Quyết định 927/QĐ-UBND

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố quản lý, bố trí sử dụng do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 xác lập quyền sở hữu nhà nước khu nhà ở tái định cư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI QUYẾT ĐỊNH XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KHÁC NHƯNG CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI BÀN GIAO CHO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật nhà ở;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước dành cho mục đích công cộng, kinh doanh dịch vụ trong các nhà tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8702/SXD-PC ngày 6/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố quản lý, bố trí sử dụng.

Điều 2. Diện tích nhà sau khi xác lập quyền sở hữu Nhà nước được quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/01/2013 của UBND Thành phố về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7278/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND Thành phố.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc: Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Xây dựng;
- VPUB: các PCVP: Phạm Chí Công, Nguyễn Văn Thịnh; TNc, th, TNth;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu927/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 xác lập quyền sở hữu nhà nước khu nhà ở tái định cư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 xác lập quyền sở hữu nhà nước khu nhà ở tái định cư Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu927/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành12/02/2014
       Ngày hiệu lực12/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 xác lập quyền sở hữu nhà nước khu nhà ở tái định cư Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2014 xác lập quyền sở hữu nhà nước khu nhà ở tái định cư Hà Nội

        • 12/02/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/02/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực