Quyết định 929/QĐ-UBND

Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 929/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tân Bình Đồng Xoài Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG TÂN BÌNH, THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 134/TTr-STNMT ngày 26/4/2014 và của UBND thị xã Đồng Xoài tại Tờ trình số 05/TTr- UBND ngày 20/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 với các chỉ tiêu sau:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

STT

Loại đất

Hiện trạng 2011

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp huyện phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)+(5)

(8)

 

TNG DIỆN TÍCH TN

521,34

100,0

521,34

-

521,34

100,0

1

Đt nông nghiệp

292,19

56,05

241,16

-

241,16

46,26

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trng lúa

6,00

1,15

6,00

-

6,00

1,15

1.2.

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1,80

0,35

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

278,99

53,51

229,76

-

229,76

44,07

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

5,40

1,04

5,40

-

5,40

1,04

2

Đất phi nông nghiệp

229,15

43,95

280,18

-

280,18

53,74

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

8,81

1,69

8,81

-

8,81

1,69

2.2

Đất an ninh

0,28

0,05

0,28

-

0,28

0,05

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,05

0,97

5,05

-

5,05

0,97

2.4

Đất sông, suối

1,23

0,24

1,23

-

1,23

0,24

2.5

Đất phát triển hạ tầng

128,29

24,61

170,27

-

170,27

32,66

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất Giao thông

45,64

8,75

85,62

-

85,62

16,42

-

Đất công trình bưu chính VT

0,22

0,04

0,22

-

0,22

0,04

-

Đất cơ sở văn hóa

33,56

6,44

33,87

-

33,87

6,50

-

Đất cơ sở y tế

0,30

0,06

0,47

-

0,47

0,09

-

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

20,85

4,00

21,57

-

21,57

4,14

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

27,00

5,18

27,80

-

27,80

5,33

-

Đất ch

0,72

0,14

0,72

-

0,72

0,14

2.6

Đất ở đô th

85,49

16,40

94,54

-

94,54

18,13

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

-

4

Đất đô thị

521,34

100,0

521,34

-

521,34

100,0

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

STT

Chtiêu

Cả thời kỳ (ha)

Phân theo kỳ (ha)

Kỳ đu (2011 - 2015)

Kỳ cuối (2016- 2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

51,03

21,74

29,30

1.1

Đất trồng cây lâu năm

51,03

21,74

29,30

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

1,80

0,76

1,04

2.1

Đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

1,80

0,76

1,04

2. Phê duyệt nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) với các chỉ tiêu sau:

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng 2011

Phân theo năm (ha)

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

Tổng diện Tích TN (1+2+3)

521,34

521,34

521,34

521,34

521,34

1

Đất nông nghiệp

292,19

287,61

282,71

276,59

270,46

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1,80

1,64

1,46

1,26

1,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

278,99

274,57

269,85

263,93

258,01

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

2

Đất phi nông nghiệp

229,15

233,73

238,63

244,75

250,88

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

8,81

8,81

8,81

8,81

8,81

22

Đất an ninh

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,05

5,05

5,05

5,05

5,05

2.4

Đất sông, suối

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

2.5

Đất phát triển hạ tầng

128,29

132,06

136,06

141,18

146,22

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

45,64

49,24

53,24

57,64

62,43

-

Đất công trình bưu chính VT

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

-

Đất cơ sở văn hóa

33,56

33,56

33,56

33,56

33,81

-

Đất cơ sở y tế

0,30

0,47

0,47

0,47

0,47

-

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

20,85

20,85

20,85

21,57

21,57

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

-

Đất chợ

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

2.6

Đất ở đô thị

85,49

86,3

87,21

88,21

89,29

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

4

Đất đô thị

521,34

521,34

521,34

521,34

521,34

2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

STT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Phân theo năm (ha)

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi NN

21,74

4,60

4,90

6,11

6,13

1.1

Đất trồng cây lâu năm

21,74

4,60

4,90

6,11

6,13

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0,76

0,16

0,18

0,20

0,22

2.1

Đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

0,76

0,16

0,18

0,20

0,22

Điều 2. Sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Bình được phê duyệt, UBND thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo các biện pháp, giải pháp sau:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Bình đến các phòng, ban của thị xã, UBND phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

3. Thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp cần điều chỉnh thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

4. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

5. Đầu tư đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng kết cấu hạ tầng với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, trong đó: ưu tiên dành quỹ đất cho các nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đô thị, khu dân cư, đất xây dựng cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng tài nguyên đất đai bền vững và có hiệu quả;

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thị xã theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất đai và môi trường sinh thái;

7. Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về quản lý, sử dụng đất đai để điều chỉnh bổ sung, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả thực tiễn cao của phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kê nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, P. KTN, KTTH;
- Lưu: VT(HH81)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 929/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu929/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 929/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 929/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tân Bình Đồng Xoài Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 929/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tân Bình Đồng Xoài Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu929/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 929/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tân Bình Đồng Xoài Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 929/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Tân Bình Đồng Xoài Bình Phước

            • 08/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực