Quyết định 925/QĐ-CTN

Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú Đài Loan


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 94/TTr-CP ngày 15/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quc tịch Việt Nam đối vi 913 công n hin đang trú ti Đài Loan (Trung Quc) (có danh chm theo).

Điều 2. Quyết đnh y có hiu lc t ngày ký.

Thtướng Chính ph, B trưởng BTư pháp, Chnhim Văn phòng Chtch nưc và các công dân có tên trong danh ch chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhy. /.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 925/QĐ-CTN ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 04/5/1978 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 162, đường Tả Doanh Đại, khóm 003, phường Thành Nam, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

2. NGUYỄN THỊ HỒNG HOA, sinh ngày 20/4/1980 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 231, lầu 3/6, đường Vệ Đạo, khóm 021, phường Lai Thôn, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

3. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 10/9/1988 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 43, đường Tứ Duy, khóm 032, phường Chính Cường, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

4. NGUYỄN THỊ BÉ TÁM, sinh ngày 16/02/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 106/2, đường Tam Dân, khóm 001, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

5. PHẠM THỊ THỦY, sinh ngày 23/7/1985 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 2, đường Vạn Hưng, khóm 023, thôn Vạn Toàn, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

6. NGUYỄN THỊ PHỤNG, sinh ngày 22/4/1982 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 827, đường Hữu Trung, khóm 003, phường Trùng Hưng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

7. NGUYỄN THỊ TƯƠI, sinh ngày 02/02/1982 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 74/5, đường Tân Thành, khóm 015, phường Nam Tân, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

8. HOÀNG THỊ BÁCH, sinh ngày 12/5/1988 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ 61, đường Đại Hoa 1, khóm 006, phường Bát Đức, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: NỮ

9. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 06/7/1989 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 125/2, đường Phục Hưng, khóm 013, phường Hảo Bình, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

10. NGUYỄN THỊ QUYẾN, sinh ngày 05/02/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 120/1, đường Cảnh Sơn, khóm 009, phường Cảnh Sơn, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

11. LÊ HỒNG QUẾ, sinh ngày 04/01/1988 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 91, đường Minh Đức, khóm 010, phường Chính Đức, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

12. PHAN THU HỒNG, sinh ngày 17/5/1986 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 6, số 435, đoạn 1, đường Đại Nghiệp, khóm 016, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

13. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 11/5/1983 tại QUẢNG BÌNH

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 97, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 021, phường Hậu Bích, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

14. VÕ KIM DUNG, sinh ngày 16/01/1988 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 169, lầu 5/1, đường Tường Hòa 3, khóm 038, phường Kiến Nam, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

15. DIỆT SÌU PHÓNG, sinh ngày 24/3/1990 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ Trung Địa Đạo, đường Thủy Nguyên, khóm 011, thôn Nam Cao, xã Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: NỮ

16. TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG, sinh ngày 09/02/1987 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 54, đường Thành Nam, khóm 004, phường Thành Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

17. NGUYỄN THỊ THU TƯ, sinh ngày 19/4/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 128, đường Nghĩa Kiều, khóm 014, thôn Mừng Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

18. TRẦN THỊ MỘNG TRINH, sinh ngày 26/12/1991 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 87, đường Thành Công, khóm 002, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

19. PHẠM THỊ NGỌC DIỆU, sinh ngày 22/9/1984 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 32, ngách 2, ngõ 461, đường Đỉnh Cường, khóm 008, phường Đỉnh Cường, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

20. TRƯƠNG THỊ LÊ QUYÊN, sinh ngày 03/4/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 155/35, đường Tử Quan, khóm 009, phường Tử Hòa, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

21. NGUYỄN THỊ LAN QUYÊN, sinh ngày 25/10/1985 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 62, đường Đại Nhân Nam, khóm 012, phường Hậu Hồng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

22. LÊ THỊ HẰNG NGA, sinh ngày 11/10/1980 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 686, đường Đại Liêu, khóm 025, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

23. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 05/7/1975 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 16, đường Tam Tuyến, khóm 006, phường Cửu Xã, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

24. LÊ THỊ THƠI, sinh ngày 10/4/1977 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 150, đường Thái Bình, khóm 013, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

25. NGUYỄN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 29/5/1991 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 56, đường Trung Chính, khóm 020, phường Thần Cương, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

26. TRỊNH THỤC QUYÊN, sinh ngày 02/12/1975 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 186, đường Thái Bình, khóm 016, phường Quang Đại, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

27. NGÔ BÉ NĂM, sinh ngày 10/01/1989 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 4, đường Bãi Đường Hoành, khóm 014, thôn Bãi Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

28. THÁI THỊ HIỆN, sinh ngày 09/02/1990 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 592/3, đường Đại Trường, khóm 006, thôn Trường Lưu, xã Quốc Thi, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

29. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 15/9/1964 tại QUẢNG BÌNH

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 22, đường Thành Công, khóm 018, phường Chánh Giác, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

30. NGÔ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 09/10/1974 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, ngách 2, ngõ 451, đường Thanh Vân, khóm 011, phường Thanh Hòa, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

31. LƯU THỊ ĐÀO, sinh ngày 09/02/1983 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 110, đường Thanh Sơn, khóm 007, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

32. TRIỆU THỊ THANH PHÚC, sinh ngày 02/9/1977 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 115, đường Đại Minh, khóm 014, phường Kê Lâm, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

33. LÂM THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 21/9/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 111/9, lầu 3, đường Đại Minh, khóm 018, phường Tân Lạc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

34. VÕ SƯƠNG LAM, sinh ngày 01/11/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 12, đường Quang Phục, khóm 002, phường Thành Tây, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

35. NGUYÊN THỊ THI, sinh ngày 15/02/1986 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 154, đường Đại Đức, khóm 012, thôn Đại Đức, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

36. LÊ THỊ MỘNG THU, sinh ngày 01/5/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 306, đường Tứ Duy, khóm 013, phường Bảo Phúc, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

37. PHẠM NGỌC BÍCH, sinh ngày 15/6/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 17, đường Dầu Xa, khóm 002, thôn Phố Vĩ, xã Kích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

38. NGUYỄN THỊ ĐIỆP, sinh ngày 27/11/1984 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 155, đường Lâm Sâm, khóm 012, phường Nam Hòa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

39. THÒNG SẮT MÚI, sinh ngày 02/4/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 541, đường Cửu Đại, khóm 037, thôn Cửu Điển, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: NỮ

40. SƠN THỊ NGỌC THỦY, sinh ngày 10/4/1980 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 112, đường Thế Lâm, khóm 011, phường Đông Tân, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

41. VÕ THỊ PHƯƠNG CHÂM, sinh ngày 19/4/1988 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 12, đường Nhân Ái, khóm 005, thôn Long Đàm, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

42. NGUYỄN THỊ CẨM THÚY, sinh ngày 29/5/1980 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 82, đường Phục Đỉnh Kim, khóm 013, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

43. NGUYỄN BẢO YẾN, sinh ngày 12/5/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 90, ngõ 234, đoạn 3, đường Bản Nguyên, khóm 003, phường Ven Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

44. LÊ THỊ LOAN ĐÀI, sinh ngày 04/5/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ 169, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 020, phường Đại An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

45. THẠCH THỊ SÓC KHANH, sinh ngày 16/8/1983 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 124, đường Kim Mã, khóm 007, phường Vạn Lý, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

46. NGUYỄN THỊ BÉ, sinh ngày 02/11/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 3, ngách 26, ngõ 399, đường Đức Nam, khóm 006, phường Thượng Luân, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

47. LÊ THỦY NGUYỆT, sinh ngày 15/02/1984 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 14, ngách 55, ngõ 64, đường Bắc Ngạn, khóm 006, phường Nam Thế, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

48. HOÀNG MỸ DỨNG, sinh ngày 09/12/1989 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 56, đường Thanh Viên, khóm 010, thôn Luân Nhã, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

49. PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI, sinh ngày 25/4/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 14, đường Trung Hoa, khóm 016, thôn Lâm Nam, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

50. PHẠM THỊ LANH, sinh ngày 22/6/1980 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 38, đường Tây Hưng, khóm 006, phường Nam Bình, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

51. TRẦN THỊ BÉ DUYÊN, sinh ngày 01/01/1987 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 972, đường Trung Doanh, khóm 003, phường Trung Doanh, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

52. ĐỖ XUÂN HƯƠNG, sinh ngày 17/3/1982 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Lầu 6, số 25, đường Văn Trình, khóm 020, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

53. HUỲNH THỊ THU GIANG, sinh ngày 20/7/1980 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 2, đường Đại Tân, khóm 017, thôn Tây Hồ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

54. DIỆP CÀNG BỘI, sinh ngày 23/9/1976 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 40, đường Hậu Lịch Nhất, khóm 007, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

55. NGUYỄN KIM QUYÊN, sinh ngày 10/8/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 1, đoạn 1, đường Trung Sơn Đông, khóm 019, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

56. CHIẾNG LÀY KHOÁNH, sinh ngày 23/6/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 23, đường Hậu Trang, khóm 006, thôn Hậu Trang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

57. TRẦN THỊ BÍCH THUYỀN, sinh ngày 01/7/1982 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Lầu 6, số 238, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 018, phường Nhật Tân, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

58. LÀU MỸ LINH, sinh ngày 24/7/1991 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 12, đường Tây Bình, khóm 019, thôn Cảng Tây, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

59. NGUYỄN THỊ THANH NGA, sinh ngày 11/8/1977 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Lầu 2, số 189, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 003, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

60. NHÂM LỆ BÌNH, sinh ngày 26/9/1971 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 25, ngách 166, ngõ 871, đường Thành Bắc, khóm 004, phường Trường Sa, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

61. VÕ NGUYỆT LOAN, sinh ngày 06/10/1980 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 15, lầu 6, ngõ 6, đường Quốc Quang, khóm 021, phường Tân Xã, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

62. VÕ THỊ LUYẾN, sinh ngày 19/02/1985 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 54/10, đường Trung Hưng, khóm 014, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

63. NGUYỄN THỊ NHƯ NIỆM, sinh ngày 10/10/1976 tại QUẢNG NAM

Hiện trú tại: Số 62, đường Song Hàm, khóm 006, thôn Song Hàm, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

64. ĐẶNG THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 19/01/1985 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 61, đường Hướng Nghĩa, khóm 003, phường Hướng Nghĩa, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

65. TRẦN THỊ BÍCH LOAN, sinh ngày 01/01/1991 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 4, số 358/3, đường Nhân Ái, khóm 014, xã Thệ Mỹ, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

66. VÕ THUYỀN QUYÊN, sinh ngày 10/6/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 55, đường Gia Minh, khóm 010, thôn Gia Hưng, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

67. PHẠM THỊ XUÂN MAI, sinh ngày 11/9/1987 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 180, đoạn 1, đường Tùng Giang, khóm 011, phường Phú Cương, thị trấn Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

68. NGUYỄN THỊ KIM YẾN, sinh ngày 02/02/1987 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 179, lầu 2, đường Trường An, khóm 010, phường Trường An, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

69. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG NHUNG, sinh ngày 27/01/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 69, lầu 6/1, đường Bảo Kiều, khóm 019, phường Tân An, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

70. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 20/02/1987 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 22, đường Thường Thạnh, khóm 035, phường Thanh Phong, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

71. PHẠM THỊ KIM CHI, sinh ngày 22/01/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 96, đường Bắc An, khóm 001, phường Nham Loan, thị trấn Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

72. TRẦN GIA BẢO, sinh ngày 04/5/1987 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 6 số 41 ngõ 165, đường Hưng Long, đoạn 4, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

73. NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU, sinh ngày 01/7/1992 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 1-10, đường Hoa Bắc, khóm 008, thôn Đại Hoa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

74. DÔNG NHẬT CÚ, sinh ngày 06/11/1982 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 11 ngách 246 ngõ 346, phố Văn Tân, khóm 006, thôn Tân Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

75. HỨA THỊ TUYẾT MINH, sinh ngày 17/02/1987 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 805, đường Bắc An, khóm 012, phường Bắc An, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

76. LÊ THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 29/10/1973 tại BÌNH ĐỊNH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 18 ngõ 293, phố Tây An, đoạn 2, khóm 007, phường Vinh Quang, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

77. TRẦN NHƯ HIẾU, sinh ngày 28/01/1974 tại BÌNH DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 1, phố Hạnh Phúc 21, khóm 021, thôn Hạnh Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

78. PHAN THỊ NGỌC DUYÊN, sinh ngày 26/01/1983 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 53, phố Phú Sơn, khóm 008, phường Song Ngọc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

79. TRẦN THỊ SÁNG, sinh ngày 04/5/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 14-4 Lý Kim Quán, khóm 008, thôn Nam Giang, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

80. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 02/6/1985 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 297, đường Đại Đông Sơn, khóm 016, thôn Thố Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

81. PHAN TƯỜNG DI, sinh ngày 05/01/1982 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 3 ngõ 42, đường Trung Nguyên Đông, khóm 014, phường Đầu Tiền, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

82. PHẠM THỊ LAN, sinh ngày 06/11/1967 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: Lầu 2, số 565, đường Văn Sơn, khóm 002, thôn Thượng Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

83. BÙI THỊ HIỀN LƯƠNG, sinh ngày 08/11/1973 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Số 86 ngõ 315, đường Khê Đông, khóm 012, phường Khê Đông, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

84. PHAN THỊ MỸ HẰNG, sinh ngày 01/7/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 203, đường Diên Bình Bắc, đoạn 9, khóm 012, phường Phú Châu, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

85. PHAN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 05/3/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 18-5 Liên Biểu, khóm 002, phường Tây Liên, quận Hạ Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

86. HOÀNG THỊ THƠM, sinh ngày 26/12/1982 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 10 ngõ 139, đường Kim Thành, đoạn 3, khóm 032, phường Bình Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

87. HOÀNG HỒNG SƠN, sinh ngày 17/10/2000 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 10 ngõ 139, đường Kim Thành, đoạn 3, phường Bình Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NAM

88. NGUYỄN THỊ THO, sinh ngày 06/4/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 8, phố Thiên Thủy Tây 2, khóm 009, phường Hà Nhân, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

89. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 17/12/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 92, đường Chí Thành, khóm 015, phường Minh Sơn, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

90. TRẦN THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 09/01/1983 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 32, đường Tam Trùng, khóm 004, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

91. NGUYỄN THỊ QUÝ, sinh ngày 17/5/1967 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 52-6, phố Đông Hải 5, khóm 015, thôn Đông Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

92. VŨ THỊ HẠNH, sinh ngày 26/02/1985 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 31 ngách 4 ngõ 198, phố Long An, khóm 005, phường Đức Hậu, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

93. DƯƠNG KIM TIẾN, sinh ngày 04/7/1983 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Lầu 4 số 7 ngách 1 ngõ 38, phố Dân Sinh, khóm 007, phường Dân Sinh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

94. ĐỖ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 07/10/1985tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Lầu 6 số 73, đường Dục Trí, khóm 030, phường Kiến Quốc, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

95. KIỀU THỊ TUẤT, sinh ngày 21/4/1982 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 1 ngách 5 ngõ 560, phố Đông Dũng, khóm 004, phường Đại Cường, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

96. CHÂU THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 10/9/1976 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 426, đường Thánh Đức, đoạn 2, khóm 001, phường Dục Khê, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

97. NGUYỄN THỊ CẨM TUYẾT, sinh ngày 29/10/1986 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 23, phố Tự Lập 2, khóm 018, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

98. ĐÀO THỊ THẢO, sinh ngày 26/11/1981 tại AN GIANG

Hiện trú tại: số 382, đường Viên Tập, đoạn 5, khóm 012, thôn Phục Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

99. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, sinh ngày 05/4/1987 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 1-2 đường Chương Tân, đoạn 5, khóm 006, phường Gia Bảo, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

100. PHAN THỊ ĐÔNG, sinh ngày 04/9/1980 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 12 ngách 8 ngõ 37, đường Diên Bình, khóm 011, phường Diên Bình, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

101. ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, sinh ngày 29/12/1982 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 43 ngõ 32, phố Long Hưng, khóm 027, phường Tam Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

102. NGUYỄN THỊ THU HÒA, sinh ngày 07/4/1989 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 76-9 ngõ 401, đường Đông Tây, khóm 006, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

103. ĐỖ THỊ KIM NHUNG, sinh ngày 16/8/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 110-2 Hạ Ấp Tử Liêu, khóm 003, thôn Hạ Ấp, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

104. LÃ THỊ QUẾ, sinh ngày 17/8/1973 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngõ 42, phố Khánh An, khóm 013, phường Thổ Thành, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

105. NGUYỄN THỊ THANH NGA, sinh ngày 16/01/1983 tại AN GIANG

Hiện trú tại: số 7 ngách 73 ngõ 243, đường Cương Võng, khóm 017, phường Long Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

106. DƯƠNG THỊ HUYỀN, sinh ngày 09/3/1987 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 8 số 1 ngách 18 ngõ 105, phố Kiều Ái 1, khóm 004, phường Kiều Ái, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

107. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 20/10/1983 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Số 57 ngõ 74, đường Chương Nam, đoạn 2, khóm 009, phường Đại Trúc, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

108. BÙI THỊ HẬN, sinh ngày 16/12/1968 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 1 ngõ 57, phố Thái Thuận, khóm 005, phường Bành Thố, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

109. HUỲNH THỊ THẢO LY, sinh ngày 15/4/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 2-3 Tư Đông, phố Hân Hân, khóm 007, phường Đại Hồ, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

110. TRƯƠNG THỊ BÍCH THỦY, sinh ngày 18/01/1992 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 148, đường Cổ Sơn 3, khóm 015, phường Dân Tộc, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

111. LÊ THỊ KIM DUNG, sinh ngày 10/8/1985 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: số 33 ngõ 67, đường Cát Lâm, khóm 018, phường Văn Hóa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

112. NGUYỄN THỊ PHỤNG, sinh ngày 21/4/1974 tại THỪA THIÊN HUẾ

Hiện trú tại: Lầu 3-9 số 1 ngõ 40, đường Thừa Đức, đoạn 4, khóm 006, phường Phúc Hoa, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

113. LÊ THỊ DIỄM, sinh ngày 01/7/1976 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 241, đường Tam Dân, khóm 003, thôn Trung Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

114. PHAN THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 11/6/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 11 ngõ 150, đường Ngọc Thanh, khóm 008, phường Ngọc Hoa, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

115. TRỊNH THANH HẠNH, sinh ngày 25/6/1984 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 40 ngõ 43, đường Tây Viên, khóm 011, phường Vĩnh Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

116. LỶ HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 05/10/1984 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: số 69-2, đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Cước Sơn, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

117. PHẠM THỊ BẠCH LIÊN, sinh ngày 14/01/1984 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 14 ngõ 26, phố Chiếu An, khóm 008, phường Huỳnh Tuyết, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

118. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 20/9/1984 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 1-18 ngách 91 ngõ 2, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 012, phường Tiền Khê, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

119. PHAN THỊ THANH NGÂN, sinh ngày 19/10/1985 tại HÀ TĨNH

Hiện trú tại: số 1 ngõ 96, đường Đại Hưng Tây, đoạn 2, khóm 007, phường Trung Ninh, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

120. NGUYỄN THỊ LỤA, sinh ngày 25/8/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 19, đường Long Nhân, khóm 019, phường Long Hưng, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

121. TRẦN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 23/8/1990 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 132 Ôn Cảng, khóm 017, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

122. NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI, sinh ngày 08/9/1978 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 76, đường Trung Sơn Đông, khóm 006, phường Đông Môn, quận Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

123. DƯƠNG THỊ THẢO, sinh ngày 08/6/1988 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Lầu 3, số 9, ngõ 4, phố Thụ Lâm, khóm 023, phường Thụ Hưng, khu Văn Đức, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

124. TRẦN THỊ KIM BA, sinh ngày 06/5/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 40/49, đường Y Tử, khóm 004, phường Hiệu Ỷ, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

125. VŨ THỊ HUYỀN, sinh ngày 30/9/1983 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 10, ngõ 2, đường Kiến Quốc 1, khóm 005, phường Chính Nhân, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

126. ĐÀO THỊ LINH, sinh ngày 28/02/1970 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 6, số 21, đường Quảng Bình, khóm 015, phường Quảng Đạt, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

127. NỒNG MỸ PHÒNG, sinh ngày 15/02/1982 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 101, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Thủy Nam, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

128. LẦU THỊ NGỌC KIM, sinh ngày 13/10/1988 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 8, ngõ 41, đường Gia Nhân, khóm 024, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

129. TRẦN ĐỖ MỸ TRINH, sinh ngày 06/9/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 129, đoạn 3, đường Đông Mẫn, khóm 001, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

130. TRẦN KHÁNH HÒA, sinh ngày 02/9/1977 tại LÀO CAI

Hiện trú tại: Số 229, đường Trung Sơn, khóm 021, phường Nhị Giáp, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

131. ĐỒNG THỊ LAN ANH, sinh ngày 04/4/1999 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 252, đường Bắc Bình, khóm 030, phường Lập Nhân, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

132. DƯƠNG THỊ HỒNG DIỄM, sinh ngày 19/8/1983 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ 280, đường Diêm Châu, khóm 002, thôn Diêm Thố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

133. DANH THỊ TUYẾT HỒNG, sinh ngày 20/01/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 49/1, phố Đông Long, khóm 015, phường Đông Long, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

134. PHẠM THỊ HẠT, sinh ngày 10/02/1987 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 11/1, lầu 2, ngõ 577, đường Trung Luân, khóm 004, phường Trung Vinh, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

135. LÊ THỊ NGỌC TUYẾT, sinh ngày 25/10/1983 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 87/1, đường Phúc Đức, khóm 007, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

136. BÙI THÙY DƯƠNG, sinh ngày 07/4/1988 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 59, đường Tân Thố, khóm 017, thôn Cảng Đông, xã Kham Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

137. NGUYỄN THỊ PHƯỜNG, sinh ngày 12/01/1986 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 280, đường Diêm Châu, khóm 002, thôn Diêm Thố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

138. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG, sinh ngày 25/8/1986 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 88, đường Công Viên Bắc, khóm 007, phường Hưng Bắc, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

139. VÕ THỊ THẢO TRANG, sinh ngày 15/12/1980 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 20, đường Hồ Hậu, khóm 011, phường Hồ Bắc, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

140. LÝ THỊ CẨM TUYỀN, sinh ngày 25/11/1982 tại BÌNH PHƯỚC

Hiện trú tại: Số 268/2, đường Cao Liêu, khóm 014, phường Quan Âm, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

141. TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG, sinh ngày 11/8/1987 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 14, đường Trung Chính 3, khóm 015, thôn Hảo Tu, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

142. VÕ BẢO YẾN, sinh ngày 22/01/1983 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 1/13, đường Tân Trang, khóm 001, thôn Nghĩa Trang, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

143. NGUYỄN THỊ PHƯỜNG, sinh ngày 20/10/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 111/5, đường Ngô Thố, khóm 011, phường Ngô Thố, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

144. LÊ THỊ LOAN, sinh ngày 01/01/1980 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 396, đường Đông Nghĩa, khóm 014, phường Hậu Trang, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

145. LÊ TIỂU MỘNG, sinh ngày 30/6/1991 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 150, đường Tự Cường 3, khóm 001, phường Điền Tây, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

146. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 01/01/1984 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 93/15, đường Quảng Hưng, khóm 008, phường Quảng Hưng, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

147. VŨ THỊ LÝ, sinh ngày 20/02/1986 tại NINH BÌNH

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 2, đường Luân Phong, khóm 020, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

148. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 08/5/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ Trang Vĩ, đường Trung Sơn, khóm 017, thôn Nam Dương, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

149. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN, sinh ngày 03/01/1966 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Số 66, lầu 3/3, đường Đồng Minh, khóm 034, phường Lão Gia, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

150. TRẦN THỊ KIM ANH, sinh ngày 10/02/1986 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 22, ngách 3, ngõ 62, đường Tự Cường 2, khóm 035, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

151. VÕ THỊ BÍCH HẠNH, sinh ngày 19/12/1980 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 7/2, đường Trung Luân, khóm 015, phường Trung Luân, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

152. TRẦN THỊ THU THÚY, sinh ngày 07/3/1978 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 543, đoạn 1, đường Vĩnh Phước, khóm 001, thôn Đồng An, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

153. TÔ THỊ HỒNG PHÚC, sinh ngày 10/02/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 2/9, ngõ 94, đường Phước Thọ, khóm 004, phường Tín Nghĩa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

154. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỌ, sinh ngày 07/7/1976 tại KHÁNH HÒA

Hiện trú tại: Số 1, ngách 16, ngõ 294, đường Trung Hoa, khóm 013, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

155. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 01/01/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 202, đường Da Dư, khóm 006, thôn Da Dư, xã Da Dư, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

156. PHẠM THỊ LY, sinh ngày 12/5/1988 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 125, đường Hải Phố, khóm 009, thôn Hải Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

157. NGUYỄN THỊ NHÀN, sinh ngày 20/10/1983 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 31/2, đường Sa Điền, khóm 004, phường Sa Điền, khu Ngọc Tỉnh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

158. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 22/10/1985 tại VĨNH PHÚC

Hiện trú tại: Số 19, đường Tam Phố, khóm 002, phường Tam Phố, khu Ngọc Tỉnh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

159. LƯỜNG SAU PHÓNG, sinh ngày 07/02/1982 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 523, đoạn 4, đường Trung Hưng, khóm 023, phường Phong Điền, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

160. TSẰN SÙNG SÌN, sinh ngày 27/01/1992 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 631/1, đoạn 4, đường Trung Hưng, khóm 018, phường Phong Điền, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

161. TRẦN THỊ HẢI YẾN, sinh ngày 14/8/1987 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 60, đường Bảy Thánh, khóm 019, phường Lão Gia, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

162. TRẦN THỊ DIỄM, sinh ngày 18/10/1989 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 2, ngách 18, ngõ 199, đường Nhị Linh, khóm 007, phượng Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

163. TRẦN ÁNH LOAN, sinh ngày 31/12/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 166, đường Mỹ Quần, khóm 001, phường Thoại Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

164. ĐOÀN THỊ LINH, sinh ngày 18/01/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 227, đoạn 1, đường Đại Đồng, khóm 010, phường Chương Thụ, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

165. LÂM THỤC KIỀU, sinh ngày 01/12/1973 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 130, phố Cương Sơn Trung, khóm 006, phường Thoại Hòa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

166. THẠCH THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 08/9/1985 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 16, đường Hà Bắc, khóm 003, phường Phúc Tây, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

167. DƯ THỊ THANH LAN, sinh ngày 06/3/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 35, đường Hưng Ích, khóm 011, phường Hưng An, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

168. NGUYỄN THỊ CẨM THÚY, sinh ngày 20/02/1989 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 14, đường Quá Khanh, khóm 016, thôn Long Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

169. PHẠM THỊ MỸ LOAN, sinh ngày 30/12/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 318, đoạn 1, đường Đại Nghiệp, khóm 018, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

170. NGUYỄN MAI PHƯƠNG, sinh ngày 09/3/1977 tại HÀ TÂY

Hiện trú tại: Lầu 5, số 39, ngõ 23, đường Vĩnh Thuận, khóm 009, phường Nam Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

171. NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, sinh ngày 25/6/1981 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 30/8/4, đường Chí Dân, khóm 020, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

172. HỒ THỊ KIM CÚC, sinh ngày 19/9/1981 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 5, số 133/85/1, đoạn 1, đường Kiến Khang, khóm 003, phường Trúc Khê, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

173. TRỊNH THỊ KIM THE, sinh ngày 06/10/1989 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 76, đường Thố Liêu, khóm 007, thôn Tam Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

174. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 12/8/1981 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 8/12, số 12, ngõ 47, đường Tân Dân, khóm 048, phường Diêm Hàng, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

175. NGÔ THỊ KIM LOAN, sinh ngày 26/9/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 23, đường Trường Minh, khóm 037, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

176. CHUNG THỊ ÁI CHI, sinh ngày 15/6/1980 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 640, đường Phổ Đỉnh, khóm 003, phường Nga Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

177. TRẦN THỊ KIM XUYẾN, sinh ngày 29/01/1990 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 110, đường Tam Dân, khóm 002, phường Nhân Ái, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

178. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 16/01/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 5/4, ngõ 80, đường Phục Hưng, khóm 017, phường Đông Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

179. LẦM CAY TỐNG, sinh ngày 22/12/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 37, đường Quảng Hưng Tam, khóm 004, phường Quảng Hưng, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

180. NGUYỄN THỊ SƯƠNG, sinh ngày 10/01/1979 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 606, đường Diên Bình, khóm 017, phường Trung Vinh, thị trấn Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

181. MAI THỊ DUNG, sinh ngày 05/02/1981 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 240, đường Minh Đức, khóm 033, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

182. NGÔ THỊ KIM QUANG, sinh ngày 09/9/1962 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 322, đường Từ Văn, khóm 003, phường Từ Văn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

183. VÕ THỊ TUYẾT HOA, sinh ngày 20/7/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 169, đường Huệ Xuân, khóm 006, phường Huệ Phong, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

184. NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN, sinh ngày 09/02/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 618, đường Đại Liêu, khóm 018, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

185. LA TIÊU TIÊU, sinh ngày 16/11/1970 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 40/8, ngõ Đại Tuyền, khóm 017, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

186. PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 23/11/1983 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Đỉnh Lê, khóm 001, thôn Đỉnh Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

187. NGUYỄN THỊ THÚY AN, sinh ngày 10/9/1986 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 30/11, đường Trang Tử, khóm 012, thôn Trung Chính, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

188. NGUYỄN THANH TUYỀN, sinh ngày 04/4/1987 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 65, đường Đông Môn, khóm 018, phường Hợp Hòa, khu Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

189. ĐỖ THANH NHÃ, sinh ngày 10/01/1982 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 58, đường Khan Tiền, khóm 006, phường Khan Tiền, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

190. NGUYỄN THỊ HỢP, sinh ngày 14/5/1977 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 30, đường Đài Trình, khóm 008, thôn Long Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

191. NGUYỄN THỊ ÁNH NGA, sinh ngày 15/7/1971 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngách 15, ngõ 121, đường Dân Quyền, khóm 003, phường Thủy Nam, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

192. BÙI THỊ ĐỨC, sinh ngày 25/10/1974 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 348, đường Lý Nam, khóm 002, phường Dung Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

193. PHẠM THỊ TUYỀN, sinh ngày 15/8/1973 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 20/3, đường Đông Hồ, khóm 002, phường Thảo Hồ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

194. ĐẶNG THỊ HỒNG MƯƠNG, sinh ngày 04/01/1984 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 66, đường Đại Nhân, khóm 008, phường Cửu Sơn, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

195. LƯƠNG THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 08/12/1984 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 282, đường Quang Hưng, khóm 018, thôn Bạch Ngọc, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

196. LÊ THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 26/11/1975 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 803, đường Mai Lộ, thôn An Đức, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

197. TRẦN DUY HƯNG, sinh ngày 26/5/2009 tại ĐÀI LOAN

Hiện trú tại: Lầu 9, số 11, đoạn 2, đường Nam Kinh Đông, khóm 002, phường Trung Nguyên, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NAM

198. TRẦN DUY HÁN, sinh ngày 11/4/2004 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 9, số 11, đoạn 2, đường Nam Kinh Đông, khóm 002, phường Trung Nguyên, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NAM

199. HUỲNH LÁI, sinh ngày 12/12/1946 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 108/53, đường Nội Khang, khóm 028, phường Nội Khang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

200. BÙI THỊ BÉ DUNG, sinh ngày 06/01/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 5/4, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 020, phường Phúc Nhân, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

201. ĐINH THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 18/3/1985 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 122/2, lầu 14, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 032, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

202. HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN, sinh ngày 30/4/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 273, đoạn 3, đường Trung Sơn Đông, khóm 001, phường Nhân Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

203. NGUYỄN THỊ NHI, sinh ngày 01/01/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 51, đường Tân Hưng, khóm 022, phường Quang Minh, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

204. PHAN THỊ NGỌC LAN, sinh ngày 10/02/1983 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 3, ngách 45, ngõ 827, đường Hữu Trung, khóm 015, phường Trùng Hưng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

205. NGUYỄN THỊ BÀNG, sinh ngày 25/12/1976 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 5, đường Tứ Duy, khóm 012, thôn Phong Lý, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

206. DƯƠNG THỊ MỸ XUÂN, sinh ngày 09/9/1984 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 190, đoạn Ngũ Phố, đường Tân Quan, khóm 002, phường Ngũ Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

207. LƯU THỊ HOÀNG NHAN, sinh ngày 10/5/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 301, đường Liêu Thố, khóm 020, phường Liêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

208. HUỲNH THỊ CẨM LỆ, sinh ngày 01/01/1971 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 122, đường Cảng Tử, khóm 006, thôn Cảng Tử, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

209. ĐINH THỊ THU, sinh ngày 15/6/1976 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 8, ngách 3, ngõ 735, đường Đồ Thành, khóm 013, phường Kim Thanh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

210. PHẠM VĂN HẢI, sinh ngày 02/6/1996 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 3, ngách 33, ngõ 12, đường Kiến Quốc Đông, khóm 003, phường Vân Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NAM

211. NGUYỄN THỊ MẦU, sinh ngày 15/6/1977 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 3, ngách 33, ngõ 12, đường Kiến Quốc Đông, khóm 003, phường Vân Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

212. NGUYỄN THỊ KIỀU NƯƠNG, sinh ngày 02/12/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 70, đường Tam Phương, khóm 010, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

213. NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT, sinh ngày 13/6/1978 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 24, Ni Cô Am, khóm 014, thôn Nam Hòa, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

214. NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG, sinh ngày 23/4/1990 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 26, đường Muối Cảng, khóm 021, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

215. LÊ THỊ YẾN THI, sinh ngày 20/12/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 51, đường Trung Chính, khóm 004, phường Chính Cường, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

216. LÝ THỊ HUẾ HƯƠNG, sinh ngày 17/7/1985 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 453/3, đoạn 3, đường Trường Khê, khóm 008, phường Trường An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

217. THĂNG THỊ SANH, sinh ngày 25/7/1982 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 318, đường Vạn Đại, khóm 009, phường Toàn Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

218. LỤC THỊ THU DIỄM, sinh ngày 17/5/1988 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 29 ngõ 14, đường Ngũ Phúc, khóm 016, phường Ngũ Phúc, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

219. NGÔ KIỀU CHI, sinh ngày 09/9/1991 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: số 21, phố Nhã Bỉ Tư, khóm 004, phường Nam Thế, quận Hòa Bình, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

220. VŨ THỊ BÌNH, sinh ngày 02/6/1979 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: số 3 ngõ 99, phố Bình Đỉnh 1, khóm 011, thôn Tùng Bách, xã Tiên Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

221. THẠCH THỊ HẠNH NGUYÊN, sinh ngày 30/7/1989 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 19 Hồng Thổ Thố, khóm 012, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

222. PHAN THỊ LIỄU, sinh ngày 20/11/1988 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 145, đường Trung Chính, khóm 009, phường Nam Tân, TP Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

223. DƯƠNG THỊ MỸ, sinh ngày 06/12/1964 tại HÒA BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 3-6 số 1 ngõ 289, phố Trung Hòa, khóm 007, phường Đông Hòa, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

224. NGÔ THỊ LỆ HẰNG, sinh ngày 04/6/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 119, đường Tây An Nam, khóm 002, thôn Ngõa Bắc, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

225. ỪNG A LỀNH, sinh ngày 14/5/1977 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 223, đường Trung Chính, khóm 012, phường dân Tộc, quận Đông, TP Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

226. ĐOÀN NGỌC MINH, sinh ngày 08/01/1985 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 29 phố Tân Dân, khóm 012, phường Tam Trùng, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

227. NGUYỄN THỊ THÙY TRINH, sinh ngày 16/3/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 482, đường Vạn Đại, khóm 005, phường Hoa Trung, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

228. GIÁP THỊ NGUYÊN, sinh ngày 02/01/1982 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8 ngách 21 ngõ 29, đường Thiên Hỷ, khóm 015, thôn Ba La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

229. NGUYỄN THỊ LỢI, sinh ngày 12/01/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 5 số 65, phố Thông Hà Tây, đoạn 2, khóm 004, phường Xã Tử, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

230. NGUYỄN THỊ THINH, sinh ngày 20/6/1972 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: số 81 Giá Bộ, khóm 014, thôn Hoành Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

231. VIÊN THU MAI, sinh ngày 12/7/1989 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 3 số 16 ngách 22 ngõ 84, đường Tân Hợi, đoạn 7, khóm 015, phường Chương Văn, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

232. NGUYỄN THỊ QUYÊN, sinh ngày 27/6/1980 tại VĨNH PHÚC

Hiện trú tại: Số 22 ngõ 66, đường Bắc Nghi, đoạn 2, khóm 005, phường Nhị Thành, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

233. HỒ HUỲNH THANH, sinh ngày 15/02/1984 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 10, phố Kim Sơn Bắc 1, khóm 015, phường Kim Sơn, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

234. HUỲNH THỊ THÂN, sinh ngày 09/11/1983 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 426, phố Long Sơn, khóm 024, phường Long Sơn, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

235. NGUYỄN THỊ DỊU, sinh ngày 14/01/1979 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 209-2, phố Chính Khang 3, khóm 012, phường Tín Quang, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

236. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 05/10/1987 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Lầu 8 số 170, phố Đại Hưng 1, khóm 001, thông Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

237. NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN, sinh ngày 06/12/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 324, đường Long Xương, khóm 022, phường Long Xương, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

238. LA THỊ TĂNG, sinh ngày 18/12/1973 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 126-1 Tam Khanh Tử, khóm 018, thôn Tam Khanh, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

239. TRẦN THỊ THU HẢI, sinh ngày 01/7/1980 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 8, phố Trường Hòa, khóm 013, phường Bắc Môn, quận Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

240. NGUYỄN THỊ KIM CHI, sinh ngày 01/01/1984 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 898, đường Kỳ Tân 3, khóm 006, phường Trung Hoa, quận Kỳ Tân, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

241. VÕ THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 17/11/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 48, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 004, phường Đại Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

242. ĐINH THỊ NGỌC THẢO, sinh ngày 15/02/1983 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 52 ngõ 22, phố Xã Tử, khóm 005, phường Xã Tân, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

243. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 29/10/1970 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1 ngách 7 ngõ 232, đường Mộc Tân, đoạn 3, khóm 008, phường Chương Văn, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

244. TRƯƠNG THỊ HOÀNG OANH, sinh ngày 19/4/1985 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16, phố Đại Lợi, khóm 008, phường Bản Nguyên, quận Tam Dân, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

245. KHÚC THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 12/10/1982 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngõ 126, đường văn Hóa, khóm 004, phường Tân Bộ, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

246. NGÔ THỊ NHUNG, sinh ngày 11/8/1972 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: số 23 ngõ 740, đường Đông Quang, khóm 005, phường Tam Hòa, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

247. TRƯƠNG NGỌC NGOAN, sinh ngày 12/6/1987 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 8 ngách 2 ngõ 106, đường Hưng Nhân, khóm 005, phường Hưng Nhân, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

248. NGUYỄN THỊ LIỄU, sinh ngày 20/3/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 19 ngách 4 ngõ 455, đường Oanh Đào, khóm 019, phường Phụng Tường, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

249. NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO, sinh ngày 01/4/1981 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 57, phố Lục Trương, khóm 008, phường Phúc An, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

250. TÔ THỊ THÚY LAN, sinh ngày 30/6/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 16, phố Khố Luân, khóm 008, phường Chí Thành, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

251. TRẦN THỊ MỸ QUYÊN, sinh ngày 29/3/1983 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 1, phố Vĩnh Đức, khóm 001, phường Bối Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

252. QUÁCH THỊ YẾN, sinh ngày 10/4/1988 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 22-16 Canh Liên Khanh, khóm 011, thôn Phú Hưng, xã Nga Mi, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

253. TRẦN THỊ HẢO, sinh ngày 04/7/1982 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 55, phố Long Tuyền, khóm 007, phường Cổ Phong, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

254. LÊ THỊ ĐẸP, sinh ngày 16/4/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 111, đường Trung Hoa, khóm 001, phường Điền Tâm, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

255. NGUYỄN VĂN TOÀN, sinh ngày 03/10/1979 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Lầu 3 số 34-1, phố Dân Hòa, khóm 013, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NAM

256. VÕ THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 30/10/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 11 số 174-3 ngõ 1, đường Cơ Kim 2, khóm 013, phường Trung Luân, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

257. BÙI THỊ THU HẲNG NGA, sinh ngày 29/9/1995 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 15 ngõ 28, phố Nhân Hóa, khóm 008, phường Trùng Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

258. LƯU MỸ QUYÊN, sinh ngày 18/4/1963 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 6 số 104, phố Quốc Trung, khóm 016, phường Tiên Sơn, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

259. ĐINH THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 19/9/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 226-1, đường Thâm Úc Khanh, khóm 002, phường Hiếu Cương, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

260. NGUYỄN NGỌC VÂN, sinh ngày 13/7/1978 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 675, đường Phục Hưng, đoạn 1, khóm 016, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

261. HỶ SIU PHÍ, sinh ngày 30/11/1989 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 3 số 178-5, đường Bắc Đồn, khóm 005, phường Tam Quang, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

262. TRẦN THỊ THU PHƯỢNG, sinh ngày 05/5/1979 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 75, đường Trung Chính, khóm 012, thôn Cảng Tây, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

263. LÊ THÚY DUY, sinh ngày 29/12/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 298, đường Tư Duy, đoạn 1, khóm 021, phường Bình Hòa, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

264. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 10/01/1989 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 20-3 ngách 45 ngõ 143, phố Hoa Tân, khóm 006, phường hoa Tân, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

265. PHAN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 21/5/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 40, ngách 22, ngõ 278, đường Trung Hiếu Đông, đoạn 6, khóm 009, phường Liên Thành, quận Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

266. ĐÀO THỊ THANH TÂM, sinh ngày 10/10/1981 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 177, đường Quang Minh Tây, khóm 003, phường Chính Hưng, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

267. MAI THỊ NHƯ NGỌC, sinh ngày 24/5/1986 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 2 ngách 2 ngõ 139, đường Thành Thái, đoạn 1, khóm 006, phường Thủy Đôi, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

268. VŨ THỊ THANH, sinh ngày 21/11/1965 tại HÒA BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 6 số 7 ngõ 278, đường Tịch Vạn, khóm 017, phường Giang Bắc, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

269. TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG, sinh ngày 27/01/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 41, phố Lập Tín 3, khóm 026, phường Lập Đình, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

270. VÕ THỊ KIỀU, sinh ngày 25/4/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 275-6, phố Tiền Trấn, khóm 028, phường Hòa Bình, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

271. TRẦN THỊ DIỄM CHÂU, sinh ngày 10/8/1981 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Số 61 ngõ 8, đường Thiên Mẫu Đông, khóm 010, phường Thiên Phúc, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

272. LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 12/3/1971 tại HÒA BÌNH

Hiện trú tại: Số 555, đường Trung Phong, đoạn Thượng Lâm, khóm 025, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

273. VŨ THỊ LIÊN, sinh ngày 10/02/1973 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Lầu 9 số 14, đường Minh Đức 2, khóm 003, phường Thái An, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

274. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 07/02/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 31 ngõ 179, phố Vĩnh Phúc, khóm 008, phường Vĩnh Thuận, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

275. ỪNG LỆ PHƯỢNG, sinh ngày 29/01/1980 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 6 ngách 46 ngõ 153, đường Đại Quan, đoạn 2, khóm 020, phường Trung Sơn, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

276. NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU, sinh ngày 11/6/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 112 An Định, khóm 006, phường An Định, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

277. VÕ THỊ NHUNG, sinh ngày 21/02/1982 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 15 số 71, đường Tân Thị 5, đoạn 2, khóm 012, phường Khảm Đỉnh, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

278. GIANG THỊ LIỄU, sinh ngày 02/8/1962 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 16 ngách 32 ngõ 46, đường Tây Đại, khóm 006, phường Nam Đại, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

279. NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY, sinh ngày 30/7/1983 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 7 ngách 13 ngõ 327, đường Dân Tộc, khóm 004, phường Thủy Hà, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

280. HUỲNH NGỌC HÂN, sinh ngày 01/01/1983 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: số 24 ngõ 221, đường Tịch Vạn, đoạn 2, khóm 009, phường Công Bắc, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

281. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 05/10/1983 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 73 ngõ 98, đường Tiền Sơn, đoạn 1, khóm 010, phường Trúc Vi, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

282. VŨ THỊ XIÊM, sinh ngày 05/9/1979 tại LÀO CAI

Hiện trú tại: Số 287, đường Trung Nguyên, đoạn 1, khóm 024, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

283. HÀ THÚC QUÂN, sinh ngày 01/3/1966 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 8 ngách 28 ngõ 76, đường Tự Cường, đoạn 3, khóm 015, phường Vĩnh Cát, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

284. TẠ THỊ HUỆ, sinh ngày 21/3/1977 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 37 Quảng Phúc, khóm 001, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

285. PHAN THỊ KIM LANH, sinh ngày 25/10/1983 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 169, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 016, phường Bình Lâm, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

286. NGÔ THỊ HIỀN, sinh ngày 19/9/1986 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 52, đường Công Giáo, khóm 019, phường Giai Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

287. CAO THỊ KIM LUÂN, sinh ngày 03/02/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 29 ngách 4 ngõ 66, đường Văn Hóa 3, khóm 022, phường Mỹ Điền, quận Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

288. NGUYỄN THỊ TỐ LAM, sinh ngày 26/6/1989 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 44, phố Chính Phong, khóm 012, phường Trung Sa, quận Trung Chính, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

289. QUAN PHỤNG NHI, sinh ngày 16/8/1979 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 44 ngõ 244, đường Quế Lâm, khóm 007, phường Liễu Hương, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

290. NGUYỄN THỊ MỸ EM, sinh ngày 02/01/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 100, phố Côn Dương, khóm 005, phường Tây Tân, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

291. VÕ THỊ THƯƠNG, sinh ngày 10/10/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 18 ngách 90 ngõ 60, đường An Thái, khóm 028, phường Song Thành, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

292. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 21/5/1982 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 233, phố Nông An, khóm 005, phường Hành Chính, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

293. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 15/4/1985 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 41 ngõ 121, phố Tuấn Anh, khóm 012, phường Quyến An, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

294. PHẠM THỊ BĂNG, sinh ngày 20/4/1982 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: số 21 ngõ 370, đường Nam An, khóm 013, phường Nam Quang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

295. NGUYỄN THỊ MỪNG, sinh ngày 10/3/1992 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 38 ngách 22 ngõ 261, đường Tây Viên, đoạn 2, khóm 005, phường Cẩm Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

296. NGUYỄN SAO LY, sinh ngày 19/12/1994 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 35 ngách 27 ngõ 136, đường Diên Bình Bắc, đoạn 5, khóm 014, phường Phúc Thuận, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

297. NGUYỄN SAO MAI, sinh ngày 26/01/2000 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 35 ngách 27 ngõ 136, đường Diên Bình Bắc, đoạn 5, khóm 014, phường Phúc Thuận, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

298. PHẠM THỊ THU TÂM, sinh ngày 15/4/1974 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 3-3 ngõ 5, đường Tam Dân, khóm 004, thôn Cảng Tây, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

299. LÝ THỊ HỒNG HẠNH, sinh ngày 31/12/1976 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 8 ngách 21 ngõ 363, đường Vĩnh Hòa, khóm 008, phường Trung Nguyên, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

300. HUỲNH THỊ HỒNG LÝ, sinh ngày 01/01/1984 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 10-10, ngõ Bãi Đường, khóm 004, thôn Bãi Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

301. DƯƠNG THỊ HOA, sinh ngày 26/6/1976 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 1 Ô Lâm, khóm 011, thôn Ô Thụ Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

302. TRƯƠNG THỊ HUỲNH TRÂM, sinh ngày 23/3/1985 tại LONG AN

Hiện trú tại: số 549, đường Chí Trân, khóm 012, phường Tân Hạ, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

303. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 07/7/1980 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Lầu 2 số 17, phố Trường Thọ Tây, khóm 001, phường Song Viên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

304. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 19/9/1990 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 5 Hạ Trung, khóm 005, phường Hạ Trung, quận Diêm Thủy, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

305. VÕ THỊ MAI, sinh ngày 15/8/1988 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: số 25 Bi Đầu, khóm 014, thôn Tam Kết, xã Đại Bi, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

306. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, sinh ngày 14/4/1987 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 164, đường Văn Xương, khóm 003, thôn Vĩnh Xương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

307. LƯU THỊ HÚNG, sinh ngày 20/10/1976 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 100, phố Văn Long, khóm 035, phường Tam Long, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

308. HOÀNG HÒA TRANG, sinh ngày 18/9/1987 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 15/1, đường Đông Bình, khóm 003, thôn Sĩ Nhung, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

309. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, sinh ngày 30/11/1983 tại VĨNH PHÚC

Hiện trú tại: Số 22, đường Minh Nha, khóm 007, thôn Lưu Gia, xã Hoa Đán, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

310. LÊ THỊ TÚ TRINH, sinh ngày 29/8/1982 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 439, đường Thụy Hưng, khóm 037, phường Hải Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

311. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 16/12/1962 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5, số 131, ngõ 1, đường Đại Thành, khóm 001, phường Đầu Gia Đông, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

312. LÊ THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 15/9/1968 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 45, ngõ 313, đường Đông Vạn, khóm 027, thôn Lãnh Đinh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

313. ĐIỀU THỊ DUYÊN, sinh ngày 08/10/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 43/11, đường Trung Chính, khóm 002, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

314. NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG, sinh ngày 24/4/1982 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 512, đường Đông Hải, thôn Đông Hải, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

315. HỒ THU THẢO, sinh ngày 02/02/1987 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 71, ngách 18, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 006, phường Dạng Tử, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

316. LÊ THỊ NGUYỆT, sinh ngày 01/01/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 17, đường Dân Sinh, khóm 006, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

317. TRẦN THỊ THẤM, sinh ngày 31/12/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 55, đường Dụ Dân, khóm 016, phượng Dụ Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

318. TRẦN THỊ LỆ HẰNG, sinh ngày 20/11/1981 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 6, số 14, ngõ 579, đường Hòa Công, khóm 015, phường Phúc Cơ, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

319. PHÙNG CẨM LINH, sinh ngày 12/12/1977 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 81, đường Tân Thố, khóm 008, phường Mã Minh, khu Ngoại Bổ, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

320. ĐẶNG KIM TUYẾN, sinh ngày 28/5/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 71, đường Phong Niên, khóm 005, thôn Nhật Nguyệt, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

321. NGUYỄN THỊ KIM YẾN, sinh ngày 07/12/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 131/8, đường Ngô Nam, khóm 015, phường Thảo Nam, khu Ngô Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

322. LÊ THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 19/11/1985 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Chúng, khóm 003, phường Tứ Thảo, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

323. TỪ SAU LÀN, sinh ngày 22/11/1981 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 121, đường Hồng Trạch, khóm 011, thôn Văn Đức, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

324. LÊ THỊ BÉ TẺO, sinh ngày 10/10/1990 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 693, đoạn 1, đường Duyên Hải, khóm 004, thôn Câu Nội, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

325. NGUYỄN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 05/9/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 166, đường Nhân Vũ, khóm 021, phường Sơn Lê, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

326. NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG, sinh ngày 12/7/1987 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 768, đường Gia Điền, khóm 012, phường Gia Lợi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

327. PHÙNG THẾ HƯNG, sinh ngày 19/3/1982 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 135/16, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Tây Bình, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

328. TRẦN NGỌC THANH, sinh ngày 15/11/1984 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Số 121, đường Trung Sơn, khóm 012, thôn Luân Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

329. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, sinh ngày 09/02/1985 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 242, đường Tín Nghĩa, khóm 018, phường Cựu Xã, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

330. VÕ THỊ HOA, sinh ngày 13/7/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 40, đường Tháp Lầu, khóm 005, thôn tháp Lầu, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

331. NGUYỄN THỊ LƯỢNG, sinh ngày 12/8/1987 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 2/27, số 32, đường Dục Bình Tám, khóm 025, phường Bình Thông, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

332. ĐINH THỊ THỦY, sinh ngày 10/11/1991 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 67, đường Bảo Nghi, khóm 014, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

333. TRẦN THỊ HUYỀN, sinh ngày 22/11/1982 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 145, đường Đỉnh Thố, khóm 014, phường Đỉnh Thổ, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

334. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 10/10/1970 tại HÀ TÂY

Hiện trú tại: Lầu 14/14, số 1155, đường Xuân Nhật, khóm 029, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

335. NGUYỄN THỊ TUYẾT EM, sinh ngày 30/10/1987 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 285, đường Đông Dương, khóm 012, khu Đông Dương, xóm Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

336. HUỲNH THỊ NGỌC HIỀN, sinh ngày 09/3/1982 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 44, đường Đại Nguyên 7, khóm 022, phường Phong Năm, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

337. NGUYỄN THỊ THANH HẬU, sinh ngày 15/02/1974 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 1, đường Thông Sơn, khóm 012, phường Hoạnh Sơn, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

338. VÕ THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 29/4/1983 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 46/1, ngách 7, ngõ Lục Sơn, đường Nam Dương, khóm 020, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

339. VÕ MỘNG THẮM, sinh ngày 21/02/1987 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13, ngõ Tân Vương, đường Trung Chính, khóm 001, phường Long Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

340. NGUYỄN THỊ QUYỀN ANH, sinh ngày 23/02/1979 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 1/6, đường Đằng Hồ, khóm 020, phường Điền Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

341. NGUYỄN THỊ KIM HAI, sinh ngày 09/01/1979 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 100/1, đường Trung Bình, khóm 012, phường Trung Hoa, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: NỮ

342. PHAN NHƯ TÚ, sinh ngày 01/01/1979 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 49/3, đường Đông Long, khóm 015, phường Đông Long, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

343. NGUYỄN THỊ MỸ LOAN, sinh ngày 18/4/1984 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 2, ngách 2, ngõ 279, đoạn 1, đường Tiền Sơn, khóm 035, phường Vân Lâm, thị trán Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

344. THẠCH THỊ SA MA, sinh ngày 20/10/1974 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 345/25, đường Cáp Nhĩ Tân, khóm 010, phường An Nghi, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

345. LẦM SỲ MÚI, sinh ngày 07/02/1970 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 100/1, đường Cổ Sơn, khóm 015, phường Kiến Quốc, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

346. VŨ THỊ TIẾP, sinh ngày 04/9/1986 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 18, đường Chí Phong, khóm 005, thôn Xã Gia, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

347. LÊ THỊ HUỆ MINH, sinh ngày 08/6/1987 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 2, đường Tỉnh Cung 1, khóm 13 Phương Phật Đàn, Khu Nam, TP. Đài Nam.

Giới tính: NỮ

348. NGUYỄN HỒNG XUÂN, sinh ngày 06/3/1982 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 97, đường Lộc Minh, khóm 013, thôn Lộc Bắc, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

349. ĐẶNG THỊ KIM THỦY, sinh ngày 03/9/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 339, đoạn 2, đường Bắc Nghi, khóm 002, phường Viên Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

350. VÒNG YẾN PHẤN, sinh ngày 04/8/1973 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 3, ngách 38, ngõ 73, đường Trung Chính, khóm 020, phường Bắc Hoa, khu Quan Triều, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

351. HUỲNH THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 30/10/1983 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 149, đường Nhân Ái, khóm 007, phường Thúy Đại, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

352. LÊ THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 01/01/1981 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 56/71, đường An Tây, khóm 026, phường An Tây, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

353. NGUYỄN HỒNG THẮM, sinh ngày 10/7/1984 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 45/13, lầu 12, đường Giang Sơn, khóm 013, phường Giang Sơn, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

354. VÕ THỊ NGỌC HÂN, sinh ngày 02/3/1980 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 22, lầu 2, đường Giang Nam, khóm 002, phường Cảng Nhì, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

355. TRƯƠNG THỊ KIM THOA, sinh ngày 27/9/1972 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 51, đường Vĩnh Bình, khóm 010, phường Vĩnh Bình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

356. THẠCH THỊ NA THI, sinh ngày 30/7/1984 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Lầu 7, số 90, đường Tân Hòa, khóm 007, phường Tân Hòa, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

357. NGUYỄN THỊ NÊN, sinh ngày 19/8/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 293/235, đoạn 1, đường Hưng Nông, khóm 009, phường Tân Sinh, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

358. TẠ THỊ NGA, sinh ngày 18/9/1977 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 183, lầu 10/2, đường Trùng Thương, khóm 016, phường Tân Quang, khu Tả Dinh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

359. NGUYỄN THỊ THÚY MUỘI, sinh ngày 16/10/1988 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 13, ngõ 207, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 005, xã Hưng Gia, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

360. VÕ THỊ MỸ LINH, sinh ngày 10/02/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 179, đoạn 1, đường Lực Hoành, khóm 017, phường Lập Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

361. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 05/02/1979 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 20, ngách 60, ngõ 716, đoạn 2, đường Mai Sơn, khóm 018, phường Thụy Bình, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

362. HOÀNG THỊ LOAN, sinh ngày 14/12/1967 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Số 57, đường Hoa Viên Tân Thành 1, khóm 010, phường Hương Thôn, khu Hương Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

363. THẠCH THỊ CÔ LẮP, sinh ngày 10/9/1983 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 185, đường Hán Sinh Tây, khóm 012, phường Văn Đức, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

364. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, sinh ngày 25/02/1985 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 14/1, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn Sam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

365. NGUYỄN THỊ THU NHUNG, sinh ngày 01/01/1975 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Hậu Xe, đường Trung Sơn, khóm 020, phường Bắc Linh, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

366. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 01/01/1974 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 19, ngách 30, ngõ 165, đường Trường Xuân, khóm 020, phường Nam Gian, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

367. ĐẶNG THỊ KIM LOAN, sinh ngày 12/8/1985 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 11/2, ngõ Tân Vượng, đường Trung Chính, khóm 001, phường Long Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

368. TSẦN CẨM NGA, sinh ngày 11/02/1989 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 29, ngách 139, ngõ 240, đường Phong Nam, khóm 006, phường Phong Điền, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

369. HOÀNG PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 20/9/1991 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 11, ngách 129, ngõ 158, đường Thành Công, khóm 016, phường Hậu Lý, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

370. TRẦN MỘNG ĐÀO, sinh ngày 25/9/1984 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Đại Tân, khóm 016, phường Đại Tân, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

371. LÊ NGỌC VÂN, sinh ngày 24/02/1982 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 17, đường Tân Trạch, khóm 001, phường Đại Tân, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

372. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, sinh ngày 26/8/1983 tại CAO BẰNG

Hiện trú tại: Số 12, lầu 3, ngách 11, ngõ 335, đoạn 1, đường Mộc Trạc, khóm 008, phường Hòa Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

373. NGUYỄN THỊ KIM CHI, sinh ngày 30/4/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, đường Dân Sơn Nhất, khóm 006, phố Quang Giao, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

374. TRẦN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 18/12/1987 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 24/3, đường Chính Nghĩa, khóm 036, phường Tam Công, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

375. VÕ THỊ NGỌC ẢNH, sinh ngày 12/3/1989 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 2 Dân Tộc, đường Thái Sơn, khóm 006, phường Dân Tộc, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

376. LÊ NGỌC CHI, sinh ngày 28/8/1969 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 2, ngách 36, ngõ 916, đường Dân Sinh Nam, khóm 015, phường Hồ Nội, quận Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

377. LÊ THỊ KIM ĐIỆP, sinh ngày 17/5/1977 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 80, đường Quảng Hưng, khóm 007, phường Quảng Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

378. TRẦN THỊ HIẾU HẠNH, sinh ngày 20/10/1980 tại BÌNH DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 218, đường Vĩnh Thuận, khóm 003, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

379. HUỲNH THỊ NGA THU, sinh ngày 12/02/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 677, đường Dân Tộc 1, khóm 010, phường Thái Công, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

380. HUỲNH THỊ TRÀ ÁNH, sinh ngày 12/02/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 226, đường Kim Môn, khóm 005, phường Đường Xuân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

381. NGÔ MỸ HƯƠNG, sinh ngày 16/3/1988 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 20, đoạn 3, đường Chế Thọ, khóm 015, phường Khê Bắc, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

382. PHẠM THỊ ĐẬM, sinh ngày 05/7/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 201, đường Kiến Công, khóm 022, phường Bản Nguyên, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

383. VÕ THỊ TRINH, sinh ngày 26/10/1980 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 339, đường Tư Duy, khóm 007, phường Nhân Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

384. LÝ XÍU CHÁNH, sinh ngày 26/9/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngách 1, ngõ 187, đoạn 8, đường Gia Bình Bắc, khóm 007, phố Phú Châu, khu Thụ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

385. HỒ THỊ HẠNH TRANG, sinh ngày 18/5/1974 tại THỪA THIÊN HUẾ

Hiện trú tại: Số 90, đường Long Đức, khóm 011, phường Long Tử, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

386. THẦN THỊ THANH VÂN, sinh ngày 10/9/1980 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 70, đoạn 3, đường Trung Chánh, phường Nhị Quy, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

387. NGHIÊM THỊ BẮC, sinh ngày 07/10/1982 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: Số 2/56, ngõ 61, đường Từ Quang, khóm 017, phường Nhân Vũ, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

388. PHẠM NGỌC TUYỀN, sinh ngày 15/02/1978 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 135, đường Ôn Cảng, khóm 007, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

389. VÕ THỊ NGỌC LAN, sinh ngày 14/9/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 242, đường Trung Sơn, khóm 024, thôn Triều Dương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

390. LÝ BÍCH HUỆ, sinh ngày 25/10/1970 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 326, lầu 6, đường Hùng Quang, khóm 025, phố Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

391. CHỀ CẨU MÚI, sinh ngày 30/10/1958 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 270, đường Thôn Châu, khóm 007, phố Tiền Thôn, khu Tiền Thôn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

392. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 12/02/1989 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 75/1/18, đường Hằng Bắc, khóm 015, phường Võng Xa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

393. HÀN LÂM BẢO TRÚC, sinh ngày 01/9/2013 tại ĐÀI LOAN

Hiện trú tại: Số 109, đường Dân Tộc, khóm 001, phường Dân Tộc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

394. NGUYỄN THỊ XUYÊN, sinh ngày 01/01/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 172, ngõ Thiệu An, đường Trúc Phúc, khóm 001, phường Trung Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

395. NGUYỄN THỊ NGUYÊN, sinh ngày 16/01/1986 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5, số 81, đường Đức Hưng, khóm 012, phường Đức Hưng, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

396. ĐÀO THỊ LAN ANH, sinh ngày 09/4/1984 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 298, đường Hà Liêu, khóm 021, phường Long Tân, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

397. LÝ XỀNH KIẾN, sinh ngày 28/3/1991 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 924, đường Kỳ Tân 3, khóm 009, phường Trung Hoa, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

398. HỒ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 11/11/1986 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 51, đường Điểu Tùng, khóm 005, phường Điểu Tùng, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

399. VÒNG QUANG KHOẰNH, sinh ngày 01/12/1983 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 924, đường Kỳ Tân 3, khóm 009, phường Trung Hoa, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

400. NGUYỄN THỊ XUYẾN, sinh ngày 04/02/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 99, đường Thoại Đa, khóm 041, phường Hải Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

401. LƯU KIM PHỤNG, sinh ngày 23/4/1960 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 116, đường Phong Cốc, khóm 003, phường Lục Cổ, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

402. LÊ THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 14/12/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1209, đường Trung Minh Nam, khóm 026, phường Nam Môn, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

403. TRẦN THỊ THU, sinh ngày 22/12/1983 tại VĨNH PHÚC

Hiện trú tại: Số 82, đường Hướng Thiện, khóm 003, phường Hướng Thiện, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

404. NGUYỄN THỊ VÂN, sinh ngày 01/01/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngõ 313, đường Thanh Vân, khóm 005, phường Thanh Thủy, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

405. TRƯƠNG THỊ MỘNG KIỀU, sinh ngày 16/6/1976 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 104/22, đường Thập Lục Kết, khóm 010, thôn Tam Dân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

406. TRẦN THỊ HOA, sinh ngày 29/01/1966 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 7, đường Long Tường 3, khóm 031, thôn Đại Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

407. LÊ THỊ KIM TIẾN, sinh ngày 10/10/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 89/5/8, đường Vĩnh Phong, khóm 020, phường Quảng Tân, khu Bản Kiều, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

408. TRẦN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 07/4/1982 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 81, đường Ngũ Cổ, khóm 004, thôn Ngũ Cổ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

409. BÀNH THỊ CÚC, sinh ngày 27/7/1979 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 240/2, đường Quang Xuân, khóm 008, phường Quang Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

410. VÕ THỊ DIỄM HÀ, sinh ngày 20/4/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 632, đường Đông Quan, khóm 014, phường Tân Thạnh, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

411. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 22/7/1982 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 138, đường Lạc Nhất, khóm 014, phường Gia Nhân, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

412. VÕ THỊ HOÀNG ANH, sinh ngày 11/5/1977 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 8 số 32 Hoàn Đê Đại Đạo, khóm 016, phường Vĩnh Khang, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

413. VÕ THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 20/6/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: lầu 3 số 196, đường Thâm Nam, khóm 021, phường Lai Trọng, quận Thâm Khanh, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

414. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 15/4/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1-5 ngõ 215, đường Trung Phốc Nam, khóm 027, phường Trung Hành, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

415. HỶ CÚN DUNG, sinh ngày 15/11/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 443, đường Tam Tinh, đoạn 6, khóm 008, thôn Song Hiền, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

416. TRẦN THỊ THÚY AN, sinh ngày 02/5/1991 tại BÌNH PHƯỚC

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6 ngách 15 ngõ 145, đường Phú Dân, khóm 014, phường Hưng Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

417. LÊ THỊ KIM CHI, sinh ngày 29/9/1982 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 120, phố Dân Phú 11, khóm 018, phường Đại Hưng, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

418. LƯỢNG THỊ THU HẰNG, sinh ngày 02/02/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 5 số 17 ngõ 55, đường Trung Ương Bắc, khóm 016, phường Quang Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

419. TRẦN THỊ THU TRANG, sinh ngày 21/4/1991 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 74 Bi Đảo, khóm 012, phường Bi Đảo, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

420. NGUYỄN THỊ KIM THOA, sinh ngày 10/01/1975 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4-1 số 164, đường Hưng Đông Nam, khóm 007, phường Thành Công, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

421. DƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ, sinh ngày 26/5/1996 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Số 4 dãy 8 ngách 17 ngõ 428, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 017, phường Đại Xương, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

422. PHẠM THỊ LUYẾN, sinh ngày 10/02/1987 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 5-1 số 7 ngõ 38, phố Hoa Cương, khóm 008, phường Kiến Hành, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

423. SƠN THỊ DIỆU, sinh ngày 18/3/1985 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 23 Phiên Tử Khanh, khóm 011, thôn Xã Khẩu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

424. ĐINH THỊ LOAN, sinh ngày 22/8/1988 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 252, phố Đại Hưng 10, khóm 021, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

425. VÕ THỊ KIM LOAN, sinh ngày 01/4/1965 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4-9 số 2 ngõ 40, đường Thừa Đức, đoạn 4, khóm 003, phường Phúc Hoa, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

426. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 17/02/1991 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 7 số 41, phố Cát An, khóm 005, phường Công Luân, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

427. TRƯƠNG NGỌC THU, sinh ngày 01/01/1982 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: số 49-2 ngõ 174, đường Hòa Bình, khóm 004, phường Ngũ Quyền, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

428. HỒ THỊ NGỌC TƯƠI, sinh ngày 20/7/1981 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 33 Nam Môn Khảm Hạ, khóm 012, phường Nam Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

429. PHẠM THỊ YÊN, sinh ngày 07/02/1982 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 4 ngõ 1101, đường Trung Hoa, khóm 003, phường Tự Cường, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

430. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 19/10/1961 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngõ 74, phố Dân Nghĩa, khóm 012, phường Trung Hiếu, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

431. NGUYỄN THỊ CHẾ NGÂN, sinh ngày 14/10/1976 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 183, phố Đông Hải 3, khóm 003, phường Đông Hải, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

432. TRẦN QUANG ĐẠT, sinh ngày 13/10/1995 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 12-2 ngách 2 ngõ 600, đường Đại Quan, khóm 017, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NAM

433. NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 01/02/1982 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 7 ngõ 96, phố Thái Thuận, khóm 013, phường Thái Thuận, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

434. NGUYỄN THỊ ĐẢM, sinh ngày 05/7/1967 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 6, đường Thanh Đàm, khóm 014, phường Khai Minh, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

435. NGUYỄN ÚT TÁM, sinh ngày 20/12/1980 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 6 số 699, phố Nhân Ái, khóm 002, phường Nhân Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

436. LÊ THỊ THÚY NGÂN, sinh ngày 10/5/1983 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 10, phố Mậu Lâm, khóm 018, phường Sơn Minh, quận Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

437. NGUYỄN THỊ BÉ HAI, sinh ngày 20/10/1977 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 311, đường Phong Thế, khóm 007, phường Nam Bình, quận Đông Thế, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

438. TRẦN THỊ BÍCH HẠNH, sinh ngày 29/3/1982 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 10 số 559, phố Tân Nông, khóm 026, phường Dương Minh, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

439. SÚ Ô SẮM, sinh ngày 05/6/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 5-1 số 110, đường Hoàn Hà Đông, đoạn 1, khóm 012, phường Phục Hưng, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

440. LÊ THỊ CHÍN, sinh ngày 01/01/1979 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 5 ngách 19 ngõ 56, đường Trung Nguyên, đoạn 1, khóm 022, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

441. DƯƠNG THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 04/3/1986 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Lầu 10 số 517, đường Thái Lâm, đoạn 2, khóm 004, phường Sơn Cước, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

442. LƯU MỸ ĐÌNH, sinh ngày 15/10/1990 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 12 số 39, đường Xương Bình, khóm 007, phường Xương Long, khu Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

443. HOÀNG THỊ ĐIỆP, sinh ngày 20/11/1979 tại VĨNH PHÚC

Hiện trú tại: Lầu 3 số 74, phố Thực Tiễn, khóm 010, phường Cát Khánh, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

444. LÊ ÁI PHI, sinh ngày 07/10/1988 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: số 17-73, đường Tam Mỹ, khóm 005, phường Quốc Tính, quận Thanh Thủy, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

445. TRẦN THỊ THANH TRANG, sinh ngày 14/12/1971 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 42, phố Kiến Đông, khóm 018, phường Hậu Giáp, quận Đông, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

446. DƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN, sinh ngày 15/8/1983 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 6 ngõ 111, phố Trường An, khóm 007, phường Trường An, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

447. TRẦN THỊ DẠNG, sinh ngày 01/01/1991 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 8, đường Tây Vân, khóm 007, phường Thành Thái, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

448. DƯƠNG THỊ TUYẾT MƠ, sinh ngày 12/9/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: số 75, ngõ 137, phố Long Tuyền, khóm 015, phường Trấn Hưng, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

449. LÊ THỊ MỸ NI, sinh ngày 01/01/1987 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: số 28 ngõ 366, đường Trung Phong, đoạn Sơn Đỉnh, khóm 039, phường Dũng Quang, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

450. TỐNG THỊ CẨM THU, sinh ngày 06/7/1985 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 7 ngách 7 ngõ 9, đường Phục Hưng 2, khóm 013, thôn Văn Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

451. VÕ TẤN BẮC, sinh ngày 23/10/1996 tại QUẢNG NGÃI

Hiện trú tại: Số 2-30 ngõ 53, phố Trung Thành, khóm 001, phường Trung Toàn, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NAM

452. PHAN THỊ TỐ NƯƠNG, sinh ngày 16/9/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 59 ngõ 164, đường Trung Hòa, khóm 006, phường Hòa Khánh, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

453. LÊ NGỌC VÀNG, sinh ngày 28/3/1988 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 55 ngõ 324, đường Long Xương, khóm 022, phường Long Xương, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

454. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 10/10/1988 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 123, đường Phong Châu, khóm 002, phường Tây Nam, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

455. HUỲNH THÚY HẰNG, sinh ngày 31/12/1985 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 228, phố Bảo Nhân 3, khóm 016, phường Hậu Hồ, quận Đông, TP Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

456. NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN, sinh ngày 26/12/1982 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 3 số 13, đường Nam Kinh Đông, đoạn 3, khóm 021, phường Bắc Hưng, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

457. ĐÀO THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 19/8/1975 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: số 14 ngõ 4, đường Đại Dũng, khóm 018, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

458. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 03/8/1961 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 428, đường Sa Điền, đoạn 1, khóm 006, phường Phúc Sơn, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

459. NGÔ MINH TUẤN ANH, sinh ngày 10/6/1995 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: số 2-4 ngách 4 ngõ 182, phố Lực Hành, khóm 014, phường Đại Phúc, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NAM

460. TRẦN THỊ HẢI, sinh ngày 20/10/1974 tại HƯNG YÊN Hiện trú tại: Số 21, phố Cát Lợi 2, khóm 010, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

461. TRẦN THỊ VÓC, sinh ngày 15/12/1979 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 1-3 ngõ 91, phố Trường Lạc, khóm 001, phường Phục Hưng, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

462. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 10/12/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 11 số 282, đường Phụng Hóa, khóm 036, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

463. NGUYỄN THỊ SÓNG, sinh ngày 27/9/1977 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: số 50, đường Tín Nghĩa, khóm 014, phường Nam Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

464. TRƯƠNG THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 09/02/1981 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 208, phố Tân Nam, khóm 018, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

465. PHẠM THỊ LOAN, sinh ngày 12/5/1964 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 28 ngõ 149, đường Tam Qua Tử Khanh, khóm 006, phường Qua Phong, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

466. VÒNG A SẸC, sinh ngày 08/4/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 86, đường Đại Phong, khóm 011, phường Đại Phong, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

467. TRỰC BÍCH NGỌC, sinh ngày 23/3/1984 tại BÌNH DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 28 ngõ 128, đường Vĩnh Hòa, khóm 015, phường Trung Nguyên, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

468. HỒ VIỆN PHƯƠNG, sinh ngày 23/9/1986 tại TRUNG QUỐC

Hiện trú tại: Số 8-1 ngõ 3, phố Hạ Hoành, khóm 001, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

469. TẰNG MỘC DẾNH, sinh ngày 16/6/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngách 6 ngõ 38, đường Nam Cảng, đoạn 2, khóm 013, phường Đông Minh, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

470. HUỲNH THỊ MỸ LINH, sinh ngày 29/6/1982 tại LONG AN

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngõ 12, đường Phục Hưng, khóm 005, phường Phục Hưng, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

471. CHÍ HÌN LÀY, sinh ngày 08/01/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 11 số 55-1, phố Dân Phú 2, khóm 011, phường Trung Nghĩa, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

472. TRẦN THỊ CHI, sinh ngày 22/6/1989 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 35 ngõ 107, phố Phúc Quốc, khóm 030, phường Đại Thành, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

473. HỒ THỊ HẢI HƯƠNG, sinh ngày 03/10/1988 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 7, đường Phong Lâm Tam, khóm 003, thôn Vạn Đức, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

474. LÊ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 05/10/1981 tại THANH HÓA Hiện trú tại: Số 33 ngõ 272, đường Cương Yên, khóm 012, phường Trình Hương, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

475. PHAN THỊ TRÚC HÀ, sinh ngày 29/12/1977 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 25 ngõ Phúc Đức, đường Trung Chính 3, khóm 008, phường Tiêm Sơn, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

476. TRẦN MỸ XUYÊN, sinh ngày 06/02/1986 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 91-2 Hạ Phố, khóm 008, thôn Thủy Vỹ, xã Luân Bi, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

477. HOÀNG THỊ VỸ, sinh ngày 22/6/1981 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 3 Đồn Tử Đầu, khóm 001, thôn Vĩnh Đồn, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

478. VÕ THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 23/5/1977 tại BÌNH DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 43-1 ngõ 4, phố Đông Tân, khóm 019, phường Trùng Hưng, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

479. VŨ THỊ LUYÊN, sinh ngày 23/12/1983 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 47, phố Vĩnh Hòa 5, khóm 007, phường Ngũ Hòa, quận Nhân Vũ, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

480. ĐỖ THỊ THÙY LINH, sinh ngày 05/8/1986 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Lầu 12-4 số 1119, đường Xuân Nhật, khóm 010, phường Đại Hưng, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

481. NGUYỄN THỊ HỒNG OANH, sinh ngày 09/10/1989 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 64, đường Nhân Ái, khóm 007, thôn Chí Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

482. LÂM THỊ MỸ DUYÊN, sinh ngày 06/5/1983 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 6 số 10-1 ngõ 10, phố Tự Do, khóm 033, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

483. PHẠM THỊ THẢO, sinh ngày 02/12/1989 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: số 62-2 Quả Vi, khóm 008, phường Luân Nội, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

484. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 06/8/1976 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 73, phố Phú Đông, khóm 007, thôn Quản Đông, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

485. PHẠM THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 08/6/1984 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Lầu 2 số 97-2, phố Đông Tân, khóm 012, phường Liên Thành, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

486. NGUYỄN PHÚC LINH, sinh ngày 20/7/1986 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 181, đường Diên Bình, khóm 017, phường Đại Phong, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

487. TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT, sinh ngày 21/02/1988 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 31, Bạch Thủy Hồ, khóm 010, thôn Chưởng Đàm, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

488. ĐẶNG THỊ LỆ THU, sinh ngày 01/01/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7 ngõ 53, đường Viện nghiên cứu, đoạn 2, khóm 009, phường Trung Nghiên, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

489. LÝ QUỚI LIÊN, sinh ngày 21/7/1962 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 79, đường Giới Thọ Tây, khóm 001, phường Hiệp Vinh, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

490. GIANG MỘNG CHÂN, sinh ngày 11/10/1984 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 6-2 số 66, đường Nam Hương, khóm 021, phường Văn Hóa, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

491. NGUYỄN THỊ KIỀU, sinh ngày 06/7/1967 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 170, đường Đạo Hương, khóm 014, phường Đạo Hương, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

492. LÊ THỊ HOAN, sinh ngày 15/10/1977 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 13 số 68, phố Đồng Đức 7, khóm 009, phường Bảo Khánh, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

493. TRẦN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 12/6/1986 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 9, ngách 34, ngõ 501, đường Kinh Quốc, đoạn 2, khóm 010, phường Dân Phúc, quận Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

494. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 25/8/1980 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 392-6, đường Dân An Tây, khóm 004, phường Quang Hoa, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

495. BÙI THỊ THANH, sinh ngày 10/4/1986 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 143, đường Thuận An, khóm 027, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

496. LÊ MINH KHANH, sinh ngày 19/10/1982 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 33 ngõ 110, đường An Tường, khóm 034, phường Hương Pha, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

497. NGUYỄN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 10/ 4/1975 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 158, đường Trùng Dương, đoạn 1, khóm 001, phường Quang Điền, quận Tam Trùng TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

498. BÙI THỊ THỦY, sinh ngày 01/01/1981 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 36 ngõ 170, đường Tam Hòa, đoạn 3, khóm 007, phường Hậu Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

499. ĐỖ THỊ LONG, sinh ngày 05/10/1967 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 2 số 120, đường Phố Đỉnh, khóm 013, phường Phố Đỉnh, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

500. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 13/4/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 389, đường Trung Hòa, khóm 001, phường Song Hòa, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

501. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 06/11/1983 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 71, đường Nam Câu, đoạn 2, khóm 005, phường Sỹ Hòa, quận Kiều Đầu, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

502. HOÀNG THỊ GIANG, sinh ngày 23/6/1985 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 461, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 013, thôn Tân Thành, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

503. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, sinh ngày 19/3/1989 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 251, đường Cơ Long, đoạn 2, khóm 005, phường Phương Hòa, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

504. ĐẶNG THỊ KIỀU, sinh ngày 08/01/1986 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 7 số 97-13, đường Tam Hòa, đoạn 4, khóm 011, phường Phúc Long, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

505. TĂNG MỸ LAN, sinh ngày 17/01/1981 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 3 số 31 ngách 23 ngõ 185, đường Trung Chính, khóm 015, phường Quang Hoa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

506. VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 08/8/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 195-4, đường Kiệt Ngư Khanh, khóm 009, phường Kiệt Ngư, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

507. HỒ THỊ TIẾP, sinh ngày 06/7/1984 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 4 số 10 ngách 16 ngõ 305, đường Trung Hòa, khóm 012, phường Song Hòa, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

508. LÝ THỊ LIỄU, sinh ngày 25/02/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 222/4F, đường Xuân Dương, khóm 023, phường Bảo Chu, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

509. PHẠM THỊ MỸ THANH, sinh ngày 11/4/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 84, đường Tân Sanh, khóm 007, phường Trúc Viên, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

510. NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 19/8/1986 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 77, đường Bộ Hậu, khóm 004, phường Bộ Nam, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

511. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 19/02/1969 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 96, đường Học Cần, khóm 023, phường Long Học, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

512. NGUYỄN THÚY HẰNG, sinh ngày 21/7/1983 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 7, đường Tân Trang, khóm 005, phường Trúc Vi, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

513. LÊ THỊ LỤA, sinh ngày 01/01/1986 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 41/32, đường Đỉnh Nhơn, khóm 017, phường Đỉnh Lực, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

514. HUỲNH THỊ THẮM, sinh ngày 24/7/1983 tại CAMPUCHIA

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 194, đường Côn Thân, khóm 012, phường Loan Trung, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

515. VÕ THỊ TRINH, sinh ngày 09/8/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 5, số 426/2, đường Bảo Khánh, khóm 004, phường Thụy Khánh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

516. HUỲNH THỊ BÉ HẬU, sinh ngày 05/10/1986 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 3/7, đường Hậu Thố, khóm 012, thôn Ngỏa Diêu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

517. ĐOÀN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 26/11/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 193, đường Đại Trung Nhất, khóm 021, phường Đỉnh Thạnh, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

518. CAO THỊ HOA, sinh ngày 02/01/1984 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 4/4, số 233, đường Dân Sinh, khóm 013, phường Phục Trung, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: NỮ

519. VÕ THỊ BÍCH HUYỀN, sinh ngày 03/01/1989 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 149, đường Trúc Long, khóm 030, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

520. TÔ THỊ MAI HIỀN, sinh ngày 13/10/1971 tại HÒA BÌNH

Hiện trú tại: Số 47, Trung Dũng Tân Thôn, khóm 006, phường Phúc Tinh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

521. DANH THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 22/4/1988 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 7/8, số 21, đoạn 2, đường Bắc Hưng, khóm 007, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

522. VÕ THU HIỀN, sinh ngày 06/3/1985 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 53, Tam Khối Thố, khóm 012, thôn Tam Hòa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

523. ĐẶNG THỊ TRANG, sinh ngày 08/8/1990 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 8/73, đường Nhân Hòa 2, khóm 001, phường Nhân Hòa, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

524. PHẠM NGỌC HUỲNH DUYÊN, sinh ngày 10/12/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 460, đường Kiến Khang, khóm 015, phường Bình Thông, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

525. NGUYỄN THANH NGA, sinh ngày 16/4/1980 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 13, đường Tân Thạch, khóm 001, phường Đại Tân, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

526. KIM THỊ NGỌC HOA, sinh ngày 25/6/1982 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 151, đoạn 1, đường Tam Khê, khóm 005, thôn Khê Đỉnh, xã Điền Vi, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

527. PHẠM THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 24/12/1977 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 833, đường Văn Hiền, khóm 019, phường Đại Hòa, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

528. PHẠM THU THỦY, sinh ngày 01/11/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 55, đường Trung Nguyên, khóm 017, phường Trường An, khu Lu Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

529. TRẦN THỊ HỒNG THẮM, sinh ngày 10/10/1984 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 86, đường Luân Tử Trân, khóm 009, phường Trung Quan, thị trấn Suối Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

530. HUỲNH THỊ ĐIỆP, sinh ngày 07/7/1991 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 73, đường Đại Loan 3, khóm 020, phường Đông Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

531. TRẦN THỊ LÝ, sinh ngày 19/12/1960 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 20, hẻm 15, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 006, phường Khê Bắc, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

532. CHÌU THỊ KIM MAI, sinh ngày 04/4/1988 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 24, hẻm Nguyệt Đào, khóm 012, thôn Thanh Thủy, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

533. BÙI THỊ HẰNG, sinh ngày 26/12/1979 tại NINH BÌNH

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 287, đường Vạn Niên, khóm 013, phường Tỉnh Cung, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

534. LÊ THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 09/9/1971 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 56, đường Phiên Kim, khóm 006, thôn Thái Bình, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

535. TRẦN THỊ NGHĨA, sinh ngày 15/4/1981 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Số 2, đường Bùi Anh, khóm 002, phố Đông Lào, thị trấn Suối Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

536. NGUYỄN THỊ LIÊN, sinh ngày 09/10/1986 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 76/1, ngõ 568, đường Đại Đồng, khóm 015, phường Tiểu Đông, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

537. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 10/01/1979 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 60/11, đường Trung Châu 2, khóm 005, phường Trung Châu, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

538. NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN, sinh ngày 08/5/1986 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 250/9, đường Nam Hóa, khóm 011, phường Nam Hóa, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

539. LÊ THỊ MINH, sinh ngày 10/8/1975 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 133/1, đường Thắng Lợi, khóm 014, phường Long Điền, khu Quán Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

540. SÚ SY MÚI, sinh ngày 29/9/1981 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 31, đường Vinh Tuyền, khóm 002, thôn Ngọc Tuyền, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

541. VÕ THỊ MỘNG EM, sinh ngày 30/9/1986 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 728/3, đường Tự Do, khóm 044, phường Sùng Lan, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

542. NGUYỄN THỊ MAI THU, sinh ngày 26/7/1981 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 19, đường Tân Hưng, khóm 007, phường Sơn Giai, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

543. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 06/9/1978 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 2, đường Bộ Khanh, khóm 005, phường Đức Hưng, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

544. PHẠM THỊ THƠM, sinh ngày 10/10/1983 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 250, đoạn 3, đường Viên Tập, khóm 013, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

545. NGUYỄN THỊ MỴ, sinh ngày 08/4/1981 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 3, đường Ngoại Phố, khóm 004, thôn Tân Dân, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

546. VOÒNG NỊP NHI, sinh ngày 18/6/1987 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 30, đường Khánh Đông, khóm 015, phường Khánh Đông, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

547. HỒ THANH THÚY, sinh ngày 24/7/1985 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 135, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 014, phường Phúc Lạc, khu Tam Trọng, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

548. NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 19/10/1986 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 10/1, đường Hậu Câu, khóm 004, thôn Nội Hồ, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

549. LƯƠNG THỊ HƯỜNG, sinh ngày 08/4/1981 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Lầu 3, số 29/7, đường Quang Phục, khóm 009, thôn Trúc Phong, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

550. LÂM BÍCH TRÂM, sinh ngày 31/12/1985 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 5/10, số 35, ngõ 31, đường Đại Nhân, khóm 021, phường Khôn San, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

551. TRẦN THỊ THANH THỦY, sinh ngày 12/4/1981 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 24, đường Đỉnh Liêu, khóm 009, phường Mộc Sang, khu Nội Môn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

552. TRẦN THỊ HIỀN, sinh ngày 16/02/1981 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 12, số 2132, đường Dục Thành, khóm 043, phường Long Từ, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

553. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG, sinh ngày 15/4/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 18/18, đường Hưng Nông, khóm 002, thôn Lộc Cốc, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

554. LÊ THỊ MỸ NƯƠNG, sinh ngày 19/9/1983 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 4A2, số 359, đường Bác Ái, khóm 021, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

555. NGUYỄN QUỲNH CHI, sinh ngày 19/9/1982 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, đường Cường Quốc, khóm 005, phường Tự Trị, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

556. LÊ THỊ NGỌC HIỀN, sinh ngày 28/3/1983 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 91, đường Ngũ Phong, khóm 017, thôn Đài Trung, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

557. ĐINH THỊ THOÁI, sinh ngày 29/9/1985 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 1/60, đường Lâm Vỳ, khóm 006, thôn Lâm Vỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

558. VÕ THỊ DIỆU, sinh ngày 16/01/1980 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 111, ngõ 179, đoạn 1, đường Vĩnh Mỹ, khóm 006, thôn Cổ Đình, xã Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

559. BÙI THANH HIỀN, sinh ngày 24/6/1980 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 30, đoạn 1, đường Vĩ Tiềm, khóm 012, thôn Vi Tiêm, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

560. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 06/9/1965 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 3, số 28, ngõ 68, đường Hưng Trung, khóm 017, phường Nam Cảng, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

561. TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 30/6/1984 tại VĨNH LONG Hiện trú tại: Số 27/3, đường Phúc Tam, khóm 015, phường Thực Tuyển, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: NỮ

562. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 26/01/1968 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: số 2 ngõ 38, đường Tự Cường Bắc, khóm 028, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

563. LAI NGỌC NHUNG, sinh ngày 01/7/1962 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: số 22 ngõ 3, phố Giáo Hiếu, khóm 009, phường Hiếu Hiền, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

564. XUÂN THỊ CHUNG, sinh ngày 28/8/1976 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: số 209, đường Hiếu Đức, đoạn 2, khóm 020, thôn Thượng Đức, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

565. NGUYỄN NGỌC BÍCH, sinh ngày 02/9/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 13, đường Nguyệt Mi, khóm 013, phường Tri Thành, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

566. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 06/4/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 11 ngách 3 ngõ 195, đường Khanh Ninh, đoạn 1, khóm 011, phường Tử Vân, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

567. MAI THỊ KIỆM, sinh ngày 01/7/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 1112, đường Xuân Nhật, khóm 015, phường Xuân Nhật, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

568. NGUYỄN NGỌC BÍCH, sinh ngày 30/9/1986 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 42-3 ngõ Đại Viên, khóm 007, thôn Đại Viên, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

569. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 19/02/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 168, đường Trường Xuân, đoạn 3, khóm 027, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

570. LÊ THỊ TRANG, sinh ngày 21/7/1985 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 27-1, ngõ Tân Đan, khóm 003, thôn Vạn Đan, xã Minh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

571. HỒ NGỌC DỰ, sinh ngày 31/12/1985 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 461, đường Đầu Tân, khóm 018, phường Trúc An, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

572. HUỲNH NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 10/8/1988 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: số 27-2, đường Linh Ân, khóm 030, phường Lê Sơn, quận Hòa Bình, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

573. TRẦN KIỀU HOANH, sinh ngày 10/02/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 312, đường Sa Điền, đoạn 2, khóm 011, phường Tân Hưng, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

574. NGÔ THỊ HUỆ, sinh ngày 10/7/1976 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 5, số 177, đường Thụy Bình, khóm 021, phường Thụy Bình, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

575. HOÀNG THỊ ĐÀO, sinh ngày 07/5/1966 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1 ngõ 111, đường Trung Hiếu 1, khóm 011, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

576. NGUYỄN THỊ BÉ SÁU, sinh ngày 20/02/1979 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 178, phố Lập Hưng, khóm 020, phường Nam Loan, quận Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

577. LÊ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 27/4/1977 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 32 Luân Tử Đỉnh, khóm 001, phường Luân Đỉnh, quận Tân Hóa, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

578. LÊ THỊ CHINH, sinh ngày 20/6/1980 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 345, đường Hòa Tuyến, khóm 005, phường Tư Trương, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

579. PHÙ NÀM KHOÀNH, sinh ngày 03/11/1990 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 18-3, đường Cựu Xã, phường Hậu, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

580. NGUYỄN THỊ MƯỜI, sinh ngày 07/4/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 1-7 ngõ 15, đường Quang Hoa, khóm 010, phường Thái Bạch, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

581. ĐINH THỊ MAI, sinh ngày 01/10/1979 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 153, đường Tân Vinh, khóm 012, phường Tân Vinh, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

582. NGUYỄN THỊ HIẾU, sinh ngày 24/10/1953 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 58, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 002, thôn Thượng Tư, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

583. PHẠM THỊ HƯƠNG, sinh ngày 10/01/1988 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 7 số 240, đường Long Xương, khóm 027, phường Long Xương, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

584. CAO THỊ LOAN, sinh ngày 01/7/1984 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 33 ngõ 416, đường Trung Hưng, khóm 027, thôn Hoàng Đường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

585. LÊ THỊ VÂN, sinh ngày 20/02/1988 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 5 số 205, đường Trung Nguyên, khóm 006, phường Trung Nguyên, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

586. ĐẶNG THỊ BÌNH, sinh ngày 23/7/1980 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 5 ngách 7 ngõ 121, phố Cảnh Hoa, khóm 015, phường Hưng Phúc, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

587. CAO THỊ HƯƠNG, sinh ngày 23/5/1987 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Số 141-2, phố Mãn Bình, khóm 017, phường Khê Bắc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

588. NGUYỄN THỊ HẾN, sinh ngày 31/12/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 36 ngách 2 ngõ 132, đường Hồng Quyến, khóm 003, phường Tân An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

589. TRẦN THỊ KIM THÚY, sinh ngày 24/01/1971 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 138, đường Tam Dân, khóm 006, phường Khổng Môn, quận Đại Giáp, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

590. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 29/8/1974 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Lầu 3 số 260-3, phố Địch Hóa, khóm 021, phường Lân Giang, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

591. QUÁCH THỊ THANH MAI, sinh ngày 16/12/1989 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 27, phố Đông Anh 12, khóm 003, phường Đông Anh, quận Đông, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

592. TRẦN KIM PHƯỢNG, sinh ngày 27/5/1988 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 1-3 ngõ 21, phố Hoa An, khóm 002, phường Thanh Huệ, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

593. VÕ THỊ TUYẾT, sinh ngày 19/10/1975 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 139, phố Tuyền Châu, khóm 004, phường Huỳnh Tuyết, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

594. PHẠM THỊ HOA, sinh ngày 13/6/1983 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4 ngách 1 ngõ 139, đường Thành Thái, đoạn 1, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

595. HỒ THỊ NĂM, sinh ngày 12/4/1982 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 146, đường Hồng Quyến, khóm 002, phường Tân An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

596. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 10/5/1979 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngõ 57, đường Cẩm Tú, khóm 021, phường Nhật Hưng, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

597. ĐẶNG THỊ QUYÊN, sinh ngày 27/02/1966 tại HÀ TĨNH

Hiện trú tại: Số 38, phố Văn Hóa 4, khóm 013, thôn Nam Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

598. ĐỖ THỊ THÀNH, sinh ngày 04/02/1990 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 147, phố Vạn Thanh, khóm 021, phường Trung Trinh, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

599. BÙI MINH NGUYỆT, sinh ngày 15/9/1986 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 110, phố Lực Hành, khóm 006, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

600. TRẦN THỊ BÍCH LIỄU, sinh ngày 30/10/1989 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 71, phố Tín Nghĩa, khóm 027, thôn Đại Viên, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

601. TRẦN THỊ MAI, sinh ngày 26/6/1966 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 32, phố Liên Hưng, khóm 019, phường Phục Hưng, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

602. LÝ NGỌC ANH, sinh ngày 02/12/1969 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 253, phường Phục Hưng, khóm 002, phường Phục Hưng, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

603. VINH THỊ HƯỜNG, sinh ngày 20/7/1987 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 31, phố Trung Hiếu, khóm 015, phường Trung Hiếu, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

604. LÊ HỒNG LY, sinh ngày 10/8/1973 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 345, phố Tuyên Tín, khóm 013, phường Hưng Nam, quận Đông, TP Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

605. TRẦN THỊ THU HÀ, sinh ngày 28/6/1976 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 197, Quảng Hưng, khóm 010, phường Quảng Hưng, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

606. VÕ THỊ BÉ DUYÊN, sinh ngày 14/6/1986 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 56, đường Thượng Sơn, khóm 006, thôn Thượng Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

607. HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 07/11/1987 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 83, đường Kinh Nghiệp, khóm 009, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

608. TIÊU THỊ LỆ, sinh ngày 22/5/1972 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 75, ngách 75, ngõ 490, đường Đông Dũng, khóm 002, thôn Đại Cường, xã Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

609. NGUYỄN THỊ DẦN, sinh ngày 29/12/1970 tại HÀ TÂY

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 63, đường Trung Hoa Tây, khóm 007, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

610. NGUYỄN THỊ MAI TRINH, sinh ngày 15/7/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 127, đường Trung Sơn, khóm 041, thôn Phong Sơn, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

611. TRẦN THỊ HẠNH, sinh ngày 10/8/1982 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 21, đường Đại Dũng, khóm 012, phường Giang Nam, khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

612. LÂM THỊ NGÀO, sinh ngày 26/9/1991 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 171/10, đường Trung Sơn, khóm 006, phường Tân Kiến, khu Mã Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

613. NGÔ THỊ THÙY TIÊN, sinh ngày 28/10/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 139, đường Long Đầm, khóm 007, phường Long Đầm, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

614. TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 06/7/1968 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Lầu 7, số 464, đường Thất Hiện 1, khóm 001, phường Tân Giang, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

615. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN, sinh ngày 21/5/1981 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 45, khóm 001, Thạch Đệ Loan, thôn Cảng Khẩu, xã Phong Bình, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

616. VÕ THANH NHIỀU, sinh ngày 11/10/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 23, đường Đại Phổ, khóm 003, phường Cát An, khu Thoại Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

617. LÊ THỊ HỒNG GẤM, sinh ngày 06/01/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 63, đường Đông Thăng, khóm 013, phường Tuyền Nguyên, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

618. ĐOÀN KIM THỦY, sinh ngày 20/3/1977 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 6, số 25, ngõ 149, đường Ngũ Giáp 2, khóm 041, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

619. NGUYỄN THỊ LUÔNG, sinh ngày 01/01/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 139, đường Lập Công, khóm 015, phường Nhất Đức, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

620. TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 28/10/1988 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 117, khóm 008, phường Bình Hòa, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

621. NGUYỄN NGỌC TRINH, sinh ngày 30/12/1982 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 70, đường Trung Tây, khóm 039, phường Tây Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

622. DƯƠNG THỊ THU XUÂN, sinh ngày 15/6/1982 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Võ Đông, khóm 005, thôn Đại Khang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

623. LÊ KIM HUỆ, sinh ngày 10/01/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 101, đường Da Du, khóm 003, thôn Da Du, xã Lan Dữ, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

624. HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 18/4/1977 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 31, đường Dân Tộc, khóm 009, phường Đại Hồng, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

625. NGUYỄN THỊ DUYÊN, sinh ngày 09/01/1986 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 90, đường Phục Quốc 1, khóm 005, phường Phục Quốc, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

626. HÀ NGỌC TRANG, sinh ngày 02/12/1978 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 60, Khang Lang Hạ, khóm 006, thôn Khang Lang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

627. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG, sinh ngày 01/02/1986 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 165, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 008, thôn Thụy Mỹ, xã Thụy Huệ, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

628. VÕ THỊ NGỌC HỒNG, sinh ngày 17/12/1981 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 52, đường La Sơn, khóm 013, thôn La Sơn, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

629. ĐỖ THỊ HOÀN, sinh ngày 01/12/1961 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 147, đoạn 2, đường Tập Sơn, khóm 009, phường Sơn Sùng, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

630. TRẦN THỊ KIM TIỀN, sinh ngày 12/11/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 45, ngách 130, ngõ 60, đường Gia Đông, khóm 005, thôn Gia Đông, xã Hương Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

631. NGUYỄN THỊ E, sinh ngày 29/9/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 45, ngõ 230, đường Khê Vĩ, khóm 010, phường Từ Huệ, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

632. TRẦN THỊ THUYỀN, sinh ngày 31/12/1973 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 6, số 2, ngõ 35, đường Vinh An, khóm 015, phường Trung Sơn, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

633. DƯƠNG KIM TUYỀN, sinh ngày 01/7/1985 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, đường Vĩnh Hưng 2, khóm 022, phường Nam Lý, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

634. PHẠM THỊ THU, sinh ngày 05/3/1984 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ Tam Hòa, đường Đông Tấn, khóm 017, phường Bắc Thế, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

635. NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG, sinh ngày 19/11/1983 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 336, đường Khải Tuyền, khóm 018, phường Quốc Long, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

636. PHẠM THỊ VÂN, sinh ngày 14/4/1984 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Lầu 8, số 235, đoạn 7, Tân Bắc Đại Lộ, khóm 015, phường Tường Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

637. NGUYỄN THỊ NGỌC TƯƠI, sinh ngày 08/01/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 11/17, số 430, đường Đông Bình, khóm 001, phường Đông Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

638. VÕ THỊ THÚY AN, sinh ngày 07/01/1985 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 1/6, đường Hoàn Long 2, khóm 004, phường Bát Gia, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

639. NGUYỄN THỊ THANH KIỀU, sinh ngày 06/02/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 170, đường Văn Lai, khóm 004, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

640. ĐỖ THỊ BẠCH TUYẾT, sinh ngày 19/6/1984 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 167/25, đường Đại Hồ, khóm 015, phường Hải Sơn, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: NỮ

641. HỒ THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 10/8/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 43, đường Đại Quang, khóm 006, phường Đại Quang, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

642. ĐÀO THỊ NGÂN, sinh ngày 30/3/1980 tại HÀ TÂY

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 847, đường Tân Xã, khóm 012, thôn Hương Xã, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

643. PHẠM THỊ KIM CHI, sinh ngày 24/4/1990 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 44/9, đường Đông Cảng, khóm 012, phường Diên Bình, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

644. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 26/7/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 29, đường Đặng Sơn, khóm 020, phường An Nhĩ, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

645. NGUYỄN THỊ NGÂN, sinh ngày 25/10/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 160, đường Long Giang, khóm 021, phường Chu Phục, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

646. LÊ THỊ GẤM, sinh ngày 10/7/1974 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 21, ngách 1, ngõ 48, đường Tiểu Cảng, khóm 001, phường Cảng Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

647. HUỲNH THỊ DIỆU NGA, sinh ngày 02/01/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 54, đường Quốc Phú, khóm 004, phường Quốc Phú, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

648. DƯƠNG TUYẾT PHÂN, sinh ngày 23/5/1966 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 218, đường Trung Hoa Nhị, khóm 001, phường Ngũ Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

649. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 16/10/1976 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 219, đường Công Chính, khóm 014, thôn Hồ Sửa, xã Bổ Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

650. TRẦN THỊ CHINH, sinh ngày 02/10/1984 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 270, đường Đại Đồng, khóm 013, phường Tam Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

651. NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 26/01/2003 tại HẢI DƯƠNG

]Hiện trú tại: Số 85, đường Vĩnh An, khóm 003, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

652. TRỊNH TUYẾT THANH, sinh ngày 20/3/1974 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 144, đường An Lạc, khóm 012, phường Đàm Tiền Cang, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

653. TẠ THỊ THANH HOA, sinh ngày 21/9/2003 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 91, đường Đại Ngạn, khóm 014, thôn Đại Ngạn, xã Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

654. NGÔ THỊ THU, sinh ngày 16/02/1981 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 91, đường Đại Ngạn, khóm 014, thôn Đại Ngạn, xã Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

655. TRẦN THỊ HOA CÚC, sinh ngày 29/01/1980 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 10/3, đường Tú Thủy, khóm 011, thôn Đông Thi, xã Ngư Thi, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

656. BÙI THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 23/5/1980 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4, số 35, đường Thành Đông, khóm 013, phường Đức Cao, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

657. BÙI THỊ KIỀU MAI, sinh ngày 02/6/1985 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 353, đường Dân Tộc, khóm 011, thôn Tân Điền, xã Tân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

658. ĐẶNG THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 15/8/1981 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 26, đường Diêm Thái Ưng, khóm 014, thôn Đoạn Nhu, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

659. TRẦN THỊ NGỌC LINH, sinh ngày 06/3/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 109/25, đường Nhân Hòa, khóm 003, phường Nhân Hòa, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

660. TĂNG THỊ TUYẾT, sinh ngày 01/01/1991 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 758, đoạn 4, đường Đại Chang, khóm 011, thôn Phong Khang, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

661. NGUYỄN THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 14/3/1986 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 205/23, đường Hậu Bích Liêu, khóm 007, phường Chấn Liêu, thị trấn Bố Bao, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

662. NGUYỄN THỊ THO, sinh ngày 15/8/1990 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 63, đường An Khê Đông, khóm 016, phường Đại Trúc, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

663. TRẦN THỊ THANH TÂM, sinh ngày 15/6/1979 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 672/3, khóm 026, phường Đại Xã, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

664. DƯƠNG BÍCH HÀ, sinh ngày 29/4/1981 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 40, đường Thất Giáp, khóm 001, phường Long Hồ, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

665. PHẠM THỊ NGA, sinh ngày 03/11/1978 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 988, đường Đông Hưng, khóm 001, phường Đông Hải, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

666. NGUYỄN THỊ THU THANH, sinh ngày 28/3/1983 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Số 78/19, đường Cảng Vĩ, khóm 007, phường Lưu Cầu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

667. LÊ THỊ NHUẦN, sinh ngày 10/3/1982 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 657, đường Trung Nguyên, khóm 006, phường Chủ Quyền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

668. TRẦN KIM Y, sinh ngày 10/10/1986 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 96, đường Tín Nghĩa, khóm 003, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

669. PHẠM THỊ CÚC HOA, sinh ngày 19/12/1978 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 417, đường Nam Hùng, khóm 003, phường Thâm Kháng, khu Quan Miếu, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

670. LÊ THỊ LƯỢM, sinh ngày 09/12/1986 tại SÓC TRĂNG Hiện trú tại: Số 86, đường Đô Lan, khóm 020, thôn Đô Lan, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: NỮ

671. TRẦN THỊ THỦY, sinh ngày 20/10/1964 tại ĐẮC LẮC Hiện trú tại: Số 19, đường Hòa Bình, khóm 009, thôn Bắc Thế, xã Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

672. PHẠM THỊ HẢO, sinh ngày 20/11/1984 tại CẦN THƠ Hiện trú tại: Số 2, ngõ Hải Phố Chảy, đường Cà Đầu, khóm 001, phường Phúc Điền, khu Long Chỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

673. LÊ THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 28/9/1984 tại ĐỒNG THÁP Hiện trú tại: Số 101, đường Đại Châu, khóm 006, phường Hà Thành, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

674. PHẠM THANH VÂN, sinh ngày 06/6/1984 tại VĨNH LONG Hiện trú tại: Số 16, ngõ Kim Phúc 2, đường Nam Câu, khóm 029, phường Sĩ Hòa, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

675. PHAN THỊ NGÂN, sinh ngày 01/01/1990 tại TIỀN GIANG Hiện trú tại: Số 18, đường Dụ Kính, khóm 016, phường Dụ Khánh, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

676. BÙI THỊ MAI TRINH, sinh ngày 17/6/1970 tại BÌNH DƯƠNG Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 259, đường Nam Cương 1, khóm 014, phường Tam Hưng, thị trấn Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

677. LÊ THỊ CHỨA, sinh ngày 16/3/1986 tại TIỀN GIANG Hiện trú tại: Số 6, Động Tử Lãnh, khóm 012, thôn Đại Hồ, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

678. TRẦN THỊ THÚY HUYỀN, sinh ngày 11/8/1990 tại HẢI PHÒNG Hiện trú tại: Số 237, đường Nhân Ái, khóm 013, phường Tôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

679. VÒNG SÙNG PHƯƠNG, sinh ngày 02/01/1983 tại ĐỒNG NAI Hiện trú tại: Số 36, đường Nam Sơn, khóm 006, thôn Cổ Ninh, xã Kim Ninh, huyện Kim Môn

Giới tính: NỮ

680. ĐỖ THỊ QUẾ, sinh ngày 24/5/1977 tại BẮC GIANG Hiện trú tại: Số 34, đường Đông Hưng, khóm 004, phường Đông Quang, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

681. BÙI THỊ NHUNG, sinh ngày 07/10/1982 tại HẢI PHÒNG Hiện trú tại: Số 38, ngõ 178, đường Tân Dân, khóm 007, phường Tân Dân, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

682. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 11/11/1983 tại HẢI DƯƠNG Hiện trú tại: Số 106, đường Tứ Duy, khóm 015, thôn Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

683. TRẦN MỸ LOAN, sinh ngày 01/5/1976 tại TP. HỒ CHÍ MINH Hiện trú tại: Số 5, đường Trang Dĩ, khóm 008, thôn Đại Long, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

684. DƯƠNG THỊ BẠCH TUYẾT, sinh ngày 27/10/1972 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 94, đường Văn Hóa, khóm 014, phường Long Điền, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

685. LÊ THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 03/10/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 11/49, đường Lâm Viên, khóm 008, phường Dân Hiếu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

686. TRẦN THỊ THANH THỦY, sinh ngày 01/01/1976 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 143, đường Dân Sinh, khóm 011, thôn Luân Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

687. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 06/9/1985 tại CAMPUCHIA

Hiện trú tại: Lầu 12/4, số 10, ngõ 385, đường Vĩnh An, khóm 016, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

688. CAO THỊ THÚY PHƯƠNG, sinh ngày 20/5/1987 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 22, đường Nguyên Hưng, khóm 009, thôn Nguyên Truyền, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

689. NGUYỄN THỊ MỘNG XUÂN, sinh ngày 10/9/1978 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 53, đường Tam Vinh Thập Lục, khóm 005, phường Vinh Tuyền, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

690. NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH, sinh ngày 08/4/1982 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 8/3, đường Chấn Bình, khóm 001, phường Chấn Bình, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

691. HÀ THỊ LAN ANH, sinh ngày 12/10/1978 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Lầu 1, số 61, đường Thảo Nha, khóm 007, phường Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

692. ĐỖ THỊ THÁI CHI, sinh ngày 24/10/1987 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 5, Tam Giới Đàn Hậu, khóm 013, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

693. NGUYỄN LÀI CHOAN, sinh ngày 26/10/1985 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 206, đường Oanh Đào, khóm 020, phường Vĩnh Các, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

694. LÊ THỊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 21/9/1986 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 6, số 48, ngõ 421, đường Công Viên, khóm 030, phường Đông Hồ, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

695. NGUYỄN THỊ TUYẾT, sinh ngày 15/9/1980 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 114, đường Đại Minh, khóm 035, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

696. NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 24/02/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 456, đường Liêu Ninh 1, khóm 003, phường Đạt Đức, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

697. LÝ NGỌC MAI, sinh ngày 15/10/1984 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 91/1, đường Quang Phục, khóm 022, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

698. NGUYỄN HỒNG NHIÊN, sinh ngày 15/9/1979 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 84/6, đường Vĩnh Phương, khóm 045, phường Vĩnh Phương, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

699. PHẠM THỊ THÚY, sinh ngày 20/4/1988 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 45, đường Thuận Hưng, khóm 005, phường Thánh Phúc, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

700. NGUYỄN THỊ RÝ, sinh ngày 01/7/1983 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 7 số 67 ngõ 356, đường Long Giang, khóm 006, phường Hành Hiếu, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

701. VŨ THỊ THƯƠNG, sinh ngày 01/5/1986 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16, đường Phúc Đức Nhất, khóm 025, phường Phụng Tường, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

702. GIANG KIM PHƯƠNG, sinh ngày 20/5/1974 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 7-100, đường Đăng Lâm, khóm 009, phường Phúc Đức, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

703. TRẦN THỊ THU THỦY, sinh ngày 14/01/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 18 ngõ 114, đường Hưng Hoa, khóm 005, phường Đông Tân, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

704. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 12/11/1983 tại TUYÊN QUANG

Hiện trú tại: Số 75 Tự Trung, khóm 006, thôn Trung Sơn, xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

705. LÊ THỊ THU XUÂN, sinh ngày 06/02/1990 tại KHÁNH HÒA

Hiện trú tại: Lầu 2 số 359, phố Đính Nội, khóm 033, phường Đính Tường, quận Noãn Noãn, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

706. PHẠM DIỆU NI, sinh ngày 01/01/1991 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 5 số 40, phố Trung Liêu, khóm 009, phường Trung Chính, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

707. HUỲNH NGỌC ÁI, sinh ngày 21/02/1986 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 25 ngách 4 ngõ 63, đường Phúc Hưng, khóm 022, phường Hưng Vượng, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

708. TÒNG THỊ QUANG MINH, sinh ngày 06/4/1985 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Klầu 4 số 112 ngõ 71, phố Ngũ Hoa, khóm 008, phường Ngũ Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

709. QUÁCH XUÂN TRANG, sinh ngày 18/11/1979 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 7 số 3 ngõ 82, phố Trung Hòa, khóm 014, phường Trung Toàn, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

710. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 06/02/1979 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 214, đường Nam Cảng, đoạn 3, khóm 012, phường Ngọc Thành, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

711. TRỊNH THỊ HẰNG, sinh ngày 15/3/1989 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 47, phố Đông Văn, khóm 022, phường Đông Thăng, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

712. MAI KIM DIỆN, sinh ngày 02/01/1987 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 12, đường Phong Ngư, khóm 010, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

713. BÙI THỊ TRANG, sinh ngày 21/5/1990 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 1-49, đường Chỉ Nam, đoạn 3, khóm 016, phường Chỉ Nam, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

714. DOÃN THỊ THÌN, sinh ngày 30/01/1977 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 238, đường Vĩnh An Bắc, khóm 012, phường Trung Phổ, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

715. PHẠM BÍCH THỦY, sinh ngày 20/3/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 33, phố Nam Xương, khóm 006, phường Bồng Lai, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

716. TRẦN THỊ THANH, sinh ngày 01/01/1970 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 21, phố Ngũ Hoa, khóm 024, phường Ngũ Thuận, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

717. NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG, sinh ngày 09/3/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 64, đường Trung Minh, khóm 019, phường Trung Thành, quận Tây, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

718. TRẦN NGỌC THỦY, sinh ngày 16/7/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 5-4 số 89, phố Vĩnh An, khóm 010, phường Tân Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

719. NGÔ THỊ THÙY, sinh ngày 02/4/1986 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 8 ngõ 18, phố Song Viên, khóm 023, phường Hòa Bình, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

720. HÀ THU HƯỜNG, sinh ngày 17/9/1982 tại PHÚ THỌ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7 ngách 1 ngõ 663, đường Trung Chính, khóm 009, phường Trung Hiếu, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

721. SÚ SÁM MÚI, sinh ngày 22/4/1984 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 5 số 90, phố Trung Liêu, khóm 010, phường Trung Chính, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

722. LÊ THỊ HỒNG, sinh ngày 25/9/1970 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 23 ngõ 41, phố Tân Viên, khóm 016, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

723. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 26/7/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 35, phố Lập Long, khóm 034, phường Tam Long, quận Đại Liên, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

724. ĐINH THỊ HƯƠNG, sinh ngày 05/6/1984 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Số 2-9 ngõ 583, đường Liên Thành, khóm 017, phường Gia Khánh, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

725. LÊ THỊ DIỆN, sinh ngày 10/6/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 42 ngõ 639, đường Chương Nam, đoạn 1, khóm 003, phường Gia Hòa, TP Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

726. HỒ THỊ HỢP, sinh ngày 10/12/1974 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Lầu 3 số 17 ngách 6 ngõ 1, đường Nam Viên 2, khóm 020, phường Vĩnh Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

727. NGUYỄN THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 30/3/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 7 số 437, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 019, phường Tấn Đường, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

728. TRƯƠNG THỊ CHU, sinh ngày 19/10/1981 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 2 số 24 ngõ 189, đường Trung Chính, khóm 016, phường Trung Chính, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

729. NGUYỄN THỊ SO NI, sinh ngày 16/6/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 8 số 3 ngõ 54, đường Vĩnh An, đoạn 2, khóm 017, phường Nhân Nghĩa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

730. DƯƠNG THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 27/3/1982 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 1-3 ngách 6 ngõ 48, phố Tự Cường, khóm 016, phường Tự Lập, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

731. LƯU THỊ LINH, sinh ngày 20/3/1976 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 61, phố Hòa Nhân, khóm 020, phường Kỳ Đỉnh, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

732. BẠCH NGUYỆT HƯỜNG, sinh ngày 09/9/1979 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1-42, phố Diên An, khóm 026, phường Kim Thành, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

733. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 12/02/1987 tại LONG AN

Hiện trú tại: Số 6-300, đường An Tân, khóm 009, phường Giác Túc, quận Yên Sào, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

734. TRANG THỊ MỘNG NGHI, sinh ngày 20/6/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 6 số 9 ngõ 60, phố Lục Quang, khóm 009, phường Lục Quang, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

735. TRẦN BẢO NGHI, sinh ngày 12/02/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 4 ngách 21 ngõ 160, phố Đại Lý, khóm 018, phường Lục Đê, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

736. HUỲNH THỊ MỸ AN, sinh ngày 02/8/1984 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: số 249, đường Dân Quyền, khóm 018, phường Quang Minh, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

737. PHẠM THỊ NGOAN, sinh ngày 29/01/1972 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 33 ngõ 126, đường Trùng Dương, đoạn 4, khóm 012, phường Tín An, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

738. PHAN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 10/10/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 3 số 35, đường Công Nghiệp I, khóm 024, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

739. TRƯƠNG MỸ HẠNH, sinh ngày 06/10/1968 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1 ngõ 6 Phúc Thọ, phố Quảng Phong, khóm 006, phường Quảng Nhân, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

740. TẤT TÚ CHI, sinh ngày 20/9/1984 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 47, phố Diên Bình, khóm 007, phường Bình Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

741. TRẦN THỊ BÉ, sinh ngày 13/6/1981 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 6 số 1-7 ngõ 168, phố Tinh Vân, khóm 026, phường Thanh Bạch, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

742. PHẠM THỊ HỒNG CHÂU, sinh ngày 13/10/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1591, phố Long An, đoạn 2, khóm 007, thôn Trung Phúc, xã Lô Châu, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

743. VÕ THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 27/8/1981 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 105, phố Phú Hoa, khóm 011, phường Phú Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

744. NGUYỄN THỊ BÉ HẰNG, sinh ngày 24/9/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 3 ngõ 151, đường Thành Thái, đoạn 3, khóm 002, phường Thành Công, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

745. LÙ NHẬT MÙI, sinh ngày 06/6/1978 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 6 số 462, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 017, phường Cựu Thành, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

746. NGUYỄN NGỌC BÍCH, sinh ngày 02/01/1982 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 125, phố Vĩnh Hòa, khóm 001, phường Phúc Hưng, quận Nam, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

747. PHẠM THỊ MAI HÂN, sinh ngày 03/11/1991 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 11 số 4 ngách 17 ngõ 83, phố Vĩnh An, khóm 016, phường Tân Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

748. TẠ NGỌC ĐIỆP, sinh ngày 10/01/1980 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 78 ngõ 83, đường Vĩnh Mỹ, đoạn 2, khóm 014, thôn Cổ Bình, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

749. VŨ THỊ HƯƠNG GIANG, sinh ngày 10/5/1978 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 3 số 13 ngõ 72, phố Quốc Khải, khóm 033, phường Bành Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

750. TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI, sinh ngày 10/10/1974 tại QUẢNG NAM

Hiện trú tại: Lầu 2 số 45 ngõ 460, đường Trung Phong, Nam Thế, đoạn 2, khóm 002, phường Bình Nam, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

751. LÊ THỊ BÌNH, sinh ngày 25/02/1978 tại QUẢNG BÌNH

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 342, đường Long Giang, khóm 009, phường Hành Nhân, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

752. VÕ THỊ NGỌC ĐẰNG, sinh ngày 19/01/1991 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 29, phố Vĩnh Phúc, khóm 002, phường Vĩnh Thanh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

753. VÕ THỊ HỒNG NGỌC, sinh ngày 20/10/1986 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Số 4-12, phố Mãn Bình Nhị, khóm 017, phường Khê Châu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

754. NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN, sinh ngày 25/8/1990 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 279-2, phố Tam Dân Đông, khóm 019, phường Tam Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

755. TRẦN THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 13/6/2001 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 10 ngõ 71, phố Giang Nam, khóm 006, phường Cảng Càn, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

756. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 20/4/1990 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 37-8, đường Trung Hưng, khóm 006, phường Nam Tây, quận Nam Tây, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

757. TRẦN THỊ ÚT HIỀN, sinh ngày 01/01/1984 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 7 số 11 ngõ 102, đường An Tường, khóm 001, phường Hương Pha, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

758. ĐINH THỊ KIM THOA, sinh ngày 06/12/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: số 36 ngách 156 ngõ 971, đường Tân Phú, khóm 005, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

759. NGUYỄN THỊ VUI, sinh ngày 17/10/1974 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 9-6 số 7 ngõ 157, đường Sùng Đức, đoạn 1, khóm 013, phường Bình Hưng, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

760. NGUYỄN THỊ HUYÊN, sinh ngày 10/9/1976 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 30 Đông Khanh, khóm 020, thôn Trúc Lâm, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

761. PHAN MƯỜI EM, sinh ngày 09/9/1980 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 82, đường Tân Hưng, khóm 008, phường Tân Kiến, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

762. PHẠM THỊ CÚC, sinh ngày 16/12/1982 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 2, đường Trung Vân 2, khóm 011, phường Trung Vân, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

763. LÂM THỤC CHÂU, sinh ngày 16/12/1963 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngõ 80, đường Trung Hưng, khóm 011, phường Quang Hoa, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

764. VÕ THỊ TÚY, sinh ngày 10/10/1990 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 34, đoạn 1, đường Mỹ Hòa, khóm 006, thôn Thái Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

765. NGUYỄN THỊ LỆ HẠNH, sinh ngày 27/11/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 220, đoạn 2, đường Hiên Đục, khóm 013, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

766. HUỲNH THỊ KIM LOAN, sinh ngày 08/01/1984 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 145, đoạn 2, đường Dương Tân, khóm 026, phường Thúy Mỹ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

767. NGUYỄN THỊ KIM BA, sinh ngày 28/3/1991 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 1, đường Loan Trung, khóm 013, phường Loan Hòa, khu Tam Nhân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

768. ĐOÀN THỊ LIÊN, sinh ngày 23/6/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Lầu 2, số 700/26, đường Trung Chánh, khóm 001, phường Hợp Phong, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

769. ĐẶNG DIỄM MI, sinh ngày 12/7/1991 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Lầu 2, số 128, đường Tùng Nghĩa, khóm 003, phường Tùng Dũng, khu Bắc Truân, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

770. TRẦN THỊ HỒNG CHI, sinh ngày 29/11/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 6, đường Vạn An, khóm 005, làng Thụ Vương, khu Đại Làng, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

771. ĐẶNG THỊ MINH, sinh ngày 10/10/1971 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 212, đường Trung Anh, khóm 004, thôn Mỹ Hòa, xã Nội Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

772. LÊ THỊ BẠCH TUYẾT, sinh ngày 01/8/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 46, đường Nguyệt My, khóm 003, thôn Nguyệt My, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

773. NGUYỄN VÕ MỸ TUYÊN, sinh ngày 29/7/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 7/4, số 431, đường Thập Giáp, khóm 010, phường Đông Anh, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

774. HUỲNH THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 05/9/1983 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 141, đường Cung Thố, khóm 006, phường Cung Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

775. MẠC THỊ TÂM, sinh ngày 01/01/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 137, ngõ Đông Xương, đường Vĩnh Hòa, khóm 005, phường Văn Nhã, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

776. LƯU HỒNG LY, sinh ngày 13/8/1985 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ Trang Vĩ, khóm 012, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

777. BÙI THỊ CẨM THÚY, sinh ngày 05/10/1991 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 291/62, đường Đông Quan, khóm 018, phường Khánh Đông, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

778. PHẠM THỊ NHỰT, sinh ngày 01/11/1978 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 2/1, ngách 13, ngõ 211, đường Nam Chính 2, khóm 010, phường Long Thành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

779. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH, sinh ngày 01/11/1984 tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 176, đường Thanh Niên 1, khóm 012, phường Hạo Nhiên, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

780. NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG, sinh ngày 01/01/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, ngõ 101, đường Giai Lâm, khóm 010, phường Thanh Hồ, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

781. NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 03/01/1962 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 41, đường Thái Nhã 1, khóm 005, thôn Phục Hưng, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

782. ĐẶNG THỊ DIỆU, sinh ngày 10/8/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 66, đường Huệ An, khóm 015, thôn Kim Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

783. LÂM THỊ CẨM HƯỜNG, sinh ngày 20/11/1974 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 23/1, đường Cửu Hồ, khóm 003, thôn Cửu Hồ, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

784. NGUYỄN THỊ DIỆP THẢO, sinh ngày 19/9/1979 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 62, đoạn 3, đường Tân Sinh Bắc, khóm 004, phường Tinh Quang, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

785. VÕ THỊ KIM THOA, sinh ngày 12/7/1978 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 367, đường Đức Minh, khóm 009, phường Đức Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

786. TRẦN THỊ CẨM VÂN, sinh ngày 11/3/1975 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: Số 74, ngõ 141, đường Ngư Phùng, khóm 001, phường Nam Xã, khu Thanh Vĩnh, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

787. VŨ THỊ LOAN, sinh ngày 14/7/1984 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 96/10, đường Phố Tâm, khóm 022, thôn Phố Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

788. LIÊU THỊ ÁNH NGUYỆT, sinh ngày 20/12/1979 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 1/36, ngõ 90, đường Thần Lâm, khóm 010, phường Trang Tiền, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

789. LÊ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 10/01/1980 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 24, đường Điền Trung Ương, khóm 007, phường Trung Ương, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

790. NGUYỄN THỊ BÌNH, sinh ngày 28/4/1975 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 443, đoạn Lê Đầu Sơn, đường Văn Sơn, khóm 017, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

791. NGUYỄN HỒNG LIỄU, sinh ngày 18/02/1982 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 134, đoạn 1, đường Tân Trang, khóm 005, phường Tân Trang, khu Long Thăng, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

792. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 12/10/1981 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 18, đường Trung Thu, khóm 011, phường Quang Dân, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

793. ĐỖ THỊ TUYẾT HOA, sinh ngày 10/8/1991 tại PHÚ YÊN

Hiện trú tại: Số 8, đường Công Thành, khóm 011, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

794. LÊ THỊ HIỀN, sinh ngày 01/10/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 48, đường Chính Đức, khóm 010, phường Trung Chính, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

795. NGUYỄN THỊ THÙY VƯƠNG, sinh ngày 09/11/1990 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 162, đường Thụ Vương, khóm 003, phường Thụ Vương, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

796. LÊ THỊ HỒNG, sinh ngày 02/4/1984 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 52/1, đường Trinh Minh Nhất, khóm 003, phường Hà Nam, khu Tây Thuận, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

797. DƯƠNG THỊ HẰNG, sinh ngày 10/11/1980 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: Số 136, đường Ngô Thuyền, khóm 025, thôn Bình Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: NỮ

798. VÀY LỘC MÙI, sinh ngày 25/6/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 235, đường Loan Lý, khóm 017, phường Vinh Ninh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

799. NGUYỄN THỊ XUÂN LÀI, sinh ngày 25/4/1982 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 150, đường Kiến Bình 15, khóm 009, phường Kiến Bình, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

800. NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 30/11/1972 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 132, đường Đại Nhân, khóm 024, thông Hứa Thố, làng Quy Nhơn, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

801. PHAN THỊ HỒNG NGA, sinh ngày 10 /5 /1989 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 11, số 11, đường Mỹ Thuật Quán, khóm 043, phường Long Tử, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

802. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 01/10/1989 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 12, số 530/16, đường Hà Đê, khóm 047, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

803. NGUYẾN THỊ TRÊN, sinh ngày 09/7/1982 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 190, đường Trung Chính, khóm 002, phường Tây Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

804. PHÀM GIA BÌNH, sinh ngày 01/02/1986 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 168, đoạn 4, đường Dân sinh, khóm 006, phường Sơn Phong, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

805. TẰNG THỊ KIM HOA, sinh ngày 19/11/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 219, đường Văn Xương, khóm 008, phường Hiệp Khê, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

806. TRẦN KIM QUÝ, sinh ngày 15/3/1985 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: số 118-1, đường Thuận An, khóm 004, phường Hậu Hương, quận Lô Trúc, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

807. ĐINH THỊ NHUNG, sinh ngày 09/7/1987 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Số 19, phố Cát Lợi 2, khóm 010, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

808. TRẦN THỊ HỒNG, sinh ngày 10/9/1975 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Số 8 ngách 2 ngõ 200, đường Phúc Linh, khóm 008, phường Thụy Bình, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

809. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 12/6/1982 tại HÀ TĨNH

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 85, đường Đại Nghiệp, đoạn 2, khóm 003, phường Xuân Nhật, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

810. LẠI THỊ TUYỂN, sinh ngày 29/4/1980 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: số 10 ngõ 200, đường Cách Trí, khóm 016, phường Dương Minh, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

811. TRẦN THỊ HIÊN, sinh ngày 18/02/1977 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 68-9, khóm 003, thôn La Phù, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

812. ĐINH THỊ THÚY, sinh ngày 12/6/1973 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 68, đường Đại Lâm, khóm 005, phường Phúc An, Tp Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

813. TRỊNH ANH THƯ, sinh ngày 12/9/1984 tại TRÀ VINH

Hiện trú tại: số 141, thôn Hạnh Phúc Tân, khóm 007, phường Nhân Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

814. TRẦN THỊ NGỌC XƯƠNG, sinh ngày 29/8/1981 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 17, phố Đại Tây Nhất, khóm 005, thôn Đại Tây, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

815. HỒNG KHIẾT BÌNH, sinh ngày 08/6/1974 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 15-2 số 6 ngách 2 ngõ 27, phố Ngân Hòa, khóm 030, phường Đại Hòa, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

816. ĐINH MỸ VÂN, sinh ngày 15/6/1966 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: số 33 ngách 42 ngõ 21, phố Thiên Tường, đoạn 2, khóm 018, phường Long Sơn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

817. HUỲNH THỊ NGỌC LINH, sinh ngày 04/4/1981 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8 ngõ 51, đường Thành Công, khóm 012, phường Đắc Thắng, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

818. ĐINH THỊ HUYỀN, sinh ngày 17/01/1987 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 155, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 017, phường Thủy Nguyên, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: NỮ

819. NGUYỄN THỊ HẰNG NI, sinh ngày 05/5/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: số 47-2 ngõ 112, đường Tư Duy, khóm 013, phường Minh Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

820. PHÙNG A CHÁNH, sinh ngày 28/02/1976 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Số 195, phố Tự Cường, khóm 011, phường Bắc Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

821. PHẠM THỊ LOAN, sinh ngày 27/12/1973 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 153, phố Vũ Lãnh, khóm 009, phường Ngoại Liêu, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

822. NGUYỄN THỊ DIỆU, sinh ngày 31/12/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 25, đường Vĩnh An Bắc, đoạn 2, khóm 009, phường Nhân Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

823. HUỲNH THỊ THU THẢO, sinh ngày 17/4/1987 tại BÌNH DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 9 số 160, phố Thủy Nam, khóm 023, phường Thủy Nam, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

824. CHƯỚNG LỆ MINH, sinh ngày 16/10/1981 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 88, phố Đại Nhân, khóm 014, phường Đại Nam, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

825. TRẦN KIM NGÂN, sinh ngày 15/4/1988 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2 ngách 5 ngõ 26, phố Triều Châu, khóm 008, phường Cẩm Hoa, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

826. ĐÀO THỊ CHĂM, sinh ngày 29/6/1986 tại THÁI BÌNH

Hiện trú tại: Số 49 ngách 66 ngõ 685, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 020, phường Đại Tín, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

827. YÌN NGỘC KÍN, sinh ngày 17/9/1986 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: số 19, đường Thủy Nguyên, khóm 004, phường Bát Đổ, quận Noãn Noãn, TP Cơ Long

Giới tính: NỮ

828. NGUYỄN THỊ CẨM NHIÊN, sinh ngày 22/6/1990 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngõ 7, phố Hạ Thụ Lâm, khóm 015, phường Phúc Đức, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

829. LƯƠNG THỊ MAI, sinh ngày 25/4/1980 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 113, đường Trường Xuân, đoạn 3, khóm 008, phường Trung Hiếu, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

830. KIỀU THỊ NGỌC, sinh ngày 10/8/1984 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: số 271, đường Trung Sơn Đông, đoạn 2, khóm 008, thôn Cửu Đầu, xã Tân Thất, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

831. NGUYỄN THỊ BÉ HAI, sinh ngày 16/10/1985 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 2 ngách 27 ngõ 2, đường Trúc Lâm, khóm 016, phường Thanh Đàm, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

832. NGUYỄN THỊ THU, sinh ngày 04/6/1984 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngách 1, ngõ 308, đường Phục Hưng, khóm 005, phường Thụ Nhân, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

833. KIỀU THỊ LỤA, sinh ngày 30/12/1987 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 80/30, đường Cam Thố, khóm 008, thôn Cam Thố, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

834. LÝ ĐỨC QUỲNH, sinh ngày 27/9/1986 tại TP. HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngách 7, ngõ 267, đường Trường An, khóm 018, phường Vĩnh Đức, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

835. BÙI THỊ HỒNG THU, sinh ngày 19/6/1989 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 136, đường Nhị Quang, khóm 002, phường Tiên Phu, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

836. ĐẶNG THỊ KIỀU TRINH, sinh ngày 10/4/1984 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 51, ngách 14, ngõ 291, đường Diêm Trình, khóm 003, phường Quang Minh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

837. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 01/01/1990 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Số 10, ngách 33, ngõ 215, đoạn 2, đường Chấn Nam, khóm 014, phường Phúc Hưng, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

838. HUỲNH SUÔL XIÊU, sinh ngày 17/6/1986 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 201, đường Trung Sơn, khóm 020, phường Ngọc Điền, khu Ngọc Cảnh, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

839. NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN, sinh ngày 24/10/1972 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Số 59/7, đường Tự Lập 1, khóm 017, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

840. ÔNG THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 27/3/1986 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 540, đường Sơn Giai Nhị, khóm 017, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

841. TRẦN THỊ DIỄM SIẾU, sinh ngày 01/01/1984 tại TÂY NINH

Hiện trú tại: Lầu 2, số 158, ngõ 312, đường Dân Tộc, khóm 007, thôn Kiếu Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

842. HOÀNG THỊ TRANG, sinh ngày 20/5/1985 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 144, đoạn 1, đường Long Cương, khóm 018, phường Đông Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

843. ĐẶNG THỊ THU HIỀN, sinh ngày 26/10/1989 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Số 496, đường Ngũ Thanh, khóm 004, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

844. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 12/7/1984 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 341, đoạn 2, đường Thành Tây, khóm 013, phường Thành Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: NỮ

845. LÊ THỊ ÚT, sinh ngày 10/7/1979 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 2/17, ngõ 177, đường Từ Nguồn, khóm 012, phường Từ Nguồn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

846. PHẠM THỊ HẢI, sinh ngày 20/01/1985 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 77, đường Dân Lạc, khóm 008, phường Đông Hưng, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

847. NGUYỄN THỊ NGỌC TRỌNG, sinh ngày 10/5/1984 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Lầu 2, số 37, ngõ 242, đoạn 1, đường Đinh Châu, khóm 004, phường Vĩnh Sương, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

848. ĐỖ THÙY TRANG, sinh ngày 01/7/1984 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: Số 3, đường Xưởng Tiền, khóm 007, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

849. TRỊNH THỊ LƯƠNG, sinh ngày 14/10/1983 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 17, đường Văn Hóa, khóm 004, thôn Khảm Đỉnh, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

850. MAI THỊ THANH THẢO, sinh ngày 13/4/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 91, đường Ái Ngọc, khóm 002, phường Phục Hưng, khu Đào Nguyên, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

851. PHÙNG THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 02/02/1980 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 48, đường Tây Thế Vĩ, khóm 010, thôn Quảng An, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: NỮ

852. PHẠM THỊ THÙY DUNG, sinh ngày 15/02/1986 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 62, ngõ 283, đường Trunh Chính, khóm 017, phường Đảm Cảng, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

853. LƯƠNG THỊ MỘNG NHI, sinh ngày 20/6/1982 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Tam Hòa, đường Đông Tấn, khóm 007, phường Bắc Thế, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: NỮ

854. NGUYỄN THỊ HOÀI, sinh ngày 01/01/1973 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: Số 73, đường Hoa Tường 3, khóm 007, phường Nhân Tường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

855. NGUYỄN THỊ QUỐC THƯƠNG, sinh ngày 16/6/1982 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 34, đường Đông Sơn, khóm 004, phường Đông Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: NỮ

856. DƯƠNG MINH NGỌC THIỆT, sinh ngày 07/7/1983 tại TIỀN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 8, số 24, đường Phú Lê Nhị, khóm 025, phường Đông Kỳ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

857. HUỲNH THỊ LỤA, sinh ngày 06/8/1986 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Số 128/2, Đại Trì Giác, khóm 003, thôn Đại Trì, xã Tây Dư, huyện Bành Hồ

Giới tính: NỮ

858. PHAN THỊ KIM KẾT, sinh ngày 01/6/1991 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 91, đường Trung Sơn, khóm 004, thôn Tam Thành, xã Mạch Liễu, huyện Vân Lâm

Giới tính: NỮ

859. LÂM THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 12/4/1983 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24, ngõ 57, đường Tân Viên, khóm 017, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

860. CHÂU THỊ KIM THƠI, sinh ngày 17/5/1978 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 54, phố Đại Vinh, khóm 027, phường Trung Chính, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

861. ĐỖ THỊ HOÀNG SƯƠNG, sinh ngày 10/11/1978 tại BÌNH ĐỊNH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 14 ngách 141 ngõ 189, đường Khang Ninh, đoạn 3, khóm 020, phường Khang Ninh, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

862. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, sinh ngày 25/6/1985 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 56, phố Vĩnh Thuận, khóm 007, phường Thuận Linh, quận Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

863. HUỲNH NGỌC THỊ, sinh ngày 16/4/1983 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Số 293, đường Thập Hưng, khóm 001, phường Trúc Bắc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

864. PHÙNG THỊ THU HỒNG, sinh ngày 08/9/1983 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 168-6 ngách 22 ngõ 540, đường Vĩnh Phương, khóm 007, phường Đông Phương, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

865. NGUYỄN THANH THÚY, sinh ngày 05/6/1978 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 42-1, phố Lão Tuyền, khóm 007, phường Lão Tuyền, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

866. KHỔNG LINH MAI, sinh ngày 27/02/1987 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 103, đường Đại Phố, khóm 010, phường Cát An, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

867. LÊ THỊ OANH, sinh ngày 10/02/1976 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Số 391, đường Trung Phong, đoạn 1, khóm 003, phường Bắc Đầu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: NỮ

868. ĐINH THỊ QUỲNH, sinh ngày 08/6/1985 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Lầu 6-3 số 979, đường Hữu Trung, khóm 001, phường Tân Thố, quận Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

869. VŨ THỊ LOAN, sinh ngày 15/11/1969 tại LẠNG SƠN

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 132, đường Hoàn Thị Đông, đoạn 2, khóm 007, phường Lê Minh, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

870. ĐẶNG ÁI THẢO, sinh ngày 11/02/1998 tại BẮC GIANG

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 132, đường Hoàn Thị Đông, đoạn 2, khóm 007, phường Lê Minh, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: NỮ

871. VŨ THỊ NAM, sinh ngày 30/10/1965 tại QUẢNG NINH

Hiện trú tại: Số 309-5, Đại Khang Lang, khóm 017, phường Đại Hương, TP Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

872. ĐÀO THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 11/8/1988 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 59 ngách 3 ngõ 219, đường Trung Sơn Bắc, khóm 020, phường Vĩnh Hòa, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

873. NGUYỄN THỊ NHẬN, sinh ngày 01/3/1968 tại BẮC NINH

Hiện trú tại: Số 19, phố Phúc Bình, khóm 022, phường Bình Hòa, quận Nam, TP Đài Trung

Giới tính: NỮ

874. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 05/01/1988 tại KIÊN GIANG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 23, phố Trùng Dương, đoạn 2, khóm 016, phường nhân Nghĩa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

875. VŨ THỊ TUYẾN, sinh ngày 23/5/1978 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6 ngõ 91, phố Cựu Trang, đoạn 1, khóm 011, phường Cựu Trang, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

876. SỲ NHÌ MÚI, sinh ngày 10/02/1991 tại BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Hiện trú tại: Lầu 2 số 93 ngách 2 ngõ 76, đường Tín Nghĩa, đoạn 6, khóm 013, phường Tùng Hữu, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

877. DƯƠNG THỊ HƯỜNG, sinh ngày 23/02/1989 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 320, đường Minh Đức, khóm 033, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

878. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 02/9/1969 tại THANH HÓA

Hiện trú tại: Lầu 2 số 9-1 ngách 2 ngõ 61, đường Viện Nghiên Cứu, đoạn 2, khóm 010, phường Trung Nghiên, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

879. LÊ THỊ OANH YẾN, sinh ngày 24/10/1989 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 319, đường Mỹ Sơn, đoạn 1, khóm 013, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

880. LÝ CỎNG CÚ, sinh ngày 09/3/1991 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Lầu 4 số 17 ngách 2 ngõ 137, phố Diên Cát, khóm 012, phường Diên Cát, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

881. HOÀNG THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 11/8/1976 tại BÌNH THUẬN

Hiện trú tại: Số 137, thôn Vinh Dân Tân, khóm 003, phường Nhân Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

882. NGUYỄN THỊ THANH TÂM, sinh ngày 09/9/1979 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 12, đường Cát Lâm, khóm 001, phường Hoàn Hà, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: NỮ

883. NGUYỄN THỊ THỈNH, sinh ngày 10/11/1964 tại NINH BÌNH

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 1234, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 006, thôn Thụy Đức, xã Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

884. ĐÀO THỊ BÍCH DUYÊN, sinh ngày 15/3/1982 tại VĨNH LONG

Hiện trú tại: Số 4, đường Tân Hưng, khóm 006, thôn Tân Hưng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

885. LÊ THỊ CẨM LỆ, sinh ngày 29/7/1981 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 178, đường Nhân Hòa Nhất, khóm 008, thôn Nhân Hòa, xã Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

886. NGUYỄN THỊ ÁNH, sinh ngày 15/12/1980 tại HƯNG YÊN

Hiện trú tại: Số 263, đường Điền Trung, khóm 005, phường Điền Trung, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

887. NGÔ THỊ KIỀU PHƯƠNG, sinh ngày 18/8/1982 tại CAMPUCHIA

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 260, đường Giao Dương, khóm 027, phường Tây An, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

888. NGUYỄN THỊ NGỌC CHUNG, sinh ngày 03/11/1985 tại ĐỒNG THÁP

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 545, đường Tự Trạch, khóm 012, phường Tân Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: NỮ

889. TRẦN TỶ HỒNG, sinh ngày 19/9/1988 tại LÂM ĐỒNG

Hiện trú tại: Số 22/9, đường Thạch Lộng, khóm 013, thôn Thạch Lộng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: NỮ

890. LƯU THỊ THU HOÀI, sinh ngày 28/4/1985 tại QUẢNG BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngách 2, ngõ 82, đường Cảnh Hòa, khóm 012, phường Kinh Đông, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: NỮ

891. PHẠM THỊ THANH THÚY, sinh ngày 10/9/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 175, đường Minh Đức, khóm 001, phường Bặc Binh, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

892. PHẠM VĂN ÁNH, sinh ngày 19/8/1995 tại NGHỆ AN

Hiện trú tại: số 85-1 ngách 659, ngõ 619, đường Trung Chính, đoạn Tam Lâm, khóm 029, thôn Cửu Long, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: NAM

893. TRẦN THỊ HUYỀN, sinh ngày 05/6/1972 tại NINH BÌNH

Hiện trú tại: Lầu 5 số 526, đường Trung Sơn, khóm 005, phường Quang Hưng, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

894. TÔ KIM LIỂU, sinh ngày 13/11/1978 tại CẦN THƠ

Hiện trú tại: Số 16 ngách 40 ngõ Kiều Ái, khóm 034, phường Nhân Nghĩa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

895. NGUYỄN THỊ NHẠN, sinh ngày 02/9/1975 tại ĐÀ NẴNG

Hiện trú tại: Lầu 2 số 6 ngõ 49, đường Đại Đạo, khóm 014, phường Đại Đạo, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

896. LÊ THỊ HẠ, sinh ngày 01/02/1972 tại HÀ NAM

Hiện trú tại: Lầu 11 số 1 ngõ 12, phố Quả Phong, khóm 015, phường Quả Mâu, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: NỮ

897. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 08/3/1983 tại AN GIANG

Hiện trú tại: số 67, phố Long Xuyên, khóm 002, phường Long Xương, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

898. PHAN THỊ KIM LIL, sinh ngày 10/9/1986 tại BẾN TRE

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 471, đường Vĩnh An, khóm 014, phường Trung Thành, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

899. LÊNG KIM LIÊN, sinh ngày 31/7/1974 tại ĐỒNG NAI

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 34, phố Trung Hưng, khóm 014, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: NỮ

900. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 12/4/1978 tại TP HỒ CHÍ MINH

Hiện trú tại: Lầu 4 số 83, ngách 50 ngõ 685, đường Giới Thọ,  đoạn 2, khóm 022, phường Đại Tín, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

901. HOÀNG THỊ THU TRANG, sinh ngày 25/3/1979 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 19, đường Tự Cường, khóm 004, phường Thủy Đôi, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

902. TRẦN MỸ LAN, sinh ngày 15/10/1982 tại BẠC LIÊU

Hiện trú tại: Lầu 2 số 144, phố Tam Trương, khóm 020, phường Lục Hợp, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

903. KIÊM THỊ SÓC KHUM, sinh ngày 01/3/1981 tại SÓC TRĂNG

Hiện trú tại: Số 45 ngõ 39, phố Nhân Hưng, khóm 010, phường Thuận Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

904. BÙI THANH NHANH, sinh ngày 02/02/1985 tại CÀ MAU

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngõ 64, đường Lê Minh, khóm 013, phường Minh Thành, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: NỮ

905. PHẠM THỊ TUYẾT, sinh ngày 15/01/1981 tại NAM ĐỊNH

Hiện trú tại: Số 8 ngách 13 ngõ 48, phố Trung Nghĩa, khóm 021, phường Chiếu Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

906. ĐỖ THỊ VÂN, sinh ngày 01/9/1973 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 52, phố Thần Nông, khóm 010, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

907. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 16/5/1992 tại HẢI PHÒNG

Hiện trú tại: Số 135, phố Khê Châu, khóm 003, phường Phổ Nghĩa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

908. VƯƠNG THỊ THU, sinh ngày 11/6/1984 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Lầu 6 số 10, phố Vĩnh Xương, khóm 015, phường Thượng Hưng, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: NỮ

909. ĐÀO THỊ HỒNG CẨM, sinh ngày 03/3/1981 tại THÁI NGUYÊN

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 107, đường Diên Bình Bắc, đoạn 7, khóm 002, phường Phúc An, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: NỮ

910. NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, sinh ngày 01/01/1988 tại HẬU GIANG

Hiện trú tại: lầu 3 số 676, đường Vạn Thọ, đoạn 2, khóm 029, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

911. TRẦN THỊ TRANG, sinh ngày 15/9/1988 tại HẢI DƯƠNG

Hiện trú tại: Số 280, thôn Hạnh Phúc Tân, khóm 010, phường Nhân Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: NỮ

912. THÁI THỊ BÍCH NHUNG, sinh ngày 18/11/1981 tại AN GIANG

Hiện trú tại: Số 32 Luân Tử Đỉnh, khóm 001, phường Luân Đỉnh, quận Tân Hóa, TP Đài Nam

Giới tính: NỮ

913. VƯƠNG TUỆ LÂM, sinh ngày 30/12/2010 tại HÀ NỘI

Hiện trú tại: Lầu 6, số 10, đường Vĩnh Xương, khóm 015, phường Thượng Hưng, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật./.

Giới tính: NỮ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 925/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu925/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo19/05/2014
Số công báoTừ số 507 đến số 508
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 925/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú Đài Loan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú Đài Loan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu925/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo19/05/2014
        Số công báoTừ số 507 đến số 508
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú Đài Loan

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú Đài Loan

             • 06/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2014

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực