Quyết định 926/QĐ-UBND

Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông thực hiện tại Một cửa điện tử

Nội dung toàn văn Quyết định 926/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH; SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 18/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Một cửa điện tử (Phụ lục số 01, 02).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử, bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành thì Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện ttheo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP:
- CT
, các PCT UBND tnh;
- C
ác PCVP UBND tỉnh:
- Cổng Thông tin điện t
tnh:
- Viễn thông Đắk Nông:
- Lưu: VT, TTHCC, KGVX, NCKSTT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

PHỤ LỤC SỐ 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỦA ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 926/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công bố sử dụng dấu định lưng

Tổng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

c thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian Quy đnh

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV x

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tham mưu trình lãnh đạo Sở công bố sử dụng dấu định lượng

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt Bản công bố

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thtục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tổng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

Bước thực hiện

Đơn v thc hin

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt h sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tham mưu trình lãnh đạo Sở điều chỉnh nội dung công bố sử dụng dấu định lượng

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt điều chỉnh nội dung Bản công bố

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối vi phương tiện đo, lưng ca hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Tổng thời gian thực hiện TTHC 13 (ngày làm việc) x 8 giờ = 104 giờ (TTHCC 4 giờ, Sở KH&CN 100 giờ).

Bước thực hiện

Đơn v thc hin

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu h sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển h

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ đầy đủ hợp lệ tham mưu cho Sở ra Thông báo cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra

+ Tổ chức kiểm tra

+ Tham mưu cho Sở ban hành Thông báo kết quả kiểm tra

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

c thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thc hin

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ:

1. Trường hp hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Tham mưu Lãnh đạo Sở thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tchức chứng nhận

2. Trường hợp đầy đủ nhưng không hợp l. Ra thông báo không tiếp nhận hồ sơ

3. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ. Thông báo nội dung thiếu và cho khắc phục trong vòng 15 ngày. Nếu khắc phục theo yêu cầu làm các bước tiếp theo như trên. Nếu không khắc phục thông báo không tiếp nhận.

16 gi

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

nh đạo Sở

- Phê duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bhợp chuẩn

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hsơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đy đủ hợp lệ. Ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

2. Trường hợp đầy đủ nhưng không hợp lệ. Ra thông báo không tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ. Thông báo nội dung thiếu và cho khắc phục trong vòng 15 ngày. Nếu khắc phục theo yêu cu làm các bước tiếp theo như trên. Nếu không khắc phục thông báo không tiếp nhận.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thtục đăng ký công bố hợp quy đối vi các sn phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tchức chứng nhận

Tng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy.

2. Trường hợp đầy đnhưng không hợp lệ. Ra thông báo không tiếp nhận hồ sơ

3. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ. Thông báo nội dung thiếu và cho khc phục trong vòng 15 ngày. Nếu khắc phục theo yêu cầu làm các bước tiếp theo như trên. Nếu không khắc phục thông báo không tiếp nhận.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy.

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối vi các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tng thời gian thực hiện TTHC 04 (ngày làm việc) x 8 giờ = 32 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 đim)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

2. Trường hợp đầy đủ nhưng không hợp lệ. Ra thông báo không tiếp nhận hồ sơ

3. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ. Thông báo nội dung thiếu và cho khắc phục trong vòng 15 ngày. Nếu khắc phục theo yêu cầu làm các bước tiếp theo như trên. Nếu không khắc phục thông báo không tiếp nhận.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bhợp quy

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC 03 (ngày làm việc) x 8 giờ = 24 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 20 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quthực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên xiên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng s

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tổng thời gian thực hiện TTHC 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ (TTHCC: 01 giờ, S KH&CN: 07 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Qun lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

5,5 giờ (Không tính thời gian dành cho người nhập khẩu thực hiện các nội dung theo yêu cầu)

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo s

- Phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra

0,5 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

0,5 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục miễn giảm kim tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, s KH&CN: 36 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HHC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong 03 ngày ra thông báo bổ sung.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Soạn thảo văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trình lãnh đạo Sở ban hành

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt văn bn xác nhận miễn kim tra nhà nước về chất lượng

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp mi Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông gii đường bộ, đưng st và đưng thủy nội địa

Tổng thời gian thực hiện TTHC 05(ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ Sở KH&CN: 36 gi).

c thc hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quthực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm THCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 gi

 

 

 

Chuyên viên

- X lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hp lệ, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo S cp Giấy phép vận chuyển.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lhướng dẫn khắc phục, bổ sung trong vòng 30 ngày.

3. Trong vòng 30 ngày tchức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy phép vận chuyển

4. Sau 30 ngày không nhận được hồ sơ ca tchức cá nhân hoặc hồ sơ b sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không gii quyết

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy phép

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa các hp chất ô xít hữu (thuc loi 5) và các chất ăn mòn (thuc loi 8) bằng phương tin giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thy nội địa.

Tng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu h sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hsơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định h sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Sở cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lhướng dẫn khắc phục, bổ sung trong vòng 30 ngày.

3. Trong vòng 30 ngày tchức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy phép vận chuyển

4. Sau 30 ngày không nhận được hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trhồ sơ không giải quyết

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông gii đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tổng thời gian thực hiện TTHC 02 (ngày làm việc) x 8 giờ = 16 gi(TTHCC: 03 giờ, Sở KH&CN: 13 gi).

c thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trkết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đhợp lệ, soạn tho văn bản trình lãnh đạo Scấp lại Giy phép vận chuyn.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hưng dẫn khắc phục, bổ sung trong vòng 30 ngày.

3. Trong vòng 30 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn tho văn bn trình lãnh đạo sở cấp giấy phép vận chuyển

4. Sau 30 ngày không nhận được hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không gii quyết

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt cấp lại Giấy phép

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trkết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lưng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

 Tổng thời gian thực hiện TTHC 12 (ngày làm việc) x 8 giờ = 96 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 92 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thc hin

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 đim)

Quá hạn (0 đim)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trkết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

76 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy xác nhận

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký tham dự tuyn xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Đây là thủ tục hành chính đặc thù không có quy định thời gian cụ thể cho các bước xử lý nên không quy định được thời gian cụ thể.

c thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trkết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hội đồng sơ tuyển ca tnh Hội đồng xét tuyển quốc gia

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

Giờ hành chính

 

 

 

Chuyên viên, thành viên các hội đồng

- Xử lý, thẩm định h sơ:

1. Hồ sơ đầy đhợp lệ tổ chức đánh giá hsơ và đánh giá tổ chức doanh nghiệp (Thực hiện: Hội đồng sơ tuyển của tỉnh).

2. Đề xuất hình thức khen thưởng (nếu được) lên Hội đồng quốc gia xem xét quyết định

Theo quy định và có thông báo hàng năm

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo S KH&CN Hội đồng sơ tuyển

Lãnh đạo S

- Phê duyệt Thông báo kết quả đánh giá, văn bản đề nghị khen thưng

Sau khi có kết quả đánh giá

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (náu có)

- Gửi kết qu đến TTHCC

Sau khi có kết qu đánh giá

 

 

 

Bước 5

Trung lâm HCC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Sau khi nhận được kết quả đánh giá

 

 

 

II. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cp/cp lại Giy chứng nhận t chc đ điu kiện hoạt động giám định shữu công nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC cấp mới 24 (ngày làm việc) x 8 giờ = 192 giờ; cấp lại 12 (ngày làm việc) x 8 = 96 giờ (Cp mới TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 188 gi; cấp lại TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 92 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ đáp ứng các quy định dự thảo Quyết định cp/cấp lại Giấy chng nhận tổ chức đủ điều kiện giám định ssở hữu công nghiệp

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

176 (92) giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTGCC

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN

17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thm định hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang trong chuẩn đoán y tế)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 10 ngày (ngày làm việc) x 8 giờ = 80 giờ (TTHCC: 04 giờ, sở KH&CN: 76 giờ)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hsơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyn hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Shữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện quy định thì trình Lãnh đạo Sở cấp phép

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

60 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

- Văn bn trả lời

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp phép

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng s

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

18. Tên thtục hành chính: Thtục cp lại Giy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang trong chuẩn đoán y tế)

Tng thời gian thực hiện TTHC 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ (TTHCC: 04 giờ, S KH&CN: 60 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 đim)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp h sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền gii quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ-Shữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyt h sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ diều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở cấp lại Giấy phép

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

44 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bản trả lời

...

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt cấp lại Giấy phép

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết qu cho tchức, cá nhân

 

 

 

 

19. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang trong chuẩn đoán y tế)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 7 (ngày làm việc) x 8 giờ = 56 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 52 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 đim)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV x

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử , thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ diều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở gia hạn Giấy phép

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

36 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

- Văn bn trlời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo S KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt gia hạn Giấy phép

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

20. Tên thtục hành chính: Thủ tục sa đổi/bổ sung cấp phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang trong chuẩn đoán y tế)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 gi(TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 60 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hđầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhn hsơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Scấp Giấy phép (sửa đổi, bổ sung)

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

44 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bản trlời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt cấp Giấy phép (sửa đổi, bổ sung)

084 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trkết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

21. Tên thủ tục hành chính: Khai báo Sử dng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế.

Tổng thi gian thực hiện TTHC 3 (ngày làm việc) x 8 giờ = 24 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 20 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hsơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở cp Giấy xác nhận đã khai báo sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

10 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo S KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy xác nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết qu đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

22. Tên thủ tục hành chính: Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC 5 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, S KH&CN: 36 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu h sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ- Shữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Scấp/cấp lại Chứng chnhân viên bức xạ

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

20 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bản trlời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- P duyệt Cấp/cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng du (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trkết qucho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

23. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch ng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ s(đối với công việc sdụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ (TTHCC: 04 giờ, S KH&CN: 60 gi).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo mu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Qun lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV x

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

44 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

- Văn bn trlời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo S KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Quyết định

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

24. Tên thtục hành chính: Thủ tục cấp Giấy chng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hp thuộc thẩm quyền ca Bộ KH&CN)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn tr kết qu (theo mu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền gii quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Qun lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hsơ chuyển cho CV x

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- X lý, thẩm định hồ sơ

Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ.

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

24 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bn trlời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng du (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết qucho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

25. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cp Giy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đi, bsung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ nhng trường hp thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN)

Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

Bước thc hin

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

c 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trkết qu(theo mẫu).

2. Nếu hsơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Qun lý Công nghệ- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình lãnh đạo scấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chuyn giao công nghệ.

- Niêm vết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

24 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan liên quan

...

- Văn bn trả lời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Giấy chứng nhận (sửa đổi bổ sung nội dung)

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung, tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trkết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

26. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công ngh

Tổng thời gian thực hiện TTHC 12 (ngày làm việc) x 8 giờ = 96 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 92 giờ).

Bước thc hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn tr kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hđến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, lập bản nhận xét về hồ sơ của TCCN, soạn tho văn bản, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do.

3. Trong vòng 10 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 10 ngày không nhận dược hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ hổ sung không đầy đ thì trhồ sơ không giải quyết

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

27. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 60 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu (theo mu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn ngưi nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hp l, lập bản nhận xét về hồ sơ của TCCN, soạn thảo văn bản, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 6 ngày, nêu rõ lý do.

3. Trong vòng 6 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 6 ngày không nhận được hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không giải quyết.

48 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp lại Giy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân

 

 

 

 

28. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Thay đi, bsung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tchức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 10 (ngày làm việc) x 8 giờ = 80 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 76 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đtheo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận h sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền gii quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt h sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đhợp lệ, lập bản nhận xét về hồ sơ của TCCN, soạn tho văn bn, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Scấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 8 ngày, nêu rõ lý do.

3. Trong vòng 8 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bn trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 8 ngày không nhận được hồ sơ ca tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không giải quyết.

64 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt cấp Giấy chng nhận (thay đổi, bsung nội dung)

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết qucho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

29. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cp Giy chứng nhận hoạt động ln đu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 12 (ngày làm việc) x 8 giờ = 96 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 92 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HHCC

CC, VC

1. Nếu h sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, lập bản nhận xét về hồ sơ của TCCN, soạn thảo văn bản, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do .

3. Trong vòng 10 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 10 ngày không nhận được hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đy đủ thì trả hồ sơ không giải quyết

80 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng du (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trkết qucho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

30. Tên thtục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ (TTHCC: 04 giờ, S KH&CN: 60 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện h sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, lập bản nhận xét về hồ sơ ca TCCN, soạn tho văn bn, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Scấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 6 ngày, nêu rõ lý do.

3. Trong vòng 6 ngày tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tiến hành soạn thảo văn bn trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 6 ngày không nhận dược hồ sơ ca tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không giải quyết.

48 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyt cấp lại Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân

 

 

 

 

31. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp thay đổi, bổ sang nội dung Giấy chng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 08 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 60 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trkết qu(theo mẫu).

2. Nếu hsơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền gii quyết thì hướng dẫn người nộp hđến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyn hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đhợp lệ, lập bản nhận xét vhồ sơ của TCCN, soạn thảo văn bn, giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN trong thời hạn không quá 6 ngày, nêu rõ lý do.

3. Trong vòng 6 ngày tchức, cá nhân hoàn thiện hsơ tiến hành soạn thảo văn bản trình lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận.

4. Sau 6 ngày không nhận được hồ sơ của tổ chức cá nhân hoặc hồ sơ bổ sung không đầy đủ thì trả hồ sơ không gii quyết.

48 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận (thay đổi, bổ sung nội dung)

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung lâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

32. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 10 (ngày làm việc) x 8 giờ = 80 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 76 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn tr kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

64 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

33. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp thay đi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 5 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

c thực hin

Đơn vị thực hin

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Qun lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt h sơ chuyn cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- X lý, thẩm định hồ sơ:

1. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét việc cấp hoặc từ chối cp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhn doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Trường hợp bổ sung sn phm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc ktừ ngày nhận dược hồ sơ hợp lệ.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

...

 

 

34. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và do quỹ khoa học và công nghệ tài trthuộc phạm vi qun lý của tỉnh

Tng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ.

- Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận.

- Trình Lãnh đạo phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ứng dụng KHCN

Giám đốc, Phó giám đốc

- Phê duyệt Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Văn Thư

- Đóng dấu

- Gửi kết quđến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

35. Tên thtục hành chính: Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sdụng ngân sách nhà nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC 15 (ngày làm việc) x 8 giờ = 120 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 116 giờ).

c thc hiện

Đơn vị thực hiện

Người thc hin

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 đim)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung lâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Thông tin Tổng hợp

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyn cho CV xử lý

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận.

- Trình Lãnh đạo phê duyệt.

96 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ng dụng KHCN

Giám đốc, Phó giám đốc

- Phê duyệt kết quả

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Văn Thư

- Đóng dấu

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tchức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

36. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC 5 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thi gian quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyn theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận.

- Trình Lãnh đạo phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ng dụng KHCN

Giám đốc, Phó giám đốc

- Phê duyệt Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Văn Thư

- Đóng dấu

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

37. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thông tin kết quả luận văn - luận án sau Đại học sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC 5 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 36 giờ).

Bước thc hin

Đơn vị thực hiện

Ngưi thc hin

Kết quả thực hiện

Thi gian quy đnh

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn 1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

Bước 1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hsơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Thông tin -Tổng hợp

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xem xét hồ sơ đầy đủ theo quy định tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận.

- Trình Lãnh đạo phê duyệt.

24 giờ

 

Bước 3

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ứng dụng KHCN

Giám đốc, Phó giám đốc

- Phê duyệt Giấy chứng nhận

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Thông tin - Tổng hợp

Văn Thư

- Đóng dấu

- Gửi kết quả đến TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Tổng số: 37 TTHC.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 (ngày làm việc) x 8 giờ = 200 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 180 giờ, UBND tỉnh: 16 giờ).

CQ

c thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ yêu cầu khắc phục bổ sung.

2. Hồ sơ hợp lệ tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở. Trong vòng 20 ngày phải hoàn thành việc đánh giá tại cơ sở. Nếu có khắc phục thì trong vòng 30 ngày cơ sở phải khắc phục xong. Nếu khắc phục không xong thì từ chối giải quyết.

3. Sau khi khắc phục xong tham mưu dự thảo Quyết định chỉ định trình UBND tỉnh ban hành.

168 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

01 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 (ngày làm việc) x 8 giờ = 200 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 180 giờ, UBND tỉnh: 16 giờ).

CQ

Bưc thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ yêu cầu khắc phục bổ sung.

2. Hồ sơ hợp lệ tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở. Trong vòng 20 ngày phải hoàn thành việc đánh giá tại cơ sở. Nếu có khắc phục thì trong vòng 30 ngày cơ sở phải khắc phục xong. Nếu khắc phục không xong thì từ chối giải quyết.

3. Sau khi khắc phục xong tham mưu dự thảo Quyết định chỉ định trình UBND tỉnh ban hành.

168 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

01 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 8 giờ = 40 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 28 giờ, UBND tỉnh: 08 giờ).

CQ

Bước thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ yêu cầu khắc phục bổ sung.

2. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tham mưu dự thảo Quyết định chỉ định trình UBND tỉnh ban hành

16 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản trlời

...

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

5,5 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

0,5 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

0,5 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 37 (ngày làm việc) x 8 giờ = 296 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 268 giờ, UBND tỉnh: 24 giờ).

CQ

Bước thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hsơ chuyển cho công chức xử lý

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

1. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ yêu cầu khắc phục bổ sung.

2. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tham mưu văn bản của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án

3. Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án.

- Niêm yết công khai

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

256 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

...

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh

4 gi

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

nh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

15 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 gi

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (30) (ngày làm việc) x 8 giờ = 120 (240) giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 92 (196) giờ, UBND tỉnh: 24 (40) giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tham mưu cho Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh.

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

80 giờ (184 giờ)

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả li

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chun môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

15 giờ (31 gi)

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 gi

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 gi

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 gi

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Tng thời gian thực hiện TTHC: 7 (ngày làm việc) x 8 giờ = 56 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 36 giờ, UBND tỉnh: 16 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Chuyên ngành- Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tham mưu cho Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định dừng thực hiện dự án và thông báo tạm dừng thực hiện dự án cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án.

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

24 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyn CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tnh

Lãnh đạo

- Duyệt

01 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 50 (ngày làm việc) x 8 giờ = 400 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 356 giờ, UBND tỉnh: 40 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

+ Tham mưu cho Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án.

+ Tham mưu cho Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án.

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

344 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

- Văn bản trả lời

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo S

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

31 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 8 giờ = 720 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 414 giờ, UBND tỉnh: 40 giờ +262 giờ đăng cổng thông tin của tỉnh).

CQ

Bước thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Tổ chức họp Hội đồng đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ

240 giờ

 

 

 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp.

160 giờ

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 gi

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

31 gi

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 gi

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi).

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 8 giờ = 160 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KH&CN: 156 giờ).

CQ

c thc hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

Không tính vào thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

 

 

Chuyên viên Lãnh đạo Sở

- Tổng hợp các đề xuất, đặt hàng

- Tham mưu đề nghị, đề xuất danh mục đặt hàng, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng.

 

 

 

- Tổng hợp các đề xuất

- Tham mưu văn bản thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh

 

 

 

Văn phòng S

Văn thư

- Trình UBND tỉnh phê duyệt:

+ Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia;

+ Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng.

 

 

 

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Đóng dấu

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

 

 

 

UBND tnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

Không tính vào thời gian giải quyết Thủ lục hành chính

 

 

 

Phòng. ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

Chuyển Quyết định phê duyệt cho phòng chuyên môn

04 giờ

 

 

 

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt chuyển chuyên viên xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Tham mưu văn bản thông báo công bố công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng các tổ chức và cá nhân (kèm theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)

140 giờ

 

 

 

- Tham mưu văn bản thông báo công bố công khai phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cho các tổ chức và cá nhân, (kèm theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

Ký văn bản thông báo công bố, công khai theo Quyết định của UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu và sổ văn bản thông báo, chuyển cho Trung tâm HCC và Bộ phận trang thông tin của Sở để đăng tải.

04 giờ

 

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC 10 (ngày làm việc) x 8 giờ = 80 giờ (TTHCC 04 giờ, Sở KH&CN 52 giờ, UBND tỉnh 24 giờ)

* Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ 20 (ngày làm việc) x 8 giờ = 160 giờ (TTHCC 4 giờ, Sở KH&CN 132, UBND tỉnh 24 giờ)

CQ

Bước thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 (điểm)

Quá hạn (0 đim)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

4 giờ

 

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xác định danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh văn bản xác nhận hoặc không xác nhận.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

40 giờ

Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ 116 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

15 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 22 (ngày làm việc) x 8 giờ = 176 giờ (Trung tâm HCC: 04 giờ; Sở KH&CN: 132 giờ; UBND tỉnh: 40 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ngưi thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trưc hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

'

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ hợp lệ, xây dựng các văn bản tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Tổng hợp kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng trình Lãnh đạo Sở xem xét.

120 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

31 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 22 (ngày làm việc) x 8 giờ = 176 giờ (Trung tâm HCC: 04 giờ; Sở KH&CN: 132 giờ; UBND tỉnh: 40 giờ).

CQ

c thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ hợp lệ. xây dựng các văn bản tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ

+ Tổng hợp kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng trình Lãnh đạo Sở xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

120 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để xem xét hỗ trợ kinh phí. mua.

04 giờ

 

 

 

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

31 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

Tổng thời gian thực hiện TTHC 25 (ngày làm việc) x 8 giờ = 200 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 156 giờ, UBND tỉnh: 40 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ, tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá và phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua

+ Tổng hợp kết quả của Hội đồng đánh giá tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

120 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

...

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt

04 giờ

 

 

 

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

01 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

nh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

31 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 7 (ngày làm việc) x 8 giờ= 56 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 36 giờ, UBND tỉnh 16 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 điểm)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

24 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bn trả lời

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt

04 giờ

 

 

 

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

01 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung, tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Tổng thời gian thực hiện TTHC 7 (ngày làm việc) x 8 giờ = 56 giờ (TTHCC: 04 giờ, Sở KHCN: 36 giờ, UBND tỉnh: 16 giờ).

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2 đim)

Đúng hạn (1 điểm)

Quá hạn (0 điểm)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

B2

Phòng Quản lý Khoa học

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho công chức xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

+ Xem xét hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Niêm yết công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình Lãnh đạo phê duyệt

24 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

...

- Văn bản trả lời

...

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Sở

- Xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt

04 giờ

 

 

 

Văn phòng S

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có)

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tnh

B3

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyn hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

0,5 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

- Duyệt, chuyển CV xử lý

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tnh

Lãnh đạo

- Duyệt

01 giờ

 

 

 

VP UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Trung tâm HCC; Sở KH&CN (lưu, theo dõi)

01 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

CC, VC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân