị của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương tại tờ trình số 02/TTr-PCTT&TKCN ngày 17/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp, quản lý và sử dụng biển "xe hộ đê" phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị có liên quan và các Thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
Ô. Chính

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

VỀ CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂN "XE HỘ ĐÊ" PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng đối với công tác cấp, quản lý, sử dụng bin xe hộ đê do cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương cấp phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng điều chỉnh: Quy định này áp dụng đối với cơ quan được giao nhiệm vụ cấp biển xe hộ đê, các đối tượng được cấp biển xe hộ đê và các cơ quan khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng biển xe hộ đê.

Điều 2. Đối tượng được cấp biển xe hộ đê.

1. Cấp cả năm:

- Xe ô tô công trực tiếp phục vụ các đồng chí Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy.

- Xe ô tô công trực tiếp phục vụ các đồng chí là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Xe ô tô công của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xe ô tô công trực tiếp phục vụ đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

- 01 xe ô tô công của Thường trực Tiểu ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Cấp ngắn hạn:

Cấp cho các đối tượng khác tham gia thực thi nhiệm vụ khẩn cấp trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (chỉ cấp trong khoảng thời gian xảy ra tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể).

Điều 3. Thẩm quyền cp bin xe hộ đê

1. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thẩm định, cấp biển xe hộ đê cho các đối tượng thuộc diện được cấp theo quy định.

2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phó trưởng ban, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trực tiếp ký ban hành các biển xe hộ đê và các báo cáo, thông tin có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng biển xe hộ đê.

3. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Thẩm định, trình người có thẩm quyền ký ban hành biển xe hộ đê cho đúng đối tượng, theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin và xử lý các trường hợp quản lý, sử dụng biển xe hộ đê không đúng quy định.

- Hàng quý báo cáo danh sách cấp biển xe hộ đê về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan để tổng hợp, giám sát, kiểm tra khi cần thiết.

Điều 4. Về trình tự, thủ tục cấp, nhận biển xe hộ đê

1. Hồ sơ đề nghị, cấp:

Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan đề nghị cấp biển xe hộ đê (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe, ảnh màu chụp biển xe).

2. Thời gian cấp:

Chậm nhất sau 02 ngày (đối với đối tượng cấp cả năm) và 01 ngày (đối với đối tượng cấp ngắn hạn) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan được giao nhiệm vụ cấp biển xe hộ đê có trách nhiệm cấp cho đối tượng sử dụng.

3. Về thủ tục và nơi nhận biển xe hộ đê:

- Thủ tục nhận: Người nhận biển xe hộ đê có giấy giới thiệu của Lãnh đạo cơ quan đề nghị cấp biển xe hộ đê, chứng minh thư nhân dân, sđiện thoại liên hệ; ký xác nhận vào sổ quản lý cấp biển xe hộ đê của cơ quan cấp.

- Nơi nhận: Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (địa chỉ: Số 2B phố Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, tỉnh Hải Dương).

Điều 5. Trách nhiệm quản lý, sử dụng biển xe hộ đê

1. Thủ trưởng cơ quan được cấp biển xe hộ đê, người được giao quản lý biển xe hộ đê chấp hành đúng các quy định về quản lý, sử dụng biển; phối hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ cấp bin xe hộ đê và các cơ quan khác có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và thông tin, báo cáo theo yêu cầu.

2. Biển xe hộ đê chỉ được sử dụng khi thi hành nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Qua quá trình sử dụng nếu biển xe hộ đê bị hư hỏng hoặc bị mất cơ quan được cấp biển có văn bản báo cáo với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lập thủ tục đề nghị cấp lại.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị có liên quan và các Thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 924/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu924/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 924/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 924/QĐ-UBND 2019 quy định cấp quản lý và sử dụng biển xe hộ đê Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 924/QĐ-UBND 2019 quy định cấp quản lý và sử dụng biển xe hộ đê Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu924/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 924/QĐ-UBND 2019 quy định cấp quản lý và sử dụng biển xe hộ đê Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 924/QĐ-UBND 2019 quy định cấp quản lý và sử dụng biển xe hộ đê Hải Dương

            • 18/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực