Quyết định 93/2014/QĐ-UBND

Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống đã được thay thế bởi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định công nhận nghề truyền thống Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 10/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 66/2006/NĐ-CP">116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5206/SNN-PTNT ngày 17/12/2014; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1438/BC-STP ngày 15/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống như sau:

1. Bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 6 như sau:

"- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường về đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề."

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 7 như sau:

"2. Thời gian xét công nhận

Thời gian xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào tháng 8 hàng năm."

3. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Phân công trách nhiệm

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định định xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

c) Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm, tổng hợp, lập danh sách các làng nghề không đạt các tiêu chí theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Xác nhận các làng nghề đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề.

3. Các Sở, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện tốt quy định này.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức hướng dẫn các địa phương không ngừng phát huy thế mạnh, khôi phục, duy trì, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách các nghề, làng nghề đủ tiêu chí và lập hồ sơ đề nghị công nhận; trình cơ quan thường trực của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

c) Định kỳ 06 tháng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận và các nghề, làng nghề khác trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống;

b) Hướng dẫn các nghề, làng nghề đạt các tiêu chí theo Quy định này và các quy định của pháp luật, lập và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND cấp huyện;

c) Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của các nghề, làng nghề. Định kỳ 06 tháng báo cáo tình hình hoạt động, phát triển của nghề, làng nghề trên địa bàn với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, trường hợp có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, CN1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 93/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2014
Ngày hiệu lực 04/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/09/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 93/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn
Ngày ban hành 25/12/2014
Ngày hiệu lực 04/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/09/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(10/01/2020)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống

Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 59/2012/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống