Quyết định 93/2008/QĐ-UBND

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM đã được thay thế bởi Quyết định 50/2011/QĐ-UBND lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 93/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 3435/QHKT ngày 25 tháng 9 năm 2008 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3704/STP-VB ngày 21 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000:

- Các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III;

- Các khu vực có phạm vi lập quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính hai quận, huyện trở lên;

- Khu công nghệ cao;

- Các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu đô thị, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, giáo dục, đào tạo, y tế, cụm công nghiệp);

- Các khu chức năng thuộc đô thị mới;

- Các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc địa giới hành chính của thành phố.

b) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500:

- Các khu vực có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên;

- Các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu đô thị, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, giáo dục đào tạo, y tế, cụm công nghiệp);

- Các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của thành phố.

2. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu chức năng thuộc các đô thị loại IV, loại V.

b) Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500:

- Các khu chức năng của các đô thị từ loại đặc biệt đến loại V;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Phòng Quản lý đô thị quận hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng Công Thương huyện chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

5. Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị Nam thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 trong phạm vi, ranh giới, diện tích quản lý.

Điều 2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án điểm dân cư nông thôn

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2. Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

1. Chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đồng trình Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính hai tỉnh trở lên.

Chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 các khu chức năng trong đô thị mới liên tỉnh có phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của thành phố.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu đô thị Nam thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Tây Bắc về thủ tục, trình tự, nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập bản đồ xác định và phân vùng các khu vực thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập kế hoạch hàng năm sử dụng vốn ngân sách cho công tác quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 5. Thời gian thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy; các Ban Thành ủy;
- Các đoàn thể thành phố;
- VPHĐUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2008
Ngày hiệu lực05/01/2009
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu93/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành26/12/2008
       Ngày hiệu lực05/01/2009
       Ngày công báo15/01/2009
       Số công báoSố 19
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2008/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng điểm dân cư nông thôn, TPHCM