Quyết định 928/QĐ-UBND

Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 928/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-SNN ngày 13 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 29 (hai mươi chín) TTHC tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT; KSTT
HC (Thúy-023).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 928/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực: Lâm nghiệp

01

BLI-289179

Phê duyệt Phương án Điều chế rừng của chủ rừng là tổ chức.

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản (Hết hiệu lực)

02

T-BLI-130501-TT

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây ging

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (Hết hiệu lực)

03

BLI-289180

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

(Hết hiệu lực)

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2012

(Hết hiệu lực)

04

BLI-289181

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội, cây lâm phần tuyển chọn, rng giống chuyển hóa, rừng giống trồng, vương giống, cây đầu dòng)

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực)

05

BLI-289183

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng i với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư)

Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất (Hết hiệu lực)

06

BNN-BLI-287711

Giao rừng đối với tổ chức

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 38/2007/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ NN&PTNT hướng dn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

(Hết hiệu lực)

07

BLI-289184

Cho thuê rừng đối vi tổ chức

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 38/2007/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn (Hết hiệu lực)

08

BLI-289185

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

- Quyết định s95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế quản lý Gấu (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một squy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực)

09

BLI-289186

Cấp giấy phép vận chuyển Gấu

- Quyết định s 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế quản Gấu (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực)

10

BLI-289187

Cho phép chuyển đổi mục đích giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực)

11

BLI-289188

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. (Hết hiệu lực)

12

BLI-289189

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của tổ chức

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. (Hết hiệu lực)

13

BLI-289190

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. (Hết hiệu lực)

14

BLI-289191

Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. (Hết hiệu lực)

15

BLI-289192

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đi với khu rừng đc dung do tỉnh quản lý

Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Hết hiệu lực)

16

BLI-289193

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp (Hết hiệu lực)

17

BLI-289194

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy đnh tại các phụ lục của Công ước CITES.

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp (Hết hiệu lực)

18

T-BLI- 289066-TT

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại i với tổ chức)

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. (Hết hiệu lực)

19

T-BLI-289062-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. (Hết hiệu lực)

20

BLI-289195

Xác nhận của Chi cục kiểm lâm đối với lâm sản chưa quan chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận vận xuất của chúng i với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm)

- Thông tư s01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. (Hết hiệu lực)

- Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. (Hết hiệu lực)

21

T-BLI-142710-TT

Thẩm định và phê duyệt phương án PCCC rừng cho các chủ rừng

Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng chính Phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. (Hết hiệu lực)

22

BLI-289347

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xut, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

(Hết hiệu lực)

23

T-BLI-130513-TT

Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

(Hết hiệu lực)

24

T-BLI-131530-TT

Cấp chứng chỉ công nhận vườn giống vô tính

Quyết định s89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

(Hết hiệu lực)

25

T-BLI-131540-TT

Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán rừng

Quyết định s89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

(Hết hiệu lực)

26

BLI-289348

Cải tạo kinh mương cũ trong khu vực sản xuất kết hợp quản lý bảo vệ rừng

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành Quy chế quản lý rừng. (Hết hiệu lực)

27

BLI-289349

Đào mới kinh mương trong khu vực sản xuất kết hợp quản lý bảo vệ rừng

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành Quy chế quản lý rừng. (Hết hiệu lực)

28

BLI-289350

Chuyển nhượng thành quả lao động trên đất hp đồng nhận khoán đất lâm nghiệp

Quyết đnh 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành Quy chế quản lý rừng. (Hết hiệu lực)

29

T-BLI-131564-TT

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyn ra ngoài tỉnh

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. (Hết hiệu lực)

Tổng số: 29 thủ tục hành chính./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 928/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu928/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 928/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 928/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 928/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu928/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýDương Thành Trung
       Ngày ban hành23/05/2019
       Ngày hiệu lực23/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 928/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 928/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bạc Liêu

           • 23/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực