Quyết định 925/QĐ-BKHCN

Quyết định 925/QĐ-BKHCN năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 925/QĐ-BKHCN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2017


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2093/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về người thực hiện phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp Chánh Văn phòng Bộ không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể ủy quyền cho các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, Thủ trưởng các đơn vị hoặc người có trách nhiệm khác thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện phát ngôn (sau đây gọi là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các Cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Tổng cục, Ban, Cục) gồm:

a) Tổng cục trưởng, Trưởng Ban, Cục trưởng;

b) Trường hợp Tổng cục trưởng, Trưởng Ban, Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước khi thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đối với xã hội, Tổng cục trưởng, Trưởng Ban, Cục trưởng phải gửi văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có thông tin cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm, người thực hiện phát ngôn và chỉ được phát ngôn trong phạm vi vấn đề đã báo cáo và được Bộ trưởng đồng ý về quan điểm.

3. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 của Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Ban, Cục trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

4. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác.

5. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại Khoản 1 Điều này mới được nhân danh Bộ Khoa học và Công nghệ để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Khoa học và Công nghệ để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 3. Nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan và trung thực.

2. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đối với xã hội, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn phải báo cáo và được sự đồng ý của Bộ trưởng trước khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 4. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Ban, Cục hoặc Trang mạng xã hội chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục, Ban, Cục.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi trên báo chí về những nội dung thông tin báo chí đã đăng không chính xác như thông tin đã được cung cấp.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan, về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

b) Hàng quý tổ chức họp báo định kỳ để cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trực tiếp những vấn đề báo chí quan tâm;

c) Trong trường hợp cần thiết, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin trực tiếp tại buổi giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức;

d) Cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

2. Tổng cục, Ban, Cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các hoạt động và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị thông qua các hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Ban, Cục;

b) Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc họp báo của Bộ;

c) Trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản;

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định hiện hành.

3. Nội dung thông tin cung cấp cho báo chí:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

b) Chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành khoa học và công nghệ; chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

đ) Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các vấn đề quan trọng về lĩnh vực khoa học và công nghệ được dư luận xã hội quan tâm;

e) Các lĩnh vực hoạt động khác của Bộ Khoa học và Công nghệ mà Lãnh đạo Bộ thấy cần thiết và cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí;

g) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi được Chính phủ giao chủ trì xử lý sự cố xảy ra liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố.

2. Khi thấy cần phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng gây tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận, thể hiện quan điểm và cách xử lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra.

3. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này.

4. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn

1. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin cung cấp cho báo chí dưới hình thức văn bản, tài liệu, báo cáo hoạt động cần phải được sự phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, chính xác.

2. Trường hợp các cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn muốn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì chỉ được đại diện cho cá nhân người đó, không được đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Trước khi hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn bắt đầu, người chủ trì thông báo về phạm vi và mức độ giới hạn thông tin cung cấp cho báo chí theo một trong các mức độ sau:

a) Thông tin được sử dụng, phổ biến rộng rãi;

b) Thông tin lưu hành nội bộ;

c) Thông tin chỉ được sử dụng, phổ biến rộng rãi sau một thời gian nhất định (thời gian cụ thể do người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn quyết định).

4. Người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về các nội dung thông tin được cung cấp trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn đó.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trực tiếp phát ngôn hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ.

4. Xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và cho các hoạt động liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nhân danh, đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc được đăng tải trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các cơ quan báo chí đăng tải, phản ánh trung thực nội dung thông tin do mình cung cấp, đồng thời ghi rõ họ tên, thời gian, địa điểm phát ngôn. Khi có căn cứ cho rằng các tổ chức, công dân và cơ quan báo chí đăng tải thông tin không đúng với thông tin mà mình đã cung cấp, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính hoặc khởi kiện tại Tòa án. Trước khi tiến hành thủ tục khởi kiện, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn phải báo cáo Bộ trưởng và phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ để thực hiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;

d) Những văn bản, chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

5. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục thuộc Bộ

1. Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục có quyền nhân danh, đại diện cho Tổng cục, Ban, Cục thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyn đến hoặc được đăng tải trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục có quyền yêu cầu các cơ quan báo chí đăng tải, phản ánh trung thực nội dung thông tin do mình cung cấp, đồng thời ghi rõ họ tên, thời gian, địa điểm phát ngôn. Khi có căn cứ cho rằng các tổ chức, công dân và cơ quan báo chí đăng tải thông tin không đúng với thông tin mà mình đã cung cấp, Người thực hiện phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính hoặc khởi kiện tại Tòa án. Trước khi tiến hành thủ tục khởi kiện, Tổng cục, Ban, Cục phải báo cáo Bộ trưởng và phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ để thực hiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 9 của Quy chế này.

5. Người thực hiện phát ngôn của Tổng cục, Ban, Cục chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng, Trưởng Ban, Cục trưởng, trong trường hợp là cấp phó được ủy quyền phát ngôn và trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 11. Trách nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ

1. Chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Quy chế này.

2. Chủ trì xây dựng nội dung họp báo; tổng hợp thông tin từ các đơn vị thuộc Bộ, xây dựng Thông cáo báo chí; đề xuất thành phần tham dự, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hoặc họp báo trong trường hợp đột xuất, bất thường để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

3. Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp thông tin, gửi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đối với các sự kiện của Bộ có sự tham dự của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

4. Là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí; tổ chức cho báo chí tiếp xúc phỏng vấn Lãnh đạo Bộ.

5. Hướng dẫn Tổng cục, Ban, Cục thuộc Bộ triển khai việc cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan xử lý những thông tin báo chí viết về khoa học và công nghệ; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật về báo chí; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ định hướng nội dung thông tin cho báo chí.

6. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thông tin về các sự kiện quan trọng của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ.

Điều 12. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thông tin tuyên truyền về các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Quy chế này.

2. Đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 của Quy chế này; phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tổng hợp nội dung thông tin, gửi Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hoặc họp báo trong trường hợp đột xuất, bất thường.

3. Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý.

4. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thông tin về các sự kiện quan trọng của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ.

Điều 13. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về các hoạt động của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian chậm nhất là 12 giờ, kể từ khi nhận được thông tin do các đơn vị cung cấp.

2. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ và các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

3. Đăng tải kịp thời các nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ theo quy định của Điều 5, Điều 6 Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Cung cấp thông tin về lĩnh vực phụ trách bằng văn bản hoặc qua email trước ngày 25 của tháng cuối cùng hàng Quý về cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ và Văn phòng Bộ để tổng hợp và phối hợp chuẩn bị họp báo định kỳ. Cung cấp thông tin phục vụ họp báo trong trường hợp đột xuất, bất thường. Nội dung thông tin tập trung vào các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, phạm vi hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các vấn đề đang được xã hội và báo chí quan tâm; các kết quả hoạt động nổi bật trong lĩnh vực đơn vị quản lý hoặc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Đối với các đơn vị có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tham dự đầy đủ các cuộc họp báo do Bộ tổ chức để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi quản lý của đơn vị mình. Trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị không thể tham dự họp báo thì phải ủy quyền cho cấp phó tham dự.

Đối với các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tham dự các cuộc họp báo do Bộ tổ chức để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình khi được yêu cầu. Trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị không thể tham dự họp báo thì phải ủy quyền cho cấp phó tham dự.

c) Đăng tải thông tin về hoạt động của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị mình (đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử).

2. Công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị đNgười phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ khi nhận được yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tính chính xác, trung thực của các thông tin do đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình cung cấp cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

2. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

3. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện Quy chế với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 925/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu925/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2017
Ngày hiệu lực26/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 925/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 925/QĐ-BKHCN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 925/QĐ-BKHCN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu925/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýChu Ngọc Anh
       Ngày ban hành26/04/2017
       Ngày hiệu lực26/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 925/QĐ-BKHCN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 925/QĐ-BKHCN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 2017

           • 26/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực