Quyết định 927/QĐ-UBND

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 927/QĐ-UBND 2017 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ NGHĨA LỘ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 04/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Phát triển kinh tế xã hội của thị xã phải phù hợp với quan điểm phát triển chung của tỉnh, của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, đảm bảo thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của thị xã.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần lao động trong ngành nông nghiệp, tăng lao động trong ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, nhất là lợi thế về điều kiện địa kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực; phát huy nguồn lực tại chỗ kết hợp thu hút các nguồn lực bên ngoài, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tạo đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Phát triển kinh tế và xây dựng đô thị gắn với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố và xây dựng quan hệ sản xuất mới, nâng cao nhanh mức sống của nhân dân; đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, tạo lập môi trường văn hóa đô thị, sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đối với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mở rộng liên kết để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa, trung tâm thương mại, du lịch khu vực phía Tây của tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Đầu tư mở rộng và đng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành trung tâm động lực thúc đẩy lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh vào năm 2030.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

a) Về kinh tế:

- Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 150 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng đạt trên 360 tỷ đồng (trong đó, công nghiệp là 140 tỷ đồng); Dịch vụ đạt trên 895 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất, giá thực tế): Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,86%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20,61%, dịch vụ chiếm 70,53%.

- Giá trị sản xuất bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 81,3 triệu đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8.800 tấn.

- Thu cân đối ngân sách đạt 83 tỷ đồng.

b) Về xã hội:

- Giai đoạn 2016-2020 bình quân giải quyết việc làm cho 1.200 lao động/năm.

- Giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm là 4%.

- Tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 84,2%.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 90%.

- Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 87%.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 10%.

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,86%.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 100%.

c) Về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng là 29,8%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch là 100%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 97%.

- Tỷ lệ dân cư có nhà tiêu hợp vệ sinh là 97%.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CHỦ YẾU

1. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành các tiểu vùng sản xuất tập trung chuyên canh. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất tập trung quy mô vừa và lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế về sản phẩm và lợi thế tiềm năng du lịch của thị xã.

Phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phát triển những cây trng, vật nuôi có lợi thế của thị xã. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 2,2%/năm.

2. Phát triển ngành dịch vụ

Tập trung phát triển ngành dịch vụ, trong đó du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng; Xây dựng các mô hình kinh tế gắn với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh liên kết vùng để cùng hợp tác phát triển.

Đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển các điểm du lịch trên địa bàn, nâng cao chất lượng hoạt động của điểm du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi. Giới thiệu không gian văn hóa, thu hút đầu tư xây dựng các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, tín ngưỡng. Phối hợp xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Xòe là di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời khôi phục các lễ hội, phát triển bản sắc văn hóa truyền thống gắn với du lịch tại Bàn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi và Bản Đêu, xã Nghĩa An.

Xây dựng trung tâm thương mại tại thị xã Nghĩa Lộ; phát triển cụm thương mại dịch vụ tập trung tại phường Trung Tâm, các tuyến phố thương mại tại trung tâm thị xã. Sắp xếp, khai thác có hiệu quả khu vực chợ A, mở rộng khu chợ C trở thành chợ đầu mối; phát triển hệ thống chợ dân sinh đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa và kinh doanh của nhân dân.

Mở thêm chi nhánh của các ngân hàng, các loại hình dịch vụ về tài chính, ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, triển khai thêm các loại hình dịch vụ mới vào hoạt động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng các phương tiện vận tải, năng lực vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Mở thêm các tuyến xe chất lượng cao đi các huyện, thành phố trong tỉnh và tỉnh lân cận.

Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 12,36%/năm.

3. Phát triển ngành công nghiệp, xây dựng

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng phát triển bền vững, phát huy tối đa các lợi thế của địa phương, áp dụng công nghệ cao, đa dạng các sản phẩm và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung phát triển ngành công nghiệp may mặc, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, cơ khí xây dựng, cơ khí sửa chữa...

Khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp sạch. Đồng thời khuyến khích tạo điều kiện mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng như: Sản xuất gạch không nung, khai thác vật liệu xây dựng...

Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề trên cơ sở đa dng hóa các lĩnh vực sản xuất. Thực hiện đổi mới công nghệ, lựa chọn những công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, duy trì và khôi phục các ngành nghề truyền thống.

Tăng cường xúc tiến đầu tư xây dựng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và các đối tác đầu tư trong xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; cơ sở hạ tầng các ngành dịch vụ, thương mại; hạ tầng du lịch; hạ tầng dịch vụ vận tải, kho bãi, chợ đầu mối.

Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 2,2%/năm, giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 7,6%/năm.

4. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Về giáo dục và Đào tạo:

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển biến đồng bộ, vững chắc cả về quy mô, chất lượng ở tất cả các bậc học, ngành học, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền giáo dục "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa", tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đi mới giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở chật chất, trường lớp học, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%.

b) Y tế, chăm sóc sức khỏe người dân:

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế, đầu tư xây dựng trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao đứng thứ hai của tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác y tế dự phòng, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao thể lực và tuổi thọ.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế các xã, phường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ, vận dụng các cơ chế chính sách thu hút đội ngũ bác sỹ trẻ về công tác tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

c) Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội:

Tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa công tác đào tạo nghề, chú trọng dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng chuyển giao khoa học kỹ thuật; tiếp tục đầu tư mở rộng về quy mô đào tạo của Trường trung cấp nghề nội trú Nghĩa Lộ; đổi mới công tác quản lý nhà nước về dạy nghề theo hướng nâng cao hiệu quả gắn đào tạo nghề với nhu cầu lao động và giải quyết việc làm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, người tàn tật, người cao tuổi, người già neo đơn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm...

d) Văn hóa, thể thao:

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển văn hóa xã hội để thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa. Nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ, thôn bản, các cơ quan, đơn vị, xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.

Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đầu tư xây dựng các công trình thiết chế văn hóa hiện đại. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Khôi phục, và tổ chức các lễ hội truyền thống, khắc phục các mặt tiêu cực, các hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ hội. Bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn thị xã.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đi. Phát triển mạnh và toàn diện phong trào thể dục thể thao quần chúng, vận động toàn dân tích cực tham gia rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao thể lực của người dân.

5. Thông tin và Truyền thông

Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, đưa thêm các loại hình dch vmới vào hoạt động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hoàn thiện và đưa hệ thống phòng họp trực tuyến đi vào hoạt động, đẩy mạnh sử dụng các phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin điện tử của thị xã để nâng cao năng lực điều hành quản lý.

Tiếp tục củng cố và đổi mới các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng tiếp, phát sóng và thời lượng tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trung ương và của tỉnh. Tăng cường nội dung và chất lượng các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của thị xã.

6. Phát triển kết cấu hạ tầng chủ yếu

a) Giao thông:

Sửa chữa các công trình cầu, cống nằm trên các tuyến đường, đảm bảo đồng bộ về quy mô kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế. Xây dựng tuyến đường giao thông liên kết vùng nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đầu đường ven suối Thia qua đường tránh quốc lộ 32, tiếp nối đường Thanh Niên kéo dài đến đường trục chính phường Tân An đấu nối với đường tỉnh đi Trạm Tấu sang Sơn La.

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị theo tiêu chuẩn đường đô thị, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước, rãnh dọc, hành lang vỉa hè và các công trình phụ trợ khác. Mở mới một số tuyến đường theo ô bàn cờ, nối các tuyến phố chính trung tâm thị xã với các tuyến đường tránh quốc lộ 32 và tuyến đường vành đai ven suối Thia. Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với sân vận động mới theo quy hoạch.

Tiếp tục kiên cố hóa mặt đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn đường cấp A, cấp B. Nâng cấp và mở rộng các trục đường giao thông chính tại các xã, phường, chiều rộng mặt đường từ 3m lên tối thiểu 6m. Mở mới các tuyến đường dân sinh, đường nội đồng phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất.

Xây dựng trung tâm kiểm định xe cơ giới và bến xe khách tại vị trí mới sau khi mở rộng địa giới hành chính thị xã. Di chuyển bến xe khách hiện có ra vị trí mới để sử dụng làm quỹ đất dân cư.

b) Hệ thống điện:

Tiếp tục đầu tư hệ thống đường dây tải điện, trạm biến áp đảm bảo an toàn, chất lượng, giảm tổn thất điện năng. Bổ sung hệ thống lưới hạ áp của trạm biến áp 0,4KV có bán kính từ 300-500m. Giai đoạn 2016-2020 nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện chiếu sáng công cộng hiện có, đầu tư bổ sung hệ thống điện chiếu sáng các tuyến phố chính mới được nâng cấp; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tại các đường giao thông, các tổ dân phố đông dân cư.

Giai đoạn 2021-2030, đầu tư hệ thống đường dây 10-20KV để phục vụ cho các khu đô thị mới... Nâng cấp hệ thống lưới điện từ 10 KV lên 22 KV để đảm bảo đng cấp với hệ thống lưới điện quốc gia, thay thế toàn bộ hệ thống dây trần bng dây bọc, sửa chữa hệ thống lưới điện 35 KV.

c) Hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường:

Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi; đầu tư xây dựng đập đầu mối. Đến năm 2020, hoàn thành kiên cố hóa kênh mương nội đồng và xây dựng các công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã. Xây dựng hệ thống kè chống lũ dọc theo hai bờ suối Thia và suối Lung.

Đầu tư đường ống cấp nước sạch đối với các thôn, bản, tổ dân phố chưa có hệ thống cung cấp nước sạch; đầu tư công trình cấp nước tập trung đối với các thôn, bản ở xa không kéo được đường ống nước sạch. Nâng cấp nhà máy nước Nghĩa Lộ lên công suất 15.000 m3/ngày đêm cung cấp nước sạch cho các xã vùng lân cận của huyện Văn Chấn vào năm 2030.

Xây dựng hệ thống thoát nước thải tập trung, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị đáp ứng được yêu cầu thoát nước trong mùa mưa, không gây ngập úng cục bộ trên địa bàn trung tâm thị xã. Thiết kế hệ thống thoát nước kín dọc trục đường giao thông trong các khu dân cư để thoát nước thải sinh hoạt, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Bố trí quỹ đất quy hoạch vị trí để xe đẩy rác, nhà vệ sinh công cộng tại khu vực đô thị. Hình thành các tổ thu gom rác thải tại các xã, khu vực nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt khu vực dân cư trên địa bàn thị xã. Dự kiến xây dựng nhà máy xử lý rác thải, thực hiện chuyển bãi rác thải ra ngoài địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trước năm 2030. Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng chung trại đạt tiêu chuẩn cách xa nguồn nước và khu vực sinh hoạt.

7. Phát triển đô thị và nông thôn

Nghiên cứu xây dựng phương án mở rộng địa giới hành chính có tính đến bổ sung thêm 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn, tiến tới xây dựng thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn tương đương như khu vực nội thị: Đường giao thông, đường điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cáp điện thoại, các công trình cấp nước sạch, công trình thoát nước, xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường.

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để áp dụng công nghệ cao, phát triển các khu vực trồng cây rau màu theo tiêu chuẩn VietGap. Liên kết với các xã lân cận của huyện Văn Chấn tạo thành vùng sản xuất nông nghiệp: Vùng lúa hàng hóa; vùng sản xuất cây màu chất lượng cao; vùng chăn nuôi.

Điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới 3 xã và 6 xã dự kiến sáp nhập với quan điểm đảm bảo có sự liên kết trong phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, du lịch.

8. Phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

Đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan nghiên cứu khoa học trên địa bàn thị xã theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nền kinh tế thị trường. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách phát triển, cơ chế tài chính và đầu tư cho khoa học và công nghệ, trong đó nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách đu tư cho khoa học và công nghệ. Xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao. Phát triển các khu công nghệ cao nhằm thu hút các dự án đầu tư của nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường năng lực quản lý, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường nước, không khí, đất do các chất thải độc hại.

9. Về quốc phòng an ninh

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội đi đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập của lực lượng vũ trang.

IV. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Về huy động vốn đầu tư

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn vốn trong nước, ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, mở rộng các nguồn thu, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Nhu cầu về nguồn vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 2.700 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.200 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.800 tỷ đồng.

2. Về cơ chế chính sách

Cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh vào địa bàn thị xã, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, thương mại.

Thực hiện tốt các chính sách về phát triển nông nghiệp; chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chính sách về phát triển xã hội.

Tăng cường nghiên cứu khai thác thị trường trong nước và nước ngoài. Tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường, mở rộng khả năng tiếp thị và quảng bá sản phẩm.

Liên kết với các doanh nghiệp và các địa phương khác trong và ngoài tỉnh để phát triển thị trường. Đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet để quảng bá cho sản phẩm của thị xã.

3. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng công việc được giao. Đào tạo nguồn nhân lực phù hp với định hướng về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động theo yêu cầu của xã hội; tập trung đối với một số ngành, lĩnh vực còn thiếu. Thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác, giữa cơ sở đào tạo với các tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn thị xã thông qua việc ký hợp đồng đào tạo theo nhu cầu.

4. Về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Về khoa học công nghệ: Chú trọng lựa chọn những công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao năng suất cây trng, vật nuôi và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sản xuất sản phẩm sạch và chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Ưu tiên la chọn công nghệ phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu của thị xã. Hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân và tổ chức tham gia các hoạt động khuyến nông, khuyến công và chuyển giao công nghệ.

b) Về bảo vệ môi trường: Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng. Xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại địa điểm phù hợp. Sử dụng công nghệ xử lý rác thải tiên tiến để hạn chế tối đa đến môi trưng xung quanh cũng như sức khỏe của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Có chế tài phù hợp và xử lý nghiêm nhng hành vi làm ô nhiễm môi trường.

5. Về cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt về cải cách hành chính; xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình "Một cửa", "Một cửa liên thông" ở thị xã và mô hình "Một cửa" tại các xã, phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

6. Về liên kết với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước với các địa phương trong và ngoài tỉnh trong việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; hình thành liên kết vùng trong xuất nông nghiệp; trong phát triển du lịch; các tour, tuyến du lịch chất lượng cao.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ có trách nhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo các quy định hiện hành.

Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án cụ thể.

Định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất các nội dung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của thị xã.

2. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 30/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP.UBND tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2016-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Danh mc dự án

Ghi chú

I

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

 

1

Hạ tầng kỹ thuật cho dự án trng hoa, rau sạch các xã, phường

 

2

Dự án phát triển vùng lúa hàng hóa

 

3

Dự án phát triển vùng ngô hàng hóa

 

4

Dự án trng rau củ quả an toàn

 

5

Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

 

6

Dự án phát triển thương hiệu lúa Séng Cù gắn với chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò

 

7

Hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất lúa giống xã Nghĩa An

 

II

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

8

Dự án khôi phục làng nghề dệt may thổ cẩm truyền thống, đồ gia đình, chế biến ẩm thực gắn với du lịch

 

9

Dự án xây dựng làng nghề tết bện các loại sản phẩm nguyên liệu làm từ cói, mây, tre đan xã Nghĩa Phúc

 

10

Xây dựng dự án khu xử lý, chế biến rác thải rắn hoặc chôn lấp trên đồi Pú Lo

 

11

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván ép, ván thanh cao cấp xuất khẩu

 

III

HTHỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

12

Dự án Đường Hoa Ban đi nhà máy may thị xã Nghĩa Lộ

 

13

Đường vành đai suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất nối với tuyến tránh quốc lộ 32

 

14

Xây dựng đường Thanh niên kéo dài đoạn đầu từ đường ven suối Thia qua đường tránh QL32 - đường Thanh niên đấu nối với đường Trung tâm phường Tân An đến điểm cuối xã Hạnh Sơn nối với đường tỉnh lộ đi Trạm tấu sang Phù Yên, Bắc Yên

 

15

Đường Trung tâm phường Tân An

 

16

Cải tạo Nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường trong nội thị khác

 

17

Đường Phạm Ngũ Lão kéo dài nối quốc lộ 32

 

18

Dự án đường bao suối thia từ cầu Bản Xa đến xà rèn cũ sang xã Sơn A huyện Văn Chấn, kè suối và cầu qua suối

 

19

Đường vành đai 1: Đoạn từ trụ sở UBND xã Nghĩa Phúc đi qua đồi Pú Lo - Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn sang Bản Tân, Bản Ten, phường Pú Trạng-> Nhà máy nước đấu nối với đường tỉnh đi Trạm tấu

 

20

Xây dựng mới cầu cứng sang xã Phù Nham, huyện Văn Chấn

 

21

Xây dựng mới cầu cứng phường Pú Trạng sang xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn

 

22

Nâng cấp và mở rộng Đường vành đai phía Đông Nam từ Cầu Thia đến xã Nghĩa An

 

23

Làm mới đường nhà máy nước đi Nà Vng đến đường trung tâm đi Nậm Đông - xã Nghĩa An phục vụ khu vực phòng thủ thị xã

 

24

Xây dựng hệ thống mương thoát lũ chính có lắp đậy; Mương thoát nước ngăn lũ phía Nam xã Nghĩa An và các mương thoát nước chính, phường Trung Tâm, Tân An, Pú Trạng, Cầu Thia

 

25

Di chuyển xây dựng mới Trường MN Hoa Lan phường Pú Trạng đến khu vực đã quy hoạch (Đường Phạm Quang Thẩm)

 

26

Di chuyển trường TH Nguyễn Bá Ngọc xuống trường THCS và TH Lý Tự Trọng theo Đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học

 

27

Kè chống sạt lở, chống lũ thôn Bản Bay, Pá Làng, xã Nghĩa Phúc

 

28

Nạo vét nắn dòng chảy suối Nậm Tộc xã Nghĩa Phúc

 

29

Kè chống lũ Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi

 

30

Kè suối Nậm Lộc – Nghĩa Phúc

 

31

Kè suối Lung bờ phải

 

32

Đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi 19/5; Nang Phai

 

33

Cải tạo và nâng cấp hệ thống điện: các Trạm biên áp nâng tải đường dây 35KV và 110 KV; nâng cấp điện nội thị từ 10KV lên 22KV, đường dây ngầm, dây bọc các tuyến phchính, nơi công cộng; xây dựng trung tâm điều hành điện khu vực thị xã

 

34

Công trình nước sạch phường Tân An, phường Cầu Thia, phường Trung Tâm, phường Pú Trạng

 

35

Công trình nước sạch thôn, bản xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa An và thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc

 

36

Xây dựng hạ tầng khu đô thị mới

 

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

 

37

Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân thị xã tại khu Bản Tân, Bản Ten, phường Pú Trạng

 

38

Xây dựng sửa chữa tu bổ giai đoạn II khu di tích lịch sử văn hóa Căng đồn Nghĩa Lộ

 

39

Dự án hạ tầng, xây dựng công viên khu vui chơi giải trí thị xã Nghĩa Lộ (Hồ Tuổi Trẻ, phường Pú trạng) thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi miền Tây

 

40

Trung tâm văn hóa thể thao phường Trung Tâm

 

41

Trung tâm văn hóa thể thao phường Pú Trạng

 

42

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản tổ dân phố

 

43

Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Phúc

 

44

Nâng cấp nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao thị xã

 

45

Nâng cấp rạp chiếu bóng ngoài trời

 

46

Xây dựng công viên và sân thể thao ngoài trời khu vực Ao Sen

 

47

Xây dựng và bảo tồn bản văn hóa truyền thống xã Nghĩa Phúc, Nghĩa An, Nghĩa Lợi, phường Trung Tâm...

 

48

Bảo tồn kiến trúc nhà sàn văn hóa dân tộc Thái Mường Lò

 

49

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, văn hóa Mường Lò

 

50

Xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 3

 

51

Cải tạo Trung tâm y tế thị xã

 

52

Trang trại du lịch sinh thái

 

53

Xây dựng cơ sở vật chất các trạm y tế, xã phường đạt tiêu chí chuẩn quốc gia

 

54

Dự án xây dựng các chợ ở các xã, phường (Nghĩa An, Nghĩa Phúc, phường Cầu Thia)

 

V

HTHỐNG HTẦNG KHÁC

 

55

Chnh trang đô thị (Cải tạo hệ thống thoát nước có lắp đậy các tuyến đường nội thị, làm mới hệ thống điện chiếu sáng, lát hành lang vỉa hè các tuyến đường nội thị các phường và các xã; rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh)

 

56

Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch sinh thái Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (đồi Pú Lo)

 

56

Xây dựng, di chuyển trụ sở phường Pú Trạng, Phường Tân An, phường Cầu Thia về địa điểm mới

 

57

Xây dựng cải tạo một số cơ quan hành chính thuộc khối nhà A1

 

57

Đền bù, giải phóng mặt bằng thiết kế hạ tầng một số khu dân cư, khu tái định cư, san tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng đô thị mới để chuyển một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp

 

58

Xây dựng trụ sở công an; Ban chỉ huy quân sự xã, phường

 

Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đi, huy động vn đầu tư của từng thời kỳ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu927/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2017
Ngày hiệu lực31/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 927/QĐ-UBND 2017 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 927/QĐ-UBND 2017 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu927/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành31/05/2017
        Ngày hiệu lực31/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 927/QĐ-UBND 2017 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 927/QĐ-UBND 2017 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

            • 31/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực