Quyết định 9299/QĐ-UBND

Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9299/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1487/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tên giao dịch quốc tế: Da Nang City Credit Guarantee for Small and Medium Enterprises Fund (DCGF).

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 1A Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm:

1. Vốn điều lệ Quỹ

a) Vốn điều lệ Quỹ gồm:

- Vốn cấp của ngân sách thành phố;

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác;

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

b) Vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tại thời điểm thành lập là 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) do ngân sách thành phố cấp trong niên độ ngân sách năm 2014.

c) Đến ngày 31/12/2015 vốn điều lệ của Quỹ phấn đấu đạt 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), được bổ sung từ vốn góp của các tổ chức tín dụng (35 tỷ đồng), vốn góp của doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (35 tỷ đồng).

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ theo quy định.

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động

1. Mục tiêu hoạt động: Quỹ hoạt động nhằm mục tiêu cấp bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Nguyên tắc hoạt động: Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của Quỹ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý, Giám đốc và Ban Kiểm soát được qui định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 5. Phương thức điều hành hoạt động

Trong những năm đầu, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng quản lý vốn và điều hành tác nghiệp; mức phí ủy thác do Hội đồng quản lý Quỹ đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sau thời gian hoạt động, khi Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện tổ chức hoạt động độc lập, Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chấm dứt việc ủy thác để tổ chức điều hành, tác nghiệp độc lập với đầy đủ bộ máy theo qui định.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Tham mưu để UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

b) Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, đảm bảo Quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

c) Tham mưu để UBND thành phố có Quyết định cấp vốn điều lệ cho Quỹ theo điểm b, khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Sở Nội vụ thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng được HĐND thành phố thông qua và các quy định liên quan để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Quỹ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Thường trực Thành ủy ĐN (để b/c);
- Thường trực HĐND tp (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9299/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9299/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9299/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu9299/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVõ Duy Khương
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng

            • 31/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực