Quyết định 925/QĐ-UBND

Quyết định 925/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 cho công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh vốn ngân sách cho công trình dự án Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Thực hiện văn bản số 2986/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu kế hoạch năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Điều chỉnh rút vốn đầu tư (nguồn NSTW hỗ trợ đối ứng các dự án ODA) của dự án Đường liên xã Đạ Rsal - Đạ M’rông, huyện Đam Rông: 8.000 triệu đồng (đã phân bổ theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Bổ sung vốn đầu tư (nguồn NSTW hỗ trợ đối ứng các dự án ODA): 8.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Dự án đường tỉnh lộ 722 vào trung tâm xã Đạ Tông, huyện Đam Rông: 3.700 triệu đồng;

- Dự án hồ chứa nước Tư nghĩa, huyện Cát Tiên: 4.300 triệu đồng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 27/1/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Đam Rông, Cát Tiên, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, GT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh vốn ngân sách cho công trình dự án Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh vốn ngân sách cho công trình dự án Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu925/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh vốn ngân sách cho công trình dự án Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh vốn ngân sách cho công trình dự án Lâm Đồng

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực