Quyết định 93/2009/QĐ-UBND

Quyết định 93/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y đã được thay thế bởi Quyết định 57/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THÚ Y TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 163/TTr-SNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 520/TTr-SNV ngày 18 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Thú y (sau đây gọi tắt là Chi cục) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về công tác thú y, phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh thú y (kể cả dịch bệnh thủy sản) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; hoạt động sự nghiệp có thu về chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thông tiêu dùng trong tỉnh và xuất ra ngoài tỉnh; quản lý thuốc thú y (kể cả thuốc thú y thủy sản); thanh tra chuyên ngành về thú y trong phạm vi của tỉnh.

2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác thú y trong phạm vi toàn tỉnh trên cơ sở chủ trương của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Tổ chức thực hiện việc theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật (bao gồm cả động vật dưới biển, sau đây gọi tắt là động vật), thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh; đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch động vật xảy ra trong tỉnh và quản lý các ổ dịch cũ. Định kỳ kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các cơ sở hoạt động có liên quan đến thú y của tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông, vận chuyển trong tỉnh và xuất ra ngoài tỉnh; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật; kiểm tra vệ sinh thú y thức ăn chăn nuôi trong phạm vi tỉnh. Tổ chức và thực hiện kiểm dịch động vật ở một số đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Thú y.

4. Tổ chức thực hiện việc tiêu độc khử trùng các cơ sở có hoạt động liên quan đến công tác thú y; các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong tỉnh.

5. Quản lý Nhà nước về thuốc thú y (bao gồm cả thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y thủy sản) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý, cung ứng và hướng dẫn sử dụng các loại vaccin, thuốc thú y để phòng chống dịch bệnh động vật trong tỉnh; quản lý dự trữ về thuốc thú y dự phòng ở địa phương.

6. Cấp và thu hồi các loại giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, giấy chứng nhận vệ sinh thú y; giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y trong tỉnh; được thu phí, lệ phí về công tác thú y theo quy định.

7. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật về thú y cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên thú y của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn và các cơ sở sản xuất, chăn nuôi. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về thú y cho nhân dân trong tỉnh.

8. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác thú y và các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh được Cục Thú y phân công. Tiến hành khảo sát, thực nghiệm và chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành thú y, thực hiện các loại hình dịch vụ kỹ thuật thú y theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y; xử lý các vi phạm hành chính về công tác thú y, giải quyết tranh chấp và khiếu nại tố cáo về thú y trong tỉnh theo thẩm quyền.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật (bao gồm động vật trên cạn, dưới nước và lưỡng cư), kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc thú y và các hoạt động khác liên quan đến công tác thú y của địa phương theo quy định của Cục Thú y.

11. Quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, tài chính, tài sản thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục: gồm có Chi cục trưởng và 1 đến 2 Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chi cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công;

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Dịch tễ.

- Phòng Thú y thủy sản.

- Phòng Kiểm dịch động vật - Kiểm soát giết mổ động vật.

- Phòng Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật.

- Phòng Thanh tra pháp chế - Quản lý thuốc thú y;

c) Các đơn vị trực thuộc Chi cục:

- Trạm Thú y các huyện, thành phố: Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (sau đây gọi tắt là Trạm Thú y cấp huyện); Trạm Thú y cấp huyện có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc; Trạm có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trạm Vật tư thuốc thú y: là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế:

a) Đối với hoạt động tham mưu quản lý Nhà nước: biên chế của Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trên cơ sở khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác thú y trên địa bàn tỉnh;

b) Đối với hoạt động sự nghiệp có thu: Chi cục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý công chức, viên chức, người lao động

1. Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Giám đốc Sở Nội vụ theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

2. Căn cứ Quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành về thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Chi cục và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của nhân viên thú y ở các xã, phường, thị trấn.

2. Chi cục trưởng có trách nhiệm căn cứ các quy định tại Quyết định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục; ban hành quy chế hoạt động của Chi cục và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tổng hợp, báo cáo với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND huyện, thành phố;
- Website: Chính phủ, Ninh Thuận;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTN, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2009
Ngày hiệu lực02/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu93/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành23/03/2009
        Ngày hiệu lực02/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Chi cục Thú y